“ಅಭಿನವಭಾರತಿ”ಯ ಕೆಲವೊಂದು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು — ರಸವಿಘ್ನಗಳು, ರಸದ ಸ್ವತಃಪ್ರಾಮಾಣ್ಯ

This article is part 4 of 19 in the series Abhinavabharati

ರಸವಿಘ್ನಗಳು

ಅಭಿನವಗುಪ್ತನು ಅದೆಷ್ಟೋ ಮೌಲಿಕಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಇದಂ ಪ್ರಥಮವೆಂಬಂತೆ ಅಭಿನವಭಾರತಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ರೋಡೀಕರಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಹಲವು ಕಡೆ ಇಂಥ ಹೊಸಹೊಳಹುಗಳು ಯಾವೆಲ್ಲ ಪೂರ್ವಾಚಾರ್ಯರಿಂದ ಪರಂಪರಾಪ್ರಾಪ್ತವಾಗಿವೆಯೆಂಬುದನ್ನು ಹೆಸರಿಸುವುದುಂಟಾದರೂ ಮತ್ತೆ ಹಲವು ಕಡೆ ಇಂಥ ಆನೃಣ್ಯದ ಸೂಚನೆ ಕಾಣದು. ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಬಲುಮಟ್ಟಿಗೆ ಅವನದೇ ಉಪಜ್ಞೆಯೆಂದು ತಿಳಿಯುವುದರಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ. ದಿಟವೇ, ಆತನ ನಾಟ್ಯಶಾಸ್ತ್ರಾಚಾರ್ಯ ಭಟ್ಟತೌತನ ಯೋಗದಾನವೂ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ-ಪರೋಕ್ಷರೀತಿಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕತ್ರ ಆವರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಆದರೆ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಅಭಿನವಗುಪ್ತನಲ್ಲಿ ಕೃತಘ್ನತೆಯನ್ನು ಆಪಾದಿಸಲಾಗದು. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇಂಥ ಮಹಾವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಪಾಲಿಗೆ ಅವನು ಉಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿರುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪ್ರೀತಿ-ಗೌರವಗಳು ಅವನಿಗೆ ಸರ್ವದಾ ಸಲ್ಲುತ್ತವೆ. ಈ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರುವ ಮಹತ್ತ್ವದ ವಿಚಾರ ರಸವಿಘ್ನಮೀಮಾಂಸೆ. ಅಭಿನವಗುಪ್ತನು ಏಳು ಬಗೆಯ ರಸವಿಘ್ನಗಳನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ ನಿರೂಪಿಸುತ್ತಾನೆ (ಸಂ.೧, ಪು.೨೭೯): ೧. ಸಂಭಾವನಾವಿರಹ—ಕವಿನಿರ್ಮಾಣದ ಇತಿವೃತ್ತ-ಸಂನಿವೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸಹೃದಯನಿಗೆ ಪಾತ್ರಗಳ ಮತ್ತು ಘಟನೆಗಳ ಸಂಭವನೀಯತೆಯು ಕಾಣದಿದ್ದಾಗ ಉಂಟಾಗುವ ತೊಡಕು. ೨. ದೇಶ-ಕಾಲವಿಶೇಷಾವೇಶ—ಸಹೃದಯರು ಕಲೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕರಾಗ-ದ್ವೇಷಗಳನ್ನೋ ಅಥವಾ ಕಲಾಕೃತಿಯು ರೂಪಿಸಿದ ಸಂದರ್ಭಗಳ ದೇಶ-ಕಾಲಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಭಿನಿವೇಶವನ್ನೋ ತಾಳಿದಾಗ ಉಂಟಾಗುವ ತೊಡಕು. ೩. ನಿಜಸುಖ-ದುಃಖವಿವಶೀಭಾವ—ಸಹೃದಯರು ಕಲಾಸ್ವಾದನಕಾಲದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮವೇ ಸುಖ-ದುಃಖಗಳಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ರಸಚರ್ವಣೆಗೆ ಸಿದ್ಧವಾಗದಿದ್ದಾಗ ಒಡಮೂಡುವ ತೊಡಕು. ೪. ಪ್ರತೀತ್ಯುಪಾಯವೈಕಲ್ಯ—ವ್ಯುತ್ಪನ್ನನಾದ ಸಹೃದಯನಿಗೂ ಕಲಾಕೃತಿಯೊಂದರ ಇಂಗಿತವು ಸ್ಫುಟವಾಗದಿದ್ದಾಗ ಒದಗುವ ತೊಡಕು. ೫. ಅಪ್ರಧಾನತೆ—ಕಲಾಕೃತಿಯ ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕವಿ-ಕಲಾವಿದರಿಂದ ವಿವಿಧಭಾವಗಳ ಮುಖ್ಯಾಮುಖ್ಯವಿವೇಕವು ಸರಿಯಾಗಿ ನಿರ್ವಾಹವಾಗದಿದ್ದಾಗ ಉಂಟಾಗುವ ತೊಡಕು. ೬. ಸ್ಫುಟತ್ವಾಭಾವ—ಕಾವ್ಯದ ಶಬ್ದಾರ್ಥಗಳ ತಿಳಿತನವು ಕೊರತೆಯಾದಾಗ ತಲೆದೋರುವ ತೊಡಕು. ೭. ಸಂಶಯಯೋಗ—ಕಲಾಕೃತಿಯು ವ್ಯಂಜಿಸುವ ಭಾವಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಏನೆಂಬ ಸ್ಪಷ್ಟತೆಯು ಸಹೃದಯರಿಗೆ ದಕ್ಕದಿದ್ದಾಗ ಒಡಮೂಡುವ ತೊಡಕು. ಈ ಏಳರಲ್ಲಿ ಕೆಲಮಟ್ಟಿಗೆ ಪುನರಕ್ತಿಯುಂಟೆಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅಪ್ರಧಾನತೆ, ಸ್ಫುಟತ್ವಾಭಾವ ಮತ್ತು ಸಂಶಯಯೋಗಗಳೆಲ್ಲ ಪ್ರತೀತ್ಯುಪಾಯವೈಕಲ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ ಅಡಗುತ್ತವೆನ್ನಬೇಕು. ಆದರೂ ಇಂಥ ಅನುಭವಗಮ್ಯವಾದ ಮೌಲಿಕಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆಯಿಂದ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ಅಭಿನವಗುಪ್ತ ಅಭಿನಂದನೀಯ. ಇಂದಿಗೂ ಎಂದಿಗೂ ಕಲಾಸ್ವಾದದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅಡ್ಡಿಯಾಗುವ ಅಂಶಗಳು ಇವೆಂಬುದರಲ್ಲಿ ಸಂದೇಹವಿಲ್ಲ. ಜೊತೆಗೆ ಇವು ಸಕಲಕಲೆಗಳಿಗೂ ದೇಶ-ಕಾಲನಿರಪೇಕ್ಷವಾಗಿ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತವೆಂಬುದು ಗಮನಾರ್ಹ. ವಿಶೇಷತಃ ನವ್ಯಕಾವ್ಯ, ನವ್ಯಚಿತ್ರ, ನವ್ಯನಾಟ್ಯಾದಿಗಳ ಪ್ರಹೇಲಿಕಾಪ್ರಾಯತ್ವವು “ಸಂಭಾವನಾವಿರಹ” ಮತ್ತು “ಪ್ರತೀತ್ಯುಪಾಯವೈಕಲ್ಯ”ಗಳಂಥ ರಸವಿಘ್ನಗಳಿಗೆ ಜನ್ಮಭೂಮಿಗಳು. ಹಸಿಹಸಿಯಾದ ವಾಣಿಜ್ಯಕಲೆಗಳ ಪೈಕಿ ಎದ್ದುತೋರುವ ಕಥೆ-ಕಾದಂಬರಿಗಳೂ ಚಲನಚಿತ್ರಾದಿಗಳೂ “ಸಂಭಾವನಾವಿರಹ” ಮತ್ತು “ದೇಶಕಾಲವಿಶೇಷಾವೇಶ”ಗಳಿಗೆ ಆಡುಂಬೊಲವಾಗುತ್ತವೆ. ಶುಷ್ಕಶಾಸ್ತ್ರೀಯಕಲೆಗಳಂತೂ “ಪ್ರತೀತ್ಯುಪಾಯವೈಕಲ್ಯ”ದ ಸಾಕಾರಗಳೇ ಆಗಿವೆ.

ರಸಾನುಭೂತಿಗೆ ಪ್ರಮಾಣಾಂತರ ಅನವಶ್ಯ

ಅಭಿನವಗುಪ್ತನು ರಸಶಬ್ದವನ್ನು ನಿರ್ವಚಿಸುವಾಗ ಲೋಕಸಾಮಾನ್ಯವಾದ “ರಸ್ಯಂತ ಇತಿ ರಸಾಃ” ಎಂಬ ನಿರುಕ್ತಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿ “ರಸನಂ ರಸಃ” ಎಂಬ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಗಚ್ಛದ್ವ್ಯಾಖ್ಯಾನರೂಪವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ (ಸಂ.೧, ಪು.೨೬೬). ಇದು ತುಂಬ ಮಹತ್ತ್ವದ ಸಂಗತಿ. ಏಕೆಂದರೆ ರಸದ ನಾನಾತ್ವವನ್ನೂ ಅದರ ಆಸ್ವಾದಕಾಲದ ತ್ರಿಪುಟೀರೂಪವನ್ನೂ (ರಸಿಕ-ರಸ-ರಸಚರ್ವಣ) ಗಮನದಲ್ಲಿರಿಸಿಕೊಂಡು, ಇದೆಲ್ಲ ದೇಶ-ಕಾಲ-ವಸ್ತುಪರಿಚ್ಛಿನ್ನವಾದ ದ್ವೈತಪ್ರಪಂಚವೆಂಬಂತೆ ಮೊದಲ ವಿವರಣೆ ಹೊರಟಿದೆ. ಇದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ರಸನಿಷ್ಪತ್ತಿಯನ್ನು ವಾಸ್ತವದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಿರೂಪಿಸುವ ಉತ್ಪತ್ತಿವಾದಿಗಳಿಗೂ ಅನುಮಿತಿವಾದಿಗಳಿಗೂ ಅನುಕೂಲವಾದ ಪಕ್ಷ. ಆದರೆ ಆಸ್ವಾದವೇ ರಸವೆಂಬ ಎರಡನೆಯ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ರಸದ ಅಖಂಡತೆಯೂ ರಸಾಸ್ವಾದದ ಅನನ್ಯತೆಯೂ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿವೆ. ತ್ರಿಪುಟೀವಿಲಯನವಿಲ್ಲದೆ ಸ್ವಸ್ವಂವೇದ್ಯವಾದ ಆನಂದ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ರಸವು ಈ ಮಟ್ಟಕ್ಕೇರದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆದರ್ಶಸ್ವರೂಪದ ಸಿದ್ಧಿಯಿಲ್ಲ. ರಸಕ್ಕೆ ಪ್ರಮಾಣಗಳಿಲ್ಲದೆ ಅಸ್ತಿತ್ವಸಿದ್ಧಿಯಾಗದು. ಆದರೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ, ಅನುಮಾನ, ಆಪ್ತವಾಕ್ಯ, ಉಪಮಾನ ಮುಂತಾದ ನೈಯಾಯಿಕಮತಪ್ರಥಿತವಾದ ಪ್ರಮಾಣಗಳು ಇದಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಹೀಗೆಂದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಅದು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿಯೇ ಇಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳಲಾಗದು. ಏಕೆಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಸಹೃದಯರ ಅನುಭವಕ್ಕೂ ರಸವು ಸಂದಿದೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಅಭಿನವಗುಪ್ತನು ರಸಕ್ಕೆ ಸಮಸ್ತಸಹೃದಯರ ಅನುಭವಪ್ರಾಮಾಣ್ಯವೇ ಇರುವಾಗ ಪ್ರಮಾಣಾಂತರಗಳು ಅನವಶ್ಯವೆಂಬ ನಿಶ್ಚಯಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಾನೆ. ಇದು ಬ್ರಹ್ಮವಸ್ತುವನ್ನು ಕುರಿತು ವೇದಾಂತಿಗಳು ನೀಡುವ ಜೀವನ್ಮುಕ್ತಾನುಭವಪ್ರಾಮಾಣ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂವಾದಿಯೆನ್ನಬಹುದು. ಲೋಕದ ಸಂಗತಿಗಳೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಯ-ಕಾರಣಭಾವಘಟಿತವಾಗಿವೆ. ಹೀಗಾಗಿಯೇ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಾನುಮಾನಾದಿಗಳಂಥ ಪ್ರಮಾಣಗಳಿಗೆ ನೆಲೆಯೂ ಇದೆ, ಬೆಲೆಯೂ ಇದೆ. ಆದರೆ ರಸನಿಷ್ಪತ್ತಿಗೆ ಮೂಲವಾದ ವಿಭಾವಾನುಭಾವಗಳು ಹಾಗಲ್ಲ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಲೇ ಭರತಮುನಿಯು ರಸಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ “ಕಾರ್ಯಕಾರಣಭಾವ”ವೆಂಬ ವಾಚಕಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಿ “ವಿಭಾವಾನುಭಾವ”ವೆಂಬ ವಾಚಕವನ್ನು ಬಳಸಿದ್ದಾನೆ. ಇದೇ ರಸದ ಅಲೌಕಿಕತೆಗೊಂದು ಹೆಗ್ಗುರುತು. ಅಲೌಕಿಕವೆಂದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಅದು ಕೇವಲ ನಂಬಿಕೆಯ ವಿಷಯವೆಂದೋ ಯೋಗಿಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವೆಂದು ಪರಿಗಣಿತವಾದ—ಯಾವ ಯಾವುದೋ ಮತಸಾಧಕರ—ವಿಶೇಷಾನುಭವಗಳ ಜಗತ್ತೆಂದೋ ಹೇಳಲಾಗದು. ರಾಗ-ದ್ವೇಷಮೂಲದಿಂದ ಹೊರಡುವ ಸುಖ-ದುಃಖಾತ್ಮಕವಾದ ಭಾವಗಳ ರಾಗ-ದ್ವೇಷರಹಿತವಾದ ಕೇವಲಾನಂದಾಸ್ವಾದವೇ ರಸವಾದ ಕಾರಣ ಇಲ್ಲಿ ಲೌಕಿಕಪ್ರಮಾಣಗಳ ಪ್ರಮೇಯವಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆಂದು ಇಂಥ ಆಸ್ವಾದವನ್ನೇ ನಿರಾಕರಿಸೋಣವೆಂದರೆ ಅದು ಅನುಭವವಿರುದ್ಧ. ಹೀಗೆ ಪ್ರಮಾಣ-ಪ್ರಮೇಯಗಳೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಮಾತೃವಿನಲ್ಲಿಯೇ ಕರಗುವ ರಸಾಸ್ವಾದತತ್ತ್ವವು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಿಂದಲೂ ಯುಕ್ತಿಯುಕ್ತವಲ್ಲದೆ ಅವಿಚಾರಿತವಲ್ಲ[1]. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ರಸವೆಂಬುದೊಂದು ನಿಸ್ಸ್ವಾರ್ಥಪೂರ್ಣವಾದರೂ ಉದಾಸೀನವಲ್ಲದ, ಆಸಕ್ತಿಪೂರ್ಣವಾದರೂ ಅಭಿನಿವಿಷ್ಟವಲ್ಲದ, ಪ್ರಜ್ಞಾಪ್ರಬುದ್ಧವಾದರೂ ಶುಷ್ಕಬೌದ್ಧಿಕವಲ್ಲದ ಹೃದ್ಯಾನುಭವ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಲೇ ಆನಂದೇತರವಾದ ಯಾವುದೇ  ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ರಸಕ್ಕಿಂತ ಮಿಗಿಲಾಗಿ ಕಲಾನುಭವದಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಲೆಳಸುವುದೂ ಇಂಥ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ “ಕಲೆ”ಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲೆಳಸುವುದೂ ಆತ್ಮಾಪಚಾರವಲ್ಲದೆ ಬೇರೇನಲ್ಲ.

“ಯಥಾಹುಃ “ಸರ್ವಾ ಚೇಯಂ ಪ್ರಮಿತಿಃ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಪರಾ” (ನ್ಯಾಯಸೂತ್ರಭಾಷ್ಯ, ೧.೩) ಇತಿ | ಸ್ವಸಾಕ್ಷಾತ್ಕೃತೇ ಆಗಮಾನುಮಾನಶತೈರಪ್ಯನ್ಯಥಾಭಾವಸ್ಯ ಸ್ವಸಂವೇದನಾತ್” (ಸಂ.೧, ಪು.೨೮೦).

“ತಥಾ ಹಿ ಲೌಕಿಕಚಿತ್ತವೃತ್ತ್ಯನುಮಾನೇ ಕಾ ರಸತಾ? ತೇನಾಲೌಕಿಕಚಮತ್ಕಾರಾತ್ಮಾ ರಸಾಸ್ವಾದಃ ಸ್ಮೃತ್ಯನುಮಾನಲೌಕಿಕಸಂವೇದನವಿಲಕ್ಷಣ ಏವ | ತಥಾ ಹಿ—ಲೌಕಿಕೇನಾನುಮಾನೇನ ಸಂಸ್ಕೃತಃ ಪ್ರಮದಾದಿ ನ ತಾಟಸ್ಥ್ಯೇನ ಪ್ರತಿಪದ್ಯತೇ | ಅಪಿ ತು ಹೃದಯಸಂವಾದಾತ್ಮಕಸಹೃದಯತ್ವಬಲಾತ್ ಪೂರ್ಣೀಭವಿಷ್ಯದ್ರಸಾಸ್ವಾದಾಂಕುರೀಭಾವನಾನುಮಾನಸ್ಮೃತ್ಯಾದಿಸೋಪಾನಮಾರುಹ್ಯೇವ ತನ್ಮಯೀಭಾವೋಚಿತಚರ್ವಣಾಪ್ರಾಣತಯಾ | ನ ಚ ಸಾ ಚರ್ವಣಾ ಪ್ರಾಙ್ಮಾನಾಂತರಾದ್ಯೇನಾಧುನಾ ಸ್ಮೃತಿಃ ಸ್ಯಾತ್ | ನ ಚಾತ್ರ ಲೌಕಿಕಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಾದಿಪ್ರಮಾಣವ್ಯವಹಾರಃ | ಕಿಂ ತ್ವಲೌಕಿಕವಿಭಾವಾದಿಸಂಯೋಗಬಲೋಪನತೈವೇಯಂ ಚರ್ವಣಾ | ಸಾ ಚ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಾನುಮಾನಾದಿಲೌಕಿಕಪ್ರಮಾಣಜನಿತರತ್ಯಾದ್ಯವಬೋಧತಸ್ತಥಾ ಯೋಗಿಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಜನಿತತಟಸ್ಥಪರಸಂವಿತ್ತಿಜ್ಞಾನಾತ್ಸಕಲವೈಷಯಿಕೋಪರಾಗಶೂನ್ಯಶುದ್ಧಪರಯೋಗಿಗತಸ್ವಾತ್ಮಾನಂದೈಕಘನಾನುಭವಾಚ್ಚ ವಿಶಿಷ್ಯತೇ ... ಅತ ಏವ ವಿಭವಾದಯೋ ನ ನಿಷ್ಪತ್ತಿಹೇತವೋ ರಸಸ್ಯ | ತದವಬೋಧಾಪಗಮೇऽಪಿ ರಸಸಂಭವಪ್ರಸಂಗಾತ್ | ನಾಪಿ ಜ್ಞಪ್ತಿಹೇತವೋ ಯೇನ ಪ್ರಮಾಣಮಧ್ಯೇ ಪತೇಯುಃ | ಸಿದ್ಧಸ್ಯ ಕಸ್ಯಚಿತ್ಪ್ರಮೇಯಭೂತಸ್ಯ ರಸಸ್ಯಾಭಾವಾತ್ | ಕ್ವಾನ್ಯತ್ರೇತ್ಥಂ ದೃಷ್ಟಮಿತಿ ಚೇದ್ಭೂಷಣಮೇತದಸ್ಮಾಕಮಲೌಕಿಕತ್ವಸಿದ್ಧೌ | ಪಾನಕರಸಾಸ್ವಾದೋऽಪಿ ಕಿಂ ಗುಡಮರೀಚಾದಿಷು ದೃಷ್ಟ ಇತಿ ಸಮಾನಮೇತತ್”

“ನನ್ವೇವಂ ರಸೋऽಪ್ರಮೇಯಃ ಸ್ಯಾದೇವಮ್ | ಯುಕ್ತಂ ಭವಿತುಮರ್ಹತಿ | ರಸ್ಯತೈಕಪ್ರಾಣೋ ಹ್ಯಸೌ ನ ಪ್ರಮೇಯಾದಿಸ್ವಭಾವಃ | ತರ್ಹಿ ಸೂತ್ರೇ ನಿಷ್ಪತ್ತಿರಿತಿ ಕಥಮ್? ನೇಯಂ ರಸಸ್ಯ, ಅಪಿ ತು ತದ್ವಿಷಯರಸನಾಯಾಃ | ತನ್ನಿಷ್ಪತ್ತ್ಯಾ ತು ಯದಿ ತದೇಕಾಯತ್ತಜೀವಿತಸ್ಯ ರಸಸ್ಯ ನಿಷ್ಪತ್ತಿರುಚ್ಯತೇ ನ ಕಶ್ಚಿದತ್ರ ದೋಷಃ | ಸಾ ಚ ರಸನಾ ನ ಪ್ರಮಾಣವ್ಯಾಪಾರೋ ನ ಕಾರಕವ್ಯಾಪಾರಃ | ಸ್ವಯಂ ತು ನಾಪ್ರಾಮಾಣಿಕಃ, ಸ್ವಸಂವೇದನಸಿದ್ಧತ್ವಾತ್ | ರಸನಾ ಚ ಬೋಧರೂಪ ಇವ | ಕಿಂ ತು ಬೋಧಾಂತರೇಭ್ಯೋ ಲೌಕಿಕೇಭ್ಯೋ ವಿಲಕ್ಷಣೈವ | ಉಪಾಯಾನಾಂ ವಿಭಾವಾದೀನಾಂ ಲೌಕಿಕವೈಲಕ್ಷಣ್ಯಾತ್ | ತೇನ ವಿಭಾವಾದಿಸಂಗಾದ್ರಸನಾ ಯತೋ ನಿಷ್ಪದ್ಯತೇऽತಸ್ತಥಾವಿಧರಸನಾಗೋಚರೋ ಲೋಕೋತ್ತರೋऽರ್ಥೋ ರಸ ಇತಿ ತಾತ್ಪರ್ಯಂ ಸೂತ್ರಸ್ಯ” (ಸಂ.೧, ಪು.೨೮೨-೨೮೩).

ರಸವೊಂದು ನಿರತಿಶಯಾನುಭವವಾದ ಕಾರಣದಿಂದಲೇ ಅದು ಸ್ವಶಬ್ದವಾಚ್ಯವಲ್ಲ. ಅಂತೆಯೇ ರಸವೆಂಬ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾತಿಪಾದಿಕಾರ್ಥವಲ್ಲದೆ ವಾಕ್ಯಾರ್ಥವೂ ಇಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ರಸಸೃಷ್ಟಿಯೆಂದರೆ ರಸವೆಂಬ ಮಾತನ್ನೇ ಕುಮ್ಮರಿಸುವುದೆಂದರ್ಥವಲ್ಲ. ಕೇವಲ ಉಚಿತವಾದ ಶಬ್ದಾರ್ಥಗಳ ಮೂಲಕ ವಿಭಾವಾನುಭಾವಸಾಮಗ್ರಿಯನ್ನು ವಕ್ರತಾಪುರಸ್ಸರವಾಗಿ ಧ್ವನನಶೀಲವಾಗುವಂತೆ ರೂಪಿಸಿಕೊಡುವುದಷ್ಟೇ ಕವಿಯ ಕೆಲಸ. ಇದರಿಂದಲೇ ರಸವು ಸ್ವಯಂ ಸ್ಫುರಿತವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಅಂಶವನ್ನು ಅಭಿನವಗುಪ್ತನು “ಧ್ವನ್ಯಾಲೋಕಲೋಚನ”ದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಸ್ತರಿಸಿದ್ದಾನೆ. “ಅಭಿನವಭಾರತಿ”ಯಲ್ಲಿ ಸೂಚ್ಯವಾಗಿ ಹೀಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ:

“ಕೋಃ ಕವತೇರ್ವಾ ಕವನೀಯಂ ಕಾವ್ಯಮ್ | ತತ್ರ ಚ ಪದಾರ್ಥವಾಕ್ಯಾರ್ಥೌ ರಸೇಷ್ವೇವ ಪರ್ಯವಸ್ಯತ ಇತ್ಯಸಾಧಾರಣ್ಯಾತ್ಪ್ರಾಧಾನ್ಯಾಚ್ಚ ಕಾವ್ಯಾಸ್ಯಾರ್ಥಾ ರಸಾಃ | ಅರ್ಥ್ಯಂತೇ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯೇನೇತ್ಯರ್ಥಾಃ | ನ ತ್ವರ್ಥಶಬ್ದೋऽಭಿಧೇಯವಾಚೀ | ಸ್ವಶಬ್ದಾನಭಿಧೇಯತ್ವಂ ಹಿ ರಸಾದೀನಾಂ ಧ್ವನಿಕಾರಾದಿಭಿರ್ದರ್ಶಿತಮ್ | ತಚ್ಚ ಮದೀಯಾದೇವ ತದ್ವಿವರಣಾತ್ಸಹೃದಯಾಲೋಕಲೋಚನಾದವಧಾರಣೀಯಮ್ | ಇಹ ತು ಯಥಾವಸರಂ ವಕ್ಷ್ಯತ ಏವ” (ಸಂ.೧, ಪು.೩೩೮).

ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು

[1] ಇಲ್ಲಿ ಅಭಿನವಗುಪ್ತನು ತೋರಿರುವ ಧೀರತೆಯು ದಿಟವಾಗಿ ಆರಾಧನೀಯ. ಸ್ವಯಂ ಯೋಗಿಯೆನಿಸಿ, ತಂತ್ರಸಾಧಕನೂ ಆದ ಅವನು ರಸಾನುಭವವನ್ನು ಯೋಗಿಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಾದಿಗಳಿಂದ ಕಲುಷೀಕರಿಸಿಲ್ಲ. ಇಂಥ ಧೀರತೆಯನ್ನು ಆಧುನಿಕಕಾಲದ ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ (Communist) ಮತಮೋಹಿತರು ಕಲೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ತೋರುತ್ತಿಲ್ಲ. ಅವರು ಕಲೆಯಿರುವುದೇ ತಮ್ಮ ಮೂಗಿನ ನೇರದ ಸಮಾಜಸುಧಾರಣೆ, ಸಮಾನತೆ ಮತ್ತು ಕ್ರಾಂತಿಗಳಿಗೆಂದು ನಂಬಿ ರಸಾನುಭವಕ್ಕೆ ವಿಷಕಾಲುಷ್ಯವನ್ನು ತುಂಬುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಕ್ರೈಸ್ತ, ಇಸ್ಲಾಮ್, ಬೌದ್ಧ, ಜೈನ, ಶೈವ, ವೈಷ್ಣವ, ಶಾಕ್ತಾದಿಮತಭ್ರಾಂತರ ವಿಷಯವೂ ಇದೇ ಆಗಿದೆ. ಈ ಎರಡು ವರ್ಗಕ್ಕೂ ಕಲೆಯು ತಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನು ಜಗತ್ತಿನ ಮೇಲೆ ಆಗ್ರಹದಿಂದ ಹೇರಲು ಬಳಕೆಯಾಗುವ ಒಂದು ಸಾಧನ ಮಾತ್ರ. ಹೀಗೆ ಅಧಿಭೂತವಾದಿಗಳಿಗೂ (Materialists) ಅಧಿದೈವವಾದಿಗಳಿಗೂ (Mystics) ರಸಾನುಭವ ಬೇಕಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ತಂದೀಯುವ ಕಲೆ ಇದಕ್ಕಲ್ಲದೆ ತಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗೆ ದುಡಿಯುವ ಆಯುಧವಾಗಬೇಕೆಂಬ ಆಗ್ರಹ ಅವರದು. ಇಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯರಸಸಿದ್ಧಾಂತದ ಅನನ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಅನಿವಾರ್ಯತೆಗಳು ಅವೆಷ್ಟು ಹಿರಿದೆಂಬುದನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಬೇಕಿಲ್ಲ.

To be continued.

Author(s)

About:

Dr. Ganesh is a 'shatavadhani' and one of India’s foremost Sanskrit poets and scholars. He writes and lectures extensively on various subjects pertaining to India and Indian cultural heritage. He is a master of the ancient art of avadhana and is credited with reviving the art in Kannada. He is a recipient of the Badarayana-Vyasa Puraskar from the President of India for his contribution to the Sanskrit language.

Prekshaa Publications

The Mahābhārata is the greatest epic in the world both in magnitude and profundity. A veritable cultural compendium of Bhārata-varṣa, it is a product of the creative genius of Maharṣi Kṛṣṇa-dvaipāyana Vyāsa. The epic captures the experiential wisdom of our civilization and all subsequent literary, artistic, and philosophical creations are indebted to it. To read the Mahābhārata is to...

Shiva Rama Krishna

சிவன். ராமன். கிருஷ்ணன்.
இந்திய பாரம்பரியத்தின் முப்பெரும் கதாநாயகர்கள்.
உயர் இந்தியாவில் தலைமுறைகள் பல கடந்தும் கடவுளர்களாக போற்றப்பட்டு வழிகாட்டிகளாக விளங்குபவர்கள்.
மனித ஒற்றுமை நூற்றாண்டுகால பரிணாம வளர்ச்சியின் பரிமாணம்.
தனிநபர்களாகவும், குடும்ப உறுப்பினர்களாகவும், சமுதாய பிரஜைகளாகவும் நாம் அனைவரும் பரிமளிக்கிறோம்.
சிவன் தனிமனித அடையாளமாக அமைகிறான்....

ऋतुभिः सह कवयः सदैव सम्बद्धाः। विशिष्य संस्कृतकवयः। यथा हि ऋतवः प्रतिसंवत्सरं प्रतिनवतामावहन्ति मानवेषु तथैव ऋतुवर्णनान्यपि काव्यरसिकेषु कामपि विच्छित्तिमातन्वते। ऋतुकल्याणं हि सत्यमिदमेव हृदि कृत्वा प्रवृत्तम्। नगरजीवनस्य यान्त्रिकतां मान्त्रिकतां च ध्वनदिदं चम्पूकाव्यं गद्यपद्यमिश्रितमिति सुव्यक्तमेव। ऐदम्पूर्वतया प्रायः पुरीपरिसरप्रसृतानाम् ऋतूनां विलासोऽत्र प्रपञ्चितः। बेङ्गलूरुनामके...

The Art and Science of Avadhānam in Sanskrit is a definitive work on Sāhityāvadhānam, a form of Indian classical art based on multitasking, lateral thinking, and extempore versification. Dotted throughout with tasteful examples, it expounds in great detail on the theory and practice of this unique performing art. It is as much a handbook of performance as it is an anthology of well-turned...

This anthology is a revised edition of the author's 1978 classic. This series of essays, containing his original research in various fields, throws light on the socio-cultural landscape of Tamil Nadu spanning several centuries. These compelling episodes will appeal to scholars and laymen alike.
“When superstitious mediaevalists mislead the country about its judicial past, we have to...

The cultural history of a nation, unlike the customary mainstream history, has a larger time-frame and encompasses the timeless ethos of a society undergirding the course of events and vicissitudes. A major key to the understanding of a society’s unique character is an appreciation of the far-reaching contributions by outstanding personalities of certain periods – especially in the realms of...

Prekṣaṇīyam is an anthology of essays on Indian classical dance and theatre authored by multifaceted scholar and creative genius, Śatāvadhāni Dr. R Ganesh. As a master of śāstra, a performing artiste (of the ancient art of Avadhānam), and a cultured rasika, he brings a unique, holistic perspective...

Yaugandharam

इदं किञ्चिद्यामलं काव्यं द्वयोः खण्डकाव्ययोः सङ्कलनरूपम्। रामानुरागानलं हि सीतापरित्यागाल्लक्ष्मणवियोगाच्च श्रीरामेणानुभूतं हृदयसङ्क्षोभं वर्णयति । वात्सल्यगोपालकं तु कदाचिद्भानूपरागसमये घटितं यशोदाश्रीकृष्णयोर्मेलनं वर्णयति । इदम्प्रथमतया संस्कृतसाहित्ये सम्पूर्णं काव्यं...

Vanitakavitotsavah

इदं खण्डकाव्यमान्तं मालिनीछन्दसोपनिबद्धं विलसति। मेनकाविश्वामित्रयोः समागमः, तत्फलतया शकुन्तलाया जननम्, मातापितृभ्यां त्यक्तस्य शिशोः कण्वमहर्षिणा परिपालनं चेति काव्यस्यास्येतिवृत्तसङ्क्षेपः।

Vaiphalyaphalam

इदं खण्डकाव्यमान्तं मालिनीछन्दसोपनिबद्धं विलसति। मेनकाविश्वामित्रयोः समागमः, तत्फलतया शकुन्तलाया जननम्, मातापितृभ्यां त्यक्तस्य शिशोः कण्वमहर्षिणा परिपालनं चेति काव्यस्यास्येतिवृत्तसङ्क्षेपः।

Nipunapraghunakam

इयं रचना दशसु रूपकेष्वन्यतमस्य भाणस्य निदर्शनतामुपैति। एकाङ्करूपकेऽस्मिन् शेखरकनामा चित्रोद्यमलेखकः केनापि हेतुना वियोगम् अनुभवतोश्चित्रलेखामिलिन्दकयोः समागमं सिसाधयिषुः कथामाकाशभाषणरूपेण निर्वहति।

Bharavatarastavah

अस्मिन् स्तोत्रकाव्ये भगवन्तं शिवं कविरभिष्टौति। वसन्ततिलकयोपनिबद्धस्य काव्यस्यास्य कविकृतम् उल्लाघनाभिधं व्याख्यानं च वर्तते।

Karnataka’s celebrated polymath, D V Gundappa brings together in the third volume, some character sketches of great literary savants responsible for Kannada renaissance during the first half of the twentieth century. These remarkable...

Karnataka’s celebrated polymath, D V Gundappa brings together in the second volume, episodes from the lives of remarkable exponents of classical music and dance, traditional storytellers, thespians, and connoisseurs; as well as his...

Karnataka’s celebrated polymath, D V Gundappa brings together in the first volume, episodes from the lives of great writers, poets, literary aficionados, exemplars of public life, literary scholars, noble-hearted common folk, advocates...

Evolution of Mahabharata and Other Writings on the Epic is the English translation of S R Ramaswamy's 1972 Kannada classic 'Mahabharatada Belavanige' along with seven of his essays on the great epic. It tells the riveting...

Shiva-Rama-Krishna is an English adaptation of Śatāvadhāni Dr. R Ganesh's popular lecture series on the three great...

Bharatilochana

ಮಹಾಮಾಹೇಶ್ವರ ಅಭಿನವಗುಪ್ತ ಜಗತ್ತಿನ ವಿದ್ಯಾವಲಯದಲ್ಲಿ ಮರೆಯಲಾಗದ ಹೆಸರು. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಶೈವದರ್ಶನ ಮತ್ತು ಸೌಂದರ್ಯಮೀಮಾಂಸೆಗಳ ಪರಮಾಚಾರ್ಯನಾಗಿ  ಸಾವಿರ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇವನು ಜ್ಞಾನಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ಪ್ರಭಾವಿಸುತ್ತಲೇ ಇದ್ದಾನೆ. ಭರತಮುನಿಯ ನಾಟ್ಯಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಇವನೊಬ್ಬನೇ ನಮಗಿರುವ ಆಲಂಬನ. ಇದೇ ರೀತಿ ರಸಧ್ವನಿಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು...

Vagarthavismayasvadah

“वागर्थविस्मयास्वादः” प्रमुखतया साहित्यशास्त्रतत्त्वानि विमृशति । अत्र सौन्दर्यर्यशास्त्रीयमूलतत्त्वानि यथा रस-ध्वनि-वक्रता-औचित्यादीनि सुनिपुणं परामृष्टानि प्रतिनवे चिकित्सकप्रज्ञाप्रकाशे। तदन्तर एव संस्कृतवाङ्मयस्य सामर्थ्यसमाविष्कारोऽपि विहितः। क्वचिदिव च्छन्दोमीमांसा च...

The Best of Hiriyanna

The Best of Hiriyanna is a collection of forty-eight essays by Prof. M. Hiriyanna that sheds new light on Sanskrit Literature, Indian...

Stories Behind Verses

Stories Behind Verses is a remarkable collection of over a hundred anecdotes, each of which captures a story behind the composition of a Sanskrit verse. Collected over several years from...