समस्याख्यानम् - 3

समस्या – अन्धः पठति पत्रिकाम् ।

सुबोधैवेयं समस्या ।

परिहारः –

अहं च सर्वकर्तास्मि मत्समो नास्ति भूतले ।

इति नित्यप्रवृत्त्या गर्वान्धः पठति पत्रिकाम् ॥ (अवधानभारती, 39)

इहान्धशब्दस्य गर्वान्ध इति परिणामनेन परिहृताभूत् समस्या । मदमत्तस्य पत्रिकापठनं न खल्वनुपपन्नम् । तथापि आद्यास्त्रयः पादाः वृथैव पूरिताः सन्ति । यदीहावधानी तस्य पत्रिकापठने कमपि हेतुं न्यवेशयिष्यत् तर्हि परिहारोऽयं रम्योऽभविष्यत् । प्रकारश्चात्र समासाश्रितः शब्दच्छलः ।

समस्या – नीपेरेमे जलजवदना नित्यमुन्मुद्धुनीव ।

समस्येह वर्तते भाषागता । ‘नी पेरेमे’ इति वाक्यं ‘तव नाम किम्’ इत्येतदर्थकं तेलुगुभाषायाम् । अतः समस्यावाक्यस्य युक्ततया च्छेदेन अर्थग्रहणमेवेह प्रधानः समाह्वः[1] कवेः ।

परिहारः –

रम्यं रम्यं रसमयकथारासलीलाभिगम्यं

चित्रं चित्रं चतुरसुकलाचिद्विलासं विलासम् ।

गोविन्दं तं सपदि सुपदं नित्यमन्वेष्टुकामा

नीपे रेमे जलजवदना नित्यमुन्मुद्धुनीव ॥ (सहस्रशीर्षा, 34)

अत्र समस्यापादे प्रथमभागस्य ‘नीपे रेमे’ इति पठनेन परिहारपथः प्राप्तः । तदन्तिमखण्डमपि नित्यम् + उन्मुद्धुनी + इव इति च्छिन्नम् । तथा चास्य समस्यावाक्यस्य कमलवदना काचन योषा नित्यम् उद्वहन्ती नदीव कदम्बमहीध्रमये उद्याने रेमे इत्यर्थः फलितः । एवम् अन्वयव्यतिरेकेण प्राप्तमर्थं गोपीकर्तृककृष्णान्वेषणवृत्तान्ते सङ्गमयता कविना आद्यास्त्रयः पादाः पूरिताः । पद्येऽस्मिन्नाद्यं पादद्वयं विशेषणैरेव यत् पूरितं तत्किञ्चिन्नैरस्याय कल्पते । यदीदं पद्यार्धं रमणीयेनालङ्कारेण कविरयोजयिष्यत् तर्हि परिहारोऽयम् आस्वाद्यतरोऽभविष्यत् ।

समस्या – रमति रमावरजो रजोमयोर्व्याम् ।

इह समस्या द्विविधा । रमुधातुरात्मनेपदी । अतो रमतीति प्रयोगो लटि न सम्भवति । इदं शत्रन्तमित्यपि न वक्तव्यं परस्मैपदिन एव शत्रुत्पत्तेः । तदेवं रमतीति प्रयोगः सर्वथा असाधुरेव । समस्या चेयम् अपशब्दाभास इत्येतत्प्रकारा । तथा चेह कृत्स्नं पद्यम् अपशब्दपिशाचमुक्तं यथा स्यात् तथा कार्यमवधानिना । तदुपरि रमावरजस्य रजोमयभूमौ रमणम् अपि न काञ्चित् सङ्गतिं विन्दति । अमीभिर्हेतुभिः नातिसुलभेयं समस्या ।

परिहारः –

          पुरजिति विमुखी बभौ भवानी

                    विरहरुजाथ शिवे तथा शयाने ।

          मुकुटमणिरसौ लुठन् विषण्णो

                    भ्रमति रमावरजो रजोमयोर्व्याम् ॥ (शतावधानिरचनासञ्चयनम्, 291)

इह रमतीति वर्णसमुदायस्यादौ भकारं संयोज्य भ्रमतीति पदं साधयन्नवधानी व्याकृतिदोषं पर्यहार्षीत् । तथा चास्य वाक्यस्य रमावरजश्चन्द्रः रजोमयोर्व्यां धूलीमय्यां भूमौ भ्रमतीत्यर्थः सिद्धः । अधुना चन्द्रस्यास्मिन् रजोमयभूमिभ्रमणे हेतुर्वक्तव्यः । सोऽपि रमणीयं परिकल्पितस्तेन यथा – कदाचिद् भवानी भर्तरि कुपिता सती विमुखीबभूव । तद्विरहव्यथया भूमौ शिश्ये लुलोठ च सदाशिवः । तस्मिन् विलुठति सति तच्छिरसि कृतपदश्चन्द्रोऽपि भूमिम् असकृत् स्पृशति किल । तदिदं चन्द्रमसो भ्रमणं निजभर्तुरवस्थां विलोक्य जातेन विषादेनेति उत्प्रेक्षमाणः कविः परिहृतिं सौन्दर्याधिक्येन समयूयुजत् । तदेवमिह शब्दच्छलेन व्याकृतिदोषम् अर्थच्छलेन अर्थासङ्गतिं च अपाकुर्वन् कविः परिहारमिमम् असाधयदिति द्रष्टव्यं सुधीभिः ।

तदेवं शब्दच्छलस्य प्रकाराः सोदाहरणं परिशीलिताः । किञ्चैतेषु उदाहरणेषु साधिताः परिहाराः अर्थच्छलसहाया एवेति कृत्वा अमी उभयच्छलप्रकारा इति वस्तुतः सुवचम् । शब्दच्छलमात्रेण परिहारसिद्धिरपि सुदुर्लभा ।[2] सर्वमिदं विभिन्नानां समस्यानाम् अनुशीलनेन प्रभातीभवति । सम्प्रत्यर्थच्छले पदं निधास्यते ।

अर्थच्छलेन परिहारः

समस्या – रुक्मिणी धातुरर्धाङ्गी

कृष्णस्य पत्नी किल रुक्मिणी । धाता तु ब्रह्मा । अश्रुतपूर्वं किलैतद् दाम्पत्यम्!

परिहारः –

वच्मि किं कृष्ण रूपेण तव सा कामकामिनी ।

रुक्मिणी धातुरर्धाङ्गी विद्यया गुणहृद्यया ॥ (रा. गणेशः)

कश्चित् कृष्णमाह । “हे कृष्ण! किं वदानि त्वत्कान्ताविषये? रूपेण सा साक्षाद् रतिः । विद्यया च साक्षात् सरस्वती ।”

इह कविना रूपकमार्गेण समस्यापरिहारः साधु साधितो निभालनीयः । तथा चासौ परिहारः अलङ्कारच्छलनामकः अर्थच्छलप्रकारको वेद्यः ।

समस्या - शशिवदनायां चकास्ति यतियुगमिलनम् ।

चन्द्रवदनायां योषायां द्वयोः सन्न्यासिनोः समागमः शोभते इति समस्यार्थः । अत्र स्थितः अश्लीलार्थः स्फुट एव । यतेः स्त्रीसंयोग एव न भवेदुचितः । किं पुनर्वक्तव्यं यदा द्वयोर्यत्योरेकया सह रमणं निगद्यते । 

परिहारः –

छन्दःशास्त्रज्ञानां पिङ्गलकेदारभट्टजयकीर्तीनाम् ।

मतमनुसृत्य वदामः शशिवदनायां चकास्ति यतियुगमिलनम् ॥ (रा. गणेशः)

परिहारोऽयं छन्दःशास्त्रमनुसृत्य परिकल्पितः । इहावधानिना शशिवदनाशब्देन तन्नामकं वृत्तमुपात्तं यतिशब्देन विरामस्थानं च । शशिवदनाख्ये वृत्ते यतिद्वितयं छन्दःशास्त्रप्रसिद्धमेव । एवं शास्त्रीयं प्रमेयं कञ्चिदाश्रित्य कृतोऽयं परिहारः शास्त्रच्छलप्रकारकः । शशिवदना यतिश्चेत्यनयोः शब्दयोः श्लेषेण अर्थान्तरग्रहणमपीह परिहारे साहाय्यं व्यधादिति कृत्वा इह श्लेषच्छलमपि प्रस्फुटम् । तदनेन विधिना समस्यापङ्क्तिम् अर्थान्तरं नीत्वा अनवद्यता सम्पादितास्तीह अवधानिना ।

समस्या – पञ्चाशदास्यसहितं नगजाङ्घ्रियुग्मम् ।

नगजा पार्वती । तस्याः पादयुगलं पञ्चाशता आननैः सहितम् इति समस्यापादार्थः ।

परिहारः –

किञ्चिद्विलासकुपितां दयितां विनेतुं

साम्ना स्मरेषुनिहतः किल तां ववन्दे ।

पञ्चाननोऽथ नखपङ्क्तिसमर्पितस्तत्

पञ्चाशदास्यसहितं नगजाङ्घ्रियुग्मम् ॥ (रा. गणेशः)

कदाचित् प्रणयकेल्यां कुपितां कान्ताम् अनुनिनीषुर्महादेवः तत्रान्तिममुपायं श्रयमाणस्तां ववन्दे । महादेवश्च पञ्चाननः । तदीयानि पञ्च मुखानि धाम्ना दर्पणायमानेषु पार्वत्या दशसु पादनखेषु यदा प्रतिफलितानि तदा तस्याः पादयुगलं पञ्चाशता वदनैः शुशुभिरे इति भावः । पञ्च मुखानि दशगुणितानि पञ्चाशत् किल भवन्ति! एवं पञ्चाशत्त्वमानेतुं कविनाकलितेयं कल्पना अतिवेलं कमनीया । इत्थमसौ परिहृतिः कल्पनाविशेषरूपेण अर्थच्छलेनेति द्रष्टव्यं सुधीभिः ।

समस्या – कर्णाटोक्त्या कवनमकरोत् कालिदासः कवीन्द्रः ।

कर्णाटभाषया कतमद् वा काव्यं प्रणीतं कालिदासेन । तत् सुबोधैवेहत्या असङ्गतिः ।

परिहारः –

वाणीवीणागुणरणनचिन्माधुरीमोदयुक्त्या

गौरीशर्वाद्वयनयजयप्रीतिसंस्फूर्तिशक्त्या ।

देशस्यास्य प्रसृमरकलाशास्त्रविज्ञानरक्त्या

कर्णाटोक्त्या कवनमकरोत् कालिदासः कवीन्द्रः ॥ (शतावधानिरचनासञ्चयनम्, 293)

इह कविः कर्णाटशब्दस्य यौगिकमर्थं ‘कर्णेषु अटति’ इत्येतद्रूपमादाय तदभिहितो गुणविशेषो गैर्वाण्यामपि वाण्यामस्तीति युक्त्या कर्णाटोक्तिशब्दं संस्कृतवाणीत्यर्थे जग्राह । तदा च समस्यापादे स्थिता अनुपपत्तिः स्वयमेव परिहृता । तावतैव अतुष्यन्नवधानी आद्यांस्त्रीन् पादान् अर्थवद्भिः समासभूतैश्च पदैर्यन्निबबन्ध, तेन परिहारोऽयं बन्धुरो जातः । पादान्तेषु स्थितानां पदानां मैत्री अपीह नितान्तं धन्या ।

समस्या – जातं कृन्तति लीलयैव जनिता मातापि सम्मोदिता ।

          को वा न्विह पिता पुत्रं निहन्ति? का पुनर्माता तेन पुत्रविघातेन मुदिता भवेत्? तद् व्यक्तैवात्रत्या असङ्गतिः ।

परिहारः –

स्वं नित्यं सितचन्द्रवद् विलसितं सूनुं प्रभावोद्भवं

दर्शं दर्शमतीवहृष्टहृदयौ जायापती जातुचित् ।

संवृद्धं परिपीडयन्तमनिशं रूक्षं नखाग्रं करे

जातं कृन्तति लीलयैव जनिता मातापि सम्मोदिता ॥ (रामकृष्णपेजत्तायः)

अत्रावधानिना जातशब्दः उत्पन्न इत्यर्थे उपात्तो न पुत्रार्थे । अतः परिहारोऽयं श्लेषच्छलप्रकारकः । तथा च तदनुरोधेन पुत्रस्य हस्ते सम्प्रवृद्धं नखाग्रं पिता कृन्ततीति प्रसङ्गः कश्चन कल्पितः, ‘जायापती जातुचित्’ इत्यादिकया पदावल्या स आख्यातश्च । युक्तैव किलानेन नखकर्तनेन मातुः सन्तुष्टिः । ‘करे जातम्’ इति पदयुग्ममपि नखार्थकान् ‘करज’प्रभृतीन् शब्दान् अनुकुर्वत् सुबोधमेव । मातुर्मोदं समर्थयितुं ‘परिपीडयन्तमनिशं’ ‘रूक्षं’ चेति विशेषणे विन्यस्ते । निखिलं पद्यं समुचितैः पदैः साभिप्रायैर्विशेषणैश्च शिल्पितमपीह सहृदयानाम् अवधानं समर्हति ।

समस्या – वर्षोदयं वाञ्छति राजहंसी ।

हंसाः कलुषितं नीरं न सहन्ते, अत एव ते प्रावृषि मानससरोवरं यान्तीति कविसमयः । एवं वर्षोदयस्तेषामनिष्टः । कथं तर्हि तेषां वर्षविषयां वाञ्छां विवृण्वन् कविर्धन्यो भवेत्?

परिहारः -

कीर्तौ स्थिरायां भवतः स्थिरायां मन्दाक्षभारेण विलोकितुं ताम् ।

असूयया ह्यापदि मर्तुकामा वर्षोदयं वाञ्छति राजहंसी ॥ (शतावधानसारमु, 10)

कीर्तिर्धवला । ‘हे राजन्! भूमौ भवदीया कीर्तिः साम्प्रतं स्थिरा वितता च वर्तते । तदिदं वीक्ष्य सलज्जा राजहंसी त्वां प्रत्यसूयन्ती मर्तुकामा वर्षोदयं वाञ्छति ।‘ इत्यर्थकं पद्यमिदं साहित्यपरम्परायां नितान्तप्रसिद्धेन नृपप्रशस्तिरूपेण निबद्धमस्ति ।

तदेवमिह कविसमयाश्रितेन अर्थालङ्कारच्छलेन समस्यां हृद्यं परिहृतमवधानिभ्याम्[3] । स्थिरशब्दस्य अर्थभेदेन द्विः प्रयोगो लज्जार्थको मन्दाक्षशब्दश्च पद्येऽस्मिन् चारुताम् आदधाति ।

समस्या - महोदरी मारवधूर्विभाति ।

मारवधू रतिः परमसुन्दरीति प्रथितम् । कथं न्वस्यां तत्सौन्दर्यपरिपन्थि महोदरत्वं युज्यते? मैवं प्राक्षीः । सर्वमुपपन्नं कर्तुमीशते कवीन्द्राः ।    

परिहारः –

शिरीषपुष्पादपि कोमलाङ्गी विशेषकान्त्या परिभासमाना ।

प्रपूर्णगर्भेण विराजमाना महोदरी मारवधूर्विभाति ॥ (शतावधानसारमु, 64)

अत्रावधानिभ्यां तस्या गर्भवत्त्वदशा मनस्यानीता येन परिहारेऽवशिष्टं पद्यपूरणमात्रम् । रत्याः सन्त्तानावाप्तिः पुराणप्रसिद्धैव । एवं सर्वमुपपन्नम् ।

समस्या – सिंहो जुगोप हरिणान्

सिंहो हि हन्ता हरिणानाम् । कथं पुनरस्य तद्गोप्तृत्वम्? अत्र समुचितवृत्तचयनमपि अवधान्यधीनं यतोऽत्र वसन्ततिलकया आर्यया वा शक्यं पद्यप्रबन्धनम् ।[4]

परिहारः –

          स्तम्भात् पुरा दितिजसद्मनि रोषसान्द्रः

                    प्रत्यग्रशीतकरसन्निभपाणिजश्रीः ।

          कातर्यतस्तत इतश्चरतोऽमरेन्द्रान्

                    सिंहो जुगोप हरिणानिव मानुषीयः ॥ (शङ्करराजारामः)

वृत्तान्तोऽयं पुराणप्रथित एव । तथापि तत्र नरसिंहो देवान् जुगोप न तु हरिणान् । अतस्तामनुपपत्तिं वारयितुं हरिणानमरान् प्रत्युपमानीकृत्य नैजमध्वानं समपीपददवधानी । ‘प्रत्यग्रशीतकरसन्निभपाणिजश्रीः’ इति विशेषणं पुनरस्मिन् रौद्रत्वेऽपि भाविनं त्रैलोक्याह्लादं ध्वनयति । तदेवं पौराणिकेतिवृत्तम् अलङ्कारमार्गं चाश्रयन् कविः समस्यायाः प्रत्यग्रं परिहारम् अविन्दत् ।    [1] समाह्वः = Challenge

[2] शब्दच्छलमात्रेण परिहारः द्रविडभाषासु आधिक्येन उपलभ्यते । तासु भाषासु पादान्तयतेरभावात् एतत्प्रसक्तिः अधिका । प्रकृतलेखः संस्कृतभाषामात्रं विषयीकरोतीति कृत्वा नात्र विस्तार्यते । 

[3] पद्यमिदं सुगृहीतनामधेयाभ्यां तिरुपति-वेङ्कट-कविभ्यां विरचितमिति हेतोरिह द्विवचनप्रयोगः । तत्परिचयस्तु अवधानेतिहासप्रकरणे वक्ष्यते ।

[4] यद्यप्येषा पदावली अनुष्टुभ्यपि युज्यते । तथाप्यस्याम् अनुष्टुबुचितगत्यभावात् न सा कीर्तिता मया ।

To be continued.

 

Author(s)

About:

Dr. Ramakrishna Pejathaya is a Sanskrit scholar proficient in Jyotiṣa and Vyākaraṇa. He is a practioner of Avadhāna, a classical Indian performing art form. He currently serves as Associate Professor in the Centre for Indian Knowledge Systems at Chanakya University, Bengaluru.

Prekshaa Publications

Among the many contributions of ancient Indians to world thought, perhaps the most insightful is the realisation that ānanda (Bliss) is the ultimate goal of human existence. Since time immemorial, India has been a land steeped in contemplation about the nature of humans and the universe. The great ṛṣis (seers) and ṛṣikās (seeresses) embarked on critical analysis of subjective experience and...

One of the two great epics of India and arguably the most popular epic in the world, the Ramayana has enchanted generations of people not just in Greater India but the world over. In less than three hundred pages The Essential Ramayana captures all the poetic subtleties and noble values of the original and offers the great epic in an eminently readable form that will appeal to the learned and...

The Bhagavad-gītā isn’t merely a treatise on ultimate liberation. It is also a treatise on good living. Even the laity, which does not have its eye on mokṣa, can immensely benefit from the Gītā. It has the power to grant an attitude of reverence in worldly life, infuse enthusiasm in the execution of duty, impart fortitude in times of adversity, and offer solace to the heart when riddled by...

Indian Perspective of Truth and Beauty in Homer’s Epics is a unique work on the comparative study of the Greek Epics Iliad and Odyssey with the Indian Epics – Rāmāyaṇa and Mahābhārata. Homer, who laid the foundations for the classical tradition of the West, occupies a stature similar to that occupied by the seer-poets Vālmīki and Vyāsa, who are synonymous with the Indian culture. The author...

Karnataka’s celebrated polymath, D V Gundappa brings together in the sixth volume of reminiscences character sketches of prominent public figures, liberals, and social workers. These remarkable personages hailing from different corners of South India are from a period that spans from the late nineteenth century to the mid-twentieth century. Written in Kannada in the 1970s, these memoirs go...

An Introduction to Hinduism based on Primary Sources

Authors: Śatāvadhānī Dr. R Ganesh, Hari Ravikumar

What is the philosophical basis for Sanātana-dharma, the ancient Indian way of life? What makes it the most inclusive and natural of all religio-philosophical systems in the world?

The Essential Sanātana-dharma serves as a handbook for anyone who wishes to grasp the...

Karnataka’s celebrated polymath, D V Gundappa brings together in the fifth volume, episodes from the lives of traditional savants responsible for upholding the Vedic culture. These memorable characters lived a life of opulence amidst poverty— theirs  was the wealth of the soul, far beyond money and gold. These vidvāns hailed from different corners of the erstwhile Mysore Kingdom and lived in...

Padma Bhushan Dr. Padma Subrahmanyam represents the quintessence of Sage Bharata’s art and Bhārata, the country that gave birth to the peerless seer of the Nāṭya-veda. Padma’s erudition in various streams of Indic knowledge, mastery over many classical arts, deep understanding of the nuances of Indian culture, creative genius, and sublime vision bolstered by the vedāntic and nationalistic...

Bhārata has been a land of plenty in many ways. We have had a timeless tradition of the twofold principle of Brāhma (spirit of wisdom) and Kṣāttra (spirit of valour) nourishing and protecting this sacred land. The Hindu civilisation, rooted in Sanātana-dharma, has constantly been enriched by brāhma and safeguarded by kṣāttra.
The renowned Sanskrit poet and scholar, Śatāvadhānī Dr. R...

ಛಂದೋವಿವೇಕವು ವರ್ಣವೃತ್ತ, ಮಾತ್ರಾಜಾತಿ ಮತ್ತು ಕರ್ಷಣಜಾತಿ ಎಂದು ವಿಭಕ್ತವಾದ ಎಲ್ಲ ಬಗೆಯ ಛಂದಸ್ಸುಗಳನ್ನೂ ವಿವೇಚಿಸುವ ಪ್ರಬಂಧಗಳ ಸಂಕಲನ. ಲೇಖಕರ ದೀರ್ಘಕಾಲಿಕ ಆಲೋಚನೆಯ ಸಾರವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಈ ಹೊತ್ತಗೆ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಛಂದಸ್ಸಿನ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಲಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ತೌಲನಿಕ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮತ್ತು ಅಂತಃಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಯನಗಳ ತೆಕ್ಕೆಗೆ ಬರುವ ಬರೆಹಗಳೂ ಇಲ್ಲಿವೆ. ಶಾಸ್ತ್ರಕಾರನಿಗಲ್ಲದೆ ಸಿದ್ಧಹಸ್ತನಾದ ಕವಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸ್ಫುರಿಸಬಲ್ಲ ಎಷ್ಟೋ ಹೊಳಹುಗಳು ಕೃತಿಯ ಮೌಲಿಕತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿವೆ. ಈ...

Karnataka’s celebrated polymath, D V Gundappa brings together in the fourth volume, some character sketches of the Dewans of Mysore preceded by an account of the political framework of the State before Independence and followed by a review of the political conditions of the State after 1940. These remarkable leaders of Mysore lived in a period that spans from the mid-nineteenth century to the...

Bharatiya Kavya-mimamseya Hinnele is a monograph on Indian Aesthetics by Mahamahopadhyaya N. Ranganatha Sharma. The book discusses the history and significance of concepts pivotal to Indian literary theory. It is equally useful to the learned and the laity.

Sahitya-samhite is a collection of literary essays in Kannada. The book discusses aestheticians such as Ananda-vardhana and Rajashekhara; Sanskrit scholars such as Mena Ramakrishna Bhat, Sridhar Bhaskar Varnekar and K S Arjunwadkar; and Kannada litterateurs such as DVG, S L Bhyrappa and S R Ramaswamy. It has a foreword by Shatavadhani Dr. R Ganesh.

The Mahābhārata is the greatest epic in the world both in magnitude and profundity. A veritable cultural compendium of Bhārata-varṣa, it is a product of the creative genius of Maharṣi Kṛṣṇa-dvaipāyana Vyāsa. The epic captures the experiential wisdom of our civilization and all subsequent literary, artistic, and philosophical creations are indebted to it. To read the Mahābhārata is to...

Shiva Rama Krishna

சிவன். ராமன். கிருஷ்ணன்.
இந்திய பாரம்பரியத்தின் முப்பெரும் கதாநாயகர்கள்.
உயர் இந்தியாவில் தலைமுறைகள் பல கடந்தும் கடவுளர்களாக போற்றப்பட்டு வழிகாட்டிகளாக விளங்குபவர்கள்.
மனித ஒற்றுமை நூற்றாண்டுகால பரிணாம வளர்ச்சியின் பரிமாணம்.
தனிநபர்களாகவும், குடும்ப உறுப்பினர்களாகவும், சமுதாய பிரஜைகளாகவும் நாம் அனைவரும் பரிமளிக்கிறோம்.
சிவன் தனிமனித அடையாளமாக அமைகிறான்....

ऋतुभिः सह कवयः सदैव सम्बद्धाः। विशिष्य संस्कृतकवयः। यथा हि ऋतवः प्रतिसंवत्सरं प्रतिनवतामावहन्ति मानवेषु तथैव ऋतुवर्णनान्यपि काव्यरसिकेषु कामपि विच्छित्तिमातन्वते। ऋतुकल्याणं हि सत्यमिदमेव हृदि कृत्वा प्रवृत्तम्। नगरजीवनस्य यान्त्रिकतां मान्त्रिकतां च ध्वनदिदं चम्पूकाव्यं गद्यपद्यमिश्रितमिति सुव्यक्तमेव। ऐदम्पूर्वतया प्रायः पुरीपरिसरप्रसृतानाम् ऋतूनां विलासोऽत्र प्रपञ्चितः। बेङ्गलूरुनामके...

The Art and Science of Avadhānam in Sanskrit is a definitive work on Sāhityāvadhānam, a form of Indian classical art based on multitasking, lateral thinking, and extempore versification. Dotted throughout with tasteful examples, it expounds in great detail on the theory and practice of this unique performing art. It is as much a handbook of performance as it is an anthology of well-turned...

This anthology is a revised edition of the author's 1978 classic. This series of essays, containing his original research in various fields, throws light on the socio-cultural landscape of Tamil Nadu spanning several centuries. These compelling episodes will appeal to scholars and laymen alike.
“When superstitious mediaevalists mislead the country about its judicial past, we have to...

The cultural history of a nation, unlike the customary mainstream history, has a larger time-frame and encompasses the timeless ethos of a society undergirding the course of events and vicissitudes. A major key to the understanding of a society’s unique character is an appreciation of the far-reaching contributions by outstanding personalities of certain periods – especially in the realms of...

Prekṣaṇīyam is an anthology of essays on Indian classical dance and theatre authored by multifaceted scholar and creative genius, Śatāvadhānī Dr. R Ganesh. As a master of śāstra, a performing artiste (of the ancient art of Avadhānam), and a cultured rasika, he brings a unique, holistic perspective to every discussion. These essays deal with the philosophy, history, aesthetics, and practice of...

Yaugandharam

इदं किञ्चिद्यामलं काव्यं द्वयोः खण्डकाव्ययोः सङ्कलनरूपम्। रामानुरागानलं हि सीतापरित्यागाल्लक्ष्मणवियोगाच्च श्रीरामेणानुभूतं हृदयसङ्क्षोभं वर्णयति । वात्सल्यगोपालकं तु कदाचिद्भानूपरागसमये घटितं यशोदाश्रीकृष्णयोर्मेलनं वर्णयति । इदम्प्रथमतया संस्कृतसाहित्ये सम्पूर्णं काव्यं...

Vanitakavitotsavah

इदं खण्डकाव्यमान्तं मालिनीछन्दसोपनिबद्धं विलसति। मेनकाविश्वामित्रयोः समागमः, तत्फलतया शकुन्तलाया जननम्, मातापितृभ्यां त्यक्तस्य शिशोः कण्वमहर्षिणा परिपालनं चेति काव्यस्यास्येतिवृत्तसङ्क्षेपः।

Vaiphalyaphalam

इदं खण्डकाव्यमान्तं मालिनीछन्दसोपनिबद्धं विलसति। मेनकाविश्वामित्रयोः समागमः, तत्फलतया शकुन्तलाया जननम्, मातापितृभ्यां त्यक्तस्य शिशोः कण्वमहर्षिणा परिपालनं चेति काव्यस्यास्येतिवृत्तसङ्क्षेपः।

Nipunapraghunakam

इयं रचना दशसु रूपकेष्वन्यतमस्य भाणस्य निदर्शनतामुपैति। एकाङ्करूपकेऽस्मिन् शेखरकनामा चित्रोद्यमलेखकः केनापि हेतुना वियोगम् अनुभवतोश्चित्रलेखामिलिन्दकयोः समागमं सिसाधयिषुः कथामाकाशभाषणरूपेण निर्वहति।

Bharavatarastavah

अस्मिन् स्तोत्रकाव्ये भगवन्तं शिवं कविरभिष्टौति। वसन्ततिलकयोपनिबद्धस्य काव्यस्यास्य कविकृतम् उल्लाघनाभिधं व्याख्यानं च वर्तते।

Karnataka’s celebrated polymath, D V Gundappa brings together in the third volume, some character sketches of great literary savants responsible for Kannada renaissance during the first half of the twentieth century. These remarkable...

Karnataka’s celebrated polymath, D V Gundappa brings together in the second volume, episodes from the lives of remarkable exponents of classical music and dance, traditional storytellers, thespians, and connoisseurs; as well as his...

Karnataka’s celebrated polymath, D V Gundappa brings together in the first volume, episodes from the lives of great writers, poets, literary aficionados, exemplars of public life, literary scholars, noble-hearted common folk, advocates...

Evolution of Mahabharata and Other Writings on the Epic is the English translation of S R Ramaswamy's 1972 Kannada classic 'Mahabharatada Belavanige' along with seven of his essays on the great epic. It tells the riveting...

Shiva-Rama-Krishna is an English adaptation of Śatāvadhāni Dr. R Ganesh's popular lecture series on the three great...

Bharatilochana

ಮಹಾಮಾಹೇಶ್ವರ ಅಭಿನವಗುಪ್ತ ಜಗತ್ತಿನ ವಿದ್ಯಾವಲಯದಲ್ಲಿ ಮರೆಯಲಾಗದ ಹೆಸರು. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಶೈವದರ್ಶನ ಮತ್ತು ಸೌಂದರ್ಯಮೀಮಾಂಸೆಗಳ ಪರಮಾಚಾರ್ಯನಾಗಿ  ಸಾವಿರ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇವನು ಜ್ಞಾನಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ಪ್ರಭಾವಿಸುತ್ತಲೇ ಇದ್ದಾನೆ. ಭರತಮುನಿಯ ನಾಟ್ಯಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಇವನೊಬ್ಬನೇ ನಮಗಿರುವ ಆಲಂಬನ. ಇದೇ ರೀತಿ ರಸಧ್ವನಿಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು...

Vagarthavismayasvadah

“वागर्थविस्मयास्वादः” प्रमुखतया साहित्यशास्त्रतत्त्वानि विमृशति । अत्र सौन्दर्यर्यशास्त्रीयमूलतत्त्वानि यथा रस-ध्वनि-वक्रता-औचित्यादीनि सुनिपुणं परामृष्टानि प्रतिनवे चिकित्सकप्रज्ञाप्रकाशे। तदन्तर एव संस्कृतवाङ्मयस्य सामर्थ्यसमाविष्कारोऽपि विहितः। क्वचिदिव च्छन्दोमीमांसा च...

The Best of Hiriyanna

The Best of Hiriyanna is a collection of forty-eight essays by Prof. M. Hiriyanna that sheds new light on Sanskrit Literature, Indian...

Stories Behind Verses

Stories Behind Verses is a remarkable collection of over a hundred anecdotes, each of which captures a story behind the composition of a Sanskrit verse. Collected over several years from...