ಪ್ರಾಸ: ಒಂದು ವಿವೇಚನೆ - 1

This article is part 1 of 4 in the series ಪ್ರಾಸಗಳ ವಿವೇಚನೆ

ಅಪೌರುಷೇಯವೆನಿಸಿದ ವೇದವಾಙ್ಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಸಬದ್ಧವಾದ ಅನೇಕ ಪಂಕ್ತಿಗಳಿವೆ. ಆದಿಕವಿ ವಾಲ್ಮೀಕಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಸಾನುಪ್ರಾಸಗಳ ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಅಷ್ಟೇಕೆ, ಭಾರತೀಯ ಭಾಷೆಗಳೆಲ್ಲ ಸಹಜವಾಗಿ ಪ್ರಾಸಾನುಪ್ರಾಸಗಳಿಗೆ ಒಗ್ಗಿಬಂದಿವೆ. ನಮ್ಮ ಅನುದಿನದ ಸಂಭಾಷಣೆಗಳಲ್ಲಿ, ಗಾದೆಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ, ಜಾನಪದರ ಗೇಯಗಳಲ್ಲಿ, ನಾಟಕ-ಸಿನೆಮಾಗಳ ಹಾಡುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಸಾನುಪ್ರಾಸಗಳದೇ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ. ಪ್ರಾಸದ ಮೂಲಕ ಎಂಥ ಗಹನ ವಿಚಾರವನ್ನೂ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಹತ್ತಿರ ಮಾಡಬಹುದು.

ರವೀಂದ್ರನಾಥ ಠಾಕೂರರು ಹೇಳುವಂತೆ ಉಪಮೆಯು ಕಣ್ಣಿಗೊಂದು ಚಿತ್ರವನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಟ್ಟರೆ ಪ್ರಾಸವು ಕಿವಿಗೊಂದು ಇಂಪನ್ನು ತುಂಬಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಈ ಮಹತ್ತ್ವದ ಅಂಶವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿಸ್ತರಿಸಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಅರ್ಥಾಲಂಕಾರಗಳ ಸಾರ್ಥಕ್ಯವು ತೋರುವುದು ಅವು ಕಟ್ಟಿಕೊಡುವ ದೃಶ್ಯಪ್ರಪಂಚದಿಂದಲೇ; ಇನ್ನು ಶಬ್ದಾಲಂಕಾರಗಳ ಸಾರ್ಥಕ್ಯವು ಸಿದ್ಧಿಸುವುದು ಅವುಗಳಿಂದ ಉನ್ಮೀಲಿತವಾಗುವ ಶ್ರವ್ಯಪ್ರಂಪಚದಿಂದಲೇ. ಹೀಗೆ ಶಬ್ದಾರ್ಥಮಯವಾದ ಕಾವ್ಯವು ಕಣ್ಣು-ಕಿವಿಗಳಿಗೆ ಹಬ್ಬವನ್ನೀಯುತ್ತದೆ.

ಐರೋಪ್ಯ ಭಾಷೆಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ನಮ್ಮ ನುಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಸಾನುಪ್ರಾಸಗಳ ಬಾಹುಳ್ಯ-ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಮಿಗಿಲಷ್ಟೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಲೇ ಶಬ್ದಾಲಂಕಾರಗಳ ವಿವೇಚನೆ ಭರತಮುನಿಯ ನಾಟ್ಯಶಾಸ್ತ್ರದಿಂದ ಮೊದಲ್ಗೊಂಡು ಸಾಗಿಬಂದಿದೆ. ದಂಡಿ, ರುದ್ರಟ, ಭೋಜ, ಮಮ್ಮಟ, ಹೇಮಚಂದ್ರ ಮುಂತಾದ ಆಲಂಕಾರಿಕರು ಈ ವಿವೇಚನೆಯನ್ನು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಜಾಡನ್ನೇ ಹಿಡಿದು ಕನ್ನಡದ ಕವಿರಾಜಮಾರ್ಗ, ಕಾವ್ಯಾವಲೋಕನ, ಮಾಧವಾಲಂಕಾರ, ಉದಯಾದಿತ್ಯಾಲಂಕಾರ ಮೊದಲಾದ ಗ್ರಂಥಗಳು ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ನಡೆದಿವೆ. ಇಂಥ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಉತ್ತರ-ದಕ್ಷಿಣ ಎಂಬ ಭೇದವಿಲ್ಲದೆ ಮಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಭಾರತೀಯ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕಾಣಬಹುದು.

ಮಮ್ಮಟನು ಅನುಪ್ರಾಸವನ್ನು ಹೀಗೆ ನಿರ್ವಚಿಸುತ್ತಾನೆ:

ಸ್ವರವೈಸಾದೃಶ್ಯೇಽಪಿ ವ್ಯಂಜನಸಾಮ್ಯಂ ವರ್ಣಸಾಮ್ಯಮ್ | ರಸಾದ್ಯನುಗತಃ ಪ್ರಕೃಷ್ಟೋ ನ್ಯಾಸೋಽನುಪ್ರಾಸಃ || (ಕಾವ್ಯಪ್ರಕಾಶ, ೯.೨ರ ಮೇಲಣ ವೃತ್ತಿ)

ಇದನ್ನು ಕೇವಲ ಪ್ರಾಸಕ್ಕೆ ಅನ್ವಯಿಸಿಕೊಂಡರೆ “ಪ್ರಕೃಷ್ಟೋ ನ್ಯಾಸಃ” ಎಂಬ ತತ್ತ್ವ ಸಿದ್ಧಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರಕಾರ ಅತಿಶಯವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವರ್ಣಗಳನ್ನು ಗೊತ್ತಾದ ಎಡೆಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸುವುದೇ ಪ್ರಾಸವೆಂದು ತಾತ್ಪರ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.

ಪ್ರಾಸವು ಶಬ್ದಾಲಂಕಾರವಾಗಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧ. ಛಂದಸ್ಸು ಕೂಡ ಮೂಲತಃ ಶಬ್ದಾಲಂಕಾರವೇ. ಈ ಎರಡು ಅಂಶಗಳು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ ಸಂಬದ್ಧವಾಗಿವೆ. ಇದನ್ನು ವರ್ಣವೃತ್ತಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಪ್ರಾಸದ ಮೂಲಕ ಮಾತ್ರಾಗಣಗಳೊಳಗಿನ ಗುರು-ಲಘುವಿನ್ಯಾಸವು ಕೆಲಮಟ್ಟಿಗೆ ನಿಯಂತ್ರಿತವಾಗುವುದನ್ನು ಮಾತ್ರಾಜಾತಿಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಫುಟವಾಗಿ ಕಾಣಬಹುದು. ಹೀಗೆ ಮಾತ್ರಾಜಾತಿ ಮತ್ತು ಕರ್ಷಣಪ್ರಧಾನವಾದ ಛಂದಸ್ಸುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಸಕ್ಕೆ ಛಂದೋವ್ಯಾವರ್ತಕವಾದ ಯೋಗ್ಯತೆ ಅಷ್ಟಿಷ್ಟು ಮೈಗೂಡುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿಯೇ ಛಂದೋವಿವೇಚನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಸವನ್ನು ಪರಾಮರ್ಶಿಸುವುದು ಅನಿವಾರ್ಯವೆನಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಬಗೆಯ ಕೆಲಸವನ್ನು ಸೇಡಿಯಾಪು ಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ಟರು ಮಾಡಿರುವುದು ಸ್ಮರಣೀಯ.[1] ಇವರಂತಲ್ಲದೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಂದಿ ಕೇವಲ ಐತಿಹಾಸಿಕವಾದ ನೆಲೆ-ಹಿನ್ನೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಸದ ವಿವೇಚನೆಯನ್ನು ನಡಸಿದ್ದಾರೆ.

ನಮ್ಮ ಲಾಕ್ಷಣಿಕರು ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಪ್ರಾಸ-ಅನುಪ್ರಾಸಗಳ ಪ್ರಭೇದಗಳು ಬಹಳಷ್ಟು. ಅವುಗಳ ಪರಿಚಯ ಮತ್ತು ವಿಮರ್ಶೆ ಸದ್ಯದ ಬರೆಹದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಮೀರಿದ್ದು.[2] ಆ ವಿಸ್ತರ-ವೈವಿಧ್ಯಗಳು ಸಹಜಕವಿಗಳಿಗೆ ಅನಪೇಕ್ಷಿತ ಕೂಡ. ಹೀಗಾಗಿ ಕಾವ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತೋರಿಕೊಳ್ಳುವ ಆದಿಪ್ರಾಸ, ಅಂತ್ಯಪ್ರಾಸ ಮತ್ತು ಅನುಪ್ರಾಸಗಳೆಂಬ ಮೂರೇ ಪ್ರಕಾರಗಳನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಚರ್ಚಿಸಬಹುದು.

ಆದಿಪ್ರಾಸ

ಪದ್ಯಗಳ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಾದದ ಆದಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಬರುವ ಅಕ್ಷರಸಾಮ್ಯವನ್ನು ಆದಿಪ್ರಾಸವೆಂದು ಸ್ಥೂಲವಾಗಿ ಹೇಳಬಹುದು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ: 

ಚಳದಳಕಂ ಹರ್ಷೋದ್ಗತ-

ಪುಳಕಂ ನಖಮುಖವಿದಾರಿತೋಗ್ರೇಭಶಿರಃ-

ಫಳಕಂ ಮೃಗತಿಳಕಂ ಪಿಂ-

ಗಳಕಂ ಪೋಗೆಂದು ಕಳುಪಿದಂ ದವನಕನಂ || (ಕರ್ಣಾಟಕಪಂಚತಂತ್ರ, ೨.೯೮)

ವಿರಹದೆ ರಾಮಬಾಣದುಟಜಾಂಗಣರಮ್ಯಶಿಲಾತಲಂಗಳೊಳ್

ಬರೆಯೆ ವಿಚಿತ್ರಮಾಗೆಸೆವ ಸೀತೆಯ ಚಿತ್ರಮನಿನ್ನುಮಲ್ಲಿ ತ-

ನ್ನರಸನ ನಿಂದ ತಾಣಮನೆ ನೋಡಲಿದಂ ಪೊಱಮಟ್ಟಳಾಗಳು-

ರ್ವರೆಯನಿಳಾತನೂಜೆಯೆನುತಂತದನೀಕ್ಷಿಸುವರ್ ವನೇಚರರ್ || (ಕರ್ಣಾಟಕಕಾದಂಬರಿ, ೧.೯೭)

ಸ್ವೇದಜಲದಲಿ ಮಿಂದು ಪುನರಪಿ

ಖೇದಪಂಕದೊಳದ್ದು ಬಹಳ ವಿ-

ಷಾದರಜದಲಿ ಹೊರಳಿ ಭಯರಸನದಿಯೊಳೀಸಾಡಿ |

ಮೈದೆಗೆದು ಮರನಾಗಿ ದೆಸೆಯಲಿ

ಬೀದಿವರಿವುತ ವಿವಿಧಭಾವನ-

ಭೇದದಲಿ ಮನ ಮುಂದುಗೆಡುತಿರ್ದುದು ಧನಂಜಯನ ||  (ಕರ್ಣಾಟಭಾರತಕಥಾಮಂಜರಿ, ೩.೬.೫೨)       

ಸುತ್ತಣ ದೇಶದರಸಿಯರ ಬೈತಲೆ-

ಗುತ್ತಮಭೂಷಣವೆನಿಪ |

ಮುತ್ತಿನ ಸರವೆನ್ನ ರನ್ನವಾವುಗೆಗಳ

ಸುತ್ತ ಲಂಬಣಮಾದುದಿಂದು || (ಹದಿಬದೆಯ ಧರ್ಮ, ೧.೪೨)

ಇಲ್ಲಿ ಕಂದ, ವೃತ್ತ, ಷಟ್ಪದಿ ಮತ್ತು ಸಾಂಗತ್ಯಗಳಿಗೆ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕವಾದ ಒಂದೊಂದು ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಇವನ್ನು ಕಂಡಾಗ ಆದಿಪ್ರಾಸದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ವರೂಪ ಮನದಟ್ಟಾಗದಿರದು. ‘ಕನ್ನಡ ಕೈಪಿಡಿ’ಯಲ್ಲಿ “ಪದ್ಯದ ಪ್ರತಿಪಾದದಲ್ಲಿಯೂ ಆದಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದೆರಡನೆಯ ಸ್ವರಗಳ ನಡುವೆ ಒಂದೇ ವಿಧವಾದ ವ್ಯಂಜನವಿರುವುದು ಪ್ರಾಸದ ಸಾಮಾನ್ಯಲಕ್ಷಣವು” ಎಂದಿದೆ (ಪು. ೭೩). ಇದು ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಸರಿಯಾದ ಲಕ್ಷಣ ಹೌದಾದರೂ ತಾತ್ತ್ವಿಕವಾದ ಅಂಶಗಳಿಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ಫುಟವಾಗಿಲ್ಲ. ವಸ್ತುತಃ ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಂಜನದ ಸಾಮ್ಯವೊಂದೇ ಅಲ್ಲದೆ ಅದರ ಹಿಂದಿನ ಸ್ವರದ ಹ್ರಸ್ವತ್ವ-ದೀರ್ಘತ್ವಗಳ ಐಕರೂಪ್ಯವೂ ಇರಬೇಕು. ಮಾತ್ರಾಜಾತಿ ಮತ್ತು ಕರ್ಷಣಜಾತಿಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಅಂಶ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆವಧೇಯ. ವರ್ಣವೃತ್ತಗಳಲ್ಲಿ ಅವುಗಳ ಗುರು-ಲಘುವಿನ್ಯಾಸದ ನೈಯತ್ಯದ ಕಾರಣ ಈ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಬೇಕಿಲ್ಲ. ಮಾತ್ರಾ-ಕರ್ಷಣಜಾತಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಪ್ರಾಸಸ್ಥಾನದ ವ್ಯಂಜನವು ಸಂಯುಕ್ತಾಕ್ಷರವಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವೋಕ್ತ ನಿಯಮ ಐಚ್ಛಿಕವೆನಿಸುತ್ತದೆ.

ಇನ್ನುಂ ನಿಜಮಿಥ್ಯಾಜ್ಞಾ-

ನೋನ್ನತಿಯಂ ಬಿಸುಟು ನಂಬು ಸಮ್ಯಕ್ತ್ವಮನಿಂ-

ತೆನ್ನನೆ ಕಂಡಿಂ ತಿಳಿಯೆನೆ

ಸನ್ನುತಸಮ್ಯಕ್ತ್ವರತ್ನಮಂ ಕೈಗೊಂಡಂ|| (ಆದಿಪುರಾಣ, ೫.೯೬)

ಮೇಲಣ ಉದಾಹರಣೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡನೆಯ ಪಾದದ ಮೊದಲಿಗೆ ದೀರ್ಘಸ್ವರವು ಬಂದಿದೆಯಾದರೂ ಉಳಿದಂತೆ ಮೂರು ಪಾದಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಹ್ರಸ್ವಸ್ವರವೇ ಇದೆ. ಆದರೆ ಪ್ರಾಸದ ಪರಿಶುದ್ಧಿಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ, ಪ್ರಾಸಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಸಂಯುಕ್ತಾಕ್ಷರವು ಬಂದಾಗ ಅದರ ಹಿಂದಿನ ಅಕ್ಷರ ತನ್ನಂತೆ ತಾನೇ ಗುರುವಾಗುವ ಕಾರಣ ಆ ಅಕ್ಷರಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಸ್ವರದ ಹ್ರಸ್ವತ್ವ-ದೀರ್ಘತ್ವಗಳ ಪ್ರಮೇಯವೇ ಇಲ್ಲವಾಗುತ್ತದೆ. ಪದ್ಯದ ಮೊದಲ ಎರಡು ವರ್ಣಗಳು ಲಘುಗಳಾದಾಗ ಈ ತರ್ಕವನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ, ಆದಿಪ್ರಾಸವೆಂಬುದು ಕೇವಲ ವರ್ಣಸಾಮ್ಯವಾಗದೆ ಪ್ರತಿಪಾದದ ಮೊದಲ ಎರಡರಿಂದ ಮೂರು ಮಾತ್ರೆಗಳವರೆಗಿನ ಗುರು-ಲಘುಗಳ ಸಮತ್ವವೂ ಆಗಿರಬೇಕು. ವಸ್ತುತಃ ಪ್ರಾಸವೆಂಬುದರಲ್ಲಿಯೇ ಇಂಥ ಗುರು-ಲಘುಸಾಮ್ಯ ವಿವಕ್ಷಿತವೆಂಬುದನ್ನು ನಾವು ಈ ಮುನ್ನವೇ ಕಂಡ ಕಾರಣ ಆ ನಿಯಮವನ್ನಿಲ್ಲಿ ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಿದೆ, ಅಷ್ಟೆ.

To be continued.[1] ನೋಡಿ: ಸೇಡಿಯಾಪು ಛಂದಸ್ಸಂಪುಟ, ಪು. ೨೩೩-೨೩೬ (ಅಡಿಟಿಪ್ಪಣಿ)

[2] ಕವಿರಾಜಮಾರ್ಗವು ತಿಳಿಸುವ ವಿನುತ, ಶಾಂತೋಪನತ, ವರ್ಗೋದಿತ ಮೊದಲಾದ ಪ್ರಾಸಗಳಾಗಲಿ (೨.೩೧-೪೪), ಛಂದೋಗ್ರಂಥಕಾರರು ಒಕ್ಕಣಿಸುವ ಗಜ, ಹಯ, ಸಿಂಹ, ವೃಷಭ ಮೊದಲಾದ ಹಲವು ಆದಿಪ್ರಾಸಪ್ರಭೇದಗಳಾಗಲಿ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ವಿವೇಚಿಸಲ್ಪಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಇಲ್ಲಿಯ ತಾತ್ಪರ್ಯ.

 

   Next>>

Author(s)

About:

Dr. Ganesh is a 'shatavadhani' and one of India’s foremost Sanskrit poets and scholars. He writes and lectures extensively on various subjects pertaining to India and Indian cultural heritage. He is a master of the ancient art of avadhana and is credited with reviving the art in Kannada. He is a recipient of the Badarayana-Vyasa Puraskar from the President of India for his contribution to the Sanskrit language.

Prekshaa Publications

Karnataka’s celebrated polymath, D V Gundappa brings together in the fourth volume, some character sketches of the Dewans of Mysore preceded by an account of the political framework of the State before Independence and followed by a review of the political conditions of the State after 1940. These remarkable leaders of Mysore lived in a period that spans from the mid-nineteenth century to the...

Bharatiya Kavya-mimamseya Hinnele is a monograph on Indian Aesthetics by Mahamahopadhyaya N. Ranganatha Sharma. The book discusses the history and significance of concepts pivotal to Indian literary theory. It is equally useful to the learned and the laity.

Sahitya-samhite is a collection of literary essays in Kannada. The book discusses aestheticians such as Ananda-vardhana and Rajashekhara; Sanskrit scholars such as Mena Ramakrishna Bhat, Sridhar Bhaskar Varnekar and K S Arjunwadkar; and Kannada litterateurs such as DVG, S L Bhyrappa and S R Ramaswamy. It has a foreword by Shatavadhani Dr. R Ganesh.

The Mahābhārata is the greatest epic in the world both in magnitude and profundity. A veritable cultural compendium of Bhārata-varṣa, it is a product of the creative genius of Maharṣi Kṛṣṇa-dvaipāyana Vyāsa. The epic captures the experiential wisdom of our civilization and all subsequent literary, artistic, and philosophical creations are indebted to it. To read the Mahābhārata is to...

Shiva Rama Krishna

சிவன். ராமன். கிருஷ்ணன்.
இந்திய பாரம்பரியத்தின் முப்பெரும் கதாநாயகர்கள்.
உயர் இந்தியாவில் தலைமுறைகள் பல கடந்தும் கடவுளர்களாக போற்றப்பட்டு வழிகாட்டிகளாக விளங்குபவர்கள்.
மனித ஒற்றுமை நூற்றாண்டுகால பரிணாம வளர்ச்சியின் பரிமாணம்.
தனிநபர்களாகவும், குடும்ப உறுப்பினர்களாகவும், சமுதாய பிரஜைகளாகவும் நாம் அனைவரும் பரிமளிக்கிறோம்.
சிவன் தனிமனித அடையாளமாக அமைகிறான்....

ऋतुभिः सह कवयः सदैव सम्बद्धाः। विशिष्य संस्कृतकवयः। यथा हि ऋतवः प्रतिसंवत्सरं प्रतिनवतामावहन्ति मानवेषु तथैव ऋतुवर्णनान्यपि काव्यरसिकेषु कामपि विच्छित्तिमातन्वते। ऋतुकल्याणं हि सत्यमिदमेव हृदि कृत्वा प्रवृत्तम्। नगरजीवनस्य यान्त्रिकतां मान्त्रिकतां च ध्वनदिदं चम्पूकाव्यं गद्यपद्यमिश्रितमिति सुव्यक्तमेव। ऐदम्पूर्वतया प्रायः पुरीपरिसरप्रसृतानाम् ऋतूनां विलासोऽत्र प्रपञ्चितः। बेङ्गलूरुनामके...

The Art and Science of Avadhānam in Sanskrit is a definitive work on Sāhityāvadhānam, a form of Indian classical art based on multitasking, lateral thinking, and extempore versification. Dotted throughout with tasteful examples, it expounds in great detail on the theory and practice of this unique performing art. It is as much a handbook of performance as it is an anthology of well-turned...

This anthology is a revised edition of the author's 1978 classic. This series of essays, containing his original research in various fields, throws light on the socio-cultural landscape of Tamil Nadu spanning several centuries. These compelling episodes will appeal to scholars and laymen alike.
“When superstitious mediaevalists mislead the country about its judicial past, we have to...

The cultural history of a nation, unlike the customary mainstream history, has a larger time-frame and encompasses the timeless ethos of a society undergirding the course of events and vicissitudes. A major key to the understanding of a society’s unique character is an appreciation of the far-reaching contributions by outstanding personalities of certain periods – especially in the realms of...

Prekṣaṇīyam is an anthology of essays on Indian classical dance and theatre authored by multifaceted scholar and creative genius, Śatāvadhānī Dr. R Ganesh. As a master of śāstra, a performing artiste (of the ancient art of Avadhānam), and a cultured rasika, he brings a unique, holistic perspective to every discussion. These essays deal with the philosophy, history, aesthetics, and practice of...

Yaugandharam

इदं किञ्चिद्यामलं काव्यं द्वयोः खण्डकाव्ययोः सङ्कलनरूपम्। रामानुरागानलं हि सीतापरित्यागाल्लक्ष्मणवियोगाच्च श्रीरामेणानुभूतं हृदयसङ्क्षोभं वर्णयति । वात्सल्यगोपालकं तु कदाचिद्भानूपरागसमये घटितं यशोदाश्रीकृष्णयोर्मेलनं वर्णयति । इदम्प्रथमतया संस्कृतसाहित्ये सम्पूर्णं काव्यं...

Vanitakavitotsavah

इदं खण्डकाव्यमान्तं मालिनीछन्दसोपनिबद्धं विलसति। मेनकाविश्वामित्रयोः समागमः, तत्फलतया शकुन्तलाया जननम्, मातापितृभ्यां त्यक्तस्य शिशोः कण्वमहर्षिणा परिपालनं चेति काव्यस्यास्येतिवृत्तसङ्क्षेपः।

Vaiphalyaphalam

इदं खण्डकाव्यमान्तं मालिनीछन्दसोपनिबद्धं विलसति। मेनकाविश्वामित्रयोः समागमः, तत्फलतया शकुन्तलाया जननम्, मातापितृभ्यां त्यक्तस्य शिशोः कण्वमहर्षिणा परिपालनं चेति काव्यस्यास्येतिवृत्तसङ्क्षेपः।

Nipunapraghunakam

इयं रचना दशसु रूपकेष्वन्यतमस्य भाणस्य निदर्शनतामुपैति। एकाङ्करूपकेऽस्मिन् शेखरकनामा चित्रोद्यमलेखकः केनापि हेतुना वियोगम् अनुभवतोश्चित्रलेखामिलिन्दकयोः समागमं सिसाधयिषुः कथामाकाशभाषणरूपेण निर्वहति।

Bharavatarastavah

अस्मिन् स्तोत्रकाव्ये भगवन्तं शिवं कविरभिष्टौति। वसन्ततिलकयोपनिबद्धस्य काव्यस्यास्य कविकृतम् उल्लाघनाभिधं व्याख्यानं च वर्तते।

Karnataka’s celebrated polymath, D V Gundappa brings together in the third volume, some character sketches of great literary savants responsible for Kannada renaissance during the first half of the twentieth century. These remarkable...

Karnataka’s celebrated polymath, D V Gundappa brings together in the second volume, episodes from the lives of remarkable exponents of classical music and dance, traditional storytellers, thespians, and connoisseurs; as well as his...

Karnataka’s celebrated polymath, D V Gundappa brings together in the first volume, episodes from the lives of great writers, poets, literary aficionados, exemplars of public life, literary scholars, noble-hearted common folk, advocates...

Evolution of Mahabharata and Other Writings on the Epic is the English translation of S R Ramaswamy's 1972 Kannada classic 'Mahabharatada Belavanige' along with seven of his essays on the great epic. It tells the riveting...

Shiva-Rama-Krishna is an English adaptation of Śatāvadhāni Dr. R Ganesh's popular lecture series on the three great...

Bharatilochana

ಮಹಾಮಾಹೇಶ್ವರ ಅಭಿನವಗುಪ್ತ ಜಗತ್ತಿನ ವಿದ್ಯಾವಲಯದಲ್ಲಿ ಮರೆಯಲಾಗದ ಹೆಸರು. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಶೈವದರ್ಶನ ಮತ್ತು ಸೌಂದರ್ಯಮೀಮಾಂಸೆಗಳ ಪರಮಾಚಾರ್ಯನಾಗಿ  ಸಾವಿರ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇವನು ಜ್ಞಾನಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ಪ್ರಭಾವಿಸುತ್ತಲೇ ಇದ್ದಾನೆ. ಭರತಮುನಿಯ ನಾಟ್ಯಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಇವನೊಬ್ಬನೇ ನಮಗಿರುವ ಆಲಂಬನ. ಇದೇ ರೀತಿ ರಸಧ್ವನಿಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು...

Vagarthavismayasvadah

“वागर्थविस्मयास्वादः” प्रमुखतया साहित्यशास्त्रतत्त्वानि विमृशति । अत्र सौन्दर्यर्यशास्त्रीयमूलतत्त्वानि यथा रस-ध्वनि-वक्रता-औचित्यादीनि सुनिपुणं परामृष्टानि प्रतिनवे चिकित्सकप्रज्ञाप्रकाशे। तदन्तर एव संस्कृतवाङ्मयस्य सामर्थ्यसमाविष्कारोऽपि विहितः। क्वचिदिव च्छन्दोमीमांसा च...

The Best of Hiriyanna

The Best of Hiriyanna is a collection of forty-eight essays by Prof. M. Hiriyanna that sheds new light on Sanskrit Literature, Indian...

Stories Behind Verses

Stories Behind Verses is a remarkable collection of over a hundred anecdotes, each of which captures a story behind the composition of a Sanskrit verse. Collected over several years from...