ನೋರಿ ನರಸಿಂಹಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳ “ಕವಿಸಾರ್ವಭೌಮುಡು”: ಒಂದು ಪರಿಚಯ - 1

This article is part 1 of 3 in the series Kavisarvabhaumudu

ಈಚೆಗೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಒಳಗೂ ಹೊರಗೂ ಭಾರತೀಯಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಕುರಿತು ಕುತೂಹಲ ಮತ್ತು ನವೋತ್ಸಾಹಗಳು ಹೊಮ್ಮಿದಂತೆ ತೋರುತ್ತದೆ. ಈ ಮಾರ್ಪಾಡು ಸ್ವಾಗತಾರ್ಹವೇನೋ ದಿಟ, ಆದರೆ ಅದೆಷ್ಟೋ ಬಾರಿ ಇಂಥ ಕುತೂಹಲ-ಉತ್ಸಾಹಗಳು ಅತಿರೇಕ-ಅವಿವೇಕಗಳಿಂದಲೂ ಅವ್ಯುತ್ಪತ್ತಿ-ಅಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳಿಂದಲೂ ಕೂಡಿರುವುದು ವಿಷಾದಕರ. ವಿಶೇಷತಃ ಪ್ರಾಚೀನಭಾರತೀಯಸಮಾಜ ಮತ್ತು ಇತಿಹಾಸ-ಪುರಾಣಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿದ ಕಥೆ-ಕಾದಂಬರಿಗಳಂಥ ರಸಪ್ರಧಾನವಾದ ಕಾಲ್ಪನಿಕರಚನೆಗಳನ್ನು ವಿವಿಧಭಾರತೀಯಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ — ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಮಿಗಿಲಾಗಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿಯೂ — ನಡಸುತ್ತಿರುವ ಹೊಸ ಪೀಳಿಗೆಯ ಬರೆಹಗಾರರ ಪೂರ್ವೋಕ್ತರೀತಿಯ ಕುಂದು-ಕೊರತೆಗಳನ್ನು ಕಂಡಾಗ ನನ್ನಂಥವರ ವ್ಯಥೆ ಮತ್ತೂ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಇಂದೇನೋ ಮಾಹಿತಿಯ ಯುಗದ ಮಹಾಪೂರದಲ್ಲಿ, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಮೇಲಾಟದಲ್ಲಿ, ವಿಷಯಸಂಗ್ರಹ ಮತ್ತು ಮುದ್ರಣ-ವಿತರಣಗಳಿಗೆ ಕಷ್ಟವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಮೂಲಭೂತವಾದ ಪ್ರತಿಭೆ, ಪಾಂಡಿತ್ಯ ಮತ್ತು ಪರಿಶ್ರಮ ಅಥವಾ ಅಭ್ಯಾಸಗಳಿಗೇ ತೀರದ ಕೊರತೆಯಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ತುಂಬಿಕೊಡಬಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ಬಾಹ್ಯಾಲಂಬನವಿಲ್ಲವೆಂಬುದು ಕಠೋರವಾಸ್ತವ. ಹೀಗಾಗಿಯೇ ನಮ್ಮ ನಡುವೆ ದೇವದತ್ತ ಪಟ್ನಾಯಕರೂ ಅಮೀಶ್ ತ್ರಿಪಾಠಿಗಳೂ ಇವರದೇ ಪ್ರತಿಚ್ಛಾಯೆಗಳೆನ್ನಬಹುದಾದ ಮತ್ತಿತರರೂ ಉದ್ವೇಜಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಥ ಅವಸರ್ಪಿಣೀಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಳೆದ ಶತಮಾನದ ಪೂರ್ವಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಭಾರತೀಯಭಾಷಾ-ಸಾಹಿತ್ಯಗಳ ಪುನರುಜ್ಜೀವನಪ್ರಕಲ್ಪವು ಎಂಥ ಉಜ್ಜ್ವಲೋಜ್ಜ್ವಲಕೃತಿರತ್ನಗಳನ್ನೂ ರಸನಿರ್ಮಾತೃಗಳನ್ನೂ ಸೃಜಿಸಿತೆಂಬುದನ್ನು ನೆನೆದರೆ ವರ್ತಮಾನದ ಲೇಖಕರಿಗೆ ಭಾವಿಭವ್ಯತೆಯುಂಟಾದೀತೆಂಬುದು ನಮ್ಮ ಮನೀಷೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಆ ಕಾಲದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಐತಿಹಾಸಿಕಕಾದಂಬರಿಗಳನ್ನು ಬರೆದ ಪಂಕ್ತಿಪಾವನರನ್ನು ಅವರ ಕೃತಿಪರಿಚಯಪುರಸ್ಸರವಾಗಿ ಪರ್ಯಾಲೋಚಿಸುವುದು ಸಮುಚಿತ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ತೆಲುಗಿನ ಅಸಾಮಾನ್ಯಲೇಖಕ ನೋರಿ ನರಸಿಂಹಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳು ಅಗ್ರಸ್ಮರಣೀಯರು. ಇವರ ಮರೆಯಬಾರದ ರಚನೆಗಳಲ್ಲೊಂದು “ಕವಿಸಾರ್ವಭೌಮುಡು” ಕಾದಂಬರಿ. ಪ್ರಕೃತಲೇಖನವು ಇದರ ಸರಳಪರಿಚಯ.

ನೋರಿ ನರಸಿಂಹಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳ ಕಾಲ ೧೯೦೦-೧೯೭೮. ಅವರು ಆಂಧ್ರದಲ್ಲಿ ಕೋನಸೀಮೆಯೆಂದು ಹೆಸರಾದ ಕರಾವಳಿಯವರು; ವೃತ್ತಿಯಿಂದ ವಕೀಲರು. ತಮ್ಮ ಕಡೆಗಾಲದವರೆಗೂ - ಎಂದರೆ ಸುಮಾರು ಅರವತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ - ಸಾಹಿತ್ಯಕೃಷಿಯನ್ನು ಗೈದವರು. ತಮ್ಮನ್ನು ಎಲ್ಲ ಸಾಹಿತ್ಯಪ್ರಕಾರಗಳಲ್ಲಿಯೂ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡವರು. ವಿಶೇಷತಃ ತಮ್ಮ ಕಾದಂಬರಿಗಳಿಂದ ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾದ ಇವರು ಒಟ್ಟು ಏಳು ಕಾದಂಬರಿಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಐತಿಹಾಸಿಕಗಳೇ ಆಗಿವೆಯೆಂಬುದು ಗಮನಾರ್ಹ. ಇದಲ್ಲದೆ ಪದ್ಯಕಾವ್ಯ, ಚಂಪೂಕಾವ್ಯ ನಾಟಕ, ವೈದುಷ್ಯಪೂರ್ಣಪ್ರಬಂಧಗಳನ್ನೂ ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ[1]. ತಂತ್ರ-ಜ್ಯೌತಿಷ-ಶ್ರೀವಿದ್ಯಾದಿಗಳಿಗೆ ಖ್ಯಾತರಾಗಿದ್ದ ಆಂಧ್ರದ ವಿಮಲಾನಂದಭಾರತೀ ಎಂಬ ಯತಿಗಳಿಂದ ನೋರಿಯವರು ಶ್ರೀವಿದ್ಯಾದೀಕ್ಷಿತರಾಗಿದ್ದರು. ಬಹುಶಃ ಹೀಗಾಗಿಯೇ ಇವರ ಕಾದಂಬರಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಿಲ್ಲೊಂದುಕಡೆ ಶ್ರೀಚಕ್ರಪೂಜೆಯ ಕಲಾಪವಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇದು ಕಥಾಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಸ್ತವಾಗಿ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆಂಬುದೂ ತಥ್ಯ. ಇವರು ವೃತ್ತಿಯಿಂದ ವಕೀಲರಾಗಿದ್ದರಿಂದ, ಇವರ ಸಂಶೋಧನದೃಷ್ಟಿಯು ಪ್ರಾಚೀನಭಾರತದ ಸಮಾಜವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಕಾನೂನು, ಆಡಳಿತ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಲೇ ಅವರ ಕಾದಂಬರಿಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಪರಿಜ್ಞಾನದ ಸೊಗಸಾದ ಅನ್ವಯವನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು.

ಇವರ ಮೊದಲ ಕಾದಂಬರಿ “ವಾಘಿರಾ” ಅಜಂತಾಗುಹೆಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ರೂಪುಗೊಂಡಿದೆ. ವಾಘಿರಾ ಎಂಬುದು ಆ ಗುಹೆಗಳ ಬಳಿ ಹರಿಯುವ ಸಣ್ಣದೊಂದು ಝರಿ. ಇಮ್ಮಡಿಪುಲಕೇಶಿಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆ ಗುಹೆಗಳೊಳಗೆ ಚಿತ್ರಣ-ಶಿಲ್ಪನಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದವು. ಅಲ್ಲಿಯ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ನೋರಿಯವರೇ ಕಲ್ಪಿಸಿದ ಹೃದಯಭೇದಕವಾದ ಮಾರ್ಮಿಕಪ್ರೇಮಕಥಾನಕವಿದು[2]. ಇದಾದ ಬಳಿಕ ಇವರು ತೆಲುಗಿನ ಕವಿಗಳ ಬಗೆಗೆ ಕಾದಂಬರಿಗಳನ್ನು ಬರೆದರು. ಇವುಗಳ ಪೈಕಿ ಮೂರು ಆಂಧ್ರಮಹಾಭಾರತದ ರಚನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದವು; ಇನ್ನು ಮೂರು ಇತರಕವಿಗಳನ್ನು ಕುರಿತಿವೆ.

ಮಹಾಭಾರತವನ್ನು ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ ಮೂವರು ಕವಿಗಳು ಒಂದೊಂದು ಶತಮಾನಗಳ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಮೂಲಕ್ಕೆ ನಿಷ್ಠವಾಗಿ ಪುನಾರಚಿಸಿದರು: ಹನ್ನೊಂದನೆಯ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ನನ್ನಯ್ಯಭಟ್ಟ, ಹದಿಮೂರನೆಯ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ತಿಕ್ಕನಸೋಮಯಾಜಿ ಹಾಗೂ ಹದಿನಾಲ್ಕನೆಯ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಎರ್ರನ ಅಥವಾ ಎರ್ರಾ ಪ್ರೆಗ್ಗಡ. ನನ್ನಯ್ಯನು ಬರೆದದ್ದು ಎರಡೂಮುಕ್ಕಾಲು ಪರ್ವಗಳು ಮಾತ್ರ. ಅರಣ್ಯಪರ್ವವನ್ನು ಬರೆಯುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಆತನು ಕೊನೆಯುಸಿರೆಳೆದ. ಅರಣ್ಯಪರ್ವದ ಉಳಿದ ಭಾಗವನ್ನೂ ಪರಿಶಿಷ್ಟಪ್ರಾಯವಾದ ಹರಿವಂಶವನ್ನೂ ಎರ್ರನನು ರಚಿಸಿದನು. ವಿರಾಟಪರ್ವದಿಂದ ಸ್ವರ್ಗಾರೋಹಣದವರೆಗೆ ಹದಿನೈದು ಪರ್ವಗಳನ್ನು ತಿಕ್ಕನಸೋಮಯಾಜಿಯು ನಿರ್ಮಿಸಿದನು. ನೋರಿ ನರಸಿಂಹಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳು ಈ ಮೂರು ಕಾಲಘಟ್ಟಗಳನ್ನೂ ಆಶ್ರಯಿಸಿ ತಮ್ಮ ಕಾದಂಬರಿಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಿದರು – ನನ್ನಯ್ಯನ ಕಾಲವನ್ನು ಕುರಿತದ್ದು “ನಾರಾಯಣಭಟ್ಟು”, ತಿಕ್ಕನಸೋಮಯಾಜಿಯ ಕಾಲವನ್ನು ಕುರಿತದ್ದು “ರುದ್ರಮದೇವಿ” ಮತ್ತು ಎರ್ರನನ ಕಾಲವನ್ನು ಕುರಿತದ್ದು “ಮಲ್ಲಾರೆಡ್ಡಿ”. ಈ ಕಾದಂಬರಿಗಳಲ್ಲಿ ಆಯಾ ಕವಿಗಳು ಮುಖ್ಯಪಾತ್ರಗಳಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರಾದರೂ ಇತಿವೃತ್ತದ ವಿಪುಲಘಟನೆಗಳ ನಡುವೆ ಯಾವ ಸಕ್ರಿಯಪಾತ್ರವೂ ಅವರಿಗಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಆಯಾ ಕವಿಗಳ ಹೆಸರುಗಳು ಕಾದಂಬರಿಗಳ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಲ್ಲಿಲ್ಲವೆಂಬುದು ಔಚಿತ್ಯಪೂರ್ಣವೇ ಆಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಕವಿಯೊಬ್ಬ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿಯೂ ಸಮಾಜನಾಯಕನೂ ರಾಜ್ಯತಂತ್ರಧುರಂಧರನೂ ಆಗಿ ಜನತೆಯನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುವ ಇಲ್ಲವೆ ತನ್ನ ಕಾಲದ ಎಲ್ಲ ಆಗು-ಹೋಗುಗಳ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಣಯಾತ್ಮಕವಾದ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಬೀರುವ ದಾಯಿತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿರಲೇಬೇಕೆಂಬ ನಿಯಮವಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಜೊತೆಗೆ, ಇಂಥ ಸಕ್ರಿಯ-ಸಾರ್ವಜನಿಕಮನಸ್ಸು ಕಲ್ಪನಶೀಲಕಾವ್ಯನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಸಮರ್ಥವಾಗಿರುತ್ತದೆಂಬುದೂ ಸಂದೇಹಾಸ್ಪದ.

ಯಾವಾಗೆಲೆಲ್ಲ ಸನಾತನಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಧಕ್ಕೆಯೊದಗಿತೋ – ವಿಶೇಷತಃ ಆಂಧ್ರದಲ್ಲಿ – ಆಗೆಲ್ಲ ಮಹಾಭಾರತವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮರುಕಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂಬುದು ಜನಜೀವನಸಮಷ್ಟಿಯ ಸುಪ್ತಮನೀಷೆಯಾಗಿತ್ತೆಂದು ನೋರಿಯವರ ದರ್ಶನ. ಹೀಗಾಗಿ ಸನಾತನಧರ್ಮದ ಪುನರುತ್ಥಾನಕ್ಕಾಗಿ ಆಯಾ ಕಾಲದ ಕವಿಗಳಿಗೆ ಮಹಾಭಾರತವು ಒದಗಿಬಂದಿತು. ನನ್ನಯ್ಯನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬೌದ್ಧರ, ತಿಕ್ಕನನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಜೈನರ ಹಾಗೂ ಎರ್ರನನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮುಸಲ್ಮಾನರ ಮೂಲಕ ಉಪಪ್ಲವವುಂಟಾಯಿತು. ಅದೊಂದು ಸಂಕ್ಷೋಭಯುಗ. ಆಗೆಲ್ಲ ಮಹಾಭಾರತಸ್ಫೂರ್ತಿಯು ಅವಶ್ಯವೆನಿಸಿ ಈ ಕವಿಗಳು ಆಂಧ್ರಭಾರತದ ರಚನೆ-ಪೂರಣಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಕೊಂಡರು. ಇವರನ್ನು ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ “ಕವಿತ್ರಯಮು” ಎನ್ನುವುದು ವಾಡಿಕೆ. ಇವರ ಭಾಷೆಯೇ ತೆಲುಗಿಗೆ ಪ್ರಮಾಣ. ಹಳೆಯ ತೆಲುಗುನುಡಿಯ ವ್ಯಾಕರಣಕ್ಕಾಗಲಿ, ಅಭಿಜಾತಕಾವ್ಯರಚನಾಪದ್ಧತಿಗಾಗಲಿ ಇವರನ್ನೇ ನಚ್ಚತಕ್ಕದ್ದು; ಮುಂದಿನ ಕವಿಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಇವರೇ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ — ಎಂಬಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇವರ ಪ್ರಭಾವ.

ಉಳಿದ ಕವಿಗಳ ಪೈಕಿ ಹದಿನೈದನೆಯ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿದ್ದ ಶ್ರೀನಾಥ ಮತ್ತು ಪೋತನರ ಬಗೆಗೂ ನೋರಿಯವರು ಕಾದಂಬರಿಗಳನ್ನು ಬರೆದರು. ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ ಕಾವ್ಯರಚನೆಯು ನಿರಾಡಂಬರವಾದ ಆರ್ಷಕಥಾನಕದ ರೂಪದಿಂದ ಸಾಲಂಕೃತವಾದ ಕಲಾಕೌಶಲವುಳ್ಳ ಮಹಾಕಾವ್ಯಪ್ರಕಾರಕ್ಕೆ ಹೊರಳಿದ್ದು ಶ್ರೀನಾಥನಿಂದ. ಇವನಿಗೆ ಒಂದು ತಲೆಮಾರು ಹಿಂದಿನವನಾದ ನಾಚನ ಸೋಮನನೆಂಬುವವನು ಈ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿಗನೆಂದು ಕೆಲವರು ಹೇಳುವರಾದರೂ ಶ್ರೀನಾಥನ ಪಥಪ್ರದರ್ಶಕತೆಯ ಮಹತ್ತ್ವಕ್ಕೆ ಕುಂದೇನಿಲ್ಲ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕವಿಗಳು ಯಾವುದೋ ಒಬ್ಬ ರಾಜನ ಅಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿತರಾಗಿರುತ್ತಿದ್ದರು ಇಲ್ಲವೆ ತಮ್ಮ ಪಾಡಿಗೆ ತಮ್ಮ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿರುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಶ್ರೀನಾಥನು ಅನೇಕ ರಾಜರುಗಳ ಆಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿಯಿತ್ತ, ದೇಶವನ್ನೆಲ್ಲ ಸುತ್ತಿದ, ಪರಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಓಡಾಡಿದ. ಇವನು ಚಮತ್ಕಾರಭರಿತವಾದ ಕಾವ್ಯಸಾಮಾನ್ಯವನ್ನು ಪಂಡಿತ-ಪಾಮರನಿರಪೇಕ್ಷವಾಗಿ ಲೋಕಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿಸಿದನು ಹಾಗೂ ಇಂಥ ಕಾವ್ಯರಚನೆಯನ್ನು ಲಾಭದಾಯಕವಾದ ಉದ್ಯಮವೆಂಬಂತೆ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದನು. ಅನ್ಯಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಒಬ್ಬಿಬ್ಬರು ಇಂಥವರು ಇದ್ದಿರಬಹುದಾದರೂ ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಅದ್ವಿತೀಯವಾಗಿ ಸಾಧಿಸಿದವನು ಶ್ರೀನಾಥ. ಇವನೊಬ್ಬ ಆಗರ್ಭಪಂಡಿತ, ಬಹುಶಾಸ್ತ್ರ-ಭಾಷಾಪರಿಣತ ಹಾಗೂ ಸಂದರ್ಭಶುದ್ಧಿಯಿಂದ ಉದ್ದಂಡಪ್ರೌಢಕವಿತೆಯನ್ನು ಸೊಗಸಾದ ನುಡಿಕಾರ-ಚಮತ್ಕಾರಗಳ ಮೂಲಕ ಆಶುಧಾರೆಯಾಗಿ ಹೇಳಬಲ್ಲ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸಿ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ತನ್ನ ಕವಿರಾಜಸತ್ವಕ್ಕೆ ಹೆಗಲೆಣೆಯಾಗಬಲ್ಲ ರಾಸಿಕ್ಯದಿಂದ ತನ್ನ ಕಾಲದಲ್ಲಿಯೇ ದಂತಕಥೆಯಾಗಿಹೋದ ವಿಶಿಷ್ಟವ್ಯಕ್ತಿ. ಈತನ ಅಜ್ಜ ಕಮಲನಾಭಾಮಾತ್ಯನು ವ್ಯವಹಾರನಿಸ್ಸೀಮ, ಮಂತ್ರಿಪದವಿಯಲ್ಲಿದ್ದವನು. ಈತನ ತಂದೆ ಮಾರನನೂ ಬಹುಶಃ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಅನುಕೂಲಸ್ಥನಾಗಿದ್ದವನು. ಹೀಗಾಗಿ ಶ್ರೀನಾಥನು ನಿಸ್ಸೀಮನಾಗರಕನೆನಿಸಿದ್ದ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಲೇ ಈತನು ಮಹಾಶಿವಭಕ್ತನಾಗಿದ್ದರೂ ಭೋಗಜೀವಿ.

ಶ್ರೀನಾಥನ ಕಿರಿಯ ಸಮಕಾಲೀನನೇ ಬಮ್ಮೆರ ಪೋತನ. ಈತನು ಸರಳಜೀವಿ, ಭಕ್ತಕವಿ. ಜನಮಾನಸದಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುವಂತೆ ಇಂಪಾದ ಪದಪದ್ಧತಿಯಿಂದ ಪೋತನನು ಶ್ರೀಮನ್ಮಹಾಭಾಗವತವನ್ನು ರಚಿಸಿದ. ಆಂಧ್ರದ ಬಹುಜನಾರಾಧ್ಯನಾದ ಕವಿಯೆಂದರೆ ಪೋತನನೊಬ್ಬನೇ. ನೋರಿಯವರು ಇವರಿಬ್ಬರನ್ನೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ “ಕವಿದ್ವಯಮು” ಎಂದು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀನಾಥನ ಬಗೆಗೆ “ಕವಿಸಾರ್ವಭೌಮುಡು[3]” ಹಾಗೂ ಪೋತನನ ಬಗೆಗೆ “ಸಹಜಪಾಂಡಿತ್ಯುಡು” ಕಾದಂಬರಿಗಳನ್ನು ರಚಿಸಬೇಕೆಂದು ಸಂಕಲ್ಪಿಸಿದ್ದ ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳು, ಆ ಬಳಿಕ “ಸಹಜಪಾಂಡಿತ್ಯುಡು” ಎಂಬ  ಕಾದಂಬರಿಗೆ ಬದಲಾಗಿ “ಕವಿದ್ವಯಮು” ಎಂಬ ಕೃತಿಯನ್ನು ರಚಿಸಿದರು. ಪೋತನನ ಬಗೆಗೆ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ “ಸಹಜಪಾಂಡಿತ್ಯುಡು” ಎಂಬ ಕಾದಂಬರಿಯನ್ನು ಬರೆಯಲು ತುಸುಮಟ್ಟಿಗೆ ತೊಡಕೆನಿಸುವಂತೆ  ಶ್ರೀನಾಥನ ಪಾತ್ರವು ವ್ಯಾಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದುದರಿಂದ “ಕವಿಸಾರ್ವಭೌಮುಡು” ಕೃತಿಯ ಮುಂದಿನ ಭಾಗವೆಂಬಂತೆ “ಕವಿದ್ವಯಮು” ಗ್ರಂಥವನ್ನು ರಚಿಸಿದರು. ಕಟ್ಟಕಡೆಗೆ ಅವರು ಬರೆದದ್ದು ಹದಿನಾರನೆಯ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣದೇವರಾಯನ ಆಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದು, ಕಡೆಗೆ ವಿರಕ್ತನಾಗಿ ಅದನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿದ ಉತ್ಕಟಭಕ್ತಿ-ರಕ್ತಿಗಳ ಕವಿಯೊಬ್ಬನ ಜೀವನವನ್ನು ಆಧರಿಸಿದ ಕಾದಂಬರಿ - “ಧೂರ್ಜಟಿ”.

NORI NARASIMHA SASTRY

ನೋರಿಯವರು ಈ ಏಳು ಕಾದಂಬರಿಗಳನ್ನಲ್ಲದೆ ಕೆಲವು ಗೀತನಾಟಕಗಳನ್ನೂ ಪದ್ಯನಾಟಕಗಳನ್ನೂ ಖಂಡಕಾವ್ಯಗಳನ್ನೂ ರಚಿಸಿದರು. ದೇವೀಭಾಗವತವನ್ನು ಪ್ರೌಢವಾಗಿ ಚಂಪೂಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ತೆಲುಗಿಗೆ ಅನೂದಿಸಿದರು. ತೆಲುಗಲ್ಲದೆ ಇವರಿಗೆ ಕನ್ನಡ[4], ಸಂಸ್ಕೃತ, ಪ್ರಾಕೃತ, ಹಿಂದಿ, ಆಂಗ್ಲಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ತಿಳಿವಳಿಕೆಯಿದ್ದಿತು. ಕೋನಸೀಮೆಯ ರೇಪಲ್ಲೆ ಎಂಬ ಊರಿನಲ್ಲಿ ವಕೀಲವೃತ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಇವರು ಅಪ್ಪಟ ಸಂಪ್ರದಾಯಸ್ಥರು; ಸನಾತನಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಎಣೆಯಿಲ್ಲದ ಅಭಿಮಾನ-ಆರಾಧನೆಗಳನ್ನು ತಳೆದಿದ್ದರು.  ಇವರು ಖ್ಯಾತರಾದದ್ದು ಕಾದಂಬರಿಗಳಿಂದಲೇ ಆದರೂ ಜನರು ಇವರನ್ನು “ಕವಿಸಮ್ರಾಟ್” ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದರು. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅವರ ಕಾದಂಬರಿಗಳೆಲ್ಲ ಗದ್ಯಕಾವ್ಯವೆಂಬ ಗೌರವಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರವಾಗುವಂಥ ಭಾಷೆ, ರೀತಿ, ಉಕ್ತಿವೈಚಿತ್ರ್ಯ ಮತ್ತು ಇತಿವೃತ್ತನಿರ್ಮಾಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದೇ ಆಗಿದೆ. ಅಭಿಜಾತಕೃತಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಇಂದಿಗೂ ಇಡಿಯ ಆಂಧ್ರದಲ್ಲಿ ಇವರ ಕಾದಂಬರಿಗಳೇ ಪ್ರಚುರವಾಗಿರುವುದು ಇದಕ್ಕೊಂದು ಸುಂದರಸಮರ್ಥನೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಪುರಸ್ಕಾರವೂ ಇವರಿಗೆ ಸಾರ್ಥಕವಾಗಿ ಸಂದಿದೆ. ಐತಿಹಾಸಿಕಕಾದಂಬರಿಗಳ ರಚನೆಗೆ ಅನಿವಾರ್ಯವಾದ ವಿದ್ವದ್ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳೆನ್ನಬಹುದಾದ ಆಕರಸಾಮಗ್ರಿ, ಗ್ರಂಥಾಲಯಸೌಲಭ್ಯ, ತಜ್ಞರ ನೆರವು, ಮಾಹಿತಿಯ ಸಮೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಕ್ಷೇತ್ರಕಾರ್ಯಾನುಕೂಲತೆಗಳು ದುರ್ಮಿಳವೂ ದುಶ್ಶಕವೂ ಆಗಿದ್ದ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿಯೂ ಇವರ ರಚನೆಗಳೆಲ್ಲ ಪ್ರಬುದ್ಧಸಂಶೋಧನೆ, ಸಮರ್ಥಸಾಕ್ಷ್ಯಸಮೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ವಿಪುಲ ಆಕರಸಾಮಗ್ರಿಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರುವುದು ದಿಟವಾಗಿ ಪ್ರಶಂಸನೀಯವಿಸ್ಮಯ. ವಿಶೇಷತಃ ಆ ಕಾಲದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ-ರಾಜಕೀಯ-ಮತೀಯಜೀವನಚಿತ್ರಣವು ನೋರಿಯವರಿಂದ ಸಾಗಿದಂತೆ ಬೆರಳೆಣಿಕೆಯ ಭಾರತೀಯಲೇಖಕರಿಂದಲೂ ಆಗಿಲ್ಲವೆಂಬುದು ಅವರ ಮಹತ್ತ್ವಕ್ಕೆ ಸೂರ್ಯಸಾಕ್ಷಿ.

ಈ ಮಟ್ಟದ ಸಮಗ್ರವೈದುಷ್ಯವು ಇನ್ನಿತರ ದೇಶಭಾಷೆಗಳ ಅನೇಕಕಾದಂಬರಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಸಿಗವು. ಇವರಿಗೆ ಕೆಲಮಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಲಿಕೆಯಾಗಬಲ್ಲವರೆಂದರೆ ಹಿಂದಿಯ ರಾಹುಲ ಸಾಂಕೃತ್ಯಾಯನರು. ಆದರೆ ಇವರ ಕಥೆ-ಕಾದಂಬರಿಗಳ ಜಾಡೇ ಬೇರೆಯ ತೆರನಾದುದು. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕಟ್ಟಾ ಕಮ್ಯೂನಿಸ್ಟ್ ಆದ ರಾಹುಲರು ಆ ಬಣ್ಣದ ಗಾಜಿನಿಂದಲೇ ಭಾರತೀಯೇತಿಹಾಸ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳನ್ನು ನೋಡುವ ಕಾರಣ ಸತ್ಯವನ್ನು ತಿರುಚುವ ಹಾಗೂ ವಿಕೃತನಿಗಮನಗಳನ್ನೇ ಮಾಡುವ ಚಾಳಿಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಯಾವ ಕೃತಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಬಿಡಲಾರರು. ಹೀಗಾಗಿ ಅವರ ವಿದ್ವತ್ತೆಯಾಗಲಿ, ಭಾಷೆ ಮತ್ತು ಕಥನತಂತ್ರಗಳಾಗಲಿ ಅವೆಷ್ಟು ಉನ್ನತವಾಗಿದ್ದರೂ ಸತ್ಯಾನ್ವೇಷಿಗಳಾದ ಸಹೃದಯರಿಗೆ ಸಂತೋಷವನ್ನೀಯವು. ದೇವುಡು ನರಸಿಂಹಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳು ಪೌರಾಣಿಕಕಾದಂಬರಿಗಳಿಗೆ ಪರಮಾದರ್ಶರಿದ್ದಂತೆ ಐತಿಹಾಸಿಕಕಾದಂಬರಿಗಳಿಗೆ ನೋರಿಯವರು ಪರಮಾದರ್ಶರೆನ್ನಬಹುದು. ನೋರಿಯವರ ಕಾದಂಬರಿಗಳಲ್ಲಿನ ಎಲ್ಲ ಪಾತ್ರಗಳೂ ಪ್ರಾಯಿಕವಾಗಿ ಶಿಷ್ಟ, ದುಷ್ಟ, ವಿಶಿಷ್ಟ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಮೊದಲಾದ ನಿರ್ದಿಷ್ಟಗುಣೈಕವರ್ಗದವು. ಹೀಗಾಗಿ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಆತ್ಮವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯಿರದು (Introspection). ತನ್ನ ಪಾತ್ರಗಳೊಳಗೆ ಇಂಥ ಆತ್ಮವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯನ್ನುಳ್ಳ ಸಾಹಿತ್ಯಕೃತಿಯು ಕೆಲವೇ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ, ಕೆಲವೇ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಅಭಿನಿವೇಶವು ನೆಲೆಯಾಗುವುದನ್ನು ನಿವಾರಿಸುತ್ತದೆ. ವಾಲ್ಟರ್ ಸ್ಕಾಟ್, ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ಡ್ಯೂಮಾ, ಲ್ಯೂ ವಾಲೇಸ್ ಮುಂತಾದ ಹದಿನೆಂಟು-ಹತ್ತೊಂಬತ್ತನೆಯ ಶತಮಾನದ ಅನೇಕಪಾಶ್ಚಾತ್ಯಕಾದಂಬರಿಕಾರರದು ಇದೇ ರೀತಿ. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಟ, ದೇಶಭಕ್ತಿ ಮತ್ತಿತರ ಮಹಾಮೌಲ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ರದ್ಧೆ-ಗೌರವಗಳಂಥ ವಸ್ತುಗಳನ್ನುಳ್ಳ ಬಂಕಿಮಚಂದ್ರರ ಅನೇಕಕಾದಂಬರಿಗಳದೂ ಇದೇ ಜಾಡು. ಎಸ್. ಎಲ್. ಭೈರಪ್ಪನಂಥವರ ಕಾದಂಬರಿಗಳಲ್ಲಾದರೋ ಪಾತ್ರಗಳ ಆತ್ಮವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯೇ ಜೀವಾಳ. ಈ ಎರಡು ವಿಧಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸ್ವಾರಸ್ಯವುಂಟಾದರೂ ಆತ್ಮವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯುಳ್ಳ ಕೃತಿಯಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ರಸಾನುಭವವು ಗಾಢವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಐತಿಹಾಸಿಕಕಾದಂಬರಿಗಳನ್ನು ಬರೆದ ಅ. ನ. ಕೃಷ್ಣರಾಯರು (ವಿಜಯನಗರದ ಕಾದಂಬರಿಗಳು), ತ. ರಾ. ಸು. (ಚಿತ್ರದುರ್ಗದ ಕಾದಂಬರಿಗಳು), ಕೊರಟಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸರಾಯರು (ವಿಜಯನಗರದ ಕಾದಂಬರಿಗಳು) ಮುಂತಾದವರಾರೂ[5] ನೋರಿಯವರಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಂಶೋಧನಾಧ್ಯಯನಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ಇತಿವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ನಾಟಕೀಯತೆಯನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಾಧಿಸಿರುವರಾದರೂ ಆಯಾ ಕಾಲದ ಪರಿಪೂರ್ಣಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ಬಿಂಬಿಸಿಲ್ಲ. ವಿಜಯನಗರಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಸರ್ವಾಂಗೀಣವೈಭವೋನ್ನತಿಯನ್ನು ಅ. ನ. ಕೃ. ಅವರು ಸಮರ್ಥವಾಗಿ, ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಚಿತ್ರಿಸಿಯೇ ಇಲ್ಲ. ಕೊರಟಿಯವರದೂ ಇದೇ ಪಾಡಾಗಿದೆಯೆನ್ನಬೇಕು. ತ. ರಾ. ಸು. ಅವರು ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸಾಧಿಸಿರುವರಾದರೂ ಅವರ ಆ ಎಲ್ಲ ಕೃತಿಗಳು ಚಿತ್ರಿಸುವ ಕಾಲ ಈಚಿನದು. ಅಲ್ಲಿ ಅಭಿಜಾತಯುಗದ ವೈಭವ-ವೈದುಷ್ಯಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಲು ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ. ಪ್ರಾಚೀನಭಾರತದ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳು ಹೇಗಿದ್ದವೆಂದು ತಿಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಬಹುಮುಖ್ಯವಾದ ಕಾವ್ಯ-ಶಾಸ್ತ್ರಗ್ರಂಥಗಳ ಮೂಲಾಧ್ಯಯನವನ್ನು ಇವರುಗಳು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ದೇವುಡು ಅವರು ಮಹಾಬ್ರಾಹ್ಮಣ, ಮಹಾಕ್ಷತ್ರಿಯ, ಮಹಾದರ್ಶನಗಳನ್ನು ಬರೆದಂತೆ ತ.ರಾ.ಸು. ನಚಿಕೇತನ ಬಗೆಗೆ “ಬೆಳಕು ತಂದ ಬಾಲಕ” ಹಾಗೂ ಸತ್ಯಕಾಮನ ಬಗೆಗೆ “೪x೪=೧” ಎಂಬ ಕಾದಂಬರಿಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ[6]. ಅದರೆ ಈ ಕೃತಿನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಬೇಕೆನಿಸಿದಷ್ಟೆಂದು ತಾವು ಭಾವಿಸಿದ್ದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಸಂಶೋಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಭೈರಪ್ಪನವರಿಗೂ ತ.ರಾ.ಸು. ಅವರಂತೆಯೇ ಪ್ರಾಚ್ಯಭಾರತದ ಕಾವ್ಯ-ಶಾಸ್ತ್ರಸಂಬಂಧಿಯಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಿಷ್ಪಾದಿಸುವಲ್ಲಿ ಹಲವು ಮಿತಿಗಳಿವೆಯಾದರೂ ಮಾನವಭಾವ-ಸ್ವಭಾವಗಳ ಸಮರ್ಥಚಿತ್ರಣದಿಂದಾಗಿ ಅವರು ಅಪ್ರತಿಮರೆನಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆಲಂಕಾರಿಕನಾದ ಆನಂದವರ್ಧನನು ಹೇಳಿದಂತೆ “ಅವ್ಯುತ್ಪತ್ತಿಕೃತೋ ದೋಷಃ ಶಕ್ತ್ಯಾ ಸಂವ್ರಿಯತೇ ಕವೇಃ ಕಿನ್ತ್ವಶಕ್ತಿಕೃತೋ ದೋಷಃ  ಝಟಿತ್ಯೇವಾವಭಾಸತೇ” (ವ್ಯುತ್ಪತ್ತಿನ್ಯೂನತೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿಭೆಯು ತುಂಬಿಕೊಡುತ್ತದೆ, ಅದರೆ ಪ್ರತಿಭಾನ್ಯೂನತೆಯನ್ನು ವ್ಯುತ್ಪತ್ತಿಯು ತುಂಬಿಕೊಡಲಾರದು). ಮಾನವಹೃದಯವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ ಭೈರಪ್ಪನವರು ಯಾವುದೋ ಸುದೂರದ ದೇಶ-ಕಾಲಗಳಿಗೆ ಸೇರಿದ ಪರ್ವ-ಸಾರ್ಥ-ಆವರಣಗಳಂಥ ಕೃತಿಗಳ ವಸ್ತುಗಳನ್ನೂ  ಸಮಕಾಲೀನಸಾಮಾಜಿಕಕಾದಂಬರಿಗಳಂತೆ ರೂಪಿಸಬಲ್ಲರು. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಭೈರಪ್ಪನವರ ಅಪರ್ಯಾಪ್ತಿಯೇನೆಂಬುದು ಅವರನ್ನು ದೇವುಡು ಮತ್ತು ನೋರಿಯವರಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ವೇದ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂತೆಯೇ ಭೈರಪ್ಪನವರೊಂದಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ದೇವುಡು ಹಾಗೂ ನೋರಿಯವರ ಅಪರ್ಯಾಪ್ತಿಯೇನೆಂಬುದೂ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ. ಈ ಎರಡರಲ್ಲಿಯೂ ಪರಿಪೂರ್ಣರಾದವರು ಯಾರೋ!

ನೋರಿಯವರ ಪ್ರಬಂಧಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿದಾಗ ಅವರಿಗೆ ಸಂಗೀತ, ನೃತ್ಯ, ಶಿಲ್ಪ, ಚಿತ್ರ ಇತ್ಯಾದಿ ಹಲವಾರು ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯವಿತ್ತೆಂದು ತಿಳಿದುಬರುತ್ತದೆ. ಇವರ ಕಾದಂಬರಿಗಳಲ್ಲಿ ಬರುವ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪಾತ್ರಗಳೆಲ್ಲ ಮುಖ್ಯಾಮುಖ್ಯವಿವಕ್ಷೆಯಿಲ್ಲದೆ ಐತಿಹಾಸಿಕವಾಗಿಯೇ ಇರುವುದೊಂದು ವಿಶೇಷ. ಇದು ಅವರ ಕೂಲಂಕಷವಾದ ಇತಿಹಾಸಸಂಶೋಧನೆಗೆ ನಿದರ್ಶನ. ಅವರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ (ಇಂದಿಗೆ ಅರವತ್ತು ವರ್ಷಗಳಷ್ಟು ಹಿಂದೆ) ಈಗಿನಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಬಾಹುಳ್ಯ-ಲಭ್ಯತೆಗಳಿರಲಿಲ್ಲ. ಚಿಕ್ಕ ಊರಾದ ರೇಪಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿದ್ದುಕೊಂಡು ಅಷ್ಟು ಸಮೃದ್ಧವಾದ ವಿದ್ವತ್ತೆಯ ಪೂರ್ವಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನು ಅದು ಹೇಗೆ ಸಾಧಿಸಿದರೆಂಬುದು ವಿಸ್ಮಯಾವಹವೇ ಆಗಿದೆ.

[1] ಈಚೆಗೆ ಇವರ ಸಮಗ್ರಸಾಹಿತ್ಯವು ಪ್ರಕಾಶಿತವಾಗಿದೆ.

[2] ಬಹಳ ಹಿಂದೆ “ಕಸ್ತೂರಿ”ಮಾಸಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇದರ ಸಂಗ್ರಹ ಪ್ರಕಟವಾಗಿತ್ತು.

[3] ಇದನ್ನೇ ಆಧರಿಸಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿರುವ ಚಲಚ್ಚಿತ್ರವು ಅಸಮರ್ಪಕವೂ ಪೇಲವವೂ ಆಗಿದೆಯೆಂಬುದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಶೋಚನೀಯ.

[4] ಇವರ ಶ್ರೀಮತಿಯವರು ಕರ್ಣಾಟಕದವರಾಗಿದ್ದ ಕಾರಣ ಇವರಿಗೆ ಕನ್ನಡವು ಒದಗಿಬಂದಿತೆಂದು ಬಲ್ಲವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

[5] ಇವರುಗಳಾರೂ ಸಂಸ್ಕೃತಭಾಷೆಯನ್ನು ಅರಿಯರು. ಇದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಕೊರತೆ.

[6] ದೇವುಡುರವರ ಪೌರಾಣಿಕಕಾದಂಬರಿಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ತಾವು ಐತಿಹಾಸಿಕಕಾದಂಬರಿಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿರುವುದಾಗಿ ತ.ರಾ.ಸು. ಅವರೇ ಹೇಳಿಕೊಂಡ ಕಾರಣ ನಾವು ಆಕ್ಷೇಪಿಸುವಂತಿಲ್ಲವಾದರೂ  ತೌಲನಿಕವಾಗಿ ನೋಡಿ ತೀರ್ಮಾನಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

ಪ್ರಕೃತಪ್ರಬಂಧವು ಲೇಖಕರು ಮಾಡಿದ ಅನೌಪಚಾರಿಕಭಾಷಣವೊಂದರ ಪರಿವರ್ಧಿತಲಿಖಿತರೂಪ.

Transcribed by Sri. Ranganath Prasad.

To be continued.

   Next>>

Author(s)

About:

Dr. Ganesh is a 'shatavadhani' and one of India’s foremost Sanskrit poets and scholars. He writes and lectures extensively on various subjects pertaining to India and Indian cultural heritage. He is a master of the ancient art of avadhana and is credited with reviving the art in Kannada. He is a recipient of the Badarayana-Vyasa Puraskar from the President of India for his contribution to the Sanskrit language.

Prekshaa Publications

Indian Perspective of Truth and Beauty in Homer’s Epics is a unique work on the comparative study of the Greek Epics Iliad and Odyssey with the Indian Epics – Rāmāyaṇa and Mahābhārata. Homer, who laid the foundations for the classical tradition of the West, occupies a stature similar to that occupied by the seer-poets Vālmīki and Vyāsa, who are synonymous with the Indian culture. The author...

Karnataka’s celebrated polymath, D V Gundappa brings together in the sixth volume of reminiscences character sketches of prominent public figures, liberals, and social workers. These remarkable personages hailing from different corners of South India are from a period that spans from the late nineteenth century to the mid-twentieth century. Written in Kannada in the 1970s, these memoirs go...

An Introduction to Hinduism based on Primary Sources

Authors: Śatāvadhānī Dr. R Ganesh, Hari Ravikumar

What is the philosophical basis for Sanātana-dharma, the ancient Indian way of life? What makes it the most inclusive and natural of all religio-philosophical systems in the world?

The Essential Sanātana-dharma serves as a handbook for anyone who wishes to grasp the...

Karnataka’s celebrated polymath, D V Gundappa brings together in the fifth volume, episodes from the lives of traditional savants responsible for upholding the Vedic culture. These memorable characters lived a life of opulence amidst poverty— theirs  was the wealth of the soul, far beyond money and gold. These vidvāns hailed from different corners of the erstwhile Mysore Kingdom and lived in...

Padma Bhushan Dr. Padma Subrahmanyam represents the quintessence of Sage Bharata’s art and Bhārata, the country that gave birth to the peerless seer of the Nāṭya-veda. Padma’s erudition in various streams of Indic knowledge, mastery over many classical arts, deep understanding of the nuances of Indian culture, creative genius, and sublime vision bolstered by the vedāntic and nationalistic...

Bhārata has been a land of plenty in many ways. We have had a timeless tradition of the twofold principle of Brāhma (spirit of wisdom) and Kṣāttra (spirit of valour) nourishing and protecting this sacred land. The Hindu civilisation, rooted in Sanātana-dharma, has constantly been enriched by brāhma and safeguarded by kṣāttra.
The renowned Sanskrit poet and scholar, Śatāvadhānī Dr. R...

ಛಂದೋವಿವೇಕವು ವರ್ಣವೃತ್ತ, ಮಾತ್ರಾಜಾತಿ ಮತ್ತು ಕರ್ಷಣಜಾತಿ ಎಂದು ವಿಭಕ್ತವಾದ ಎಲ್ಲ ಬಗೆಯ ಛಂದಸ್ಸುಗಳನ್ನೂ ವಿವೇಚಿಸುವ ಪ್ರಬಂಧಗಳ ಸಂಕಲನ. ಲೇಖಕರ ದೀರ್ಘಕಾಲಿಕ ಆಲೋಚನೆಯ ಸಾರವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಈ ಹೊತ್ತಗೆ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಛಂದಸ್ಸಿನ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಲಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ತೌಲನಿಕ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮತ್ತು ಅಂತಃಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಯನಗಳ ತೆಕ್ಕೆಗೆ ಬರುವ ಬರೆಹಗಳೂ ಇಲ್ಲಿವೆ. ಶಾಸ್ತ್ರಕಾರನಿಗಲ್ಲದೆ ಸಿದ್ಧಹಸ್ತನಾದ ಕವಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸ್ಫುರಿಸಬಲ್ಲ ಎಷ್ಟೋ ಹೊಳಹುಗಳು ಕೃತಿಯ ಮೌಲಿಕತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿವೆ. ಈ...

Karnataka’s celebrated polymath, D V Gundappa brings together in the fourth volume, some character sketches of the Dewans of Mysore preceded by an account of the political framework of the State before Independence and followed by a review of the political conditions of the State after 1940. These remarkable leaders of Mysore lived in a period that spans from the mid-nineteenth century to the...

Bharatiya Kavya-mimamseya Hinnele is a monograph on Indian Aesthetics by Mahamahopadhyaya N. Ranganatha Sharma. The book discusses the history and significance of concepts pivotal to Indian literary theory. It is equally useful to the learned and the laity.

Sahitya-samhite is a collection of literary essays in Kannada. The book discusses aestheticians such as Ananda-vardhana and Rajashekhara; Sanskrit scholars such as Mena Ramakrishna Bhat, Sridhar Bhaskar Varnekar and K S Arjunwadkar; and Kannada litterateurs such as DVG, S L Bhyrappa and S R Ramaswamy. It has a foreword by Shatavadhani Dr. R Ganesh.

The Mahābhārata is the greatest epic in the world both in magnitude and profundity. A veritable cultural compendium of Bhārata-varṣa, it is a product of the creative genius of Maharṣi Kṛṣṇa-dvaipāyana Vyāsa. The epic captures the experiential wisdom of our civilization and all subsequent literary, artistic, and philosophical creations are indebted to it. To read the Mahābhārata is to...

Shiva Rama Krishna

சிவன். ராமன். கிருஷ்ணன்.
இந்திய பாரம்பரியத்தின் முப்பெரும் கதாநாயகர்கள்.
உயர் இந்தியாவில் தலைமுறைகள் பல கடந்தும் கடவுளர்களாக போற்றப்பட்டு வழிகாட்டிகளாக விளங்குபவர்கள்.
மனித ஒற்றுமை நூற்றாண்டுகால பரிணாம வளர்ச்சியின் பரிமாணம்.
தனிநபர்களாகவும், குடும்ப உறுப்பினர்களாகவும், சமுதாய பிரஜைகளாகவும் நாம் அனைவரும் பரிமளிக்கிறோம்.
சிவன் தனிமனித அடையாளமாக அமைகிறான்....

ऋतुभिः सह कवयः सदैव सम्बद्धाः। विशिष्य संस्कृतकवयः। यथा हि ऋतवः प्रतिसंवत्सरं प्रतिनवतामावहन्ति मानवेषु तथैव ऋतुवर्णनान्यपि काव्यरसिकेषु कामपि विच्छित्तिमातन्वते। ऋतुकल्याणं हि सत्यमिदमेव हृदि कृत्वा प्रवृत्तम्। नगरजीवनस्य यान्त्रिकतां मान्त्रिकतां च ध्वनदिदं चम्पूकाव्यं गद्यपद्यमिश्रितमिति सुव्यक्तमेव। ऐदम्पूर्वतया प्रायः पुरीपरिसरप्रसृतानाम् ऋतूनां विलासोऽत्र प्रपञ्चितः। बेङ्गलूरुनामके...

The Art and Science of Avadhānam in Sanskrit is a definitive work on Sāhityāvadhānam, a form of Indian classical art based on multitasking, lateral thinking, and extempore versification. Dotted throughout with tasteful examples, it expounds in great detail on the theory and practice of this unique performing art. It is as much a handbook of performance as it is an anthology of well-turned...

This anthology is a revised edition of the author's 1978 classic. This series of essays, containing his original research in various fields, throws light on the socio-cultural landscape of Tamil Nadu spanning several centuries. These compelling episodes will appeal to scholars and laymen alike.
“When superstitious mediaevalists mislead the country about its judicial past, we have to...

The cultural history of a nation, unlike the customary mainstream history, has a larger time-frame and encompasses the timeless ethos of a society undergirding the course of events and vicissitudes. A major key to the understanding of a society’s unique character is an appreciation of the far-reaching contributions by outstanding personalities of certain periods – especially in the realms of...

Prekṣaṇīyam is an anthology of essays on Indian classical dance and theatre authored by multifaceted scholar and creative genius, Śatāvadhānī Dr. R Ganesh. As a master of śāstra, a performing artiste (of the ancient art of Avadhānam), and a cultured rasika, he brings a unique, holistic perspective to every discussion. These essays deal with the philosophy, history, aesthetics, and practice of...

Yaugandharam

इदं किञ्चिद्यामलं काव्यं द्वयोः खण्डकाव्ययोः सङ्कलनरूपम्। रामानुरागानलं हि सीतापरित्यागाल्लक्ष्मणवियोगाच्च श्रीरामेणानुभूतं हृदयसङ्क्षोभं वर्णयति । वात्सल्यगोपालकं तु कदाचिद्भानूपरागसमये घटितं यशोदाश्रीकृष्णयोर्मेलनं वर्णयति । इदम्प्रथमतया संस्कृतसाहित्ये सम्पूर्णं काव्यं...

Vanitakavitotsavah

इदं खण्डकाव्यमान्तं मालिनीछन्दसोपनिबद्धं विलसति। मेनकाविश्वामित्रयोः समागमः, तत्फलतया शकुन्तलाया जननम्, मातापितृभ्यां त्यक्तस्य शिशोः कण्वमहर्षिणा परिपालनं चेति काव्यस्यास्येतिवृत्तसङ्क्षेपः।

Vaiphalyaphalam

इदं खण्डकाव्यमान्तं मालिनीछन्दसोपनिबद्धं विलसति। मेनकाविश्वामित्रयोः समागमः, तत्फलतया शकुन्तलाया जननम्, मातापितृभ्यां त्यक्तस्य शिशोः कण्वमहर्षिणा परिपालनं चेति काव्यस्यास्येतिवृत्तसङ्क्षेपः।

Nipunapraghunakam

इयं रचना दशसु रूपकेष्वन्यतमस्य भाणस्य निदर्शनतामुपैति। एकाङ्करूपकेऽस्मिन् शेखरकनामा चित्रोद्यमलेखकः केनापि हेतुना वियोगम् अनुभवतोश्चित्रलेखामिलिन्दकयोः समागमं सिसाधयिषुः कथामाकाशभाषणरूपेण निर्वहति।

Bharavatarastavah

अस्मिन् स्तोत्रकाव्ये भगवन्तं शिवं कविरभिष्टौति। वसन्ततिलकयोपनिबद्धस्य काव्यस्यास्य कविकृतम् उल्लाघनाभिधं व्याख्यानं च वर्तते।

Karnataka’s celebrated polymath, D V Gundappa brings together in the third volume, some character sketches of great literary savants responsible for Kannada renaissance during the first half of the twentieth century. These remarkable...

Karnataka’s celebrated polymath, D V Gundappa brings together in the second volume, episodes from the lives of remarkable exponents of classical music and dance, traditional storytellers, thespians, and connoisseurs; as well as his...

Karnataka’s celebrated polymath, D V Gundappa brings together in the first volume, episodes from the lives of great writers, poets, literary aficionados, exemplars of public life, literary scholars, noble-hearted common folk, advocates...

Evolution of Mahabharata and Other Writings on the Epic is the English translation of S R Ramaswamy's 1972 Kannada classic 'Mahabharatada Belavanige' along with seven of his essays on the great epic. It tells the riveting...

Shiva-Rama-Krishna is an English adaptation of Śatāvadhāni Dr. R Ganesh's popular lecture series on the three great...

Bharatilochana

ಮಹಾಮಾಹೇಶ್ವರ ಅಭಿನವಗುಪ್ತ ಜಗತ್ತಿನ ವಿದ್ಯಾವಲಯದಲ್ಲಿ ಮರೆಯಲಾಗದ ಹೆಸರು. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಶೈವದರ್ಶನ ಮತ್ತು ಸೌಂದರ್ಯಮೀಮಾಂಸೆಗಳ ಪರಮಾಚಾರ್ಯನಾಗಿ  ಸಾವಿರ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇವನು ಜ್ಞಾನಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ಪ್ರಭಾವಿಸುತ್ತಲೇ ಇದ್ದಾನೆ. ಭರತಮುನಿಯ ನಾಟ್ಯಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಇವನೊಬ್ಬನೇ ನಮಗಿರುವ ಆಲಂಬನ. ಇದೇ ರೀತಿ ರಸಧ್ವನಿಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು...

Vagarthavismayasvadah

“वागर्थविस्मयास्वादः” प्रमुखतया साहित्यशास्त्रतत्त्वानि विमृशति । अत्र सौन्दर्यर्यशास्त्रीयमूलतत्त्वानि यथा रस-ध्वनि-वक्रता-औचित्यादीनि सुनिपुणं परामृष्टानि प्रतिनवे चिकित्सकप्रज्ञाप्रकाशे। तदन्तर एव संस्कृतवाङ्मयस्य सामर्थ्यसमाविष्कारोऽपि विहितः। क्वचिदिव च्छन्दोमीमांसा च...

The Best of Hiriyanna

The Best of Hiriyanna is a collection of forty-eight essays by Prof. M. Hiriyanna that sheds new light on Sanskrit Literature, Indian...

Stories Behind Verses

Stories Behind Verses is a remarkable collection of over a hundred anecdotes, each of which captures a story behind the composition of a Sanskrit verse. Collected over several years from...