ಇಬ್ಬರು ವೈಚಾರಿಕರು ಕಂಡ ವನಿತೆ – ೧

ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಂಸ್ಕೃತದ ಹೆಸರೆತ್ತಿದೊಡನೆಯೇ ಕಂದಾಚಾರ-ಪ್ರತಿಗಾಮಿ ಇತ್ಯಾದಿ ಅಪಪ್ರಥೆಗಳು ಅದಕ್ಕಂಟಿ ಬರುವಾಗ ಸ್ತ್ರೀವಿರೋಧಿಯೆಂಬ ಮತ್ತೊಂದು ದುರುಪಾಧಿಯೂ ಎದ್ದು ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪೋಷಕವೋ ಎಂಬಂತೆ ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗೆ ವೇದಾಧಿಕಾರವಿಲ್ಲವೆಂದೂ ಆಕೆಗೆ ಪ್ರಲಯಾಂತಕಬುದ್ಧಿಯೆಂದೂ ಹೆಡ್ಡತನವೆಂದೂ ನಾನಾವಿಧದ ಉಕ್ತಿಗಳು ಸಾಲುಗಟ್ಟಿ ಬಂದು ಮನುಮಹರ್ಷಿಯ “ನ ಸ್ತ್ರೀ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಮರ್ಹತಿ” ಎಂಬ ಮಹಾವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಪರ್ಯವಸಿಸುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಈ ಉಕ್ತಿಗಳ ಪೂರ್ವಾಪರವನ್ನು ನಿಂದಕರಾರೂ ತಡಕಿದಂತಿಲ್ಲ.

ಇರಲಿ, ಪ್ರಸ್ತುತಕ್ಕೆ ಸಂಸ್ಕೃತಸಾಹಿತ್ಯದ ಈರ್ವರು ಮಹಾವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ತ್ರೀಯರ ಬದುಕನ್ನು ನೋಡೋಣ.

ವರಾಹಮಿಹಿರನು (೫-೬ನೇ ಶತಮಾನ, ಕ್ರಿ.ಶ.) ವಿಶ್ವಖಗೋಲಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುನ್ನತ. ಆತನ ’ಬೃಹತ್ಸಂಹಿತೆ’ಯು ಸಂಸ್ಕೃತದ ಉತ್ಕೃಷ್ಟವಿಶ್ವಕೋಶ. ಪ್ರಾಯಶಃ ಆ ಬಗೆಯ ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಅದೇ ಮೊದಲನೆಯದು. ನೂರ ಏಳು ಅಧ್ಯಾಯಗಳ ಈ ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ’ಸ್ತ್ರೀಪ್ರಶಂಸೆ’ಯೂ ಒಂದು ಅಧ್ಯಾಯ (೭೪). ವಿಜ್ಞಾನಿ ವರಾಹಮಿಹಿರನ ವಸ್ತುನಿಷ್ಠನಯನಗಳಲ್ಲಿ ಇತರ ಭೌತಿಕವಿಚಾರರಹಸ್ಯಗಳೊಡನೆಯೇ ವನಿತೆಗಾಗಿರುವ ಅನ್ಯಾಯ, ಅಪಖ್ಯಾತಿಗಳೂ ಬಿಂಬಿತವಾಗಿವೆ. ಅವನೆನ್ನುತ್ತಾನೆ:

ಯೇऽಪ್ಯಂಗನಾನಾಂ ಪ್ರವದಂತಿ ದೋಷಾನ್ ವೈರಾಗ್ಯಮಾರ್ಗೇಣ ಗುಣಾನ್ ವಿಹಾಯ |
ತೇ ದುರ್ಜನಾ ಮೇ ಮನಸೋ ವಿತರ್ಕಃ ಸದ್ಭಾವವಾಕ್ಯಾನಿ ನ ತಾನಿ ತೇಷಾಮ್ || (೭೪.೫)

“ಯಾರು ಸ್ತ್ರೀಯರು ವೈರಾಗ್ಯಮಾರಕರೆಂದು ಅವರ ಗುಣಗಳನ್ನೂ ಬಿಟ್ಟು ನಿಂದಿಸುವರೋ ಅಂಥವರು ದುರ್ಜನರು ಮತ್ತವರದು ಪೂರ್ವಗ್ರಹದೃಷ್ಟಿಯೆಂದೇ ನನ್ನ ನಿಲುವು.”

ಪ್ರಬ್ರೂತ ಸತ್ಯಂ ಕತರೋಂऽಗನಾನಾಂ ದೋಷೋऽಸ್ತಿ ಯೇ ನಾಚರಿತೋ ಮನುಷ್ಯೈಃ |
ಧಾರ್ಷ್ಟ್ಯೇನ ಪುಂಭಿಃ ಪ್ರಮದಾ ನಿರಸ್ತಾ ಗುಣಾಧಿಕಾಸ್ತಾ ಮನುನಾತ್ರ ಚೋಕ್ತಮ್ || (೭೪.೬)

“ನಿಜ ಹೇಳಿ! ಗಂಡು ಮಾಡದ ಯಾವ ತಪ್ಪನ್ನು ತಾನೇ ಹೆಣ್ಣು ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ? ಭಂಡತನದಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣಿಗಿಂತ ಗಂಡೇ ಮಿಗಿಲು! ಅಲ್ಲದೆ ಗುಣಗಳಿಂದ ಹೆಣ್ಣೇ ಮೇಲೆಂದು ಮನುವೇ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ.”

ಸ್ತ್ರೀಯರ ಶುಚಿತ್ವ, ಮೃದುವಾಣಿ, ಆಹಾರಸ್ಥೈರ್ಯಗಳನ್ನು ಮೆಚ್ಚುತ್ತಾ ಅವಳನ್ನು ’ನಿಷ್ಕಸಮಾ’ – ಪುಟವಿಟ್ಟ ಬಂಗಾರವೆಂದು ವರಾಹಮಿಹಿರ ಸ್ತುತಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಅವಳನ್ನು ಅಪವಿತ್ರವೆನ್ನುತ್ತಾರೋ ಆ ’ರಜೋದರ್ಶನ’ವನ್ನೇ ಅವಳ ಪಾವಿತ್ರ್ಯಹೇತುವೆಂದೂ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ.

ಮಾಸಿ ಮಾಸಿ ರಜೋ ಹ್ಯಾಸಾಂ ದುಷ್ಕೃತಾನ್ಯಪಕರ್ಷತಿ | (೭೪.೯)

ಮತ್ತೂ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಅವನು ಎಚ್ಚರಿಸುತ್ತಾನೆ:

ಜಾಯಾ ವಾ ಸ್ಯಾಜ್ಜನಿತ್ರೀ ವಾ ಸಂಭವಃ ಸ್ತ್ರೀಕೃತೋ ನೃಣಾಮ್ |
ಹೇ ಕೃತಘ್ನಾಸ್ತಯೋರ್ನಿಂದಾಂ ಕುರ್ವತಾಂ ವಃ ಕುತಃ ಸುಖಮ್ || (೭೪.೧೧)

“ಎಲೈ ಕೃತಘ್ನಪುರುಷರೇ! ಪತ್ನಿಯಾಗಿ, ತಾಯಿಯಾಗಿ ಸಂತಾನವನ್ನು ಕೊಡುವ ಸ್ತ್ರೀಯರನ್ನೇ ಹಳಿಯುವಿರಲ್ಲಾ, ನಿಮಗೆ ಸುಖ-ಶುಭಗಳೆಲ್ಲಿ?”

ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ತಿರುಚಿದನ್ನೂ ಮಿಹಿರನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ:

ದಂಪತ್ಯೋರ್ವ್ಯುತ್ಕ್ರಮೇ ದೋಷಃ ಸಮಃ ಶಾಸ್ತ್ರೇ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತಃ |
ನರಾ ನ ತಮವೇಕ್ಷಂತೇ ಯೇನಾತ್ರ ವರಮಂಗನಾಃ || (೭೪.೧೨)

“ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರಾನುಸಾರವಾಗಿ ಗಂಡ-ಹೆಂಡಿರಲ್ಲಿ ತಪ್ಪುಗಳಿಗೆ ಸಮಾನಶಿಕ್ಷೆ. ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಗಂಡು ಮರೆತಿದ್ದಾನೆ. ಹೆಣ್ಣು ಮರೆತಿಲ್ಲ. ಗಂಡಿಗೆ ತನ್ನ ತಪ್ಪಿನ ಅರಿವೇ ಇಲ್ಲ. ಹೆಣ್ಣಾದರೋ ತನ್ನ ತಪ್ಪಿಗೆ ತಾನು ಎಣೆ ಮೀರಿ ತಪಿಸುತ್ತಾಳೆ.”

ವರಾಹಮಿಹಿರನು ಮತ್ತೂ ಮಾರ್ಮಿಕವಾಗಿ ಹೇಳುವನು:

ನ ಶತೇನಾಪಿ ವರ್ಷಾಣಾಮಪೈತಿ ಮದನಾಶಯಃ |
ತತ್ರಾಶಕ್ಯಾ ನಿವರ್ತಂತೇ ನರಾ ಧೈರ್ಯೇಣ ಯೋಷಿತಃ || (೭೪.೧೪)

“ನೂರು ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಾದರೂ ಕಾಮಲಾಲಸೆ ತೀರದೆ ಮದುವೆಯ ಮೇಲೆ ಮದುವೆ (’ನಷ್ಟಾ ಭಾರ್ಯಾ ಪುನರ್ಭಾರ್ಯಾ’ ಎಂಬಂತೆ) ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಗಂಡಿಗೆ ಸಂಯಮವಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಹೆಣ್ಣು ಧೈರ್ಯದಿಂದ ವೈಧವ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾಮವನ್ನೂ ಗೆಲ್ಲುವಳು ಅಥವಾ ಅಗ್ನಿಗೇ ಬೀಳುವಳು!”

ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿ ಕೊನೆಗೆ ಗಂಡಿನ ಲೇವಡಿಯನ್ನೂ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ:

ಅಹೋ ಧಾರ್ಷ್ಟ್ಯಮಸಾಧೂನಾಂ ನಿಂದತಾಮನಘಾಃ ಸ್ರಿಯಃ |
ಮುಷ್ಣತಾಮಿವ ಚೋರಾಣಾಂ ತಿಷ್ಠ ತಿಷ್ಠೇತಿ ಜಲ್ಪತಾಮ್ || (೭೪.೧೫)

“ಆಹಾ! ಕಳ್ಳನು ತಾನು ಕದ್ದು ಮತ್ತೊಬ್ಬನನ್ನು ಏ! ಕಳ್ಳ! ನಿಲ್ಲು ನಿಲ್ಲೆನ್ನುವಂತೆ ನೀಚಪುರುಷನು ಉತ್ತಮಳಾದ ನಾರಿಯನ್ನು ಹಳಿಯುವನಲ್ಲಾ.”

ಇಂಥ ನವೋನವೀನ ವಿಚಾರವನ್ನು ಸಾವಿರದೈನೂರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆಯೇ ಸಾರಿದ ವರಾಹಮಿಹಿರನ ಸುಸಂಸ್ಕೃತ’ಸಂಸ್ಕೃತ’ವಾಣಿಯು ಇಂದು ಎಷ್ಟು ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದೆ? ಇಂಥ ವೈಜ್ಞಾನಿಕಸತ್ಯವಾಕ್ಯಗಳ ಅರಿವಿಲ್ಲದೆ ಸಂಸ್ಕೃತಶಾರದೆಯನ್ನು ಹಳದಲ್ಲಿ ಅದು ವರಾಹಮಿಹಿರನೇ ಹೇಳುವ ಸ್ತ್ರೀನಿಂದಕರ ಪಾಡಿನಂತಾಗದೇ?

Author(s)

About:

Dr. Ganesh is a 'shatavadhani' and one of India’s foremost Sanskrit poets and scholars. He writes and lectures extensively on various subjects pertaining to India and Indian cultural heritage. He is a master of the ancient art of avadhana and is credited with reviving the art in Kannada. He is a recipient of the Badarayana-Vyasa Puraskar from the President of India for his contribution to the Sanskrit language.

Prekshaa Publications

Prekṣaṇīyam is an anthology of essays on Indian classical dance and theatre authored by multifaceted scholar and creative genius, Śatāvadhāni Dr. R Ganesh. As a master of śāstra, a performing artiste (of the ancient art of Avadhānam), and a cultured rasika, he brings a unique, holistic perspective...

Yaugandharam

इदं किञ्चिद्यामलं काव्यं द्वयोः खण्डकाव्ययोः सङ्कलनरूपम्। रामानुरागानलं हि सीतापरित्यागाल्लक्ष्मणवियोगाच्च श्रीरामेणानुभूतं हृदयसङ्क्षोभं वर्णयति । वात्सल्यगोपालकं तु कदाचिद्भानूपरागसमये घटितं यशोदाश्रीकृष्णयोर्मेलनं वर्णयति । इदम्प्रथमतया संस्कृतसाहित्ये सम्पूर्णं काव्यं...

Vanitakavitotsavah

इदं खण्डकाव्यमान्तं मालिनीछन्दसोपनिबद्धं विलसति। मेनकाविश्वामित्रयोः समागमः, तत्फलतया शकुन्तलाया जननम्, मातापितृभ्यां त्यक्तस्य शिशोः कण्वमहर्षिणा परिपालनं चेति काव्यस्यास्येतिवृत्तसङ्क्षेपः।

Vaiphalyaphalam

इदं खण्डकाव्यमान्तं मालिनीछन्दसोपनिबद्धं विलसति। मेनकाविश्वामित्रयोः समागमः, तत्फलतया शकुन्तलाया जननम्, मातापितृभ्यां त्यक्तस्य शिशोः कण्वमहर्षिणा परिपालनं चेति काव्यस्यास्येतिवृत्तसङ्क्षेपः।

Nipunapraghunakam

इयं रचना दशसु रूपकेष्वन्यतमस्य भाणस्य निदर्शनतामुपैति। एकाङ्करूपकेऽस्मिन् शेखरकनामा चित्रोद्यमलेखकः केनापि हेतुना वियोगम् अनुभवतोश्चित्रलेखामिलिन्दकयोः समागमं सिसाधयिषुः कथामाकाशभाषणरूपेण निर्वहति।

Bharavatarastavah

अस्मिन् स्तोत्रकाव्ये भगवन्तं शिवं कविरभिष्टौति। वसन्ततिलकयोपनिबद्धस्य काव्यस्यास्य कविकृतम् उल्लाघनाभिधं व्याख्यानं च वर्तते।

Karnataka’s celebrated polymath, D V Gundappa brings together in the third volume, some character sketches of great literary savants responsible for Kannada renaissance during the first half of the twentieth century. These remarkable...

Karnataka’s celebrated polymath, D V Gundappa brings together in the second volume, episodes from the lives of remarkable exponents of classical music and dance, traditional storytellers, thespians, and connoisseurs; as well as his...

Karnataka’s celebrated polymath, D V Gundappa brings together in the first volume, episodes from the lives of great writers, poets, literary aficionados, exemplars of public life, literary scholars, noble-hearted common folk, advocates...

Evolution of Mahabharata and Other Writings on the Epic is the English translation of S R Ramaswamy's 1972 Kannada classic 'Mahabharatada Belavanige' along with seven of his essays on the great epic. It tells the riveting...

Shiva-Rama-Krishna is an English adaptation of Śatāvadhāni Dr. R Ganesh's popular lecture series on the three great...

Bharatilochana

ಮಹಾಮಾಹೇಶ್ವರ ಅಭಿನವಗುಪ್ತ ಜಗತ್ತಿನ ವಿದ್ಯಾವಲಯದಲ್ಲಿ ಮರೆಯಲಾಗದ ಹೆಸರು. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಶೈವದರ್ಶನ ಮತ್ತು ಸೌಂದರ್ಯಮೀಮಾಂಸೆಗಳ ಪರಮಾಚಾರ್ಯನಾಗಿ  ಸಾವಿರ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇವನು ಜ್ಞಾನಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ಪ್ರಭಾವಿಸುತ್ತಲೇ ಇದ್ದಾನೆ. ಭರತಮುನಿಯ ನಾಟ್ಯಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಇವನೊಬ್ಬನೇ ನಮಗಿರುವ ಆಲಂಬನ. ಇದೇ ರೀತಿ ರಸಧ್ವನಿಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು...

Vagarthavismayasvadah

“वागर्थविस्मयास्वादः” प्रमुखतया साहित्यशास्त्रतत्त्वानि विमृशति । अत्र सौन्दर्यर्यशास्त्रीयमूलतत्त्वानि यथा रस-ध्वनि-वक्रता-औचित्यादीनि सुनिपुणं परामृष्टानि प्रतिनवे चिकित्सकप्रज्ञाप्रकाशे। तदन्तर एव संस्कृतवाङ्मयस्य सामर्थ्यसमाविष्कारोऽपि विहितः। क्वचिदिव च्छन्दोमीमांसा च...

The Best of Hiriyanna

The Best of Hiriyanna is a collection of forty-eight essays by Prof. M. Hiriyanna that sheds new light on Sanskrit Literature, Indian...

Stories Behind Verses

Stories Behind Verses is a remarkable collection of over a hundred anecdotes, each of which captures a story behind the composition of a Sanskrit verse. Collected over several years from...