वर्णनेतिवृत्तमीमांसा—उपसंहारः

This article is part 5 of 5 in the series Varnana-itivrutta

तदयं सङ्क्षेपः—निर्विशिष्टक्लैब्यसन्त्रस्ते सति समाजे, तेन विशिष्टो व्यक्तिगुणः सुतरां नावगम्यते[1]। तादृशस्तु भित्तीतिवृत्तवियुक्तो वाग्व्यापारः सरस्वतीविडम्बनाय रसविध्वंसनाय च कल्पते। अनुलक्षिते सत्यस्मिन्, साम्प्रतिकसमाजे कथानायकार्हता न कस्मिन्नपि मनुजे विद्यत इत्युत्प्रेक्षितुमलम्[2]। भारतीयकाव्यमीमांसादृशा रसः सदैव नायकाश्रितः। अन्यच्च “नायकस्य कवेः श्रोतुः समानोऽनुभवः स्मृतः” इत्यमुं तौतीयमभिप्रायमनुरुध्य पश्यामश्चेत्, साम्प्रतिकं साहित्यं रसशून्यमेवेति सहृदयाय प्रतीयते। यतो हि नायकसत्त्वरहितं यं कमपि नायकीकृत्य वितीर्यमाणं वाङ्मयम्—अनायकमेव साहित्यमथवा—साम्प्रतिकसारस्वतप्रकल्पलक्षणायितं ननु। यन्त्रव्यापारसदृशे यातयामेऽस्मिन् समाजे नायकराहित्यमेव साहित्यपथं निर्दिशतीति स्यादत्र प्रतिवादः। तदिदमद्यतनीयसाहित्यस्य वैशिष्ट्यमेवेति च व्याख्यातुमलम्। किं बहुना, साहित्यसमस्तस्य निरन्तरप्रवर्धमानगुणस्य ध्वनिरेवात्र निहित इति प्रतिपादनं शक्यम्। तथापि रसराहित्यमेव साहित्यस्य पर्यन्तभूमिर्वा? बोध-मोदविच्छिन्ना वाङ्मयव्याहृतिरेव कला वा? हृदयसंवादशून्यतैव प्रतिभानुप्राणिता कविता वा? अद्य काव्यं लुप्तादरणं लोकसामान्यैरुपेक्ष्यमाणं च प्रतिभाति। अत्र कारणं प्रधानतया रसवैरस्यमेव। वाचि स्पष्टतां व्यस्थामपि नियच्छदितिवृत्तं कवितां वाच्यतादोषवलये पातयतीति मिषेण वस्त्वेव परित्यक्तं कविब्रुवैः। वर्णकम् (“लिरिक्” इति पाश्चात्यैर्व्यपदिष्टं) एव परिशुद्धकाव्यमिति घोषणावसरे कथनात्मकानि रचनानि सनिकारं धिक्कृतानि। व्यञ्जनाव्यापारमात्रमहितेति कवितामुत्प्रेक्ष्य, प्रहेलिकाप्रायं गूढचित्रात्मकं च वाग्विग्लापनं तात्पर्येणाप्यनवगम्यं काव्यमिति पुरस्कृतम्। अनेन वर्णकत्वं हि शशविषाणायितम्। किमधिकं, वर्णनास्वपि गुणीभूतव्यङ्ग्यविभवैरेव वाच्यालङ्कारविशेषै रसादयो व्यञ्जयितव्या इत्यानन्दवर्धनीयं दर्शनं कविमानिभिर्विस्मृतम्। अस्य प्रतिकोटित्वेन भावानां रूक्षगुणशामकं चित्तविश्रान्तिदायकं च मार्गमवगणय्य, तेषामपक्वोग्रस्वरूपेण निरूपणं साहित्यमिति व्यपदिष्टमपरैः कुकविभिः। एवं च काव्ये स्वभावमात्रपर्यवसानं स्वभावोक्तित्वेन प्राशस्त्यमभजत। वाङ्मयमीदृशं चित्तोद्रेकान्नापरं हृदयविक्षोभादन्यन्न किञ्चिदपि सहृदयस्य प्रयच्छति। अतो हि विश्वनाथस्य रसनिर्वचनं यत्—

“सत्त्वोद्रेकादखण्डस्वप्रकाशानन्दचिन्मयः।
वेद्यान्तरस्पर्शशून्यो ब्रह्मास्वादसहोदरः॥

लोकोत्तरचमत्कारप्राणः कैश्चित्प्रमातृभिः।
स्वाकारवदभिन्नत्वेनायमास्वाद्यते रसः”॥(साहित्यदर्पणः, ३.२-३)

तन्न मनसाऽपि स्पृशन्त्यमी प्रकल्पाः।

सर्वमिदं साम्प्रतिकस्य पद्यकाव्यस्य विपाकजातम्। अथ गद्यकाव्यं विलोकयामः। अत्र तावत्कथाऽऽख्यायिकादिषु रमणीयवर्णनावैधुर्यं सर्वथा दरीदृश्यते। क्वचिदिव दृश्यमानमितिवृत्तराहित्यमपि। उक्तिचमत्कार एव जीवातुर्वर्णनायाः। अनेन विरहितमितिवृत्तं रुचिरहितमनास्वाद्यं च भवति। सत्यपि कथासंविधानचमत्कारबाहुल्ये, इतिवृत्तं कान्तिमद्भवति वचोविच्छित्तिभिरेव। ईदृशी तावदुक्तिसुषमा समस्तालङ्कारमातृका।

एवं साहित्यं वार्तमानिकं वर्णनेतिवृत्तयोर्वागर्थाद्वैतं, अलङ्कृत्यलङ्कार्ययोर्भाविकत्वं च परित्यज्य साङ्ख्यदर्शनस्य प्रकृति-पुरुषयोः स्वतन्त्रवैलक्षण्यमिव पङ्गुत्वमन्धत्वं च भजते। अस्मिन्नवसरे स्त्रीपरसाहित्यं, दलितपरसाहित्यं, प्रगतिपरसाहित्यं, प्रतिगामिसाहित्यं चेति नैकान्निष्प्रयोजकानुपाधीनुपकल्प्य वाङ्मये, तन्मूलतत्त्वं परमं लक्ष्यं च विस्मृतमिति शोचनीयमेतत्। स्वादुपराङ्मुखत्व-बोधृबोध्यनियोगभाक्त्वादिषु विषवलयेषु सकलोऽपि काव्यलोकः पर्याकुलः। परन्तु “काव्ये रसयिता सर्वो न बोद्धा न नियोगभाक्!”

रसेतरोपाधिलोलुपता हि सर्वथा षष्ठाङ्ग्लुरिव विकृता वितथा भारभूता च। अतः पुनरस्माभिर्भारतीयकाव्यमीमांसाया मूलतत्त्वानि यथा रस-ध्वनि-वर्णन-इतिवृत्त-औचित्य-वक्रोक्तिमुखानि शरण्यानि सार्थकसाहित्यसृष्टये[3]

शक्तिशुक्तिभवं भक्तिकान्तिमद्व्यक्तिविद्धहृत्।
सूक्तिमुक्ताफलं स्तुत्यं वृत्तसूत्रसमादृतम्॥

 Notes

[1] अत्रानुसन्धेयं प्रख्यातस्य राजकीयविडम्बनचित्रकारस्य आर्.के.लक्ष्मण्-वर्यस्य वचनम्। तदनुसारं व्यक्तिवैशिष्ट्यं विना विडम्बनचित्राणि बाहुल्येन नोद्यन्ति। साम्प्रतिके तु राजकीयक्षेत्रे नितरां निर्विशष्टाः प्रजापालाः। सर्वत्र जरीजागर्ति क्लीबसमता शुष्कसाधारणता च। नाधुना गान्धि-चर्चिल्-मुखा विशिष्टव्यक्तयः सन्ति विडम्बनचित्रजीवातुभूताः। अत इमानि चित्राणि नचिरान्मृत्युसाद्भवन्ति।

[2] सत्यमेव यदीदृशी परिस्थितिर्न केवलमस्मत्कालीना, अपि तु सार्वकालीनेति। परमस्मच्चिरन्तनाः समस्यामिमां सम्यगज्ञासिषुः। तस्मादेव ते समकालीनसाहित्यस्य समकालीना एव व्यक्ति-संनिवेशा आवश्यका इति निस्सारं वादमनङ्गीकृत्य, साधारणीकरणसुलभान् विशिष्टगुणगण्यान्नायकान् देश-कालपरिधिनिरपेक्षमादृत्य कृतकृत्यतां भेजुः। अतः खलु सत्सु निखिलेषु रघुवंशराजेषु राम एव नायकत्वेन स्वीकृतः प्राचेतसेन कविना। नृपत्व-देवत्व-ब्राह्मत्वादिभिः साधारणधर्मैः सार्धं केचन विशेषधर्मा अपि नायकेषु भवेयुरिति साहित्यसिद्धान्तः।

[3] देशभाषासु विषयेऽस्मिन्नैके शोधलेखाः स्युः। प्रकृतलेखकस्य लोचनगोचरीभूताः केचन स्तुत्यर्हाः प्रबन्धा आन्ध्रदेशाभिजनेन विदुषा काळूरि-हनुमन्तरावुमहोदयेन रचिताः। अत्र तस्य “साहितीजगति” तथा “वाङ्मयसमालोचनमु” इति ग्रन्थद्वयमुल्लेख्यम्।

Concluded. 

Author(s)

About:

Dr. Ganesh is a 'shatavadhani' and one of India’s foremost Sanskrit poets and scholars. He writes and lectures extensively on various subjects pertaining to India and Indian cultural heritage. He is a master of the ancient art of avadhana and is credited with reviving the art in Kannada. He is a recipient of the Badarayana-Vyasa Puraskar from the President of India for his contribution to the Sanskrit language.

Translator(s)

About:

Shashi Kiran B N holds a bachelor’s degree in Mechanical Engineering and a master's degree in Sanskrit. His interests include Indian aesthetics, Hindu scriptures, Sanskrit and Kannada literature and philosophy.

Prekshaa Publications

The Mahābhārata is the greatest epic in the world both in magnitude and profundity. A veritable cultural compendium of Bhārata-varṣa, it is a product of the creative genius of Maharṣi Kṛṣṇa-dvaipāyana Vyāsa. The epic captures the experiential wisdom of our civilization and all subsequent literary, artistic, and philosophical creations are indebted to it. To read the Mahābhārata is to...

Shiva Rama Krishna

சிவன். ராமன். கிருஷ்ணன்.
இந்திய பாரம்பரியத்தின் முப்பெரும் கதாநாயகர்கள்.
உயர் இந்தியாவில் தலைமுறைகள் பல கடந்தும் கடவுளர்களாக போற்றப்பட்டு வழிகாட்டிகளாக விளங்குபவர்கள்.
மனித ஒற்றுமை நூற்றாண்டுகால பரிணாம வளர்ச்சியின் பரிமாணம்.
தனிநபர்களாகவும், குடும்ப உறுப்பினர்களாகவும், சமுதாய பிரஜைகளாகவும் நாம் அனைவரும் பரிமளிக்கிறோம்.
சிவன் தனிமனித அடையாளமாக அமைகிறான்....

ऋतुभिः सह कवयः सदैव सम्बद्धाः। विशिष्य संस्कृतकवयः। यथा हि ऋतवः प्रतिसंवत्सरं प्रतिनवतामावहन्ति मानवेषु तथैव ऋतुवर्णनान्यपि काव्यरसिकेषु कामपि विच्छित्तिमातन्वते। ऋतुकल्याणं हि सत्यमिदमेव हृदि कृत्वा प्रवृत्तम्। नगरजीवनस्य यान्त्रिकतां मान्त्रिकतां च ध्वनदिदं चम्पूकाव्यं गद्यपद्यमिश्रितमिति सुव्यक्तमेव। ऐदम्पूर्वतया प्रायः पुरीपरिसरप्रसृतानाम् ऋतूनां विलासोऽत्र प्रपञ्चितः। बेङ्गलूरुनामके...

The Art and Science of Avadhānam in Sanskrit is a definitive work on Sāhityāvadhānam, a form of Indian classical art based on multitasking, lateral thinking, and extempore versification. Dotted throughout with tasteful examples, it expounds in great detail on the theory and practice of this unique performing art. It is as much a handbook of performance as it is an anthology of well-turned...

This anthology is a revised edition of the author's 1978 classic. This series of essays, containing his original research in various fields, throws light on the socio-cultural landscape of Tamil Nadu spanning several centuries. These compelling episodes will appeal to scholars and laymen alike.
“When superstitious mediaevalists mislead the country about its judicial past, we have to...

The cultural history of a nation, unlike the customary mainstream history, has a larger time-frame and encompasses the timeless ethos of a society undergirding the course of events and vicissitudes. A major key to the understanding of a society’s unique character is an appreciation of the far-reaching contributions by outstanding personalities of certain periods – especially in the realms of...

Prekṣaṇīyam is an anthology of essays on Indian classical dance and theatre authored by multifaceted scholar and creative genius, Śatāvadhāni Dr. R Ganesh. As a master of śāstra, a performing artiste (of the ancient art of Avadhānam), and a cultured rasika, he brings a unique, holistic perspective...

Yaugandharam

इदं किञ्चिद्यामलं काव्यं द्वयोः खण्डकाव्ययोः सङ्कलनरूपम्। रामानुरागानलं हि सीतापरित्यागाल्लक्ष्मणवियोगाच्च श्रीरामेणानुभूतं हृदयसङ्क्षोभं वर्णयति । वात्सल्यगोपालकं तु कदाचिद्भानूपरागसमये घटितं यशोदाश्रीकृष्णयोर्मेलनं वर्णयति । इदम्प्रथमतया संस्कृतसाहित्ये सम्पूर्णं काव्यं...

Vanitakavitotsavah

इदं खण्डकाव्यमान्तं मालिनीछन्दसोपनिबद्धं विलसति। मेनकाविश्वामित्रयोः समागमः, तत्फलतया शकुन्तलाया जननम्, मातापितृभ्यां त्यक्तस्य शिशोः कण्वमहर्षिणा परिपालनं चेति काव्यस्यास्येतिवृत्तसङ्क्षेपः।

Vaiphalyaphalam

इदं खण्डकाव्यमान्तं मालिनीछन्दसोपनिबद्धं विलसति। मेनकाविश्वामित्रयोः समागमः, तत्फलतया शकुन्तलाया जननम्, मातापितृभ्यां त्यक्तस्य शिशोः कण्वमहर्षिणा परिपालनं चेति काव्यस्यास्येतिवृत्तसङ्क्षेपः।

Nipunapraghunakam

इयं रचना दशसु रूपकेष्वन्यतमस्य भाणस्य निदर्शनतामुपैति। एकाङ्करूपकेऽस्मिन् शेखरकनामा चित्रोद्यमलेखकः केनापि हेतुना वियोगम् अनुभवतोश्चित्रलेखामिलिन्दकयोः समागमं सिसाधयिषुः कथामाकाशभाषणरूपेण निर्वहति।

Bharavatarastavah

अस्मिन् स्तोत्रकाव्ये भगवन्तं शिवं कविरभिष्टौति। वसन्ततिलकयोपनिबद्धस्य काव्यस्यास्य कविकृतम् उल्लाघनाभिधं व्याख्यानं च वर्तते।

Karnataka’s celebrated polymath, D V Gundappa brings together in the third volume, some character sketches of great literary savants responsible for Kannada renaissance during the first half of the twentieth century. These remarkable...

Karnataka’s celebrated polymath, D V Gundappa brings together in the second volume, episodes from the lives of remarkable exponents of classical music and dance, traditional storytellers, thespians, and connoisseurs; as well as his...

Karnataka’s celebrated polymath, D V Gundappa brings together in the first volume, episodes from the lives of great writers, poets, literary aficionados, exemplars of public life, literary scholars, noble-hearted common folk, advocates...

Evolution of Mahabharata and Other Writings on the Epic is the English translation of S R Ramaswamy's 1972 Kannada classic 'Mahabharatada Belavanige' along with seven of his essays on the great epic. It tells the riveting...

Shiva-Rama-Krishna is an English adaptation of Śatāvadhāni Dr. R Ganesh's popular lecture series on the three great...

Bharatilochana

ಮಹಾಮಾಹೇಶ್ವರ ಅಭಿನವಗುಪ್ತ ಜಗತ್ತಿನ ವಿದ್ಯಾವಲಯದಲ್ಲಿ ಮರೆಯಲಾಗದ ಹೆಸರು. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಶೈವದರ್ಶನ ಮತ್ತು ಸೌಂದರ್ಯಮೀಮಾಂಸೆಗಳ ಪರಮಾಚಾರ್ಯನಾಗಿ  ಸಾವಿರ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇವನು ಜ್ಞಾನಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ಪ್ರಭಾವಿಸುತ್ತಲೇ ಇದ್ದಾನೆ. ಭರತಮುನಿಯ ನಾಟ್ಯಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಇವನೊಬ್ಬನೇ ನಮಗಿರುವ ಆಲಂಬನ. ಇದೇ ರೀತಿ ರಸಧ್ವನಿಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು...

Vagarthavismayasvadah

“वागर्थविस्मयास्वादः” प्रमुखतया साहित्यशास्त्रतत्त्वानि विमृशति । अत्र सौन्दर्यर्यशास्त्रीयमूलतत्त्वानि यथा रस-ध्वनि-वक्रता-औचित्यादीनि सुनिपुणं परामृष्टानि प्रतिनवे चिकित्सकप्रज्ञाप्रकाशे। तदन्तर एव संस्कृतवाङ्मयस्य सामर्थ्यसमाविष्कारोऽपि विहितः। क्वचिदिव च्छन्दोमीमांसा च...

The Best of Hiriyanna

The Best of Hiriyanna is a collection of forty-eight essays by Prof. M. Hiriyanna that sheds new light on Sanskrit Literature, Indian...

Stories Behind Verses

Stories Behind Verses is a remarkable collection of over a hundred anecdotes, each of which captures a story behind the composition of a Sanskrit verse. Collected over several years from...