ಕುವೆಂಪು ಕಂಡಂತೆ ಕಾವ್ಯಮೀಮಾಂಸೆ - 2

ಕವಿ

ಆಧುನಿಕ ಕವಿಗೆ ತನ್ನ ಮತ್ತು ಇತರ ನೆಲೆಗಳ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಅರಿವು, ಮತಾಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಸೀಮಿತತೆಯನ್ನು ಮೀರುವ ದೃಷ್ಟಿ, ದರ್ಶನಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ಮನಃಶಾಸ್ತ್ರದ ಪರಿಜ್ಞಾನ, ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಜಾಗತಿಕ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳ ತಿಳಿವು, ವಿಜ್ಞಾನದ ಆವಿಷ್ಕಾರಗಳ ಬಗೆಗೆ ಆಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನು ಕುರಿತು ಒಲವುಗಳು ಇರಬೇಕೆಂದು ಕುವೆಂಪು ಹಲವು ಬರೆಹಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತಾರೆ.[1] ಇದು ಬಹಳ ಆರೋಗ್ಯಕರವಾದ ನಿಲವು. ಇಂಥದ್ದೇ ನಿಲವನ್ನು ಸಾವಿರ ವರ್ಷಗಳಿಗೂ ಮುನ್ನ ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿದ್ದ ಕವಿ-ಆಲಂಕಾರಿಕ ಕ್ಷೇಮೇಂದ್ರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಅವನು ಇನ್ನೂ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಕವಿಯಾಗಬಯಸುವವನು ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ನೂರು ವಿಷಯಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನೇ ನೀಡಿದ್ದಾನೆ.[2]   

ಪುಟ್ಟಪ್ಪನವರು ಒಳ್ಳೆಯ ಕವಿಗೂ ಬರಿಯ ಪದ್ಯನಿರ್ಮಾತೃವಿಗೂ ಇರುವ ಭೇದವನ್ನು ದೃಷ್ಟಾಂತದ ಮೂಲಕ ಮನಮುಟ್ಟುವಂತೆ ತೋರ್ಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ: “ಕವಿಯ ಗಮ್ಯಸ್ಥಾನ ಕಲೆಯ ರಸಾನಂದ; ಪದ್ಯರಚಕನದು ಕಮ್ಮಾರ-ಪ್ರಯೋಜನ. ಕವಿತೆ ನೃತ್ಯದಂತೆ; ಪದ್ಯರಚನೆ ಪ್ರಯಾಣದಂತೆ. ನೃತ್ಯ ಮಾಡುವಾಗ ನಟನು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುವವನಾದರೂ, ಹೆಜ್ಜೆಗಳನ್ನು ಅನೇಕ ಸಾರಿ ಎತ್ತಿ ಇಡುವವನಾದರೂ ಇದ್ದಲ್ಲಿಯೆ ಇರುತ್ತಾನೆ. ಅವನು ಯಾವುದಾದರೂ ಗೊತ್ತಾದ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಸೇರಲೆಳಸುವ ಪ್ರಯಾಣಿಕನಲ್ಲ. ಆನಂದವೇ ನೃತ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಯ. ಪ್ರಯಾಣಿಕನಾದರೋ ತನ್ನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನೂ ಲಾಭಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಇಡುತ್ತಾನೆ.”[3] ಕಲಾನಿರ್ಮಾಣವೂ ಸೇರಿದಂತೆ ಮಾನವನ ಎಲ್ಲ ಬಗೆಯ ತೊಡಗಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಎರಡು ಆಯಾಮಗಳು ಇರುತ್ತವೆ: ಒಂದು ಅವ್ಯಾಜ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಯೋಜನಯೋಜಿತ. ಇಲ್ಲಿ ಕುವೆಂಪು ಹೇಳಿರುವಂತೆ ಕವಿಯದು ಅವ್ಯಾಜ ಆಸಕ್ತಿ; ಪದ್ಯರಚಕನದು ಪ್ರಯೋಜನಲಾಭದೃಷ್ಟಿಯದು. ಕವಿ ಪದ್ಯರಚಕನೂ ಆಗಬಲ್ಲ; ಆದರೆ ಎಲ್ಲ ಪದ್ಯರಚಕರೂ ಕವಿಗಳಲ್ಲ. ಪದ್ಯರಚಕ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕೌಶಲಪ್ರಧಾನವಾದ ರಚನೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ತಾತ್ಪರ್ಯವುಳ್ಳವನು ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯವಿದೆ. ಕವಿಯಾದರೋ ರಸಕ್ಕೆ ನಿಷ್ಠವಾಗಿ ದಿಟವಾದ ಕಲೆಯನ್ನು ಸೃಜಿಸಲೆಳಸುವವನು. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕುವೆಂಪು ಪದ್ಯರಚಕನಿಗಿಂತ ಕವಿ ಮಿಗಿಲಾದವನೆಂದು ನಿರೂಪಿಸಿರುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಯುಕ್ತ.

ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾವ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗೆ ಸಮುಚಿತ ಸ್ಥಾನ ದೊರೆತಿಲ್ಲ; ಅಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಿತವಾದ ಸ್ತ್ರೀಪಾತ್ರಗಳು ಗಂಡಸರಿಂದ ಸೃಷ್ಟವಾದುವು; ಹೆಣ್ಣಿನ ನಿಜವಾದ ಸ್ವಭಾವ-ವರ್ತನೆಗಳೂ ಆಶೆ-ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳೂ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಡರಣೆಗೊಂಡಿಲ್ಲ; ಕವಯಿತ್ರಿಯರು ಹೆಚ್ಚು ಮಂದಿ ಇರಲೇ ಇಲ್ಲ - ಎಂಬೀ ಬಗೆಯ ಆಕ್ಷೇಪಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕೇಳಿಬರುತ್ತವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪುಟ್ಟಪ್ಪನವರ ಉತ್ತರ ಹೀಗಿದೆ: “ಕಾವ್ಯಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಗಂಡಸರು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ; ಅಲ್ಲಿ ಬರುವ ಹಿರಿಯ ಹೆಣ್ಣುಗಳೆಲ್ಲ ಅವರ ಕೈಗಾರಿಕೆ; ಸೀತೆ, ಸಾವಿತ್ರಿ, ದಮಯಂತಿ, ಮಹಾಶ್ವೇತೆಯರೆಲ್ಲ ಪುರುಷಹೃದಯದ ಆಶಾಸೂಚಿಗಳೇ ಹೊರತು ಸ್ತ್ರೀಹೃದಯದ ವಿಷಯಸೂಚಿಗಳಲ್ಲ. ಸ್ತ್ರೀಯರೇ ಕಾವ್ಯಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಬರೆಯುವ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಕಥಾನಾಯಿಕೆಯರ ರೀತಿ ಬೇರೆಯಾಗುತ್ತಿತ್ತು ... ಇಂತಹ ಟೀಕೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸತ್ಯವಿರಬಹುದಾದರೂ ಶ್ರೇಯಸ್ಸಿನ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅದು ಅಪ್ರಕೃತ.”[4] ಇದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಪ್ರಬುದ್ಧವಾದ ನಿಲವು. ಭಾವಗಳು ಲಿಂಗಾತೀತವೆಂದ ಮೇಲೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಉಪಾದಾನಸಾಮಗ್ರಿಯಾಗಿ ಹೊಂದಿದ ಕಾವ್ಯದ ಉದ್ದೇಶ-ಪರಿಣಾಮಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸ್ತ್ರೀಪುರುಷಪ್ರಸ್ತಾವ ಗೌಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನೇ ಕುವೆಂಪು “ಶ್ರೇಯಸ್ಸಿನ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅಪ್ರಕೃತ” ಎಂದಿರುವುದು. ಕಾವ್ಯದಲ್ಲಿ ರಸವೇ ಶ್ರೇಯಸ್ಸು. ರಸದ ಅಳತೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಕವಿಯ ಹಾಗೂ ಉತ್ತಮ ಕವಯಿತ್ರಿಯ ರಚನೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ಭೇದವೂ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ನು ರಚನಾಕ್ರಮದಲ್ಲಿರಬಹುದಾದ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಯಾರೂ ಅಲ್ಲಗಳೆಯರು. ಇದು ಮನೋಧರ್ಮದಿಂದ ಒಡಮೂಡುವ ಶೈಲಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಂಗತಿಯಲ್ಲದೆ ಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದುದಲ್ಲ.

ಕುವೆಂಪು ಕವಿಯನ್ನು ಬಿಡಿಯಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಕಾಣದೆ ಪರಂಪರೆಯೊಂದರ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿಯೂ ಗಣಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮನೋವಿಜ್ಞಾನಿ ಸಿ. ಜೆ. ಯುಂಗ್‌ನ ಕಾಣ್ಕೆಯ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಕವಿಗೆ ವ್ಯಷ್ಟಿಮನಸ್ಸಿರುವಂತೆ ಆತನ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಸಮಷ್ಟಿಮನಸ್ಸೊಂದು ಇರುತ್ತದೆ ಎಂದು ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನು ಈಟಿಯ ಪ್ರತೀಕವನ್ನು ಬಳಸಿ ಮನಮುಟ್ಟುವಂತೆ ವಿಶದೀಕರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆ ಪ್ರಕಾರ ಸಮಾಜದ ಸಮಷ್ಟಿಮನಸ್ಸು ಈಟಿಯಾದರೆ ಕವಿಯ ವ್ಯಷ್ಟಿಮನಸ್ಸು ಅದರ ಮೊನೆ. “ಈಟಿಯೆಲ್ಲವೂ ಅದರ ಮೊನೆಯಲ್ಲ; ಮೊನೆಯಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಈಟಿಯಾಗುವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಮೊನೆ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಗುರಿ ಭೇದಿಸುವ ಶಕ್ತಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಈಟಿಯ ಗಾತ್ರದ ಸಹಾಯ ಬೇಕು. ಹಾಗೆಯೇ ಮೊನೆಯಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಈಟಿಯ ಗಾತ್ರದಿಂದೇನು ಪ್ರಯೋಜನ? ಈಟಿಯಲ್ಲಿ ಮೊನೆಗೆ ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರ ಸಿಕ್ಕಿರುವುದು ಅದರ ಪ್ರಧಾನ ಗಾತ್ರದಿಂದಲ್ಲ, ಅದರ ಕರ್ತವ್ಯಮಹಿಮೆಯಿಂದ ... ಜನಮನಸ್ಸು ಕವಿಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬೆಂಬಲವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಈಟಿಯ ಮೈ ಅದರ ಮೊನೆಗೆ ಬೆಂಬಲವಾಗಿರುವಂತೆ. ಕವಿಮನಸ್ಸೂ ಜನಮನಸ್ಸಿನ ಪ್ರಗತಿಗೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ, ಈಟಿಯ ಮೊನೆಯಂತೆ.”[5] ಈ ವಿವರಣೆಯು ಪಶ್ಚಿಮದಲ್ಲಿ ಶತಮಾನಗಳುದ್ದಕ್ಕೂ ಬೆಳೆಯುತ್ತ ಬಂದಿರುವ ಕವಿ ಮತ್ತು ಪರಂಪರೆಗಳ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಕುರಿತ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ನಿಲುಗಡೆಗೆ ತರಬಲ್ಲುದು. ಇಲ್ಲಿಯ ಆಲೋಚನೆ ಪ್ರಬುದ್ಧವಾಗಿದೆ, ದೃಷ್ಟಾಂತದ ಮೂಲಕ ವಿವರಿಸುವ ಪರಿ ಕವಿಸಹಜವಾಗಿದೆ, ಅದನ್ನು ಬಿಂದುಮಾತ್ರವಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತಾವಿಸದೆ ಸಾವಯವ ಚಿತ್ರವಾಗಿ ಬೆಳೆಸಿರುವುದು ಚಿಂತನೆಯ ಸಮಗ್ರತೆಯನ್ನೂ ಕಲ್ಪನೆಯ ಸಾಂಗತ್ಯವನ್ನೂ ತೋರಿಸುತ್ತಿದೆ.

ಇದೇ ಭಾವವನ್ನವರು ಭಂಗ್ಯಂತರದಿಂದ ಬಣ್ಣಿಸುವುದನ್ನು ಇಲ್ಲಿಯೇ ಗಮನಿಸಬಹುದು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಕವಿಸಮ್ಮೇಳನದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಕುವೆಂಪು ಮಾಡಿದ ಭಾಷಣವೊಂದರಲ್ಲಿ ಹಳತು-ಹೊಸತುಗಳ ಪರಸ್ಪರತೆಯತ್ತ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ; ಉದಯೋನ್ಮುಖ ಕವಿಗಳು ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾದ ಮಾರ್ಗವನ್ನೂ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ: “ಹೊಸತೆಂದರೆ ಏನು? ಹಳೆಯದರ ನಿಷೇಧವಲ್ಲ, ಹಳತಿಲ್ಲದ ಹೊಸತು ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಉಂಟೆ? ... ನಾವು ಹಳೆಯದನ್ನು ಹಳಿದು ಕ್ಷಣಕಾಲವೂ ಬದುಕಲಾರೆವು ... ತರುಣ ಕವಿಯೆ! ವಿನಯದಿಂದ ಶಿಷ್ಯನಂತೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗು, ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಆಚಾರ್ಯನಂತೆ ನಟಿಸಿ ದುಡುಕದಿರು.”[6] “ಹೊಸತೆಂಬುದು ಹಳೆಯದನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿ ನಿಲ್ಲುವುದೆಂದು ಯಾರೂ ತಿಳಿಯಬಾರದು ... ಸನಾತನದ ಸಾರವನ್ನು ಹೀರಿಕೊಂಡೇ ನೂತನ ಬೆಳೆಯಬೇಕು. ವರ್ತಮಾನಕಾಲ ಭೂತಕಾಲದ ನೆಲೆಗಟ್ಟಿನ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿದೆ. ಇಂದು ನಿನ್ನೆಗೆ ಋಣಿ, ನಾಳೆ ಇಂದಿಗೆ ಋಣಿ. ಒಂದನ್ನೊಂದು ಎಂದಿಗೂ ತ್ಯಜಿಸಲಾರವು. ಹಾಗೆಯೇ ಇಂದಿನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಹಿಂದಿನ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಪ್ರೇರಣೆಯನ್ನು ಎಷ್ಟು ಮಾತ್ರಕ್ಕೂ ಅಲ್ಲಗಳೆಯುವುದಿಲ್ಲ.”[7]

ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ಯಾವ ದೇಶದ ಕವಿಗೇ ಆಗಲಿ, ತನ್ನ ನೆಲದ ಪ್ರಾಚೀನ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಪರಿಜ್ಞಾನ ಆವಶ್ಯಕವೆಂದು ನುಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿಯೇ “ಭಾರತೀಯನಾದ ಕವಿಗೆ ವೇದ, ಉಪನಿಷತ್ತು, ಭಗವದ್ಗೀತೆ, ಷಡ್ದರ್ಶನಗಳು, ರಾಮಾಯಣ ಮಹಾಭಾರತಾದಿ ಮಹಾಕಾವ್ಯಗಳು, ಪುರಾಣಗಳು - ಇತ್ಯಾದಿ ಭಾರತೀಯ ದರ್ಶನ ಸಾಹಿತ್ಯಗಳು ಆತನ ಸಂಸ್ಕಾರಕೋಶವನ್ನು ಸಿದ್ಧಗೊಳಿಸುವ ಭಿತ್ತಿಯಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸುತ್ತವೆ” ಎಂಬ ಬೆಲೆಯುಳ್ಳ ಮಾತುಗಳನ್ನಾಡಿದ್ದಾರೆ.[8]

ಪರಂಪರೆಯಿಂದ ಸಿಡಿದೇಳಬೇಕೆಂದು ಹಿರಿಗೊರಲಿನಲ್ಲಿ ಘೋಷಣೆಗಳನ್ನೂ ಭಾಷಣಗಳನ್ನೂ ಮಾಡುವ ನವ್ಯ, ಬಂಡಾಯ ಮುಂತಾದ ಚಳುವಳಿಗಾರರ ನಿಲವು ಕುವೆಂಪು ಅವರದಕ್ಕಿಂತ ತೀರ ಭಿನ್ನವಾದುದು. ಚೋದ್ಯವೆಂದರೆ ಇಂಥ ಚಳುವಳಿಗಾರರು ಪುಟ್ಟಪ್ಪನವರನ್ನು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಕ್ರಾಂತಿಗಳ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿ ತಾವೇ ನಿಲ್ಲಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ! ಸ್ವಯಂ ಕುವೆಂಪು ಅವರೇ ನವ್ಯರನ್ನು ಕುರಿತು ಕಟುವಾದ ಆಕ್ಷೇಪಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದರೆಂದು ನೆನೆದಾಗ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿಕಟವಾಗಿ ತೋರುತ್ತದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನ ಅವರ ಮಾತುಗಳನ್ನೇ ಪರಿಕಿಸಬಹುದು: “ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಆಳವಿಲ್ಲದ ಅಪಕ್ವಾನುಭವದ ತರುಣರು ಕಾಫ್ಕ, ಕಾಮು, ಸಾರ್ತ್ರೆ, ಕಿರ್ಕೆಗಾರ್ಡ್ ಎಂದೆಲ್ಲ ಹೆಸರು ಹೇಳಿ ಬೆರಗುಗೊಳಿಸಲು ಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವಿವೇಕದಿಂದಲೋ ಅಸೂಯೆಯಿಂದಲೋ ಅಜ್ಞಾನದಿಂದಲೋ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಉತ್ತಮತೆಯನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಿ, ತಿರಸ್ಕರಿಸಿ ವಿದೇಶೀಯ ಬೇಗಡೆಗೆ ಮಾರುಹೋಗಿದ್ದಾರೆ.”[9] ಒಮ್ಮೆ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನವ್ಯರ ಪ್ರಸ್ತಾವ ಬಂದಾಗ ಆವಿಷ್ಟರೆಂಬಂತೆ ವಾಚಾಮಗೋಚರವಾಗಿ ತೆಗಳತೊಡಗಿದ ಕುವೆಂಪು ಸರಿಯಾದ ಬೈಗುಳಗಳು ತತ್‌ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಸಿಗದೆ ಒದ್ದಾಡಿದ್ದನ್ನು ಕೆ. ವಿ. ಸುಬ್ಬಣ್ಣ ನೆನೆದಿದ್ದಾರೆ.[10]

ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಚರ್ಚಿಸಬೇಕಿದೆ. ಮೇಲೆ ಕಂಡಂತೆ ಹಳತು-ಹೊಸತುಗಳ ನಡುವೆ ಸೊಗಸಾದ ಸಮನ್ವಯವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿ, ಅವಿಚಾರಿತವಾಗಿ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಬಿರುಕು ಮೂಡಿಸುವ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಖಂಡಿಸಿದ ಕುವೆಂಪು ಇವಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾದ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ತಾವೇ ಮಂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿಚಾರಕ್ರಾಂತಿ, ನಿರಂಕುಶಮತಿ ಮೊದಲಾದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟುವ ಹುರುಪಿನಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೆಲವೆಡೆ ಸಂಪ್ರದಾಯವೆಲ್ಲವೂ ಕಂದಾಚಾರ ಎಂಬ ರೀತಿಯ ಬೀಸುಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಮೊದಲೇ ಕಂಡಂತೆ ಕುವೆಂಪು ಅವರದು ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಕವಿಮನಸ್ಸು; ಅದರಲ್ಲಿ ಆವೇಶಗಳೂ ಏರಿಳಿತಗಳೂ ಸಹಜ. ಇವುಗಳ ಜೊತೆ ಆಗ್ರಹ-ಅಭಿನಿವೇಶಗಳೂ ಸೇರಿಕೊಂಡಾಗ ತೊಡಕು ತಲೆಯೆತ್ತುತ್ತದೆ. ಪುಟ್ಟಪ್ಪನವರ ಜೀವಿತದ ಉತ್ತರಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಆಗ್ರಹ ಮೇರೆ ಮೀರಿ ಮೂಡಿದುದೊಂದು ವಿಪರ್ಯಾಸ. ಈ ಹಂತದ ಅವರ ಇನ್ನಿತರ ಕಾವ್ಯಮೀಮಾಂಸಾತ್ಮಕ ಆಲೋಚನೆಗಳೂ ಹಳಿತಪ್ಪಿರುವುದನ್ನು ಗುರುತಿಸಬಹುದು. ಈ ಬಗೆಯ ಪ್ರಸಂಗಗಳಲ್ಲಿ ಕವಿಯಾಗಿ, ವಿಮರ್ಶಕರಾಗಿ, ಸಮಾಜಸುಧಾರಕರಾಗಿ ಅವರು ನಡಸಿದ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ವಿಭಜಿಸಿ ಬೆಲೆಕಟ್ಟುವುದು ಯುಕ್ತ. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಆತನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಅಚ್ಚೊತ್ತಿರುತ್ತದೆ, ನಿಜ; ಆದರೆ ಪರಸ್ಪರ ಋಣಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸುವ ಕೃತ್ಯಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸುವಾಗ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಸಾರಾಸಗಟಾಗಿ ತೆಗೆದುಹಾಕದೆ ಒಂದೊಂದನ್ನೂ ಅದರ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿಯೇ ವಿವೇಚಿಸುವುದು ಲೇಸು.

ಇದೇ ಸಾಲಿಗೆ ಕವಿಯನ್ನು ಕುರಿತ ಅವರ ಅತ್ಯುಕ್ತಿ-ಅತಿಶಯೋಕ್ತಿಗಳೂ ಸೇರುತ್ತವೆ. ಒಂದು ಕಡೆ ಕವಿಯನ್ನು ಪರಂಪರೆಯ ಬೆಂಬಲವಿಲ್ಲದೆ ಬಾಳಲಾಗದವನೆಂದೂ ಪರಂಪರೆಯ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯೆಂದೂ ಗಣಿಸುವ ಕುವೆಂಪು ಬೇರೆಯ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಆತನನ್ನು ರಸಋಷಿ ಎಂದು, ಕವನಗಳೇ ಮಂತ್ರಗಳೆಂದು ಕೊಂಡಾಡಿದ್ದಾರೆ.[11] ಇನ್ನೂ ಮುಂದೆ ಸಾಗಿ, “ಕವಿಗರಸುಗಿರಸುಗಳ ಋಣವಿಲ್ಲ! ಅವನಗ್ನಿಮುಖಿ! ಪ್ರಳಯಶಿಖಿ!”[12] ಎಂದು ಉದ್ಗರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಥ ಉದ್ಗಾರಗಳು ನೂರಾರಿವೆ.[13] ಇವು ಕಾವ್ಯದ ಸಾಲುಗಳಾಗಿ ಚೆಲುವಾಗಿ ಕಂಡರೂ ವೈಚಾರಿಕ ವಾದಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಕೆಯಾದಾಗ ಅಪಾಯಕರವಾಗುತ್ತವೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವೃತ್ತಿ, ಸಮುದಾಯ, ಜನವರ್ಗದವರೂ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಕೆಲಸಗಳ ಬಗೆಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡುತ್ತಾರೆ, ಅವನ್ನು ಹೊಗಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಇಂಥ ಅಭಿಮಾನ ಸಹಜ, ಸಹ್ಯ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಸ್ವಾಗತಾರ್ಹ ಕೂಡ. ಆದರೆ ಅಭಿಮಾನವು ಅಹಂಕಾರದ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಮುಟ್ಟಿದಾಗ, ಮತ್ತೊಬ್ಬರ ಅಭಿಮಾನಕ್ಕೆ ಪೆಟ್ಟು ಕೊಡುವಂತೆ ಆದಾಗ ಕ್ಷಮ್ಯವೆನಿಸದು. ಕ್ರೀಡಾಳುವಿನ ಕಾಯಪಟುತ್ವದಂತೆ, ವಿಜ್ಞಾನಿಯ ಬುದ್ಧಿಬಲದಂತೆ ತನ್ನ ಕಲ್ಪನಾಶಕ್ತಿಯೂ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಸಾಮರ್ಥ್ಯವೂ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದರೂ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಗುಣವೆಂದು ಕವಿಯು ಮನಗಾಣಬೇಕು. ಈ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ತಾತ್ತ್ವಿಕ ಸ್ತರದಲ್ಲಿ ಆಲೋಚಿಸಿದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಳಕು ಲಭಿಸೀತು - ಸ್ವಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾದ ಕರ್ಮವನ್ನು ನಡಸಲು ಯಾವೆಲ್ಲ ಮಾನಸಿಕ, ವಾಚಿಕ, ದೈಹಿಕ ಗುಣಗಳು ಸಹಕರಿಸುವುವೋ ಅವನ್ನು ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಊರ್ಜಿತವಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಸ್ವಪರಹಿತವನ್ನು ಸಾಧಿಸಲೆಳಸಬೇಕು. ಇದು ಶ್ರೇಯಃಸಾಧನದ ಮಾರ್ಗ. ಸ್ವಧರ್ಮದ ಅಭಿಜ್ಞಾನ-ಅನುಸಂಧಾನಗಳಲ್ಲಿ, ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಹಾಗೂ ಆರ್ಜಿತ ಶಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಮೇಲು-ಕೀಳುಗಳಿರುತ್ತವೆಯೇ ಹೊರತು ವರ್ಗ-ವೃತ್ತಿಗಳಲ್ಲಲ್ಲ. ಜಗತ್ತಿಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಬೇಕು, ಎಲ್ಲವೂ ಬೇಕು. ಕವಿಕರ್ಮವನ್ನು ಕುರಿತ ಕುವೆಂಪು ಅವರ ಅವಾಸ್ತವಿಕ ಆಲೋಚನೆಗಳಿಗೆ ಅವರ ರಮ್ಯ ಮನೋಧರ್ಮವು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ತಾರುಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಆರಾಧಿಸಿ ಓದಿಕೊಂಡ ಪಾಶ್ಚಾತ್ತ್ಯ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಕವಿಗಳ ಪ್ರಭಾವವೂ ಕಾರಣವೆನ್ನಬೇಕು. “ಕವಿಗಳೇ ಜಗತ್ತಿನ ಅನಧಿಕೃತ ಶಾಸಕರು” ಎಂದು ಸಾರಿದ್ದ ಶೆಲ್ಲಿಯ ಪ್ರಬಂಧವೊಂದನ್ನು ಅವರು ೧೯೩೦ರಷ್ಟು ಹಿಂದೆಯೇ “ಕವಿತೆಯ ಸಮರ್ಥನೆ” ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಅನುವಾದಿಸಿದ್ದರೆಂಬ ತಥ್ಯ ಮೇಲಣ ನಿಗಮನವನ್ನು ಪೋಷಿಸುತ್ತದೆ.[1] ಕುವೆಂಪು ಸಮಗ್ರ ಗದ್ಯ, ಸಂ. ೧, ಪು. ೨೭, ೪೦-೪೬

[2] ನೋಡಿ: ಕವಿಕಂಠಾಭರಣ, ೨.೩-೨೨

[3] ಕುವೆಂಪು ಸಮಗ್ರ ಗದ್ಯ, ಸಂ. ೧, ಪು. ೧೦

[4] ಕುವೆಂಪು ಸಮಗ್ರ ಗದ್ಯ, ಸಂ. ೧, ಪು. ೧೭೧

[5] ಕುವೆಂಪು ಸಮಗ್ರ ಗದ್ಯ, ಸಂ ೧, ಪು. ೪೦-೪೧

[6] ಕುವೆಂಪು ಸಮಗ್ರ ಗದ್ಯ, ಸಂ. ೧, ಪು. ೭, ೮

[7] ಕುವೆಂಪು ಸಮಗ್ರ ಗದ್ಯ, ಸಂ. ೧, ಪು. ೧೯

[8] ಕುವೆಂಪು ಸಮಗ್ರ ಗದ್ಯ, ಸಂ. ೧, ಪು. ೪೨೯

[9] ಕುವೆಂಪು ಸಮಗ್ರ ಗದ್ಯ, ಸಂ. ೨, ಪು. ೪೫೫

[10] ಕುವೆಂಪುಗೆ ಪುಟ್ಟ ಕನ್ನಡಿ, ಪು. ೪೭

[11] ಕುವೆಂಪು ಸಮಗ್ರ ಕಾವ್ಯ, ಸಂ. ೧ (ಕೃತ್ತಿಕೆ), ಪು. ೪೬೦

[12] ಕುವೆಂಪು ಸಮಗ್ರ ಕಾವ್ಯ, ಸಂ. ೧ (ಪಾಂಚಜನ್ಯ), ಪು. ೧೪೧

[13] ಕುವೆಂಪು ಹಲವೆಡೆ ವಿನಯದ ಸೋಗಿನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವೇ ವೈಭವಕರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಭಾವದ ಪರಾಕಾಷ್ಠೆಯನ್ನು ಅವರದೇ ಹೆಸರಿನ ಕವಿತೆಯ ಕೆಲವು ಸಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು:

ವಿಧಿಯ ಮನಸು ಕಡೆದ ಕನಸು

ಕಾಣ್ಬ ಕಣಸೆ, ಕಾಣ್: ಕುವೆಂಪು!

ಭಕ್ತಿಯಡಿಯ ಹುಡಿ - ಕುವೆಂಪು!

ಗುರುಹಸ್ತದ ಕಿಡಿ - ಕುವೆಂಪು!

ನುಡಿರಾಣಿಯ ಗುಡಿ - ಕುವೆಂಪು!

ಸಿರಿಗನ್ನಡ ಮುಡಿ - ಕುವೆಂಪು!

ನೋಡಿ: ಕುವೆಂಪು ಸಮಗ್ರ ಕಾವ್ಯ, ಸಂ. ೨ (ಕದರಡಕೆ), ಪು. ೩೭೮

To be continued.

 

Author(s)

About:

Shashi Kiran B N holds a bachelor’s degree in Mechanical Engineering and a master's degree in Sanskrit. His interests include Indian aesthetics, Hindu scriptures, Sanskrit and Kannada literature and philosophy.

Prekshaa Publications

Indian Perspective of Truth and Beauty in Homer’s Epics is a unique work on the comparative study of the Greek Epics Iliad and Odyssey with the Indian Epics – Rāmāyaṇa and Mahābhārata. Homer, who laid the foundations for the classical tradition of the West, occupies a stature similar to that occupied by the seer-poets Vālmīki and Vyāsa, who are synonymous with the Indian culture. The author...

Karnataka’s celebrated polymath, D V Gundappa brings together in the sixth volume of reminiscences character sketches of prominent public figures, liberals, and social workers. These remarkable personages hailing from different corners of South India are from a period that spans from the late nineteenth century to the mid-twentieth century. Written in Kannada in the 1970s, these memoirs go...

An Introduction to Hinduism based on Primary Sources

Authors: Śatāvadhānī Dr. R Ganesh, Hari Ravikumar

What is the philosophical basis for Sanātana-dharma, the ancient Indian way of life? What makes it the most inclusive and natural of all religio-philosophical systems in the world?

The Essential Sanātana-dharma serves as a handbook for anyone who wishes to grasp the...

Karnataka’s celebrated polymath, D V Gundappa brings together in the fifth volume, episodes from the lives of traditional savants responsible for upholding the Vedic culture. These memorable characters lived a life of opulence amidst poverty— theirs  was the wealth of the soul, far beyond money and gold. These vidvāns hailed from different corners of the erstwhile Mysore Kingdom and lived in...

Padma Bhushan Dr. Padma Subrahmanyam represents the quintessence of Sage Bharata’s art and Bhārata, the country that gave birth to the peerless seer of the Nāṭya-veda. Padma’s erudition in various streams of Indic knowledge, mastery over many classical arts, deep understanding of the nuances of Indian culture, creative genius, and sublime vision bolstered by the vedāntic and nationalistic...

Bhārata has been a land of plenty in many ways. We have had a timeless tradition of the twofold principle of Brāhma (spirit of wisdom) and Kṣāttra (spirit of valour) nourishing and protecting this sacred land. The Hindu civilisation, rooted in Sanātana-dharma, has constantly been enriched by brāhma and safeguarded by kṣāttra.
The renowned Sanskrit poet and scholar, Śatāvadhānī Dr. R...

ಛಂದೋವಿವೇಕವು ವರ್ಣವೃತ್ತ, ಮಾತ್ರಾಜಾತಿ ಮತ್ತು ಕರ್ಷಣಜಾತಿ ಎಂದು ವಿಭಕ್ತವಾದ ಎಲ್ಲ ಬಗೆಯ ಛಂದಸ್ಸುಗಳನ್ನೂ ವಿವೇಚಿಸುವ ಪ್ರಬಂಧಗಳ ಸಂಕಲನ. ಲೇಖಕರ ದೀರ್ಘಕಾಲಿಕ ಆಲೋಚನೆಯ ಸಾರವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಈ ಹೊತ್ತಗೆ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಛಂದಸ್ಸಿನ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಲಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ತೌಲನಿಕ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮತ್ತು ಅಂತಃಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಯನಗಳ ತೆಕ್ಕೆಗೆ ಬರುವ ಬರೆಹಗಳೂ ಇಲ್ಲಿವೆ. ಶಾಸ್ತ್ರಕಾರನಿಗಲ್ಲದೆ ಸಿದ್ಧಹಸ್ತನಾದ ಕವಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸ್ಫುರಿಸಬಲ್ಲ ಎಷ್ಟೋ ಹೊಳಹುಗಳು ಕೃತಿಯ ಮೌಲಿಕತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿವೆ. ಈ...

Karnataka’s celebrated polymath, D V Gundappa brings together in the fourth volume, some character sketches of the Dewans of Mysore preceded by an account of the political framework of the State before Independence and followed by a review of the political conditions of the State after 1940. These remarkable leaders of Mysore lived in a period that spans from the mid-nineteenth century to the...

Bharatiya Kavya-mimamseya Hinnele is a monograph on Indian Aesthetics by Mahamahopadhyaya N. Ranganatha Sharma. The book discusses the history and significance of concepts pivotal to Indian literary theory. It is equally useful to the learned and the laity.

Sahitya-samhite is a collection of literary essays in Kannada. The book discusses aestheticians such as Ananda-vardhana and Rajashekhara; Sanskrit scholars such as Mena Ramakrishna Bhat, Sridhar Bhaskar Varnekar and K S Arjunwadkar; and Kannada litterateurs such as DVG, S L Bhyrappa and S R Ramaswamy. It has a foreword by Shatavadhani Dr. R Ganesh.

The Mahābhārata is the greatest epic in the world both in magnitude and profundity. A veritable cultural compendium of Bhārata-varṣa, it is a product of the creative genius of Maharṣi Kṛṣṇa-dvaipāyana Vyāsa. The epic captures the experiential wisdom of our civilization and all subsequent literary, artistic, and philosophical creations are indebted to it. To read the Mahābhārata is to...

Shiva Rama Krishna

சிவன். ராமன். கிருஷ்ணன்.
இந்திய பாரம்பரியத்தின் முப்பெரும் கதாநாயகர்கள்.
உயர் இந்தியாவில் தலைமுறைகள் பல கடந்தும் கடவுளர்களாக போற்றப்பட்டு வழிகாட்டிகளாக விளங்குபவர்கள்.
மனித ஒற்றுமை நூற்றாண்டுகால பரிணாம வளர்ச்சியின் பரிமாணம்.
தனிநபர்களாகவும், குடும்ப உறுப்பினர்களாகவும், சமுதாய பிரஜைகளாகவும் நாம் அனைவரும் பரிமளிக்கிறோம்.
சிவன் தனிமனித அடையாளமாக அமைகிறான்....

ऋतुभिः सह कवयः सदैव सम्बद्धाः। विशिष्य संस्कृतकवयः। यथा हि ऋतवः प्रतिसंवत्सरं प्रतिनवतामावहन्ति मानवेषु तथैव ऋतुवर्णनान्यपि काव्यरसिकेषु कामपि विच्छित्तिमातन्वते। ऋतुकल्याणं हि सत्यमिदमेव हृदि कृत्वा प्रवृत्तम्। नगरजीवनस्य यान्त्रिकतां मान्त्रिकतां च ध्वनदिदं चम्पूकाव्यं गद्यपद्यमिश्रितमिति सुव्यक्तमेव। ऐदम्पूर्वतया प्रायः पुरीपरिसरप्रसृतानाम् ऋतूनां विलासोऽत्र प्रपञ्चितः। बेङ्गलूरुनामके...

The Art and Science of Avadhānam in Sanskrit is a definitive work on Sāhityāvadhānam, a form of Indian classical art based on multitasking, lateral thinking, and extempore versification. Dotted throughout with tasteful examples, it expounds in great detail on the theory and practice of this unique performing art. It is as much a handbook of performance as it is an anthology of well-turned...

This anthology is a revised edition of the author's 1978 classic. This series of essays, containing his original research in various fields, throws light on the socio-cultural landscape of Tamil Nadu spanning several centuries. These compelling episodes will appeal to scholars and laymen alike.
“When superstitious mediaevalists mislead the country about its judicial past, we have to...

The cultural history of a nation, unlike the customary mainstream history, has a larger time-frame and encompasses the timeless ethos of a society undergirding the course of events and vicissitudes. A major key to the understanding of a society’s unique character is an appreciation of the far-reaching contributions by outstanding personalities of certain periods – especially in the realms of...

Prekṣaṇīyam is an anthology of essays on Indian classical dance and theatre authored by multifaceted scholar and creative genius, Śatāvadhānī Dr. R Ganesh. As a master of śāstra, a performing artiste (of the ancient art of Avadhānam), and a cultured rasika, he brings a unique, holistic perspective to every discussion. These essays deal with the philosophy, history, aesthetics, and practice of...

Yaugandharam

इदं किञ्चिद्यामलं काव्यं द्वयोः खण्डकाव्ययोः सङ्कलनरूपम्। रामानुरागानलं हि सीतापरित्यागाल्लक्ष्मणवियोगाच्च श्रीरामेणानुभूतं हृदयसङ्क्षोभं वर्णयति । वात्सल्यगोपालकं तु कदाचिद्भानूपरागसमये घटितं यशोदाश्रीकृष्णयोर्मेलनं वर्णयति । इदम्प्रथमतया संस्कृतसाहित्ये सम्पूर्णं काव्यं...

Vanitakavitotsavah

इदं खण्डकाव्यमान्तं मालिनीछन्दसोपनिबद्धं विलसति। मेनकाविश्वामित्रयोः समागमः, तत्फलतया शकुन्तलाया जननम्, मातापितृभ्यां त्यक्तस्य शिशोः कण्वमहर्षिणा परिपालनं चेति काव्यस्यास्येतिवृत्तसङ्क्षेपः।

Vaiphalyaphalam

इदं खण्डकाव्यमान्तं मालिनीछन्दसोपनिबद्धं विलसति। मेनकाविश्वामित्रयोः समागमः, तत्फलतया शकुन्तलाया जननम्, मातापितृभ्यां त्यक्तस्य शिशोः कण्वमहर्षिणा परिपालनं चेति काव्यस्यास्येतिवृत्तसङ्क्षेपः।

Nipunapraghunakam

इयं रचना दशसु रूपकेष्वन्यतमस्य भाणस्य निदर्शनतामुपैति। एकाङ्करूपकेऽस्मिन् शेखरकनामा चित्रोद्यमलेखकः केनापि हेतुना वियोगम् अनुभवतोश्चित्रलेखामिलिन्दकयोः समागमं सिसाधयिषुः कथामाकाशभाषणरूपेण निर्वहति।

Bharavatarastavah

अस्मिन् स्तोत्रकाव्ये भगवन्तं शिवं कविरभिष्टौति। वसन्ततिलकयोपनिबद्धस्य काव्यस्यास्य कविकृतम् उल्लाघनाभिधं व्याख्यानं च वर्तते।

Karnataka’s celebrated polymath, D V Gundappa brings together in the third volume, some character sketches of great literary savants responsible for Kannada renaissance during the first half of the twentieth century. These remarkable...

Karnataka’s celebrated polymath, D V Gundappa brings together in the second volume, episodes from the lives of remarkable exponents of classical music and dance, traditional storytellers, thespians, and connoisseurs; as well as his...

Karnataka’s celebrated polymath, D V Gundappa brings together in the first volume, episodes from the lives of great writers, poets, literary aficionados, exemplars of public life, literary scholars, noble-hearted common folk, advocates...

Evolution of Mahabharata and Other Writings on the Epic is the English translation of S R Ramaswamy's 1972 Kannada classic 'Mahabharatada Belavanige' along with seven of his essays on the great epic. It tells the riveting...

Shiva-Rama-Krishna is an English adaptation of Śatāvadhāni Dr. R Ganesh's popular lecture series on the three great...

Bharatilochana

ಮಹಾಮಾಹೇಶ್ವರ ಅಭಿನವಗುಪ್ತ ಜಗತ್ತಿನ ವಿದ್ಯಾವಲಯದಲ್ಲಿ ಮರೆಯಲಾಗದ ಹೆಸರು. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಶೈವದರ್ಶನ ಮತ್ತು ಸೌಂದರ್ಯಮೀಮಾಂಸೆಗಳ ಪರಮಾಚಾರ್ಯನಾಗಿ  ಸಾವಿರ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇವನು ಜ್ಞಾನಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ಪ್ರಭಾವಿಸುತ್ತಲೇ ಇದ್ದಾನೆ. ಭರತಮುನಿಯ ನಾಟ್ಯಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಇವನೊಬ್ಬನೇ ನಮಗಿರುವ ಆಲಂಬನ. ಇದೇ ರೀತಿ ರಸಧ್ವನಿಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು...

Vagarthavismayasvadah

“वागर्थविस्मयास्वादः” प्रमुखतया साहित्यशास्त्रतत्त्वानि विमृशति । अत्र सौन्दर्यर्यशास्त्रीयमूलतत्त्वानि यथा रस-ध्वनि-वक्रता-औचित्यादीनि सुनिपुणं परामृष्टानि प्रतिनवे चिकित्सकप्रज्ञाप्रकाशे। तदन्तर एव संस्कृतवाङ्मयस्य सामर्थ्यसमाविष्कारोऽपि विहितः। क्वचिदिव च्छन्दोमीमांसा च...

The Best of Hiriyanna

The Best of Hiriyanna is a collection of forty-eight essays by Prof. M. Hiriyanna that sheds new light on Sanskrit Literature, Indian...

Stories Behind Verses

Stories Behind Verses is a remarkable collection of over a hundred anecdotes, each of which captures a story behind the composition of a Sanskrit verse. Collected over several years from...