ಅದ್ವೈತಂ ಸುಖದುಃಖಯೋಃ - 1

ಮಹಾಕವಿ ಭವಭೂತಿಯ ‘ಉತ್ತರರಾಮಚರಿತ’ ನಾಟಕವು ತನ್ನ ಘನತೆ-ಮಹೋನ್ನತಿಗಳಿಂದ ಅನನ್ಯವೆನಿಸಿದೆ. ಸೀತಾ-ರಾಮರ ಅಮೃತದಾಂಪತ್ಯವನ್ನು ಇದು ಕಂಡರಿಸಿರುವ ಪರಿ ಇಡಿಯ ರಾಮಾಯಣಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ ಮಿಗಿಲೆನಿಸಿದೆ. ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಕರ್ತವ್ಯಗಳ ನಡುವೆ ಸಂಘರ್ಷ ತಲೆದೋರಿದಾಗ ಸಂವೇದನಶೀಲರಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಹೇಗೆ ತಳಮಳಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಅಂತರಂಗದ ಮೌಲ್ಯಪ್ರಕ್ಷೋಭ ಏನೆಲ್ಲ ಅವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತದೆಂಬ ಜೀವನದರ್ಶನವನ್ನು ಈ ಕೃತಿಯು ಕಂಡರಿಸುವಂತೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾವ್ಯಗಳು ರೂಪಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಲೇ ತತ್ತ್ವಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ಸೌಂದರ್ಯಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ಮೂರ್ಧನ್ಯವಿದ್ವಾಂಸರಾದ ಪ್ರೊ|| ಎಂ. ಹಿರಿಯಣ್ಣನವರು ‘ಉತ್ತರರಾಮಚರಿತ’ವನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮೆಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.[1]

ಈ ರೂಪಕದ ಮೊದಲ ಅಂಕದಲ್ಲಿ ಸೀತಾ-ರಾಮರ ಅನುರೂಪದಾಂಪತ್ಯದ ಮಧುರಸಂದರ್ಭಗಳನ್ನು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. ಕಷ್ಟಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮೆಟ್ಟಿನಿಂತ ಶ್ರೀರಾಮ ಅಯೋಧ್ಯೆಗೆ ಬಂದು ಪಟ್ಟಾಭಿಷಿಕ್ತನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಅವನ ಕುಟುಂಬದ ಹಿರಿಯರೆಲ್ಲ ಮಹರ್ಷಿ ಋಷ್ಯಶೃಂಗರ ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ತೆರಳಿರುತ್ತಾರೆ. ಅರಮನೆಯಲ್ಲೀಗ ಸೀತಾ-ರಾಮರೇ ಹಿರಿಯರು. ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕದ ಮಹೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದ ಬಂಧು-ಮಿತ್ರರೆಲ್ಲ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ನೆಲೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿದ ಕಾರಣ ಬಿಡುವಾಗಿರುವ ಸೀತಾ-ರಾಮರು ಲಕ್ಷ್ಮಣನ ಸೂಚನೆಗಳ ಮೇರೆಗೆ ರಚಿತವಾದ ತಮ್ಮದೇ ಬದುಕಿನ ವಿವಿಧ ಘಟ್ಟಗಳ ವರ್ಣಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನೋಡುತ್ತ ಹಳೆಯ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ಮರುಕಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಬದುಕಿನ ಸಿಹಿ-ಕಹಿಗಳೆಲ್ಲ ಭೂತಕಾಲಕ್ಕೆ ಸೇರಿದಾಗ ನೆಮ್ಮದಿಯ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಎಲ್ಲ ಭಾವಗಳ ಸಂಸ್ಮರಣ ತನ್ನದೇ ಆದ ರಸಪಾಕವನ್ನು ಮುಟ್ಟುವ ಕಾರಣ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನೆನಪೂ ಸವಿಯಾಗಿ ತೋರುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸೀತಾ-ರಾಮರ ಬಾಳೂ ಹೊರತಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಬಳಲಿದ ಪೂರ್ಣಗರ್ಭಿಣಿ ಸೀತೆ ರಾಮನ ತೋಳಿನ ಮೇಲೆ ಹಾಗೆಯೇ ಮೈಮರೆತು ನಿದ್ರಿಸುತ್ತಾಳೆ. ಆ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣನೂ ಅಲ್ಲಿಂದ ನಿರ್ಗಮಿಸುತ್ತಾನೆ. ಕೇವಲ ರಾಮನೊಬ್ಬ ಎಚ್ಚರವಿದ್ದು ತನ್ನ ಮಡಿಲಲ್ಲಿ ಮೈಚೆಲ್ಲಿದ ಮಡದಿಯತ್ತ ಪ್ರೀತಿ-ವಾತ್ಸಲ್ಯಗಳಿಂದ ನೋಡುತ್ತ ಅವಳ ಸ್ವಾಪಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ತನ್ನ ಭಾವನೆಗಳಿಗೆ ಭಾಷಾರೂಪದ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕವಿಯು ಕಟ್ಟಿಕೊಡುವ ಎರಡು ಪದ್ಯಗಳ ಪೈಕಿ ದ್ವಿತೀಯವಾದರೂ ಅದ್ವಿತೀಯವಾದುದು ಹೀಗಿದೆ:

ಅದ್ವೈತಂ ಸುಖದುಃಖಯೋರನುಗತಂ ಸರ್ವಾಸ್ವವಸ್ಥಾಸು ಯ-

ದ್ವಿಶ್ರಾಮೋ ಹೃದಯಸ್ಯ ಯತ್ರ ಜರಸಾ ಯಸ್ಮಿನ್ನಹಾರ್ಯೋ ರಸಃ |

ಕಾಲೇನಾವರಣಾತ್ಯಯಾತ್ಪರಿಣತೇ ಯತ್ಪ್ರೇಮಸಾರೇ ಸ್ಥಿತಂ

ಭದ್ರಂ ತಸ್ಯ ಸುಮಾನುಷಸ್ಯ ಕಥಮಪ್ಯೇಕಂ ಹಿ ತತ್ಪ್ರಾಪ್ಯತೇ ||  (೧.೩೯)   

[ಈ ಪದ್ಯಕ್ಕೆ ಹಲಕೆಲವು ಪಾಠಾಂತರಗಳುಂಟು. ಇಲ್ಲಿರುವುದು ನನಗೆ ತೋರಿದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪಾಠಗಳ ಸಂಕಲನ.]

ಇದರ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಹೀಗಿದೆ:

ಸುಖ-ದುಃಖಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಭಾವ, ಎಲ್ಲ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಾಹಚರ್ಯ, ಹೃದಯಕ್ಕೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿ, ಮುಪ್ಪಿನಲ್ಲಿಯೂ ಬತ್ತಿಹೋಗದ ಸವಿ, ಕಾಲ ಕಳೆದಂತೆ ಬಿಂಕ-ಬಿಗುಪುಗಳನ್ನು ಕಳಚಿಕೊಂಡು ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರೀತಿಪಾಕ - ಇಂಥ ಪುಣ್ಯವು ಯಾರೋ ಭಾಗ್ಯವಂತನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಹೇಗೋ ದಕ್ಕುತ್ತದೆ.

ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ನಿರಲಂಕೃತವಾದ ಸಾಮಾನ್ಯಪದ್ಯದಂತೆ ತೋರುವ ಈ ರಚನೆ ಕೇವಲ ಮಹಾಕವಿಗೆ ಮಾತ್ರ ದಕ್ಕಬಲ್ಲ ಜೀವನದರ್ಶನದ ಸಾರೋದ್ಗಾರ. ಇಲ್ಲಿಯ ಒಂದೊಂದು ವಾಕ್ಯಘಟಕವೂ ಪರಿಪೂರ್ಣದಾಂಪತ್ಯದ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಸೊಗಸಾಗಿ ಹರಳುಗಟ್ಟಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇಂಥ ಒಂದೊಂದು ಸೊಲ್ಲನ್ನು ಕಂಡ ಬಳಿಕವೂ ಪರಿಪೂರ್ಣದಾಂಪತ್ಯವೆಂಬ ಆದರ್ಶ ಅದೆಷ್ಟು ಅಸಾಧ್ಯಕಲ್ಪವೆಂಬ ಅರಿವೂ ನಮಗಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಈ ಆದರ್ಶ ಸರ್ವಥಾ ಅವಾಸ್ತವವಲ್ಲ. ಅವಾಸ್ತವವನ್ನು ಆದರ್ಶವೆಂದು ಯಾವ ವಿವೇಕಿಯೂ ಒಪ್ಪುವುದಿಲ್ಲವಷ್ಟೆ. ಕಷ್ಟಸಾಧ್ಯವಾದ ಶ್ರೇಷ್ಠಮೌಲ್ಯ ಮಾತ್ರ ಆದರ್ಶವೆನಿಸುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಭವಭೂತಿ ಸೀತಾ-ರಾಮರ ಬಾಳಿನ ಮೂಲಕ ಧ್ವನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಇಂಥ ದಾಂಪತ್ಯಕ್ಕೆ ಎಡರು-ತೊಡರುಗಳು ಎದುರಾದಾಗ ಅವನ್ನು ಆ ದಂಪತಿ ಹೇಗೆ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ದಾಟಿಕೊಳ್ಳುವರೆಂಬ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯೇ ‘ಉತ್ತರರಾಮಚರಿತ’ದ ಹೂರಣ. ಈ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡಿದಾಗ ಪ್ರಕೃತಪದ್ಯವೆಂಬ ಹೊನ್ನಿಗೆ ಎದುರಾದ ಪುಟಪಾಕವೇ ಸೀತಾಪರಿತ್ಯಾಗವೆಂದು ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ.

ಇಂಥ ಹೊನ್ನು ಇತಿಹಾಸ-ಪುರಾಣಲೋಕದ ಗಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸಿಗುವ ಸೊತ್ತೆಂದು ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಭಾವಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಇದು ಆಂಶಿಕ ಸತ್ಯ ಮಾತ್ರ. ಭವಭೂತಿಯ ಪ್ರಕೃತಪದ್ಯಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನದಂತಿರುವ ಮೂರು ಸಂದರ್ಭಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡದ ನವೋದಯಲೇಖಕರ ಕೃತಿಗಳಿಂದ ಮೇಲೆತ್ತಿ ನೋಡಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಾಗ ಕಬ್ಬಿಣ-ಕಲ್ಲಿದ್ದಲುಗಳ ನಮ್ಮ ಈ ಕಲಿಗಾಲದಲ್ಲಿಯೂ ಎಂಥ ಹೊನ್ನು ಕಾಣಸಿಗುತ್ತದೆಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ.

*             *             *

ಮಾಸ್ತಿ ವೆಂಕಟೇಶ ಅಯ್ಯಂಗಾರರು ತಮ್ಮ ಪರಿಪಕ್ವ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬರೆದ ವಿಶಿಷ್ಟ ಕೃತಿಗಳಲ್ಲೊಂದು ‘ಮಾತುಗಾರ ರಾಮಣ್ಣ.’ ಇಲ್ಲಿಯ ರಾಮಣ್ಣ ಅವರೇ ಎಂಬುದು ತನ್ನಂತೆಯೇ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ. ಕೃತಿಯ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಹೇಳುವಂತೆ ರಾಮಣ್ಣ ಬರಿಯ ಮಾತುಗಾರನಲ್ಲ; ಧಾತುಕಾರ ಕೂಡ. ಸಂಗೀತಶಾಸ್ತ್ರದ ಪರಿಭಾಷೆಯಂತೆ ‘ಮಾತು’ ಗೇಯವೊಂದರ ಸಾಹಿತ್ಯವಾದರೆ, ‘ಧಾತು’ ಅದರ ಸಂಗೀತ. ಅಂದರೆ ಮಾತು ಮೂರ್ತವೆನಿಸಿದರೆ ಧಾತು ಅಮೂರ್ತ. ಹೀಗೆ ಮಾತು-ಧಾತುಗಳು ದೇಹ-ಆತ್ಮಗಳಿಗೆ ಸಂವಾದಿ. ಈ ಹೊತ್ತಿಗೆಯಲ್ಲೊಂದೆಡೆ ಮುಮ್ಮಡಿ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಒಡೆಯರ ಬದುಕಿನ ಸಂದರ್ಭವೆಂಬಂತೆ ಪ್ರಸಂಗವೊಂದು ಚಿತ್ರಿತವಾಗಿದೆ. ಇದು ಪ್ರಾಯಶಃ ಮಾಸ್ತಿಯವರು ತಮ್ಮ ತಾರುಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ ಚಿಟ್ಟೆಕತೆಯಾಗಿರಬಹುದು. ಇದರ ತಥ್ಯಾತಥ್ಯತೆಗಳ ಮಾತು ಏನೇ ಇದ್ದರೂ ಇದನ್ನೊಂದು ಅರ್ಥಗರ್ಭಿತವಾದ ಐತಿಹ್ಯವೆಂದು ಒಪ್ಪಲು ಯಾವ ಅಡ್ಡಿಯೂ ಇರದು. ಈ ಪ್ರಸಂಗ ಹೀಗಿದೆ (‘ಮಾತುಗಾರ ರಾಮಣ್ಣ’. ಬೆಂಗಳೂರು: ಮಾಸ್ತಿ ವೆಂಕಟೇಶ ಅಯ್ಯಂಗಾರ್ ಜೀವನ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಟ್ರಸ್ಟ್, ೨೦೦೭. ಪು. ೩೨-೩೪):

ಮುಮ್ಮಡಿ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಒಡೆಯರ ಬಾಳಿನ ಉತ್ತರಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕೃತ ಕಥಾನಕ ನಡೆಯಿತಂತೆ. ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆ ಮಾಡುತ್ತ  ತಮಿಳುನಾಡಿನಿಂದ ಮೈಸೂರಿಗೆ ಬಂದ ವೃದ್ಧ ವಿಪ್ರದಂಪತಿ ತಮ್ಮ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ವಸತಿಗಾಗಿ ಒಡೆಯರ ನೆರವನ್ನು ಕೋರಿದರಂತೆ. ಆ ಹಿರಿಯರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ-ವರ್ತನೆಗಳಿಗೆ ಮಾರುಹೋದ ಪ್ರಭುಗಳು ಅರಮನೆಯ ಉದ್ಯಾನ ‘ಮಧುವನ’ದ ಒಳಗಿದ್ದ ಮನೆಯೊಂದನ್ನು ಬಿಡದಿಯಾಗಿ ಹವಣಿಸಿಕೊಟ್ಟದ್ದಲ್ಲದೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಅವರನ್ನು ನೋಡಲು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದರಂತೆ. ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಆತ್ಮೀಯತೆ ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು; ಅಂತರಂಗ ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳತೊಡಗಿತು. ಅದೊಂದು ಸಂಜೆ ಹೊತ್ತಿಗಿಂತ ಮುನ್ನ ಒಡೆಯರು ವೃದ್ಧದಂಪತಿಯ ಬಿಡದಿಯ ಕಡೆಗೆ ಹೊರಟಾಗ ದಾರಿಯಲ್ಲೇ ಇದ್ದ ಕೊಳದ ಕೆಲದ ಏಕಾಂತಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ವೃದ್ಧದಂಪತಿ ಪರಸ್ಪರ ಅಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಚುಂಬನವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ದೃಶ್ಯ ಅವರ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬಿತ್ತು. ಆ ಕೂಡಲೇ ಅವರ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಬಾರದೆಂದು ಪ್ರಭುಗಳು ಬಿಡದಿಯ ಮನೆಯತ್ತ ಸಾಗಿದರು. ಆದರೆ ವೃದ್ಧದಂಪತಿ ಇದನ್ನು ಗಮನಿಸಿಯಾಗಿತ್ತು. ಅವರೂ ಬೇಗ ಪ್ರಭುಗಳ ಬಳಿ ಬಂದರು. ಒಡೆಯರಿಗೆ ಸಹಜವಾಗಿಯೇ ಮುಜುಗರ. ಇದು ಅವರ ಬಾಯಿಂದ ಕ್ಷಮೆಯನ್ನು ಯಾಚಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿತು. ಆತ್ಮೀಯರಲ್ಲಿ ಕ್ಷಮೆಯ ಮಾತು ಬಂದೊದಡನೆಯೇ ಸ್ನೇಹದ ಸವಿ ಹದಗೆಡುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ನೀಗಬೇಕೆಂದರೆ ಮನಬಿಚ್ಚಿ ಮಾತನಾಡದೆ ವಿಧಿಯಿಲ್ಲ. ವೃದ್ಧರು ಆಗ ನಡೆದ ಪ್ರಸಂಗವನ್ನು ಮಾತಿಗೆ ತರುವ ಮೂಲಕ ತಾವಾಗಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಮುಂದಾದರು. ಆಗ ಮೈಚಳಿ ಬಿಟ್ಟ ಪ್ರಭುಗಳು ಅವರ ವಿವರಣೆಗೆ ಮೈಯೆಲ್ಲ ಕಿವಿಯಾದರು.

ವೃದ್ಧರು ಹೇಳಿದರು: “ಪ್ರಭುಗಳು ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಬೇಕಾದ ಆವಶ್ಯಕತೆಯಿಲ್ಲ. ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದ ಹಿರಿಯರನ್ನು ಕಿರಿಯರು ಕಂಡಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಾಗದು.” ಇದಕ್ಕೆ ಒಡೆಯರು ವಿವರಣೆ ಬಯಸಿದರು. ಆಗ ವೃದ್ಧರು ಸಾವಧಾನವಾಗಿ ಉತ್ತರಿಸಿದರು. ಇದನ್ನು ಮಾಸ್ತಿಯವರ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಕೇಳಬಹುದು:

“ಗಂಡು ಹೆಣ್ಣು ಎಂದು ಜೀವಜಾತದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪ್ರಕಾರ ಇರುವುದು ದೈವದ ಇಚ್ಛೆ. ತಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನ ಗಂಡು ಹೆಣ್ಣು ಒಂದನ್ನೊಂದು ಬಯಸುವುದೂ ಅದೇ ಇಚ್ಛೆಯೇ. ಬಯಸಿ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಪತಿ ಪತ್ನಿಯಾಗಿ ಬಾಳುವುದೇ ಇದರ ಉದ್ದೇಶ ... ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ತಪಸ್ವಿಗಳಾದ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಆಶೆಗೆ ಸೋತರೂ ಅದಕ್ಕೆ ಅಧೀನರಾಗಿ ಸ್ತ್ರೀಯನ್ನು ಕೇವಲ ಭೋಗವಸ್ತು ಎಂದು ಕಾಣುವುದು ತಪ್ಪು ಎಂದು ಎಚ್ಚರದಿಂದ ನಡೆದರು ... ಸಂಭೋಗದ ಸುಖ ಉನ್ನತ ಸುಖ; ಇದರಲ್ಲಿ ಸಂಶಯ ಇಲ್ಲ. ದಿಟದಲ್ಲಿ ಜೀವಜಾತಕ್ಕೆ ಈ ಸುಖಕ್ಕೆ ಸಮನಾದ ಸುಖ ಇನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ... ಈ ಸುಖ ಈ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಉಳಿಯಬೇಕು ಎನ್ನುವುದಾದರೆ ಲಾಲಸೆ ಅಷ್ಟೇ ಸಂಯಮವೂ ಇರಬೇಕು. ಸಂಯಮ ಇಲ್ಲ, ಲಾಲಸೆ ಒಂದು ವ್ಯಾಧಿ ಆಗುತ್ತದೆ. ಪುರುಷನನ್ನು ಕೆಳಕ್ಕೆ ಸೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಕಾಲದ ಬಳಿಕ ಪುರುಷನಿಗೆ ಸ್ತ್ರೀಯನ್ನು ಕುರಿತ ಅಪೇಕ್ಷೆ ನಷ್ಟವೇ ಆಗಬಹುದು. ಮನುಷ್ಯ ಈ ಅವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮುಟ್ಟಬಾರದು. ಪೂರ್ವಿಕರು ನಿಮಿಸಿದ ಕ್ರಮವನ್ನು ನಡೆಸಿ ಬಾಳುವ ಗಂಡಿಗೆ ಹೆಣ್ಣು ಯಾವ ಕಾಲಕ್ಕೂ ಅಪೇಕ್ಷಿತ ವಸ್ತುವಾಗಿ ಇರುತ್ತಾಳೆ. ಅವನಿಗೆ ಹಲವು ಸ್ತ್ರೀಯರನ್ನು ಕುರಿತು ಅಪೇಕ್ಷೆ ಹುಟ್ಟುವುದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು ಜೀವಾವಧಿ ಪ್ರಿಯವಾದ ವಸ್ತು ಆಗುತ್ತಾಳೆ. ಇಂಥ ದಂಪತಿಗಳಿಗೆ ಮುಪ್ಪಿಲ್ಲ. ವಯಸ್ಸಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೂ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಉಳಿದಿರುತ್ತದೆ. ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ ವಧೂವರರಿಗೆ ವಸಿಷ್ಠ ಅರುಂಧತೀ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿಸುವುದರ ಅರ್ಥ ಇದೇ. ನನ್ನ ಪತ್ನಿ ನನಗೆ ಮುದುಕಿಯಾಗಿ ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ. ಚಿಕ್ಕಂದಿನ ತರುಣಮೂರ್ತಿಯಾಗಿಯೇ ಇದ್ದಾಳೆ. ತಾವು ಇಂದು ನಮ್ಮನ್ನು ಕಂಡದ್ದು ಈ ರೀತಿಯ ಪರಸ್ಪರ ಅಪೇಕ್ಷೆಯ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ. ಚಿತ್ತಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ನಾವು ಕುಳಿತಿದ್ದ ರೀತಿ ತಪ್ಪು ಎನ್ನಿಸುವುದಿಲ್ಲ.” 

ಇದನ್ನು ಕೇಳಿದ ಒಡೆಯರಿಗೆ ಈ ಒಂದೊಂದು ಮಾತು ವಿವರದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಕುರಿತ ಟೀಕೆಯೆಂದೇ ಕಂಡಿತೆಂದು ಮಾಸ್ತಿ ಒಕ್ಕಣಿಸುತ್ತಾರೆ. ಒಡೆಯರಿಗೆ ಮೂವರು ಪತ್ನಿಯರಲ್ಲದೆ ಹಲವರು ಪ್ರೇಯಸಿಯರಿದ್ದರೆಂದೂ ಅವರು ಮೊದಲಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಹುಶಃ ಈ ಎಲ್ಲ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ತಮ್ಮ ಕಾಮ-ಪ್ರೇಮಜೀವನದ ವಿಮರ್ಶೆ ಮಾಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತ ಪ್ರಭುಗಳು ಇಂಥ ಆಕರ್ಷಣೆ ಬಾಳಿನ ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ಉಳಿಯುವುದೇ ಎಂದು ಪ್ರತಿಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದರಂತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ವೃದ್ಧರು ನೀಡಿದ ಉತ್ತರ ಮಾರ್ಮಿಕವಾಗಿದೆ:

“ನಾನು ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಈ ದೇಹ ಅಗ್ನಿಯಿಂದ ದಗ್ಧವಾಗಿ ಭಸ್ಮ ಆದಾಗಲೇ ಈ ಆಕರ್ಷಣೆ ಅಳಿಯುವುದು. ಇದು ಗಂಡಿನ ಮಾತು. ಹೆಣ್ಣಿನ ಮನಸ್ಸು ಹೀಗೇಯೇ ಇರುತ್ತದೆಯೇ? ಇದನ್ನು ನಾವು ಹೇಳುವಂತಿಲ್ಲ. ನೀವು ನಮಗೆ ಚಿರಂಜೀವಿಗಳು. ನಾವು ತಿಳಿದಿರುವ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ತಮಗೆ ತಿಳಿಸುವುದು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ. ನಮ್ಮ ಪತ್ನಿ ತಾಯಿ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿ, ವೃದ್ಧಪತ್ನಿಯನ್ನು ಕೇಳಿ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ.”

ಈ ಪ್ರಸಂಗವನ್ನೆಲ್ಲ ಆಲಿಸುತ್ತಿದ್ದ ವೃದ್ಧೆ ತಾವಾಗಿ ಹೇಳಿದರಂತೆ: “ಗಂಡಿನ ಜೀವ ಪುಣ್ಯವಂತ ಜೀವ. ಹೆಣ್ಣಿನ ಜೀವ ಅಂಥ ಪುಣ್ಯ ಜೀವ ಅಲ್ಲ. ಗಂಡಿಗೆ ದೇಹ ಭಸ್ಮ ಆದಮೇಲೆ ಹೆಣ್ಣಿನ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಹೆಣ್ಣಿನ ದೇಹ ಭಸ್ಮ ಆದಮೇಲೂ ಆ ಜೀವಾನ ಹೊಂದಿದ್ದ ಗಂಡು ಹತ್ತಿರ ಬಂದರೆ, ಆ ಭಸ್ಮ ಅದುರುತ್ತದೆ. ಅವನ ಕಾಲಿನ ಬಳಿಗೆ ಹಾರುತ್ತದೆ.”

ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೇಳಿದ ಪ್ರಭುಗಳಿಗೆ ಭಯ-ವಿಸ್ಮಯಗಳು ಆಗಿರಬಹುದು. ಅವರು ವೃದ್ಧರಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ನಿವೇದಿಸಿದರಂತೆ: “ಪೂಜ್ಯರಿಂದ ನನಗೆ ಒಂದು ಅನುಗ್ರಹ ಆಗಬೇಕು. ನಾನು ಅಷ್ಟೇನೂ ಶುಚಿಯಾಗಿ ಬಾಳಿದ ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲ. ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವಂತೆ ಇಂದ್ರಿಯಸುಖವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿಯೂ ಅದರ ಹಿಡಿತದಲ್ಲಿಯೇ ಇನ್ನೂ ತೊಳಲುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ಕೆಡದಂತೆ ಬಾಳುವುದು ಹೇಗೆ?...”

“ನೀವು ಹೀಗೆ ಸತ್ಯವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಿರುವುದು ಒಂದು ಭಾಗ್ಯ. ದೇವರು ಇದನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಕಾಲ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದು ಕಾಪಾಡಿ ಎಂದು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಕಾಪಾಡುತ್ತಾರೆ” ಎಂದು ವೃದ್ಧರು ಸಮಾಧಾನದ ನುಡಿಯಾಡಿದರಂತೆ.

ಈ ಪ್ರಸಂಗದ ಫಲಶ್ರುತಿಯೆಂಬಂತೆ ಮುಮ್ಮಡಿ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಒಡೆಯರು ‘ವಿಜ್ಞಾಪನಶತಕ’ ಎಂಬ ಕಾವ್ಯವನ್ನು ಕೂಡ ರಚಿಸಿದರೆಂದು ಮಾಸ್ತಿಯವರು ಸದ್ಯದ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಮುಗಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಈ ವಿಶಿಷ್ಟ ಕಥಾನಕದಲ್ಲಿ ಭವಭೂತಿ ಹೇಳುವ ‘ಜರಸಾ ಯಸ್ಮಿನ್ನಹಾರ್ಯೋ ರಸಃ; ಕಾಲೇನಾವರಣಾತ್ಯಯಾತ್ ಪರಿಣತೇ ಯತ್ ಪ್ರೇಮಸಾರೇ ಸ್ಥಿತಂ’ ಎಂಬ ಮಾತು ಅನುಭೂತಿಯಾಗಿ ಹರಳುಗಟ್ಟಿದೆ. ಈ ಸ್ಥಿತಿಯ ಸಿದ್ಧಿಗಾಗಿ ಇದರ ಮೊದಲಿನ ಸೊಲ್ಲುಗಳಾದ ‘ಅದ್ವೈತಂ ಸುಖದುಃಖಯೋರನುಗತಂ ಸರ್ವಾಸ್ವವಸ್ಥಾಸು ಯದ್ವಿಶ್ರಾಮೋ ಹೃದಯಸ್ಯ’ ಎಂಬ ಹಂತಗಳನ್ನು ಹಾಯ್ದುಬಂದಿರಲೇ ಬೇಕು. ಇವೆಲ್ಲದರ ಪಾಕವಾಗಿ ಆ ವೃದ್ಧ-ವೃದ್ಧೆಯರಿಗೆ ‘ಭದ್ರಂ ತಸ್ಯ ಸುಮಾನುಷಸ್ಯ’ ಎಂಬ ರಸಫಲ ದಕ್ಕಿತು. ಮುಮ್ಮಡಿಯವರಿಗಾದರೋ ಈ ಮಟ್ಟದ ಸಾಫಲ್ಯ ಸಿಕ್ಕಿರಲಿಲ್ಲ. ಅವರಿಗೇನಿದ್ದರೂ ಮಹಾಭಾರತದ ಆದಿಪರ್ವದಲ್ಲಿ ಯಯಾತಿಯು ಕಂಡುಕೊAಡ ಸತ್ಯ ಮಾತ್ರ ದಕ್ಕಿತ್ತು: ‘ನ ಜಾತು ಕಾಮಃ ಕಾಮಾನಾಮುಪಭೋಗೇನ ಶಾಮ್ಯತಿ | ಹವಿಷಾ ಕೃಷ್ಣವರ್ತ್ಮೇವ ಭೂಯ ಏವಾಭಿವರ್ಧತೇ ||’ (೧.೬೯.೫೨; ದಾಕ್ಷಿಣಾತ್ಯಪಾಠ). ಸ್ವಾರಸ್ಯವೆಂದರೆ ಇಂಥ ಕಾಮಾಗ್ನಿದರ್ಶನವನ್ನು ಮಾಡಿ ಅದರ ಉಪಶಾಂತಿಗಾಗಿ ತಪಿಸಿ ಸ್ವರ್ಗ ಸೇರಿದ ಯಯಾತಿಗೆ ದೇವಲೋಕದ ಭೋಗ ದಕ್ಕಿದ್ದರೂ ದಿವ್ಯವಾದ ದಾಂಪತ್ಯಯೋಗ ಮಾತ್ರ ಸಿದ್ಧಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ಈ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಭವಭೂತಿ ಚಿತ್ರಿಸುವ ಪಕ್ವ ದಾಂಪತ್ಯದ ಮಹತ್ತ್ವ ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕಿಂತ ಮಿಗಿಲೆಂದು ಧ್ವನಿತವಾಗುತ್ತದೆ.

ಪರಿಪಕ್ವ ದಾಂಪತ್ಯದಲ್ಲಿ ಮುಪ್ಪು ಮತ್ತು ಸುದೀರ್ಘ ಸಾಂಗತ್ಯದ ಫಲವಾದ ಸವಕಳಿಗಳು ಅನುರಾಗ-ಅನುಭೋಗಗಳಿಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗವೆಂಬ ವೃದ್ಧರ ಮಾತು ಸತ್ಯವಾಗಿ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕರಿಸಲು ದಾಂಪತ್ಯವು ಪಾರ್ವತೀ-ಪರಮೇಶ್ವರರ ಪರಸ್ಪರ ತಪಸ್ಸಿದ್ಧಿಯ ಮಟ್ಟಕ್ಕೇರಬೇಕು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕವಿಕುಲಗುರು ಕಾಳಿದಾಸನ ‘ಕುಮಾರಸಂಭವ’ ಒದಗಿಸುವ ದರ್ಶನವನ್ನು ನೆನೆಯಬಹುದು. ಮೊತ್ತಮೊದಲಿಗೆ ತನ್ನ ಪರಿಚರ್ಯೆಗೆಂದು ಬಂದ ಪಾರ್ವತಿಯತ್ತ ತಿರುಗಿಯೂ ನೋಡದ ತಪೋಮೂರ್ತಿ ಶಿವನು ಅನಂತರ ಅಕಾಲವಸಂತದ ವಿಜೃಂಭಣೆಯ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಅವಳ ಚೆಂದುಟಿಗಳತ್ತ ತನ್ನ ಮೂರು ಕಣ್ಣುಗಳ ನೋಟವನ್ನೂ ಹಾಯಿಸುತ್ತಾನೆ; ಹೀಗೆ ತನ್ನ ಅಂತರಂಗದಲ್ಲಿ ಬಯಕೆಯು ಉಂಟುಮಾಡಿದ ಕ್ಷೋಭೆಯಿಂದ ಪಾರಾಗಲು ಅದೇ ಬಯಕೆಯ ಸಾಕಾರವಾದ ಕಾಮನನ್ನು ಸುಟ್ಟು ಕಣ್ಮರೆಯೂ ಆಗುತ್ತಾನೆ. ಬಳಿಕ ಭಗ್ನಪ್ರೇಮಳಾದ ಪಾರ್ವತಿಯ ಕಠೋರತಪಸ್ಸಿಗೆ ಒಲಿದು ಅವಳ ಮುಂದೆ ಮಂಡಿಯೂರಿ ತಾನವಳಿಗೆ ದಾಸನೆಂದು ಆತ್ಮನಿವೇದನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಆಗಲೂ ಸಂಯಮ ಬಿಡದ - ತನ್ನ ತಂದೆಯ ಮೂಲಕ ವಿವಾಹಧರ್ಮಾನುಸಾರ ತಾನು ಶಿವನಿಗೆ ಸೇರಬೇಕು - ಎಂಬ ಉಮೆಯ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿ ಸಪ್ತರ್ಷಿಗಳ ಮೂಲಕ ವಿವಾಹಪ್ರಸ್ತಾವ ಮಾಡಿಸುತ್ತಾನೆ; ಬ್ರಾಹ್ಮವಿಧಿಯಿಂದ ಪಾಣಿಗ್ರಹಣ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಈ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಅಳಿದ ಕಾಮನು ಅನಂಗನಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಮೇಲೇಳುತ್ತಾನೆ. ಅನಂತರ ಶಿವ-ಶಿವೆಯರ ಮಧುಚಂದ್ರ ಸಾಗುತ್ತದೆ. ನೂರಾರು ಋತುಗಳನ್ನು ಇರುಳೊಂದರ ಹಾಗೆ ಭಾವಿಸಿ ಭೋಗದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದಾಗಲೂ ಶಿವನಿಗೆ ತೃಪ್ತಿ ಆಗಲಿಲ್ಲವಂತೆ! ಅಂದರೆ, ಪಾರ್ವತಿ ಹಳತಾಗಿ ತೋರಲಿಲ್ಲ. ಅವಳ ಪಾಲಿಗೆ ಇವನೂ ಯಾತಯಾಮನಾಗಲಿಲ್ಲ.[2][1] Art Experience. Bengaluru: Prekshaa Pratishtana, 2018. pp. 77–78

[2] ಕುಮಾರಸಂಭವ ೮.೯೧. ಈ ಶ್ಲೋಕದ ಸ್ವಾರಸ್ಯವನ್ನು ನನಗೆ ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟವರು ನನ್ನ ಗೆಳೆಯ ಶ್ರೀ ಎಚ್. ಎ. ವಾಸುಕಿ. ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಕೃತಜ್ಞನಾಗಿದ್ದೇನೆ.

To be continued.

 

Author(s)

About:

Dr. Ganesh is a 'shatavadhani' and one of India’s foremost Sanskrit poets and scholars. He writes and lectures extensively on various subjects pertaining to India and Indian cultural heritage. He is a master of the ancient art of avadhana and is credited with reviving the art in Kannada. He is a recipient of the Badarayana-Vyasa Puraskar from the President of India for his contribution to the Sanskrit language.

Prekshaa Publications

Karnataka’s celebrated polymath, D V Gundappa brings together in the fifth volume, episodes from the lives of traditional savants responsible for upholding the Vedic culture. These memorable characters lived a life of opulence amidst poverty— theirs  was the wealth of the soul, far beyond money and gold. These vidvāns hailed from different corners of the erstwhile Mysore Kingdom and lived in...

Padma Bhushan Dr. Padma Subrahmanyam represents the quintessence of Sage Bharata’s art and Bhārata, the country that gave birth to the peerless seer of the Nāṭya-veda. Padma’s erudition in various streams of Indic knowledge, mastery over many classical arts, deep understanding of the nuances of Indian culture, creative genius, and sublime vision bolstered by the vedāntic and nationalistic...

Bhārata has been a land of plenty in many ways. We have had a timeless tradition of the twofold principle of Brāhma (spirit of wisdom) and Kṣāttra (spirit of valour) nourishing and protecting this sacred land. The Hindu civilisation, rooted in Sanātana-dharma, has constantly been enriched by brāhma and safeguarded by kṣāttra.
The renowned Sanskrit poet and scholar, Śatāvadhānī Dr. R...

ಛಂದೋವಿವೇಕವು ವರ್ಣವೃತ್ತ, ಮಾತ್ರಾಜಾತಿ ಮತ್ತು ಕರ್ಷಣಜಾತಿ ಎಂದು ವಿಭಕ್ತವಾದ ಎಲ್ಲ ಬಗೆಯ ಛಂದಸ್ಸುಗಳನ್ನೂ ವಿವೇಚಿಸುವ ಪ್ರಬಂಧಗಳ ಸಂಕಲನ. ಲೇಖಕರ ದೀರ್ಘಕಾಲಿಕ ಆಲೋಚನೆಯ ಸಾರವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಈ ಹೊತ್ತಗೆ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಛಂದಸ್ಸಿನ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಲಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ತೌಲನಿಕ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮತ್ತು ಅಂತಃಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಯನಗಳ ತೆಕ್ಕೆಗೆ ಬರುವ ಬರೆಹಗಳೂ ಇಲ್ಲಿವೆ. ಶಾಸ್ತ್ರಕಾರನಿಗಲ್ಲದೆ ಸಿದ್ಧಹಸ್ತನಾದ ಕವಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸ್ಫುರಿಸಬಲ್ಲ ಎಷ್ಟೋ ಹೊಳಹುಗಳು ಕೃತಿಯ ಮೌಲಿಕತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿವೆ. ಈ...

Karnataka’s celebrated polymath, D V Gundappa brings together in the fourth volume, some character sketches of the Dewans of Mysore preceded by an account of the political framework of the State before Independence and followed by a review of the political conditions of the State after 1940. These remarkable leaders of Mysore lived in a period that spans from the mid-nineteenth century to the...

Bharatiya Kavya-mimamseya Hinnele is a monograph on Indian Aesthetics by Mahamahopadhyaya N. Ranganatha Sharma. The book discusses the history and significance of concepts pivotal to Indian literary theory. It is equally useful to the learned and the laity.

Sahitya-samhite is a collection of literary essays in Kannada. The book discusses aestheticians such as Ananda-vardhana and Rajashekhara; Sanskrit scholars such as Mena Ramakrishna Bhat, Sridhar Bhaskar Varnekar and K S Arjunwadkar; and Kannada litterateurs such as DVG, S L Bhyrappa and S R Ramaswamy. It has a foreword by Shatavadhani Dr. R Ganesh.

The Mahābhārata is the greatest epic in the world both in magnitude and profundity. A veritable cultural compendium of Bhārata-varṣa, it is a product of the creative genius of Maharṣi Kṛṣṇa-dvaipāyana Vyāsa. The epic captures the experiential wisdom of our civilization and all subsequent literary, artistic, and philosophical creations are indebted to it. To read the Mahābhārata is to...

Shiva Rama Krishna

சிவன். ராமன். கிருஷ்ணன்.
இந்திய பாரம்பரியத்தின் முப்பெரும் கதாநாயகர்கள்.
உயர் இந்தியாவில் தலைமுறைகள் பல கடந்தும் கடவுளர்களாக போற்றப்பட்டு வழிகாட்டிகளாக விளங்குபவர்கள்.
மனித ஒற்றுமை நூற்றாண்டுகால பரிணாம வளர்ச்சியின் பரிமாணம்.
தனிநபர்களாகவும், குடும்ப உறுப்பினர்களாகவும், சமுதாய பிரஜைகளாகவும் நாம் அனைவரும் பரிமளிக்கிறோம்.
சிவன் தனிமனித அடையாளமாக அமைகிறான்....

ऋतुभिः सह कवयः सदैव सम्बद्धाः। विशिष्य संस्कृतकवयः। यथा हि ऋतवः प्रतिसंवत्सरं प्रतिनवतामावहन्ति मानवेषु तथैव ऋतुवर्णनान्यपि काव्यरसिकेषु कामपि विच्छित्तिमातन्वते। ऋतुकल्याणं हि सत्यमिदमेव हृदि कृत्वा प्रवृत्तम्। नगरजीवनस्य यान्त्रिकतां मान्त्रिकतां च ध्वनदिदं चम्पूकाव्यं गद्यपद्यमिश्रितमिति सुव्यक्तमेव। ऐदम्पूर्वतया प्रायः पुरीपरिसरप्रसृतानाम् ऋतूनां विलासोऽत्र प्रपञ्चितः। बेङ्गलूरुनामके...

The Art and Science of Avadhānam in Sanskrit is a definitive work on Sāhityāvadhānam, a form of Indian classical art based on multitasking, lateral thinking, and extempore versification. Dotted throughout with tasteful examples, it expounds in great detail on the theory and practice of this unique performing art. It is as much a handbook of performance as it is an anthology of well-turned...

This anthology is a revised edition of the author's 1978 classic. This series of essays, containing his original research in various fields, throws light on the socio-cultural landscape of Tamil Nadu spanning several centuries. These compelling episodes will appeal to scholars and laymen alike.
“When superstitious mediaevalists mislead the country about its judicial past, we have to...

The cultural history of a nation, unlike the customary mainstream history, has a larger time-frame and encompasses the timeless ethos of a society undergirding the course of events and vicissitudes. A major key to the understanding of a society’s unique character is an appreciation of the far-reaching contributions by outstanding personalities of certain periods – especially in the realms of...

Prekṣaṇīyam is an anthology of essays on Indian classical dance and theatre authored by multifaceted scholar and creative genius, Śatāvadhānī Dr. R Ganesh. As a master of śāstra, a performing artiste (of the ancient art of Avadhānam), and a cultured rasika, he brings a unique, holistic perspective to every discussion. These essays deal with the philosophy, history, aesthetics, and practice of...

Yaugandharam

इदं किञ्चिद्यामलं काव्यं द्वयोः खण्डकाव्ययोः सङ्कलनरूपम्। रामानुरागानलं हि सीतापरित्यागाल्लक्ष्मणवियोगाच्च श्रीरामेणानुभूतं हृदयसङ्क्षोभं वर्णयति । वात्सल्यगोपालकं तु कदाचिद्भानूपरागसमये घटितं यशोदाश्रीकृष्णयोर्मेलनं वर्णयति । इदम्प्रथमतया संस्कृतसाहित्ये सम्पूर्णं काव्यं...

Vanitakavitotsavah

इदं खण्डकाव्यमान्तं मालिनीछन्दसोपनिबद्धं विलसति। मेनकाविश्वामित्रयोः समागमः, तत्फलतया शकुन्तलाया जननम्, मातापितृभ्यां त्यक्तस्य शिशोः कण्वमहर्षिणा परिपालनं चेति काव्यस्यास्येतिवृत्तसङ्क्षेपः।

Vaiphalyaphalam

इदं खण्डकाव्यमान्तं मालिनीछन्दसोपनिबद्धं विलसति। मेनकाविश्वामित्रयोः समागमः, तत्फलतया शकुन्तलाया जननम्, मातापितृभ्यां त्यक्तस्य शिशोः कण्वमहर्षिणा परिपालनं चेति काव्यस्यास्येतिवृत्तसङ्क्षेपः।

Nipunapraghunakam

इयं रचना दशसु रूपकेष्वन्यतमस्य भाणस्य निदर्शनतामुपैति। एकाङ्करूपकेऽस्मिन् शेखरकनामा चित्रोद्यमलेखकः केनापि हेतुना वियोगम् अनुभवतोश्चित्रलेखामिलिन्दकयोः समागमं सिसाधयिषुः कथामाकाशभाषणरूपेण निर्वहति।

Bharavatarastavah

अस्मिन् स्तोत्रकाव्ये भगवन्तं शिवं कविरभिष्टौति। वसन्ततिलकयोपनिबद्धस्य काव्यस्यास्य कविकृतम् उल्लाघनाभिधं व्याख्यानं च वर्तते।

Karnataka’s celebrated polymath, D V Gundappa brings together in the third volume, some character sketches of great literary savants responsible for Kannada renaissance during the first half of the twentieth century. These remarkable...

Karnataka’s celebrated polymath, D V Gundappa brings together in the second volume, episodes from the lives of remarkable exponents of classical music and dance, traditional storytellers, thespians, and connoisseurs; as well as his...

Karnataka’s celebrated polymath, D V Gundappa brings together in the first volume, episodes from the lives of great writers, poets, literary aficionados, exemplars of public life, literary scholars, noble-hearted common folk, advocates...

Evolution of Mahabharata and Other Writings on the Epic is the English translation of S R Ramaswamy's 1972 Kannada classic 'Mahabharatada Belavanige' along with seven of his essays on the great epic. It tells the riveting...

Shiva-Rama-Krishna is an English adaptation of Śatāvadhāni Dr. R Ganesh's popular lecture series on the three great...

Bharatilochana

ಮಹಾಮಾಹೇಶ್ವರ ಅಭಿನವಗುಪ್ತ ಜಗತ್ತಿನ ವಿದ್ಯಾವಲಯದಲ್ಲಿ ಮರೆಯಲಾಗದ ಹೆಸರು. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಶೈವದರ್ಶನ ಮತ್ತು ಸೌಂದರ್ಯಮೀಮಾಂಸೆಗಳ ಪರಮಾಚಾರ್ಯನಾಗಿ  ಸಾವಿರ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇವನು ಜ್ಞಾನಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ಪ್ರಭಾವಿಸುತ್ತಲೇ ಇದ್ದಾನೆ. ಭರತಮುನಿಯ ನಾಟ್ಯಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಇವನೊಬ್ಬನೇ ನಮಗಿರುವ ಆಲಂಬನ. ಇದೇ ರೀತಿ ರಸಧ್ವನಿಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು...

Vagarthavismayasvadah

“वागर्थविस्मयास्वादः” प्रमुखतया साहित्यशास्त्रतत्त्वानि विमृशति । अत्र सौन्दर्यर्यशास्त्रीयमूलतत्त्वानि यथा रस-ध्वनि-वक्रता-औचित्यादीनि सुनिपुणं परामृष्टानि प्रतिनवे चिकित्सकप्रज्ञाप्रकाशे। तदन्तर एव संस्कृतवाङ्मयस्य सामर्थ्यसमाविष्कारोऽपि विहितः। क्वचिदिव च्छन्दोमीमांसा च...

The Best of Hiriyanna

The Best of Hiriyanna is a collection of forty-eight essays by Prof. M. Hiriyanna that sheds new light on Sanskrit Literature, Indian...

Stories Behind Verses

Stories Behind Verses is a remarkable collection of over a hundred anecdotes, each of which captures a story behind the composition of a Sanskrit verse. Collected over several years from...