ಪ್ರಾಸ: ಒಂದು ವಿವೇಚನೆ - 2

This article is part 2 of 4 in the series ಪ್ರಾಸಗಳ ವಿವೇಚನೆ

ಅಂತ್ಯಪ್ರಾಸ

ಅಂತ್ಯಪ್ರಾಸದ ಇತಿಹಾಸವು ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಾಚೀನ. ವಿಶೇಷತಃ ರಗಳೆಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು-ಎರಡು ಸಾಲುಗಳು ಯುಗ್ಮಕಗಳೆಂಬಂತೆ ಅಂತ್ಯಪ್ರಾಸದೊಡನೆ ಸೇರಿ ಬರುತ್ತವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಆದಿಪ್ರಾಸವಿದ್ದರೂ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಅಂತ್ಯಪ್ರಾಸ ನಿಯತವಾಗಿ ಬರುವುದು ಗಮನಾರ್ಹ. ಸಂಸ್ಕೃತ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಕೃತ-ಅಪಭ್ರಂಶಗಳ ಗೀತಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ ಅಂತ್ಯಪ್ರಾಸವನ್ನು ಗುರುತಿಸಬಹುದು.[1] ಇಲ್ಲಿ ಆದಿಪ್ರಾಸವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಇದರ ಮುಂದುವರಿಕೆಯನ್ನು ಹಿಂದೀ ಮೊದಲಾದ ಉತ್ತರಭಾರತದ ಭಾಷೆಗಳ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು.

ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅಂತ್ಯಪ್ರಾಸವು ರಗಳೆಗಳ ಮೂಲಕ ತೋರಿಕೊಳ್ಳುವ ಕ್ರಮವನ್ನು ಈ ಕೆಲವು ಉದಾಹರಣೆಗಳು ನಿರೂಪಿಸುತ್ತವೆ:

ಶ್ರೀಗೆ ಕುಳಸದನಮೆನೆ ತೊಳಪ ಮಣಿಭವನದೊಳ್

ರಾಗರಸಮೊದವೆ ಸರಸಿರುಹಸಮವದನದೊಳ್

ಪೊಳೆವ ಪಚ್ಚದೊಳೆ ಸೊಗಯಿಸುವ ಮೃದುತಲ್ಪದೊಳ್

ಲಲಿತಗಂಗಾನದೀಲಹರಿಕಾತಲ್ಪದೊಳ್ || (ಆದಿಪುರಾಣ, ೭.೨೭ರ ಬಳಿಕ)

ಅದಱ ಬಳಸಿದುಪವನಂಗ-

ಳುದಿತಕೋಕಿಲಸ್ವನಂಗ-

ಳೆಸೆವಶೋಕಚೂತವನದ

ಮಿಸುಪ ವಕುಳತಿಲಕವನದ || (ಅಜಿತನಾಥಪುರಾಣತಿಲಕ, ೨.೮ರ ಬಳಿಕ)

ದೇವ ಜನ್ಮವಿದೂರ ಜಗದೇಕಚಕ್ಷುವೇ

ದೇವ ಕಮಲಜಶಿರೋಧರ ಮಹಾಭಿಕ್ಷುವೇ

ದೇವ ಗೋವಿಂದನಯನಾರ್ಚಿತಪದಾಬ್ಜನೇ

ದೇವ ನಿಜಶರಣಕರುಣಾಮೃತರಸಾಬ್ಜನೇ || (ನಂಬಿಯಣ್ಣನ ರಗಳೆ, ೧೫.೭-೧೦)

ಹಾಡುವ ಬಾಯೊಳು ಮಣ್ಣನು ಹೊಯ್ದೆ

ನೋಡುವ ಕಣ್ಣೊಳು ಸುಣ್ಣವ ಹೊಯ್ದೆ

ಪಾಪಿಯೆನ್ನ ನೀನೊಮ್ಮೆಯು ನೋಡಾ

ಕೋಪವನುಳಿದೊಯ್ಯನೆ ಮಾತಾಡಾ || (ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರಕಾವ್ಯ, ೧೨.೩೦ರ ಬಳಿಕ)

ಅನಂತರದ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಕ್ಷಗಾನಗಳು ಅಂತ್ಯಪ್ರಾಸವನ್ನು ಅತಿಶಯವಾಗಿ ದುಡಿಸಿಕೊಂಡಿವೆ. ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಸಮೀಪಪ್ರಾಸ, ಶಿಥಿಲಪ್ರಾಸಗಳಂಥ ಸ್ಖಾಲಿತ್ಯಗಳಿದ್ದರೂ ಒಟ್ಟಂದದ ವೈವಿಧ್ಯ-ವೈಪುಲ್ಯಗಳಿಗೆ ಕೊರತೆ ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿಯ ಒಂದೆರಡು ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಬಹುದು:

ನಗೆಗೇಡು ಮಾಡಿದಿರಲ್ಲ | ಸುಮ್ಮನೆ ಬಂದು

ಹಗುರವಾದೆನು ನಿಮಗೆಲ್ಲ ||

ಹಗರಣದೊಳು ಫಲವಿಲ್ಲ | ನೀವೆನ್ನನು

ಮಿಗೆ ವಂಚಿಪುದು ಸರಿಯಲ್ಲ | (ಯಕ್ಷಗಾನ ಛಂದಸ್ಸು, ಪು. ೧೫೨)

ಬಾರೆ ಸುಕುಮಾರಿ ಗುಣಶೀಲೆ ವೈಯಾರೆ

ನೀರಜಾಂಬಕಿ ಬಂದುದೇಕೆ ಶೃಂಗಾರೆ

ನಾರಿಯರ ಜೊತೆಯಗಲುವವಳಲ್ಲ ನೀರೆ

ಕೀರವಾಣಿಯ ಮೌನವೇನು ನೀನುಸುರೆ || (ಯಕ್ಷಗಾನ ಛಂದಸ್ಸು, ಪು. ೭೪-೫)

ಹೊಸಗನ್ನಡಸಾಹಿತ್ಯದ ನವೋದಯದಲ್ಲಿ ಆದಿಪ್ರಾಸ ಮರೆಯಾಗಿ ಅಂತ್ಯಪ್ರಾಸವೇ ವಿಜೃಂಭಿಸಿದ ಪರಿಯನ್ನು ಬಿ.ಎಂ.ಶ್ರೀ., ಗೋವಿಂದ ಪೈಗಳಿಂದ ಈಚೆಗೆ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೇವೆ:

ಹಣ್ಣನೀವ ಕಾಯನೀವ ಪರಿಪರಿಯ ಮರಂಗಳೊ,

ಪತ್ರಮೀವ ಪುಷ್ಪಮೀವ ಲತೆಯ ತರತರಂಗಳೊ,

ಅಲೆಯ ಮಲೆಯ ಗಾಳಿಯೊ,

ಖಗಮೃಗೋರಗಾಳಿಯೊ,

ನದಿನಗರನಗಾಳಿಯೊ!

ಇಲ್ಲಿಲ್ಲದುದುಳಿದುದೆ?

ಜೇನು ಸುರಿವ ಹಾಲು ಹರಿವ ದಿವಂ ಭೂಮಿಗಿಳಿದುದೆ? || (ಕನ್ನಡಿಗರ ತಾಯಿ (ಗಿಳಿವಿಂಡು), ೨)

ಬೇಸರಾಗಿದೆ ಬಯಲುಸೀಮೆಯ ಬೋಳುಬಯಲಿನ ಬಾಳಿದು

ಬಿಸಿಲು, ಬೇಸಗೆ, ಬೀಸುವುರಿಸೆಕೆ; ತಾಳಲಾರದ ಗೋಳಿದು!

ಹೋಗುವೆನು ನಾ ಹೋಗುವೆನು ನಾ ನನ್ನ ಒಲುಮೆಯ ಗೂಡಿಗೆ:

ಬಿಳಿಯ ತಿಂಗಳ ಸಿರಿಬನಂಗಳ ಮಲೆಯ ಮಂಗಳನಾಡಿಗೆ! || (ಹೋಗುವೆನು ನಾ (ಪಕ್ಷಿಕಾಶಿ), ೨)

ಪಾರಿವಾಳ ಹಲವಾರು ಮಲಗಿದೇಳನೆಯ ಮಾಡದೊಳಗೆ

ಮಿಂಚುಮಡದಿ ಬಳಲಿರುವಳೇನೊ! ಮಲಗಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಬೆಳಗೆ

ಮುಂದೆ ದೂಡುವದು ನಿನ್ನನುದಯದಲಿ ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ನಂಟೇ

ಗೆಳೆಯಗಾಗಿ ಕೈಕೊಂಡ ಕೆಲಸವನು ನಡುವೆ ಬಿಡುವರುಂಟೇ || (ಕನ್ನಡ ಮೇಘದೂತ, ೧.೩೮)

ಅನುಪ್ರಾಸ

ಸಂಸ್ಕೃತ ಆಲಂಕಾರಿಕರು ಅನುಪ್ರಾಸವನ್ನು ಹಲವು ಬಗೆಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಛೇಕಾನುಪ್ರಾಸ, ವೃತ್ತ್ಯನುಪ್ರಾಸ, ಶ್ರುತ್ಯನುಪ್ರಾಸ, ಲಾಟಾನುಪ್ರಾಸ ಮುಂತಾದ ಪ್ರಭೇದಗಳು ಪ್ರಸಿದ್ಧ. ಈ ಎಲ್ಲ ವಿವರಗಳನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬೇಕಿಲ್ಲ. ಕೇವಲ ಅನಿಯತವಾದ ವರ್ಣಪರಿವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿದ ಅನುಪ್ರಾಸವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಪರಿಶೀಲಿಸಬಹುದು. ವರ್ಣಪರಿವೃತ್ತಿಯು ಸ್ವರ ಮತ್ತು ವ್ಯಂಜನಗಳೆಂಬ ಎರಡು ಬಗೆಯಲ್ಲಿ ತೋರುವುದುಂಟು. ಸ್ವರ-ವ್ಯಂಜನಗಳೆರಡೂ ಸೇರಿದ ರೂಪದಿಂದ ಕೂಡ ಕಾಣಸಿಗುವುಂಟು. ಹೀಗಿದ್ದರೂ ವ್ಯಂಜನಮಾತ್ರದ ಪರಿವೃತ್ತಿಯೇ ಅನುಪ್ರಾಸದಲ್ಲಿ ಎದ್ದುತೋರುವ ಅಂಶ. ಇನ್ನು ಅನಿಯತತೆಯನ್ನು ಕುರಿತು ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಆವೃತ್ತವಾಗುವ ವರ್ಣಗಳು ಅವ್ಯವಹಿತವಾಗಿಯೂ ಇರಬಾರದು, ತುಂಬ ದೂರವೂ ಇರಬಾರದು. ಪ್ರಾಸವರ್ಣಗಳು ಅವ್ಯವಹಿತವಾಗಿ ಬಂದರೆ ಶಬ್ದಾಲಂಕಾರವು ಎದ್ದು ತೋರುವುದಾದರೂ ಉಚ್ಚಾರಣೆಯ ಕ್ಲೇಶ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪಠನಸೌಕರ್ಯ ಸೊರಗುತ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಅನುಪ್ರಾಸವರ್ಣಗಳ ಅಂತರ ಮಿಗಿಲಾದರೆ ವರ್ಣಸಾಮ್ಯಸ್ಮರಣೆ ಮಸಕಾಗಿ ಪ್ರಾಸದ ಸ್ವಾರಸ್ಯವೇ ಕಾಣದಂತಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿಯೇ ಹದವಾದ ಅನುಪ್ರಾಸದ ಪರಿ - ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದು ಮಾತ್ರೆಯ ಕಾಲದ ಅಂತರವಿರುವ, ಗರಿಷ್ಠ ಮೂರು ಮಾತ್ರೆಗಳ ಅಂತರಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗದ ಸಮಾನವರ್ಣಗಳ ಪುನರಾವೃತ್ತಿ ಎನ್ನಬಹುದು.

ಈ ಬಗೆಯ ಅನುಪ್ರಾಸದಲ್ಲಿ ಸ್ವರಗಳೂ ಸಂಯುಕ್ತಾಕ್ಷರಗಳೂ ಛಂದೋಗತಿಗೆ ಅನುಸಾರಿಯಾಗಿ ಬಂದರೆ ಸ್ವಾರಸ್ಯ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ. ಮಾತ್ರಾಜಾತಿಗಳಲ್ಲಿ ಆಯಾ ಗಣಗಳ ಆರಂಭದಲ್ಲಿಯೋ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿಯೋ ಅನುಪ್ರಾಸಗಳು ಬಂದರೆ ಅವುಗಳ ನಾದಕ್ಕೆ ಛಂದಸ್ಸಿನ ತಾಳಗತಿಯೂ ಕೂಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಕಾರಣ ಶಬ್ದಾಲಂಕಾರ ಮತ್ತಷ್ಟು ಎದ್ದುಕಾಣುತ್ತದೆ. ಲಯರಹಿತವಾದ ವರ್ಣವೃತ್ತಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಪ್ರಾಸ ಗಣಾನುಸಾರಿಯೇ ಆಗಿರಬೇಕಿಲ್ಲವೆಂಬುದು ಸುವೇದ್ಯ. ಆದರೆ ಯತಿಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಪ್ರಾಸ ಬಂದಾಗ ಶ್ರವಣಾಭಿರಾಮತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ವಸ್ತುತಃ ಮಾತ್ರಾಜಾತಿಗಳಲ್ಲಿ ಗಣಾಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಅನುಪ್ರಾಸ ಬರುವುದೆಂದರೆ ಯತಿಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಅವು ತೋರಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಎಂದೇ ತಾತ್ಪರ್ಯ. ಏಕೆಂದರೆ, ಮಾತ್ರಾಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗಣದ ಅಂತ್ಯವೂ ಯತಿಸ್ಥಾನವೇ. ಇಂತಿದ್ದರೂ ಯತಿಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ನಿರಪೇಕ್ಷವಾಗಿ, ಛಂದಃಪ್ರಕಾರಗಳಿಗೂ ನಿರಪೇಕ್ಷವಾಗಿ ಅನುಪ್ರಾಸವು ಪದ್ಯವೊಂದರಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ತಲೆದೋರಿದರೂ ಅದರದೇ ಆದ ಸೊಗಸು ಉಳಿದಿರುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖಕಾರಣ ಛಂದೋಗತಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಇರುವ ಶ್ರವಣಾಭಿರಾಮತೆ.

ಇದೀಗ ಹಳಗನ್ನಡ-ನಡುಗನ್ನಡ-ಹೊಸಗನ್ನಡಗಳ ಕೆಲವೊಂದು ನಿದರ್ಶನಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಬಹುದು:

ಗಳಗಳನೆ ಗಳಪುವರಗಿಳಿ-

ಗಳ ಕಲಗಳಗಳ ಮದಾಳಿಗಳ ಕಳಕಳಕಂ-

ತಳವಿಗಳೆದಳಲನೊಳಕೊಂ-

ಡಳೆಯಳ್ಕಳವಳಿಸೆ ಬಳಿಯ ಕೆಳದಿಯರೇವರ್ || (ದಮಯಂತೀಸ್ವಯಂವರ, ೩.೮)

ಅದು ಮದದಂತಿದಂತಮುಸಲಪ್ರವಿಭಗ್ನಮಹಾಮಹೀರುಹಾ-

ಸ್ಪದಮದು ಸಿಂಹನಾದಜನಿತಪ್ರತಿಶಬ್ದಮಹಾಭಯನಕ-

ಪ್ರದಮದು ನಿರ್ಝರೋಚ್ಚಳಿತಶೀಕರಶೀತಳವಾತನರ್ತಿತೋ-

ನ್ನದಶಬರೀಜನಾಳಕಮದಾಯತವೇತ್ರಲತಾವಿತಾನಕಂ || (ವಿಕ್ರಮಾರ್ಜುನವಿಜಯ, ೩.೧೦)

ಎತ್ತಿಬಹ ಸತ್ತಿಗೆಯ ಮೊತ್ತಂಗಳೆತ್ತಲುಂ

ಕತ್ತಲಿಸೆ ಪೊತ್ತ ಮಸೆವೆತ್ತ ಬಲ್ಗತ್ತಿಗಳ

ಕಿತ್ತು ಭಟರೆತ್ತಿ ಜಡಿಯುತ್ತಿರಲ್ಕತ್ತ ಬೆಳಗಿತ್ತವವು ಮತ್ತೆ ಬಲಕೆ |

ಸುತ್ತಲುಂ ಕೆತ್ತವೋಲ್ ಮತ್ತಗಜಮೊತ್ತರಿಸಿ

ಮುತ್ತಿ ನಡೆಯುತ್ತೆಲರನೊತ್ತಿ ನಿಲಿಸುತ್ತಿರಲು

ದತ್ತಚಮರೋತ್ಥಿತಮರುತ್ತತಿಯೊಳುತ್ತಮಹಿಮೋತ್ತರಂ ಬಿತ್ತರಿಸಿತು || (ಜೈಮಿನಿಭಾರತ, ೪.೧೯)

ನೀರಿನ ಹನಿಯೇ ಕಾಮನಬಿಲ್ಲಿನ

ಕಂಬನಿಯಾಗಿತ್ತು

ಹೂವಿನ ಸುತ್ತಾ ಹರಡಿದ ಹುಲ್ಲಿನ

ಹಸುರಿನ ಹಾಸಿತ್ತು || (ಬೆಳಗಿನ ತೋಟದಲ್ಲಿ (ಇರುವಂತಿಗೆ), ೨)

ಕೊಳಲ ಸೂಸಿ ಹಸು ಮೇಸಿದೆ, ಕೊಡತಿಯ

ಬಡಿದು ಬಡಗಿಯಾ ಪಡಿದುಡಿದೆ;

ನಾಡನುಳಿದು ನಡುಗಡಲೊಳಗಡಗಿದೆ,

ಮುಡಿಯಿಡಲೆಡೆವಡೆಯದೆ ನಡೆದೆ || (ಯೇಸು-ಕೃಷ್ಣ (ಗಿಳಿವಿಂಡು), ೨)

ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಆದಿಪ್ರಾಸ, ಅಂತ್ಯಪ್ರಾಸ ಮತ್ತು ಅನುಪ್ರಾಸಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿದಾಗ ಇವು ಮೂರರಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ತೋರಿಕೊಳ್ಳುವ ಸೌಂದರ್ಯವು ಸಜಾತೀಯವಾಗಿದ್ದರೂ ಅಷ್ಟಿಷ್ಟು ಭಿನ್ನತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆಯೆಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗದಿರದು. (ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಆದಿ ಮತ್ತು ಅಂತ್ಯಪ್ರಾಸಗಳಿಗೆ ಪೂರ್ಣವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಬರುವುದು ಅವು ಕ್ರಮವಾಗಿ ಎರಡು ಮತ್ತು ಮೂರು ಮಾತ್ರೆಗಳ ಮಾನಕ್ಕೆ ಕಡಮೆಯಾಗದಂಥ ಘಟಕವೊಂದರ ರೂಪವನ್ನು ತಾಳಿದ ಅಕ್ಷರಪುಂಜದ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗವಾಗಿ ಮೂಡಿದಾಗಲೇ. ಇಂಥ ನಿರ್ಬಂಧ ಅನುಪ್ರಾಸಕ್ಕಿಲ್ಲ.) ಇವುಗಳ ನಿರ್ವಾಹದಲ್ಲಿ ಕವಿಗೆ ಎದುರಾಗುವ ಕಷ್ಟದ ಪ್ರಮಾಣವೂ ವಿಭಿನ್ನವೆಂದು ಅರಿವಾಗದಿರದು. ಈ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತ ಪರಾಮರ್ಶಿಸಬಹುದು.

To be continued.[1] ಉದಾಹರಣೆಗೆ:

ಮೂಢ ಜಹೀಹಿ ಧನಾಗಮತೃಷ್ಣಾಂ

ಕುರು ಸದ್ಬುದ್ಧಿಂ ಮನಸಿ ವಿತೃಷ್ಣಾಮ್ |

ಯಲ್ಲಭಸೇ ನಿಜಕರ್ಮೋಪಾತ್ತಂ

ವಿತ್ತಂ ತೇನ ವಿನೋದಯ ಚಿತ್ತಮ್ || (ಭಜಗೋವಿಂದಂ, ೨)

ವಿಕಸಿತಸರಸಿಜಲಲಿತಮುಖೇನ

ಸ್ಫುಟತಿ ನ ಸಾ ಮನಸಿಜವಿಶಿಖೇನ |

ಅಮೃತಮಧುರಮೃದುತರವಚನೇನ

ಜ್ವಲತಿ ನ ಸಾ ಮಲಯಜಪವನೇನ || (ಗೀತಗೋವಿಂದ, ಅಷ್ಟಪದಿ ಹದಿನಾರು, ೨-೩)

 

Author(s)

About:

Dr. Ganesh is a 'shatavadhani' and one of India’s foremost Sanskrit poets and scholars. He writes and lectures extensively on various subjects pertaining to India and Indian cultural heritage. He is a master of the ancient art of avadhana and is credited with reviving the art in Kannada. He is a recipient of the Badarayana-Vyasa Puraskar from the President of India for his contribution to the Sanskrit language.

Prekshaa Publications

Karnataka’s celebrated polymath, D V Gundappa brings together in the fourth volume, some character sketches of the Dewans of Mysore preceded by an account of the political framework of the State before Independence and followed by a review of the political conditions of the State after 1940. These remarkable leaders of Mysore lived in a period that spans from the mid-nineteenth century to the...

Bharatiya Kavya-mimamseya Hinnele is a monograph on Indian Aesthetics by Mahamahopadhyaya N. Ranganatha Sharma. The book discusses the history and significance of concepts pivotal to Indian literary theory. It is equally useful to the learned and the laity.

Sahitya-samhite is a collection of literary essays in Kannada. The book discusses aestheticians such as Ananda-vardhana and Rajashekhara; Sanskrit scholars such as Mena Ramakrishna Bhat, Sridhar Bhaskar Varnekar and K S Arjunwadkar; and Kannada litterateurs such as DVG, S L Bhyrappa and S R Ramaswamy. It has a foreword by Shatavadhani Dr. R Ganesh.

The Mahābhārata is the greatest epic in the world both in magnitude and profundity. A veritable cultural compendium of Bhārata-varṣa, it is a product of the creative genius of Maharṣi Kṛṣṇa-dvaipāyana Vyāsa. The epic captures the experiential wisdom of our civilization and all subsequent literary, artistic, and philosophical creations are indebted to it. To read the Mahābhārata is to...

Shiva Rama Krishna

சிவன். ராமன். கிருஷ்ணன்.
இந்திய பாரம்பரியத்தின் முப்பெரும் கதாநாயகர்கள்.
உயர் இந்தியாவில் தலைமுறைகள் பல கடந்தும் கடவுளர்களாக போற்றப்பட்டு வழிகாட்டிகளாக விளங்குபவர்கள்.
மனித ஒற்றுமை நூற்றாண்டுகால பரிணாம வளர்ச்சியின் பரிமாணம்.
தனிநபர்களாகவும், குடும்ப உறுப்பினர்களாகவும், சமுதாய பிரஜைகளாகவும் நாம் அனைவரும் பரிமளிக்கிறோம்.
சிவன் தனிமனித அடையாளமாக அமைகிறான்....

ऋतुभिः सह कवयः सदैव सम्बद्धाः। विशिष्य संस्कृतकवयः। यथा हि ऋतवः प्रतिसंवत्सरं प्रतिनवतामावहन्ति मानवेषु तथैव ऋतुवर्णनान्यपि काव्यरसिकेषु कामपि विच्छित्तिमातन्वते। ऋतुकल्याणं हि सत्यमिदमेव हृदि कृत्वा प्रवृत्तम्। नगरजीवनस्य यान्त्रिकतां मान्त्रिकतां च ध्वनदिदं चम्पूकाव्यं गद्यपद्यमिश्रितमिति सुव्यक्तमेव। ऐदम्पूर्वतया प्रायः पुरीपरिसरप्रसृतानाम् ऋतूनां विलासोऽत्र प्रपञ्चितः। बेङ्गलूरुनामके...

The Art and Science of Avadhānam in Sanskrit is a definitive work on Sāhityāvadhānam, a form of Indian classical art based on multitasking, lateral thinking, and extempore versification. Dotted throughout with tasteful examples, it expounds in great detail on the theory and practice of this unique performing art. It is as much a handbook of performance as it is an anthology of well-turned...

This anthology is a revised edition of the author's 1978 classic. This series of essays, containing his original research in various fields, throws light on the socio-cultural landscape of Tamil Nadu spanning several centuries. These compelling episodes will appeal to scholars and laymen alike.
“When superstitious mediaevalists mislead the country about its judicial past, we have to...

The cultural history of a nation, unlike the customary mainstream history, has a larger time-frame and encompasses the timeless ethos of a society undergirding the course of events and vicissitudes. A major key to the understanding of a society’s unique character is an appreciation of the far-reaching contributions by outstanding personalities of certain periods – especially in the realms of...

Prekṣaṇīyam is an anthology of essays on Indian classical dance and theatre authored by multifaceted scholar and creative genius, Śatāvadhānī Dr. R Ganesh. As a master of śāstra, a performing artiste (of the ancient art of Avadhānam), and a cultured rasika, he brings a unique, holistic perspective to every discussion. These essays deal with the philosophy, history, aesthetics, and practice of...

Yaugandharam

इदं किञ्चिद्यामलं काव्यं द्वयोः खण्डकाव्ययोः सङ्कलनरूपम्। रामानुरागानलं हि सीतापरित्यागाल्लक्ष्मणवियोगाच्च श्रीरामेणानुभूतं हृदयसङ्क्षोभं वर्णयति । वात्सल्यगोपालकं तु कदाचिद्भानूपरागसमये घटितं यशोदाश्रीकृष्णयोर्मेलनं वर्णयति । इदम्प्रथमतया संस्कृतसाहित्ये सम्पूर्णं काव्यं...

Vanitakavitotsavah

इदं खण्डकाव्यमान्तं मालिनीछन्दसोपनिबद्धं विलसति। मेनकाविश्वामित्रयोः समागमः, तत्फलतया शकुन्तलाया जननम्, मातापितृभ्यां त्यक्तस्य शिशोः कण्वमहर्षिणा परिपालनं चेति काव्यस्यास्येतिवृत्तसङ्क्षेपः।

Vaiphalyaphalam

इदं खण्डकाव्यमान्तं मालिनीछन्दसोपनिबद्धं विलसति। मेनकाविश्वामित्रयोः समागमः, तत्फलतया शकुन्तलाया जननम्, मातापितृभ्यां त्यक्तस्य शिशोः कण्वमहर्षिणा परिपालनं चेति काव्यस्यास्येतिवृत्तसङ्क्षेपः।

Nipunapraghunakam

इयं रचना दशसु रूपकेष्वन्यतमस्य भाणस्य निदर्शनतामुपैति। एकाङ्करूपकेऽस्मिन् शेखरकनामा चित्रोद्यमलेखकः केनापि हेतुना वियोगम् अनुभवतोश्चित्रलेखामिलिन्दकयोः समागमं सिसाधयिषुः कथामाकाशभाषणरूपेण निर्वहति।

Bharavatarastavah

अस्मिन् स्तोत्रकाव्ये भगवन्तं शिवं कविरभिष्टौति। वसन्ततिलकयोपनिबद्धस्य काव्यस्यास्य कविकृतम् उल्लाघनाभिधं व्याख्यानं च वर्तते।

Karnataka’s celebrated polymath, D V Gundappa brings together in the third volume, some character sketches of great literary savants responsible for Kannada renaissance during the first half of the twentieth century. These remarkable...

Karnataka’s celebrated polymath, D V Gundappa brings together in the second volume, episodes from the lives of remarkable exponents of classical music and dance, traditional storytellers, thespians, and connoisseurs; as well as his...

Karnataka’s celebrated polymath, D V Gundappa brings together in the first volume, episodes from the lives of great writers, poets, literary aficionados, exemplars of public life, literary scholars, noble-hearted common folk, advocates...

Evolution of Mahabharata and Other Writings on the Epic is the English translation of S R Ramaswamy's 1972 Kannada classic 'Mahabharatada Belavanige' along with seven of his essays on the great epic. It tells the riveting...

Shiva-Rama-Krishna is an English adaptation of Śatāvadhāni Dr. R Ganesh's popular lecture series on the three great...

Bharatilochana

ಮಹಾಮಾಹೇಶ್ವರ ಅಭಿನವಗುಪ್ತ ಜಗತ್ತಿನ ವಿದ್ಯಾವಲಯದಲ್ಲಿ ಮರೆಯಲಾಗದ ಹೆಸರು. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಶೈವದರ್ಶನ ಮತ್ತು ಸೌಂದರ್ಯಮೀಮಾಂಸೆಗಳ ಪರಮಾಚಾರ್ಯನಾಗಿ  ಸಾವಿರ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇವನು ಜ್ಞಾನಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ಪ್ರಭಾವಿಸುತ್ತಲೇ ಇದ್ದಾನೆ. ಭರತಮುನಿಯ ನಾಟ್ಯಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಇವನೊಬ್ಬನೇ ನಮಗಿರುವ ಆಲಂಬನ. ಇದೇ ರೀತಿ ರಸಧ್ವನಿಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು...

Vagarthavismayasvadah

“वागर्थविस्मयास्वादः” प्रमुखतया साहित्यशास्त्रतत्त्वानि विमृशति । अत्र सौन्दर्यर्यशास्त्रीयमूलतत्त्वानि यथा रस-ध्वनि-वक्रता-औचित्यादीनि सुनिपुणं परामृष्टानि प्रतिनवे चिकित्सकप्रज्ञाप्रकाशे। तदन्तर एव संस्कृतवाङ्मयस्य सामर्थ्यसमाविष्कारोऽपि विहितः। क्वचिदिव च्छन्दोमीमांसा च...

The Best of Hiriyanna

The Best of Hiriyanna is a collection of forty-eight essays by Prof. M. Hiriyanna that sheds new light on Sanskrit Literature, Indian...

Stories Behind Verses

Stories Behind Verses is a remarkable collection of over a hundred anecdotes, each of which captures a story behind the composition of a Sanskrit verse. Collected over several years from...