ಪರಮಾರ್ಥಚಿಂತಾಮಣಿಯ ಪರಮಋಷಿ: ಶ್ರೀ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದೇಂದ್ರ ಸರಸ್ವತಿ ಸ್ವಾಮಿಗಳು