Ch. 2 Yoga of Discernment of Reality (Part 1)

This article is part 17 of 43 in the series Jīvana-dharma-yoga

Gist

ಸ್ಮಿತದಿಂ ಸೌಹೃದವೀಕ್ಷಾ-
ಮೃತದಿಂ ಫಲ್ಗುಣನ ಸಂತವಿಡುತವನುಲಿದಾ
ಮತಿಮೋಹವ ನೀಗುವ ಜೀ-
ವಿತತ್ತ್ವವ ಪಾಡಿದಂ ಜಗದ್ಗುರು ಕೃಷ್ಣಂ || 1 ||

With a smile and a nectar-like glance of friendship,
the world-teacher, Kṛṣṇa, sang the essence of life,
curing Phalguṇa’s (Arjuna’s) mind delusion 
that caused him to utter words of unhappiness.

 

ಅವಿಚಾರದ ಕೃಪೆಯೇಂ ತ-
ತ್ತ್ವವಿಮರ್ಶಾಧಾರಮಿರದ ಧರ್ಮಾಸ್ಥೆಯದೇಂ
ಸವಿಷಾದ ವಿರಕ್ತಿಯದೇಂ
ನವಕುಸುಮಾಸ್ತರಣಗುಪ್ತಗರ್ತಂ ಸುಖಮೇಂ || 2 ||

What is compassion that lacks reflection?
What is faith in dharma without the basis of analysis?
What is renunciation if accompanied by sorrow?
Does a pit hidden by a spread of fresh flowers count as pleasure?

 

ತತ್ತ್ವವ ಸಾಂಖ್ಯಾದ್ಯಾರ್ಷಕ-
ಶಾಸ್ತ್ರಂಗಳಿನರುಹಿ ನಿತ್ಯಸರ್ವತ್ರಾತ್ಮ- ||
ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನವಿನಶ್ಯತೆಯಂ
ವಿಸ್ತರದಿಂ ಪೇಳಿ ಭಯವ ಕಳೆದಂ ದೇವಂ || 3 ||

Elucidating the nature of reality
from sāṅkhya and other ancient sciences,
Bhagavān expounded upon the indestructibility of
the eternal and omnipresent Self in detail and
rid Arjuna of his fear.

 

Substance

Arjuna was unaware of exceptional circumstances wherein violence became imperative and compassion became inappropriate. He did not realize that a limited personal perspective or common public opinion was insufficient to arrive at the right conclusion. He was ignorant of the idea that the determination of one’s dharma required discernment between the Real and the Unreal.

Karma (action) depends upon the performer whereas the fruit of action is dependent on Providence. Excellence or kauśala (skill) is that by which one does not accumulate detriment while performing one’s dharma.

 

Chapter Two

Sāṅkhya-yoga (The Yoga of Knowledge)

or Tattva-viveka-yoga (The Yoga of Discernment of Reality)

 

Terminology

There are several words of śāstric terminology in the Gītā such as ātmā, brahman, and prakṛti, which have not been defined or explained. Such words had been in common parlance for ages prior to the Gītā. These terms have come to us from the Vedas and Upaniṣads that are thousands of years older than the Gītā. Therefore, it might not have been necessary for either Vyāsa, Kṛṣṇa, or Arjuna to explain these terms. However, an understanding of these terms is a necessary prerequisite for our study. Let us now comprehend, albeit in brief, some of the most important terms.

1. Adhi-dharma – This word is not found in the Gītā. I do not know if this term has been used in any ancient work. As I deem it to be a necessary term, it has been used in this work.

Dharma can be deliberated upon through six different perspectives:

A. Dharma is the body of obligatory works—both worldly and Vedic—comprising ritual practices, conduct, and restrictions that enables one’s own welfare as well as that of the others.

B. Svadharma is dharma based upon a person’s circumstances, clan, and society. In other words, it is one’s own dharma.

C. Adharma – (i) Something that is not dharma or (ii) Something that is against dharma.

D. Vidharma – (i) Something that is not one’s own dharma or (ii) The dharma of the others.

E. Ubhaya-tāṭasthya (indifference to both) – Being indifferent to both dharma and adharma.

F. Adhi-dharma is one who, though beyond dharma and adharma, follows dhārmic behaviour in society. As he sees his own Self everywhere, he has no friends or foes; or likes and dislikes; and hence free from the touch of pāpa and puṇya. Therefore the adhi-dharma has no need for rules and prohibitions. However, he acts as if he is subject to societal rules and norms and performs worldly activities while free from the fruitful or unfruitful rewards of those actions. 

tyaja dharmam-adharmaṃ ca || 

(Renounce both dharma and adharma)

yena tyajasi tat-tyaja || 

(Renounce that by which you renounce)

Saṃnyāsopaniṣad 2.17

2. Avidyā – This word is not found in the Gītā but is found in śāstra. Avidyā is the deficiency in human knowledge, not the absence of it. The illumination of the Self is obstructed by the impurities from previous lives. Therefore one is unable to see an illusion as an illusion. This lack of knowledge and its insufficiency is avidyā.

3. Ātmā – This word has several meanings. Let us note a few of them here: 

(i) Consciousness accompanying the body – The entity being alluded to when man refers to the word “I” in his mind. This ātmā, referring to itself as “I” (“aham”), “I”, separates itself from the world. This can be referred to as dehātmā or embodied self. The body or deha includes sensory and motor organs, mind, intellect and the vital airs. 

(ii) ManasĀtmā also refers to the mind that is distinct from the body. “Mahātmā” (great soul), “duṣṭātmā” (evil soul) and “pāpātmā” (sinful soul) refer to this definition of the ātmā

(iii) Jīvātmā – The entity that, while different from the body and mind, illumines and enlivens both. This is referred to as the jīvātmā. The word “jīva” refers to pure consciousness coupled with the body and a few other elements.  

(iv) Antarātmā – Pure consciousness without any upādhis (adjuncts). This is also referred to as the kūṭātmā or sūtrātmā. The name sūtrātmā denotes the consciousness that is like the string in a necklace of pearls that is unseen and untouched. It is the inner essence of all beings.

The previous definitions pertained to the individual being.

(v) Paramātmā – Collective existence of the individual consciousness found in all beings. This pervades all creation and gives energy to every being. This is an aspect of para-brahman

4. Īśvara – State of brahman related to creation, preservation, destruction, and other activities pertaining to the created universe. 

5. Ṛta – Natural order in the world. This is seen in the movements of the earth, the planets, the sun, the moon, and other celestial objects as well as in the change of seasons and in the production of offspring. The special distinguishing quality seen in each individual substance is ṛta. Seen this way, ṛta is the seed of dharma. Ṛta is Truth contemplated upon internally, or Reality. It is also the power that makes available the appropriate fruit for karma.

6. Karma or transmigratory karma is of three kinds:

(i) Sañcita – This is the collective set of merits and demerits produced by actions performed across several lives. These are waiting to yield results.

(ii) Āgāmi Karma that has not yet yielded fruit and will yield fruit later.

(iii) Prārabdha – is a part of the sañcita karma that has begun to yield fruit. In a pile of grain, a few grains would have begun to sprout; prārabdha is such. This prārabdha can be exhausted only by experiencing and enduring it. 

Has not the beginningless jīva lived across so many births? The mass of karma that remains after experiencing its fruits is akin to today’s leftover food that came from yesterday’s cooking. This is of three kinds—sañcita, āgāmi, prārabdha—as explained before. 

When grains of ragi (or any cereal) are moistened, a few of those grains sprout sooner. Other grains sprout in time. The sprouted ones constitute prārabdha. There are other distinctions in prārabdha – but those are not relevant here.

To be continued...

The present series is a modern English translation of DVG’s Kendra Sahitya Akademi Award-winning work, Bhagavad-gītā-tātparya or Jīvana-dharma-yoga. The translators wish to express their thanks to Śatāvadhāni R Ganesh for his valuable feedback and to Hari Ravikumar for his astute edits.

Author(s)

About:

Devanahalli Venkataramanayya Gundappa (1887-1975) was a great visionary and polymath. He was a journalist, poet, art connoisseur, philosopher, political analyst, institution builder, social commentator, social worker, and activist.

Translator(s)

About:

Engineer. Lapsed blogger. Abiding interest in Sanskrit, religion, and philosophy. A wannabe jack-of-all.

About:

Mother of two. Engineer. Worshiper of Indian music, poetry, and art.

Prekshaa Publications

The Mahābhārata is the greatest epic in the world both in magnitude and profundity. A veritable cultural compendium of Bhārata-varṣa, it is a product of the creative genius of Maharṣi Kṛṣṇa-dvaipāyana Vyāsa. The epic captures the experiential wisdom of our civilization and all subsequent literary, artistic, and philosophical creations are indebted to it. To read the Mahābhārata is to...

Shiva Rama Krishna

சிவன். ராமன். கிருஷ்ணன்.
இந்திய பாரம்பரியத்தின் முப்பெரும் கதாநாயகர்கள்.
உயர் இந்தியாவில் தலைமுறைகள் பல கடந்தும் கடவுளர்களாக போற்றப்பட்டு வழிகாட்டிகளாக விளங்குபவர்கள்.
மனித ஒற்றுமை நூற்றாண்டுகால பரிணாம வளர்ச்சியின் பரிமாணம்.
தனிநபர்களாகவும், குடும்ப உறுப்பினர்களாகவும், சமுதாய பிரஜைகளாகவும் நாம் அனைவரும் பரிமளிக்கிறோம்.
சிவன் தனிமனித அடையாளமாக அமைகிறான்....

ऋतुभिः सह कवयः सदैव सम्बद्धाः। विशिष्य संस्कृतकवयः। यथा हि ऋतवः प्रतिसंवत्सरं प्रतिनवतामावहन्ति मानवेषु तथैव ऋतुवर्णनान्यपि काव्यरसिकेषु कामपि विच्छित्तिमातन्वते। ऋतुकल्याणं हि सत्यमिदमेव हृदि कृत्वा प्रवृत्तम्। नगरजीवनस्य यान्त्रिकतां मान्त्रिकतां च ध्वनदिदं चम्पूकाव्यं गद्यपद्यमिश्रितमिति सुव्यक्तमेव। ऐदम्पूर्वतया प्रायः पुरीपरिसरप्रसृतानाम् ऋतूनां विलासोऽत्र प्रपञ्चितः। बेङ्गलूरुनामके...

The Art and Science of Avadhānam in Sanskrit is a definitive work on Sāhityāvadhānam, a form of Indian classical art based on multitasking, lateral thinking, and extempore versification. Dotted throughout with tasteful examples, it expounds in great detail on the theory and practice of this unique performing art. It is as much a handbook of performance as it is an anthology of well-turned...

This anthology is a revised edition of the author's 1978 classic. This series of essays, containing his original research in various fields, throws light on the socio-cultural landscape of Tamil Nadu spanning several centuries. These compelling episodes will appeal to scholars and laymen alike.
“When superstitious mediaevalists mislead the country about its judicial past, we have to...

The cultural history of a nation, unlike the customary mainstream history, has a larger time-frame and encompasses the timeless ethos of a society undergirding the course of events and vicissitudes. A major key to the understanding of a society’s unique character is an appreciation of the far-reaching contributions by outstanding personalities of certain periods – especially in the realms of...

Prekṣaṇīyam is an anthology of essays on Indian classical dance and theatre authored by multifaceted scholar and creative genius, Śatāvadhāni Dr. R Ganesh. As a master of śāstra, a performing artiste (of the ancient art of Avadhānam), and a cultured rasika, he brings a unique, holistic perspective...

Yaugandharam

इदं किञ्चिद्यामलं काव्यं द्वयोः खण्डकाव्ययोः सङ्कलनरूपम्। रामानुरागानलं हि सीतापरित्यागाल्लक्ष्मणवियोगाच्च श्रीरामेणानुभूतं हृदयसङ्क्षोभं वर्णयति । वात्सल्यगोपालकं तु कदाचिद्भानूपरागसमये घटितं यशोदाश्रीकृष्णयोर्मेलनं वर्णयति । इदम्प्रथमतया संस्कृतसाहित्ये सम्पूर्णं काव्यं...

Vanitakavitotsavah

इदं खण्डकाव्यमान्तं मालिनीछन्दसोपनिबद्धं विलसति। मेनकाविश्वामित्रयोः समागमः, तत्फलतया शकुन्तलाया जननम्, मातापितृभ्यां त्यक्तस्य शिशोः कण्वमहर्षिणा परिपालनं चेति काव्यस्यास्येतिवृत्तसङ्क्षेपः।

Vaiphalyaphalam

इदं खण्डकाव्यमान्तं मालिनीछन्दसोपनिबद्धं विलसति। मेनकाविश्वामित्रयोः समागमः, तत्फलतया शकुन्तलाया जननम्, मातापितृभ्यां त्यक्तस्य शिशोः कण्वमहर्षिणा परिपालनं चेति काव्यस्यास्येतिवृत्तसङ्क्षेपः।

Nipunapraghunakam

इयं रचना दशसु रूपकेष्वन्यतमस्य भाणस्य निदर्शनतामुपैति। एकाङ्करूपकेऽस्मिन् शेखरकनामा चित्रोद्यमलेखकः केनापि हेतुना वियोगम् अनुभवतोश्चित्रलेखामिलिन्दकयोः समागमं सिसाधयिषुः कथामाकाशभाषणरूपेण निर्वहति।

Bharavatarastavah

अस्मिन् स्तोत्रकाव्ये भगवन्तं शिवं कविरभिष्टौति। वसन्ततिलकयोपनिबद्धस्य काव्यस्यास्य कविकृतम् उल्लाघनाभिधं व्याख्यानं च वर्तते।

Karnataka’s celebrated polymath, D V Gundappa brings together in the third volume, some character sketches of great literary savants responsible for Kannada renaissance during the first half of the twentieth century. These remarkable...

Karnataka’s celebrated polymath, D V Gundappa brings together in the second volume, episodes from the lives of remarkable exponents of classical music and dance, traditional storytellers, thespians, and connoisseurs; as well as his...

Karnataka’s celebrated polymath, D V Gundappa brings together in the first volume, episodes from the lives of great writers, poets, literary aficionados, exemplars of public life, literary scholars, noble-hearted common folk, advocates...

Evolution of Mahabharata and Other Writings on the Epic is the English translation of S R Ramaswamy's 1972 Kannada classic 'Mahabharatada Belavanige' along with seven of his essays on the great epic. It tells the riveting...

Shiva-Rama-Krishna is an English adaptation of Śatāvadhāni Dr. R Ganesh's popular lecture series on the three great...

Bharatilochana

ಮಹಾಮಾಹೇಶ್ವರ ಅಭಿನವಗುಪ್ತ ಜಗತ್ತಿನ ವಿದ್ಯಾವಲಯದಲ್ಲಿ ಮರೆಯಲಾಗದ ಹೆಸರು. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಶೈವದರ್ಶನ ಮತ್ತು ಸೌಂದರ್ಯಮೀಮಾಂಸೆಗಳ ಪರಮಾಚಾರ್ಯನಾಗಿ  ಸಾವಿರ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇವನು ಜ್ಞಾನಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ಪ್ರಭಾವಿಸುತ್ತಲೇ ಇದ್ದಾನೆ. ಭರತಮುನಿಯ ನಾಟ್ಯಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಇವನೊಬ್ಬನೇ ನಮಗಿರುವ ಆಲಂಬನ. ಇದೇ ರೀತಿ ರಸಧ್ವನಿಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು...

Vagarthavismayasvadah

“वागर्थविस्मयास्वादः” प्रमुखतया साहित्यशास्त्रतत्त्वानि विमृशति । अत्र सौन्दर्यर्यशास्त्रीयमूलतत्त्वानि यथा रस-ध्वनि-वक्रता-औचित्यादीनि सुनिपुणं परामृष्टानि प्रतिनवे चिकित्सकप्रज्ञाप्रकाशे। तदन्तर एव संस्कृतवाङ्मयस्य सामर्थ्यसमाविष्कारोऽपि विहितः। क्वचिदिव च्छन्दोमीमांसा च...

The Best of Hiriyanna

The Best of Hiriyanna is a collection of forty-eight essays by Prof. M. Hiriyanna that sheds new light on Sanskrit Literature, Indian...

Stories Behind Verses

Stories Behind Verses is a remarkable collection of over a hundred anecdotes, each of which captures a story behind the composition of a Sanskrit verse. Collected over several years from...