Literature

ಕೆಲವು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ವರ್ಣವೃತ್ತಗಳ ಗತಿಮೀಮಾಂಸೆ - 10

ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಚೀನ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ದ್ರುತವಿಲಂಬಿತವೃತ್ತದ ಅತ್ಯಧಿಕ ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ‘ಕವಿರಾಜಮಾರ್ಗ’ದಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು. ಅಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಾರೆ ಹತ್ತು ಪದ್ಯಗಳು ಈ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ನಿಬದ್ಧವಾಗಿವೆ. ಇವಲ್ಲದೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಳಕೆಗೊಂಡ ಹಲವು ಅಪೂರ್ವ ಬಂಧಗಳ ಪೈಕಿ ‘ವೀರ’, ‘ಮಣಿಭೂಷಣ’ ಮತ್ತು ‘ಮಂಗಳ’ ಎಂಬವು ದ್ರುತವಿಲಂಬಿತವೃತ್ತವನ್ನು ಅತಿಶಯವಾಗಿ ಹೋಲುತ್ತವೆ. ಕವಿರಾಜಮಾರ್ಗವು ಉಪಲಬ್ಧ ಕನ್ನಡಗ್ರಂಥಗಳ ಪೈಕಿ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಾಚೀನವಾದುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಕಾವ್ಯಲಕ್ಷಣಗ್ರಂಥವೂ ಆಗಿರುವ ಕಾರಣ ಇಲ್ಲಿ ಬಳಕೆಗೊಂಡ ಕೆಲವು ವೃತ್ತಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವೇಚನೆಗೆ ಅರ್ಹವಾಗಿವೆ.

ಕೆಲವು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ವರ್ಣವೃತ್ತಗಳ ಗತಿಮೀಮಾಂಸೆ - 9

{ದ್ರುತವಿಲಂಬಿತ} ದ್ರುತವಿಲಂಬಿತವನ್ನು ಸಂತುಲಿತಮಧ್ಯಾವರ್ತಗತಿಯ ಹಂದರದ ಮೇಲೆ ಹಬ್ಬಿದ ವೃತ್ತವಲ್ಲಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಸ್ವಲ್ಪ ಚಿಂತ್ಯವೆನಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಈ ಬಂಧದ ಹಾಸು-ಹೊಕ್ಕನ್ನು ಬಿಡಿಸಿ ನೋಡಿದರೆ ಈ ಸೇರ್ಪಡೆಯ ಔಚಿತ್ಯ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ.

ಮೊದಲಿಗೆ ದ್ರುತವಿಲಂಬಿತದ ಪ್ರಸ್ತಾರವನ್ನು ಪರಿಕಿಸೋಣ:

u u u – u u – u u – u –  

ಕೆಲವು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ವರ್ಣವೃತ್ತಗಳ ಗತಿಮೀಮಾಂಸೆ - 8

{ಜಲೋದ್ಧತಗತಿ} ಪೃಥ್ವೀವೃತ್ತದ ಪ್ರಸ್ತಾರದಲ್ಲಿ ‘ಜಲೋದ್ಧತಗತಿ’ ಎಂಬ ಪ್ರಬಲವಾದ ಲಯಾನ್ವಿತ ವೃತ್ತ ಗರ್ಭೀಕೃತವಾಗಿರುವುದು ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶೇಷ: 

ಪೃಥ್ವೀ

[u – u u u – u – u u u –] u – – u – 

ಜಲೋದ್ಧತಗತಿ

u – u u u – | u – u u u –

Yaśovarmā

Yaśovarmā, Bhavabhūti’s contemporary, is the author of the now-unavailable play, Rāmābhyudaya. Eminent aestheticians such as Ānandavardhana have held this work in high regard and have quoted from it. This tells us that the play was indeed wonderful. Let us examine a verse that probably was a part of its prologue:

औचित्यं वचसां प्रकृत्यनुगतं सर्वत्र पात्रोचिता

                                  पुष्टिः स्वावसरे रसस्य च कथामार्गे न चातिक्रमः।

Bhavabhūti

In the plays written by the great poet Bhavabhūti we find passages that not only reveal his personality and learning, but also his insights into literary aesthetics. Let us examine a few such passages. The poet presents the superior qualities of his creation in a verse that appears in Mālatīmādhava:

भूम्ना रसानां गहनप्रयोगाः

सौहार्दहृद्यानि विचेष्टितानि।

औद्धत्यमायोजितकामसूत्रं

Māgha

Māgha

In the second canto of Śiśupālavadha, the poet Māgha uses ideas from various sciences to support his arguments on polity. It is appropriate that he has included literary aesthetics as well. A few observations in this section are worth noting:

बह्वपि स्वेच्छया कामं प्रकीर्णमभिधीयते।

अनुज्झितार्थसम्बन्धः प्रबन्धो दुरुदाहरः॥(2.73)

गगनादवलोकनम्

मर्त्यानां वियद्विहारवाञ्छा चिरनिरूढैव। विहायसि विहरन्तं विहङ्गवृन्दं वारं वारं पश्यत्सु मानवेषु डिडयिषा समुत्पन्नेति जीवविकासवादिनो विद्वांसो मन्वते। प्रायेण गतेषूपशतेषु वर्षेषु लिप्सेयं शक्यसाध्या समभूदिति तन्त्रज्ञानेतिहासाद्विज्ञायते। परं भौतशिल्पवैचित्र्याणां प्रागेव कल्पनाजगति विहरद्भिः सुकविभिः काङ्क्षेयं वागर्थमाध्यमेन साधितेति साहितीविदामपरोक्षम्। काव्यमार्गमनुसरन्त्यो नृत्यचित्रशिल्पाद्याः कलाश्च मानवस्य गगनगमनतर्षं स्वेन स्वेन माध्यमेन यथाकामं तर्पयामासुरित्यस्य वर्तन्त एव साक्ष्यभूताः परःशताः कौशलचमत्काराः। भौतादिशास्त्रानुरोधेन वसुवर्त्मविहृतिर्महतीं साधनसामग्रीमपेक्षते। किन्तु

Bāṇabhaṭṭa

Bāṇabhaṭṭa

Among the works written by the great poet Bāṇabhaṭṭa, it is only in Harṣacarita that we come across thoughts on literary aesthetics. Although the introductory verses in Kādambarī contain a couple of statements on the art of poetry, they are not directly linked to poetic theory. Besides, they are not very illuminating. Therefore, Harṣacarita is our only source. And it does not disappoint us.

The poet has this to say about pilferers of poetry at the beginning of the work:   

Śīlāditya Harṣavardhana

Harṣavardhana has made a mark in the annals of Sanskrit literature with his three plays: Priyadarśikā, Ratnāvalī and Nāgānanda. Interestingly, the prologues of these plays are largely similar. Although there is no discussion here significant to literary aesthetics, we do find a verse that lays down certain fundamental tenets:

श्रीहर्षो निपुणः कविः परिषदप्येषा गुणग्राहिणी