समस्याख्यानम् - 4

समस्या – सञ्चुकोच कमलं दिनोदये

कमलानां दिनोदये विकासो दिनान्ते सङ्कोचश्च लोकप्रसिद्धः । इह तद्विरुद्धमभिहितम् इत्यसङ्गतिः ।

परिहारः –

          सुन्दरीयमभिरूपदीर्घिकां स्नातुमुत्सुकतयाविशत्तदा ।

          तन्मुखेन्दुमहसावहेलितं सञ्चुकोच कमलं दिनोदये ॥ (रा. गणेशः)

काचन सुन्दरी प्रभाते स्नातुकामा यदा वापीम् अविक्षत् तदा तस्या मुखचन्द्रस्य कान्त्या निस्तेजस्कीकृतं कमलं सङ्कुचितम् अभूत् इति भावः । उपमानोपमेययोरभेदात् मुखदर्शनं नाम चन्द्रदर्शनमेव । चन्द्रोदये कमलस्य सङ्कोचः प्रकृतिरेव । इत्थं कमनीयकल्पनाकलितेन अलङ्कारच्छलेनात्र परिहृता समस्या ।

कासाञ्चन समस्यानां परिहारो नाट्यम् आलेख्यं पाञ्चालिका चैतदादीनाम् अनुकृतीनां कल्पनया साध्यो भवति । तत्र किञ्चिदुदाह्रियते -

समस्या – श्मश्रु भाति सुतरां वनितास्ये

सुगमैवेयं समस्या ।

परिहारः –

          भामिनीभिरभियोजितरङ्गे रूपके वहति नायकपात्रम् ।

          कामनीयकमनाकुलमित्थं श्मश्रु भाति सुतरां वनितास्ये ॥ (रा. गणेशः)

वनिताभिरेव निरूढे कस्मिंश्चन नाटके नायकपात्रं वहन्त्याः वनितायाः मुखे श्मश्रु भाति स्म यच्च तदात्मीयानां विनोदाय अकल्पतेति नाट्यप्रसङ्गं प्रकल्प्य कृतः परिहारोऽत्र द्रष्टव्यः ।

तदेवं नैकान्युदाहरणानि विलोकितानि यत्र अर्थच्छलस्याश्रयणेन परिहाराः सुलभाः सुभगाश्च संवृत्ताः । अमीषु च परिहारेषु प्रागुक्ताः श्लेषच्छलं शास्त्रच्छलं चैतदाद्या अर्थच्छलप्रकाराः यथास्थानं विवृताः सुधीभिरवधार्याः ।  

समस्यावाक्यस्य स्थानान्तरे निवेशः

प्रायेण समस्यावाक्यं पद्यान्ते निवेशयन्ति कवयः । परं न कश्चिदेवं नियमः । पद्यादौ पद्यमध्ये वाप्यस्य निवेशः शिष्टसम्मत एव । तदत्र किञ्चिदुदाह्रियते -

समस्या - चित्रं किमत्र यदि रागमुपैति नीलम् ।

अस्यार्थः सुगम एव ।

परिहारः -

चित्रं किमत्र यदि रागमुपैति नीलं

सन्ध्यासु नित्यमिदमम्बरविद्यमानम् ।

आलेख्यकौशलकलाविधिना विभाव्यं

देवस्य पश्य तदिदं रसविस्मयार्थम् ॥ (रा. गणेशः)

सन्ध्याकाले रक्तं गगनं निशायां प्रवृत्तायां क्रमेण नैल्यमुपैतीत्ययं प्रकृतिस्वभावः सर्वानुभवगम्यः । तमेव विषयीकृत्य परिहारम् आतिष्ठन्नवधानी, तदेदद् देवस्य कलाकौतुकं लोकस्य रसानन्दायेति हृद्यम् उत्प्रेक्षते उत्तरार्धेन । इह हि समस्यावाक्यं पद्यस्यादावेव निवेशितं शक्यमवधातुम् ।

सोऽयं परिहारो लोकानुशीलनसिद्धः । अस्याः समस्याया अनेनावधानिना परिहारान्तरमपि कृतमस्ति यत्र तदीयं रसायनशास्त्रज्ञानं सहकार्यभूत् । तस्मिन् परिहारे समस्यापादश्चरम एव निवेशितः । तथा च तत्परिहारान्तरम् -

धीरापरोक्षमिह यद्रसशास्त्रशाला-

स्वाम्लद्रवस्य परिणामपदं विशिष्य ।

लिट्मस्-दलं भजति वर्णविपर्ययं त-

च्चित्रं किमत्र यदि रागमुपैति नीलम् ॥ (रा. गणेशः)

निरर्था शब्दावली

क्वचिन्निरर्था वर्णावली शब्दावली वापि समस्यात्वेन प्रक्षिप्यत इति प्रागुक्तमेव । अवधानिभिः सम्मुखीकृताः तादृश्यो द्वित्राः समस्याः तत्परीहाराश्च साम्प्रतं प्रस्तूयन्ते ।

समस्या - गुलुगुग्गुलुगुग्गुलु

स्फुटमेवास्य वर्णसमाहारस्य निरर्थकत्वम् ।

परिहारः –

बेङ्गलूरुपुरे नित्यं जलाभावाभिभाविते ।

          रवः कदापि नाले स्याद् गुलुगुग्गुलुगुग्गुलु ॥ (शतावधानिरचनासञ्चयनम्, 145)

परिहारोऽयं लोकानुभवसिद्धः । नलिकायां जलाभावे श्रूयमाणस्य ध्वनेः अनुकरणम् इह गुल्वादिपदावल्या गृहीतम् । वस्तुतोऽसौ समस्या भोजप्रबन्धाद् उद्धृता । तत्रत्यः परिहारस्तु स्पृहणीयं निसर्गसौन्दर्यं समाश्रित्य कल्पितः । प्रकृते त्ववधानी विलक्षणेन नर्ममयेन पथा परिहारम् असाधयत् ।    

समस्या – झेर्जुस् झस्य च रन् झरो झरि झयो झोऽन्तो झलां नाज्झलौ ।

इह समस्यायां निवेशितानि झेर्जुस्प्रभृतीनि वाक्यानि वस्तुतः पाणिनीयानि सूत्राणि । अमीषां सूत्राणां पृथक् पृथगर्थो वर्तत एव । किञ्च इह प्रक्षिप्तस्तत्समाहारो न कमप्यर्थं बोधयति । अतोऽत्रापि समस्या निरर्थकपदावलीरूपा इति वक्तव्यम् ।

परिहारः - 

सूत्राणां स्मरणं तदर्थमननं गुर्वन्तिके चिन्तनं

कष्टं कृत्स्नमितीह शास्त्रपठनाद्दूरं निजं मा कृथाः ।     

क्लेशोऽयं निखिलः सुखाय भविता तस्माज्जपेः सन्ततं

झेर्जुस् झस्य च रन् झरो झरि झयो झोऽन्तो झलां नाज्झलौ ॥ (रामकृष्णपेजत्तायः)

व्याकरणाध्येत्रा किल पाणिनीयानि सूत्राणि सन्ततं रटित्वा हृदि करणीयानि । अध्ययनमिदं न तावत् सुकरम् । तथापि यदा अस्य अध्ययनस्य फलं शास्त्रनैपुण्यरूपं प्राप्यते तदा प्राक्तनं निखिलं कष्टं विस्मर्यते, सुखं चानुभूयते । तदेतद् विवृण्वन्निह कविः कृत्स्नं पद्यं सङ्गतार्थकं व्यधात् । 

द्विपदी समस्या

समस्यावाक्यं पद्यपादेन क्वचित् पादैकदेशेनापि प्रत्तं भवतीति प्रागुक्तमेव । क्वचित् तादृश्यः समस्या अपि दृश्यन्ते याः पादद्वयं (पद्यार्धं) व्याप्नुवन्ति । तदेतद्विधा द्वित्राः समस्याः साम्प्रतम् उदाह्रियन्ते -

समस्या - वर्षाणि सप्त रामस्य वनवासावधिर्ननु ॥

कोऽयमुन्मत्तप्रलापः? नहि नहि । समस्या किलैषा । वीक्ष्यतामिह तदसाङ्गत्यनिवर्तनम् -

परिहारः –

आदावष्टमवर्षस्य भरतो वक्ति सोत्सुकम् ।

वर्षाणि सप्त रामस्य वनवासावधिर्ननु ॥

चतुर्दश वर्षाणि काननमध्युवास श्रीरामः । तेषु अष्टमस्य वर्षस्यारम्भे सप्तैव वर्षाणि किल शिष्यन्ते । तत्काले अग्रजविरहोत्कण्ठितो भरतो दिनानि गणयन्नुत्कतया एवं ब्रवीतीति वर्णयन् कविः पद्यमिदं सङ्गतार्थम् अकरोत् ।

समस्या -

परिव्राजकमात्मीयमकरोद् वरवर्णिनी ।

सुगमैवैषा समस्या ।

परिहारः –

परिव्राजकमात्मीयमकरोद् वरवर्णिनी ।

सुभद्रा कृष्णभगिनी कुहनावेषधारिणम् ॥ (अवधानविद्यासर्वस्वमु, 777)

सन्न्यासिरूपेणागतस्य अर्जुनस्य सुभद्रया वरणं वर्णयता कविना सुसाधितोऽयं परिहारः । पद्यं तु सुबोधमेव ।

चरमा गतिः, परिहारविधानां गुणेन उच्चावचत्वं च

सैषा प्रसिद्धेन केनचित् पद्येन उपस्थाप्यते ।

          भोजनान्ते च किं पेयं? जयन्तः कस्य वै सुतः?

          कथं विष्णुपदं प्रोक्तं? तक्रं शक्रस्य दुर्लभम् ॥

इह समस्या तक्रं शक्रस्य दुर्लभम् इत्याकारा । तां परिजिहीर्षुः कविः समस्यागतानि त्रीणि पदानि यथा उत्तररूपेण तिष्ठेयुः तथा तत्पूर्वपादेषु त्रीन् प्रश्नान् न्यवीविशत् । प्रसिद्धमेवैतत् पद्यम् । बहुत्र समस्यापूर्तेः प्राथमिके परिचये इदमेव पद्यमुदाह्रियते प्रायेण । किञ्चैतदिह सहृदयैरवधेयं यदयं परिहारपथः अधमकोटिकः । यतोऽत्र न कोऽपि विलसति कविप्रतिभाविशेषः । अतोऽयं परिहारपथस्तदैव श्रयणीयः यदा न किञ्चित् स्फुरति मार्गान्तरम् । ‘इदं मूर्खभणितम्’ ‘इदम् उन्मादप्रलपितम्’ इत्याद्याकारकाः परिहारा अपि मार्गान्तराभावे एव शरण्याः । वस्तुतः प्रागुक्ताः श्लेष-कल्पनाविशेष-अलङ्कार-प्रभृति-चमत्कार-विलसिता अर्थच्छलप्रकारकाः परिहाराः उत्तमां कोटिं भजन्ते । शब्दच्छलमपि यदीह स्वेन चमत्कारेण उपतिष्ठते तर्हि तन्मोदातिशयाय । शब्दच्छलमात्रेण साधिताश्चमत्कारविरहिताः परिहाराः सभ्यान् न तथा रञ्जयन्तीति कृत्वा प्रायो मध्यमां कोटिं समर्हन्ति । तदेतत्सकलं स्वान्ते कुर्वता कविना उत्तमकोटिके परिहारे सर्वदा यत्नो विधेयः । यदासौ मार्गः सर्वथा न स्फुरति तदैवेदृशे निश्चमत्कारे पथि पदं निधेयम् ।              

उपसंहारः

तदेवं विस्तरेण विवृतं समस्याख्यानम् । अत्र हि समस्यायाः रूपं स्वरूपं च, तत्रत्या नानाप्रकाराः, तत्परिहारे विभिन्ना विधाः, परिहारस्य सारासरताविवेकः चैते अंशाः सोदाहरणं विवेचिताः । तदेतत्सकलम् अवधानिना अवधानित्वमिच्छता वा यथा अवधेयं तथा सहृदयैरपि । कृत्स्नस्यास्य ग्रहणेन अवधानिनां (कवीनां च) समस्यापूरणे पाटवं परिबृंहितं भवति सहृदयानां च तत्सारासारग्रहणे तत्पूर्वके आस्वादे च मनीषा निशिता भवति । सम्पन्नैः सहृदयैः किल समेधन्ते कलाविशेषाः । तदभावे कलैव वैकल्यं विन्दति यच्चातिरोहितमेव तिग्मधियाम् । अथ प्राग्विस्तरेण विमृष्टस्य सारं पद्याष्टकेन सङ्गृह्य विरम्यते -

अनर्थासङ्गतार्था वा कविशक्तिं परीक्षितुम् ।

अपूर्णा पठ्यते पङ्क्तिर्या समस्येति सेरिता ॥१॥

शब्देनार्थेन वा ताभ्यामुभाभ्यां वा कविश्छलात् ।

प्रत्यग्रप्रतिभापूतस्तां पूरयितुमर्हति ॥२॥

अनेककर्तृकत्वं यदस्य प्रतिभया कवेः ।

निलीनं स्यात् समस्येति नाम तेनापि सार्थिका ॥३॥

नैके यस्याः परीहारा भवेयुः प्रतिभाबलात् ।

सैषा किल समस्यानामग्रपूजां समर्हति ॥४॥

असङ्गतिपरीहारे दधानो हृदयं कविः ।

तथेह शिल्पयेत् पद्यमभिप्रायो यथा स्फुटः ॥५॥

समस्यावाक्यमस्यन्ति प्रायः पद्यान्तगं बुधाः ।

आदौ मध्येऽथवाप्यस्य न्यासः सहृदयादृतः ॥६॥

कल्पना-पद्यशिल्पाभ्यां तत्सारासारनिर्णयः ।

स्थानाद्यमन्यथासिद्धमिहेति विदुषां मतम् ॥७॥

अवधानरसनिधानं

विमुक्ततर्कावनिप्रचण्डविमानम् ।

प्रतिभाप्रभावितानं

जयतितरां भविकभुवि समस्याख्यानम् ॥८॥

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

References:

  1. Amara-kośa of Amarasiṃha (along with Amara-sudhā commentary). New Delhi: Chaukhamba Sanskrit Pratishthan, 1995.
  2. Avadhāna-vidya. Subbanna, CV. Hyderabad: Telugu University, 1987.
  3. Kannaḍadalli Avadhāna-kale. Ganesh, R. Hubli: Sahitya Prakashana, 2015.
  4. Sahasra-śīrṣa. Sarma, Madugula Nagaphani. Hyderabad: Avadhana Sarasvati Peetham, 1996.
  5. Śatāvadhāna-sāramu. Tirupati-Veṅkaṭeśvarulu. Rajamahendravaram: Tirupati Venkateshvara Publications, 1934.
  6. Śatāvadhāni-racanā-sañcayanam. Ganesh, R. (Ed. Shukla, Balram). New Delhi: Sahitya Academy, 2019.
  7. Subhāṣita-ratna-bhāṇḍāgāram. (Ed. Ācārya, Nārāyaṇ Rām). Varanasi: Chaukhamba Sanskrit Series Office, 1998.
  8. The Art and Science of Avadhānam in Sanskrit. Ganesh, R. & Shashi Kiran, BN. Bangalore: Prekshaa Pratishtana, 2020.

Concluded.

 

Author(s)

About:

Dr. Ramakrishna Pejathaya is a Sanskrit scholar proficient in Jyotiṣa and Vyākaraṇa. He is a practioner of Avadhāna, a classical Indian performing art form. He currently serves as Associate Professor in the Centre for Indian Knowledge Systems at Chanakya University, Bengaluru.

Prekshaa Publications

Among the many contributions of ancient Indians to world thought, perhaps the most insightful is the realisation that ānanda (Bliss) is the ultimate goal of human existence. Since time immemorial, India has been a land steeped in contemplation about the nature of humans and the universe. The great ṛṣis (seers) and ṛṣikās (seeresses) embarked on critical analysis of subjective experience and...

One of the two great epics of India and arguably the most popular epic in the world, the Ramayana has enchanted generations of people not just in Greater India but the world over. In less than three hundred pages The Essential Ramayana captures all the poetic subtleties and noble values of the original and offers the great epic in an eminently readable form that will appeal to the learned and...

The Bhagavad-gītā isn’t merely a treatise on ultimate liberation. It is also a treatise on good living. Even the laity, which does not have its eye on mokṣa, can immensely benefit from the Gītā. It has the power to grant an attitude of reverence in worldly life, infuse enthusiasm in the execution of duty, impart fortitude in times of adversity, and offer solace to the heart when riddled by...

Indian Perspective of Truth and Beauty in Homer’s Epics is a unique work on the comparative study of the Greek Epics Iliad and Odyssey with the Indian Epics – Rāmāyaṇa and Mahābhārata. Homer, who laid the foundations for the classical tradition of the West, occupies a stature similar to that occupied by the seer-poets Vālmīki and Vyāsa, who are synonymous with the Indian culture. The author...

Karnataka’s celebrated polymath, D V Gundappa brings together in the sixth volume of reminiscences character sketches of prominent public figures, liberals, and social workers. These remarkable personages hailing from different corners of South India are from a period that spans from the late nineteenth century to the mid-twentieth century. Written in Kannada in the 1970s, these memoirs go...

An Introduction to Hinduism based on Primary Sources

Authors: Śatāvadhānī Dr. R Ganesh, Hari Ravikumar

What is the philosophical basis for Sanātana-dharma, the ancient Indian way of life? What makes it the most inclusive and natural of all religio-philosophical systems in the world?

The Essential Sanātana-dharma serves as a handbook for anyone who wishes to grasp the...

Karnataka’s celebrated polymath, D V Gundappa brings together in the fifth volume, episodes from the lives of traditional savants responsible for upholding the Vedic culture. These memorable characters lived a life of opulence amidst poverty— theirs  was the wealth of the soul, far beyond money and gold. These vidvāns hailed from different corners of the erstwhile Mysore Kingdom and lived in...

Padma Bhushan Dr. Padma Subrahmanyam represents the quintessence of Sage Bharata’s art and Bhārata, the country that gave birth to the peerless seer of the Nāṭya-veda. Padma’s erudition in various streams of Indic knowledge, mastery over many classical arts, deep understanding of the nuances of Indian culture, creative genius, and sublime vision bolstered by the vedāntic and nationalistic...

Bhārata has been a land of plenty in many ways. We have had a timeless tradition of the twofold principle of Brāhma (spirit of wisdom) and Kṣāttra (spirit of valour) nourishing and protecting this sacred land. The Hindu civilisation, rooted in Sanātana-dharma, has constantly been enriched by brāhma and safeguarded by kṣāttra.
The renowned Sanskrit poet and scholar, Śatāvadhānī Dr. R...

ಛಂದೋವಿವೇಕವು ವರ್ಣವೃತ್ತ, ಮಾತ್ರಾಜಾತಿ ಮತ್ತು ಕರ್ಷಣಜಾತಿ ಎಂದು ವಿಭಕ್ತವಾದ ಎಲ್ಲ ಬಗೆಯ ಛಂದಸ್ಸುಗಳನ್ನೂ ವಿವೇಚಿಸುವ ಪ್ರಬಂಧಗಳ ಸಂಕಲನ. ಲೇಖಕರ ದೀರ್ಘಕಾಲಿಕ ಆಲೋಚನೆಯ ಸಾರವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಈ ಹೊತ್ತಗೆ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಛಂದಸ್ಸಿನ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಲಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ತೌಲನಿಕ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮತ್ತು ಅಂತಃಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಯನಗಳ ತೆಕ್ಕೆಗೆ ಬರುವ ಬರೆಹಗಳೂ ಇಲ್ಲಿವೆ. ಶಾಸ್ತ್ರಕಾರನಿಗಲ್ಲದೆ ಸಿದ್ಧಹಸ್ತನಾದ ಕವಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸ್ಫುರಿಸಬಲ್ಲ ಎಷ್ಟೋ ಹೊಳಹುಗಳು ಕೃತಿಯ ಮೌಲಿಕತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿವೆ. ಈ...

Karnataka’s celebrated polymath, D V Gundappa brings together in the fourth volume, some character sketches of the Dewans of Mysore preceded by an account of the political framework of the State before Independence and followed by a review of the political conditions of the State after 1940. These remarkable leaders of Mysore lived in a period that spans from the mid-nineteenth century to the...

Bharatiya Kavya-mimamseya Hinnele is a monograph on Indian Aesthetics by Mahamahopadhyaya N. Ranganatha Sharma. The book discusses the history and significance of concepts pivotal to Indian literary theory. It is equally useful to the learned and the laity.

Sahitya-samhite is a collection of literary essays in Kannada. The book discusses aestheticians such as Ananda-vardhana and Rajashekhara; Sanskrit scholars such as Mena Ramakrishna Bhat, Sridhar Bhaskar Varnekar and K S Arjunwadkar; and Kannada litterateurs such as DVG, S L Bhyrappa and S R Ramaswamy. It has a foreword by Shatavadhani Dr. R Ganesh.

The Mahābhārata is the greatest epic in the world both in magnitude and profundity. A veritable cultural compendium of Bhārata-varṣa, it is a product of the creative genius of Maharṣi Kṛṣṇa-dvaipāyana Vyāsa. The epic captures the experiential wisdom of our civilization and all subsequent literary, artistic, and philosophical creations are indebted to it. To read the Mahābhārata is to...

Shiva Rama Krishna

சிவன். ராமன். கிருஷ்ணன்.
இந்திய பாரம்பரியத்தின் முப்பெரும் கதாநாயகர்கள்.
உயர் இந்தியாவில் தலைமுறைகள் பல கடந்தும் கடவுளர்களாக போற்றப்பட்டு வழிகாட்டிகளாக விளங்குபவர்கள்.
மனித ஒற்றுமை நூற்றாண்டுகால பரிணாம வளர்ச்சியின் பரிமாணம்.
தனிநபர்களாகவும், குடும்ப உறுப்பினர்களாகவும், சமுதாய பிரஜைகளாகவும் நாம் அனைவரும் பரிமளிக்கிறோம்.
சிவன் தனிமனித அடையாளமாக அமைகிறான்....

ऋतुभिः सह कवयः सदैव सम्बद्धाः। विशिष्य संस्कृतकवयः। यथा हि ऋतवः प्रतिसंवत्सरं प्रतिनवतामावहन्ति मानवेषु तथैव ऋतुवर्णनान्यपि काव्यरसिकेषु कामपि विच्छित्तिमातन्वते। ऋतुकल्याणं हि सत्यमिदमेव हृदि कृत्वा प्रवृत्तम्। नगरजीवनस्य यान्त्रिकतां मान्त्रिकतां च ध्वनदिदं चम्पूकाव्यं गद्यपद्यमिश्रितमिति सुव्यक्तमेव। ऐदम्पूर्वतया प्रायः पुरीपरिसरप्रसृतानाम् ऋतूनां विलासोऽत्र प्रपञ्चितः। बेङ्गलूरुनामके...

The Art and Science of Avadhānam in Sanskrit is a definitive work on Sāhityāvadhānam, a form of Indian classical art based on multitasking, lateral thinking, and extempore versification. Dotted throughout with tasteful examples, it expounds in great detail on the theory and practice of this unique performing art. It is as much a handbook of performance as it is an anthology of well-turned...

This anthology is a revised edition of the author's 1978 classic. This series of essays, containing his original research in various fields, throws light on the socio-cultural landscape of Tamil Nadu spanning several centuries. These compelling episodes will appeal to scholars and laymen alike.
“When superstitious mediaevalists mislead the country about its judicial past, we have to...

The cultural history of a nation, unlike the customary mainstream history, has a larger time-frame and encompasses the timeless ethos of a society undergirding the course of events and vicissitudes. A major key to the understanding of a society’s unique character is an appreciation of the far-reaching contributions by outstanding personalities of certain periods – especially in the realms of...

Prekṣaṇīyam is an anthology of essays on Indian classical dance and theatre authored by multifaceted scholar and creative genius, Śatāvadhānī Dr. R Ganesh. As a master of śāstra, a performing artiste (of the ancient art of Avadhānam), and a cultured rasika, he brings a unique, holistic perspective to every discussion. These essays deal with the philosophy, history, aesthetics, and practice of...

Yaugandharam

इदं किञ्चिद्यामलं काव्यं द्वयोः खण्डकाव्ययोः सङ्कलनरूपम्। रामानुरागानलं हि सीतापरित्यागाल्लक्ष्मणवियोगाच्च श्रीरामेणानुभूतं हृदयसङ्क्षोभं वर्णयति । वात्सल्यगोपालकं तु कदाचिद्भानूपरागसमये घटितं यशोदाश्रीकृष्णयोर्मेलनं वर्णयति । इदम्प्रथमतया संस्कृतसाहित्ये सम्पूर्णं काव्यं...

Vanitakavitotsavah

इदं खण्डकाव्यमान्तं मालिनीछन्दसोपनिबद्धं विलसति। मेनकाविश्वामित्रयोः समागमः, तत्फलतया शकुन्तलाया जननम्, मातापितृभ्यां त्यक्तस्य शिशोः कण्वमहर्षिणा परिपालनं चेति काव्यस्यास्येतिवृत्तसङ्क्षेपः।

Vaiphalyaphalam

इदं खण्डकाव्यमान्तं मालिनीछन्दसोपनिबद्धं विलसति। मेनकाविश्वामित्रयोः समागमः, तत्फलतया शकुन्तलाया जननम्, मातापितृभ्यां त्यक्तस्य शिशोः कण्वमहर्षिणा परिपालनं चेति काव्यस्यास्येतिवृत्तसङ्क्षेपः।

Nipunapraghunakam

इयं रचना दशसु रूपकेष्वन्यतमस्य भाणस्य निदर्शनतामुपैति। एकाङ्करूपकेऽस्मिन् शेखरकनामा चित्रोद्यमलेखकः केनापि हेतुना वियोगम् अनुभवतोश्चित्रलेखामिलिन्दकयोः समागमं सिसाधयिषुः कथामाकाशभाषणरूपेण निर्वहति।

Bharavatarastavah

अस्मिन् स्तोत्रकाव्ये भगवन्तं शिवं कविरभिष्टौति। वसन्ततिलकयोपनिबद्धस्य काव्यस्यास्य कविकृतम् उल्लाघनाभिधं व्याख्यानं च वर्तते।

Karnataka’s celebrated polymath, D V Gundappa brings together in the third volume, some character sketches of great literary savants responsible for Kannada renaissance during the first half of the twentieth century. These remarkable...

Karnataka’s celebrated polymath, D V Gundappa brings together in the second volume, episodes from the lives of remarkable exponents of classical music and dance, traditional storytellers, thespians, and connoisseurs; as well as his...

Karnataka’s celebrated polymath, D V Gundappa brings together in the first volume, episodes from the lives of great writers, poets, literary aficionados, exemplars of public life, literary scholars, noble-hearted common folk, advocates...

Evolution of Mahabharata and Other Writings on the Epic is the English translation of S R Ramaswamy's 1972 Kannada classic 'Mahabharatada Belavanige' along with seven of his essays on the great epic. It tells the riveting...

Shiva-Rama-Krishna is an English adaptation of Śatāvadhāni Dr. R Ganesh's popular lecture series on the three great...

Bharatilochana

ಮಹಾಮಾಹೇಶ್ವರ ಅಭಿನವಗುಪ್ತ ಜಗತ್ತಿನ ವಿದ್ಯಾವಲಯದಲ್ಲಿ ಮರೆಯಲಾಗದ ಹೆಸರು. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಶೈವದರ್ಶನ ಮತ್ತು ಸೌಂದರ್ಯಮೀಮಾಂಸೆಗಳ ಪರಮಾಚಾರ್ಯನಾಗಿ  ಸಾವಿರ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇವನು ಜ್ಞಾನಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ಪ್ರಭಾವಿಸುತ್ತಲೇ ಇದ್ದಾನೆ. ಭರತಮುನಿಯ ನಾಟ್ಯಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಇವನೊಬ್ಬನೇ ನಮಗಿರುವ ಆಲಂಬನ. ಇದೇ ರೀತಿ ರಸಧ್ವನಿಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು...

Vagarthavismayasvadah

“वागर्थविस्मयास्वादः” प्रमुखतया साहित्यशास्त्रतत्त्वानि विमृशति । अत्र सौन्दर्यर्यशास्त्रीयमूलतत्त्वानि यथा रस-ध्वनि-वक्रता-औचित्यादीनि सुनिपुणं परामृष्टानि प्रतिनवे चिकित्सकप्रज्ञाप्रकाशे। तदन्तर एव संस्कृतवाङ्मयस्य सामर्थ्यसमाविष्कारोऽपि विहितः। क्वचिदिव च्छन्दोमीमांसा च...

The Best of Hiriyanna

The Best of Hiriyanna is a collection of forty-eight essays by Prof. M. Hiriyanna that sheds new light on Sanskrit Literature, Indian...

Stories Behind Verses

Stories Behind Verses is a remarkable collection of over a hundred anecdotes, each of which captures a story behind the composition of a Sanskrit verse. Collected over several years from...