ಭಾರತೀಯಕಾವ್ಯಮೀಮಾಂಸೆಯಲ್ಲಿ ಪಾದೆಕಲ್ಲು ನರಸಿಂಹಭಟ್ಟರು ಕಾಣಿಸಿದ ಒಳನೋಟಗಳು--ಉಪಸಂಹಾರ

This article is part 12 of 12 in the series ಪಾದೆಕಲ್ಲು ನರಸಿಂಹಭಟ್ಟರು

ಭಟ್ಟರು ಭಾರತೀಯವಿದ್ಯಾಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯಪ್ರಭಾವವು ಮಾಡಿದ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ತುಂಬ ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ವಿವೇಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಇಂಥ ಸತ್ತ್ವಶೂನ್ಯಚಿಂತನಕ್ರಮವು ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯಸಂಪರ್ಕಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲೇ ಉಂಟಾಗಿತ್ತೆಂದೂ ನಮ್ಮ ಪರಂಪರೆಯ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ತತ್ತ್ವಸ್ಖಾಲಿತ್ಯವನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ತರ್ಕಿಸುತ್ತಾರೆ (ಪು. ೧೦೯-೧೧೨). ಇಂಥ ಮಧ್ಯಯುಗದ ಸತ್ತ್ವಶೂನ್ಯತೆಗೆ ಮುಖ್ಯಕಾರಣ ಇಸ್ಲಾಮಿನ ಬರ್ಬರವಾದ ಆಕ್ರಮಣದಿಂದ ಉಂಟಾದ ರಾಜಕೀಯ-ಸಾಮಾಜಿಕ-ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ-ಧಾರ್ಮಿಕಕ್ಷೋಭೆಯೆಂಬುದನ್ನು ಅವರು ಕಂಠೋಕ್ತವಾಗಿ ಹೇಳದಿರುವುದು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಅನ್ಯಾಯ ಕೂಡ. ದಿಟವೇ, ಯಾವುದೇ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯು ಭೋಗಪಾರಮ್ಯವನ್ನವಲಂಬಿಸಿದಾಗ ಹೊರಗಿನ ಶತ್ರುಗಳ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಹ್ರಾಸವನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇಸ್ಲಾಮಿನ ದಾಳಿಯಿಲ್ಲದಿದ್ದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪರಂಪರೆಯ ಪತನ ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರದ್ದಾಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಸೃಷ್ಟಿಶೀಲತೆಯ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಅನುಕರಣೆ ಆಕ್ರಮಿಸಿತೆಂಬ ಭಟ್ಟರ ಪರಿಶೀಲನೆ ಒಪ್ಪುವಂಥದ್ದು. ಇದನ್ನು ಅಸಂಖ್ಯಪೂರ್ವಸೂರಿಗಳು ಹೇಳಿಯೇ ಇದ್ದಾರೆ.   

* * *

ಭಟ್ಟರು ಕಾವ್ಯ-ಕಾವ್ಯಮೀಮಾಂಸೆಗಳನ್ನು ಮಿಕ್ಕ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳ—ವಿಶೇಷತಃ ದರ್ಶನಶಾಸ್ತ್ರಗಳ—ಪರಂಪರೆಯೊಡನೆ ಹೋಲಿಸಿ, ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತದರ ಮೀಮಾಂಸೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ವಾಂಗೀಣಪರಿಪೋಷಣೆಯಿಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ದೃಶ್ಯ-ಶ್ರವ್ಯಪ್ರಕಾರಗಳ ಪೈಕಿ ದೃಶ್ಯಕ್ಕಿರುವ ವೈವಿಧ್ಯ ಶ್ರವ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂದಿಲ್ಲವೆಂದೂ ಗದ್ಯ-ಪದ್ಯಗಳ ಪೈಕಿ ಗದ್ಯದಲ್ಲಿ ವೈಪುಲ್ಯವಿಲ್ಲವೆಂದೂ ನಿರೂಪಿಸುತ್ತಾರೆ (ಪು. ೧೩೬). ಜೊತೆಗೆ ಕಾವ್ಯ-ನಾಟಕಗಳ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳನ್ನೂ ಆಕ್ಷೇಪಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಈ ನಿಲವು ಆಂಶಿಕವಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಸ್ವೀಕಾರ್ಯ. ಏಕೆಂದರೆ ಇಂಥ ಕುಂದು-ಕೊರತೆಗಳು ಎಲ್ಲ ವಾಙ್ಮಯಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಇವೆ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಭಾಷ್ಯಲಕ್ಷಣಕ್ಕೇ ಬಹಿರ್ಭೂತವಾದ ಅದೆಷ್ಟೋ ಪ್ರಸ್ಥಾನತ್ರಯಭಾಷ್ಯಗಳನ್ನು ವೇದಾಂತವೆಂಬ ಹೆಸರಿನಡಿ ನೋಡಬಹುದು. ಯಾವುದೇ ವಿದ್ಯಾಶಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಮೌಲಿಕವಾದ ಕೃತಿಗಳ ಆವಿರ್ಭಾವವು ವಿರಳವೇ ಸರಿ. ವಿಶೇಷತಃ ಕಾಲಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಇವುಗಳ ತೇರ್ಗಡೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ. ಇದಕ್ಕೆ ನೂರಾರು ನಿದರ್ಶನಗಳಿದ್ದರೂ ಗ್ರಂಥವಿಸ್ತರಭೀತಿಯಿಂದ ಕೊಡಲಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ, ಅಷ್ಟೇ. ಅಲ್ಲದೆ ದರ್ಶನಶಾಸ್ತ್ರಗಳಿಗೆ ಬಂದಡರುವ ಯೋಗಿಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದ ಭೂತವು ಪುಣ್ಯವಶಾತ್ ಅಲಂಕಾರಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಆ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಡಿಲ್ಲ. ಜೊತೆಗೆ ವಿವಿಧಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ತೋರುವ ಅಂತರ್ವಿರೋಧಗಳೂ ವಿಭಿನ್ನಪಕ್ಷಗಳ ನಡುವಣ ವಿರೋಧಗಳೂ ಹೇರಳ. ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಕೃತಿಗಳ ಕಳಪೆತನವು ಯಾವುದೇ ನಿರ್ದಿಷ್ಟಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿಯೇ ಒಂದೆಡೆ ಭಟ್ಟರು ಮೂಲಗ್ರಂಥ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗ್ರಂಥಗಳ ನಡುವಣ ಕಾಲದ ಅಂತರವು ಕಾವ್ಯ-ಕಾವ್ಯಮೀಮಾಂಸೆಗಳ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆಯಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇಂಥ ಅಂತರ ಮಿಕ್ಕ ಶಾಸ್ತ್ರಪರಂಪರೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಇದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ: ವೇದೋಪನಿಷತ್ತುಗಳ ಕಾಲಕ್ಕೂ ಅವುಗಳ ವ್ಯಾಖ್ಯಾತೃಗಳ ಕಾಲಕ್ಕೂ ಎಣೆಮೀರಿದ ಅಂತರವುಂಟು. ಹೀಗೆಯೇ ಅವರು ಸೂತ್ರ-ಭಾಷ್ಯರಚನಾಕ್ರಮದ ರೂಪವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನು ಮಿಗಿಲಾಗಿ ಕೊಂಡಾಡಿರುವುದೂ ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಹ. ಏಕೆಂದರೆ ಈ ಬಗೆಯ ನಿರೂಪಣಕ್ರಮವು ರಾಚನಿಕವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ ಮಾತ್ರ. ಜೊತೆಗೆ ಇದು ಶಾಸ್ತ್ರತತ್ತ್ವೇತರವಾದ ಸಂಗತಿಯೂ ಹೌದು. ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಮಿಗಿಲಾಗಿ, ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತಾತ್ತ್ವಿಕವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವಿಲ್ಲ; ಪ್ರತ್ಯುತ ಸೂತ್ರಶೈಲಿಯು ವ್ಯಾಕರಣವೊಂದನ್ನುಳಿದು ಮಿಕ್ಕಂತೆ ಗೊಂದಲದ ಗೂಡೇ ಆಗಿದೆ. ಇಂಥ ರೂಪಮೋಹ ಭಟ್ಟರಂಥವರಿಗೆ ಬೇಕಿಲ್ಲ.  

* * *

ಉಪಸಂಹಾರ

ಪಾದೆಕಲ್ಲು ನರಸಿಂಹಭಟ್ಟರ ಕಾವ್ಯಮೀಮಾಂಸಾಚಿಂತನಗಳು ಭಾರತೀಯಪರಂಪರೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾದುವು; ಅಲ್ಲಿಯ ಸನಾತನತತ್ತ್ವಗಳನ್ನೇ ಮತ್ತೆ ಎತ್ತಿಕೊಡುವಂಥವು. ಯಾವುದೇ ವಿಚಾರದ ಅಪ್ರತಿಹತತೆಯು ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆಲ್ಲ ಅದು ಸ್ವತಃಸಿದ್ಧವೂ ವಿಶ್ವಜನೀನವೂ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಲೇ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪ್ರತ್ಯೇಕವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸ್ವಂತಿಕೆಯೆಂಬ ಮಾತು ಸಲ್ಲುವುದಿಲ್ಲ. ಇದೊಂದು ಬಗೆಯ ಅಪೌರುಷೇಯತೆಯೂ ಹೌದು. ಬಹುಶಃ ಇಂಥ ತತ್ತ್ವೈಕರೂಪದ ಕಾರಣ ಇಲ್ಲಿ ವಿಸ್ತರಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಅನುಲಕ್ಷಿಸಿದರೆ ಭಟ್ಟರ ಆಲೋಚನೆಗಳ ಮಹತ್ತ್ವವೂ ಮಿತಿಯೂ ಮನದಟ್ಟಾಗದಿರವು. ಅವರ ಚಿಂತನದ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವು ಅನುದಿನಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸುಷುಪ್ತಿಯ ಮಹತ್ತ್ವವಿದ್ದಂತೆ. ಜಾಗ್ರತ್-ಸ್ವಪ್ನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ನಡಸುವ ಎಲ್ಲ ಕ್ರಿಯೆಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಚೈತನ್ಯವು ಸುಷುಪ್ತಿಯ “ನಿಷ್ಕ್ರಿಯ”ವಿಶ್ರಾಂತಿಯಿಂದಲೇ ಚಿಮ್ಮಿರುತ್ತದೆಂಬುದು ಎಲ್ಲರ ಅನುಭವ. ಆದರೆ ಇಂಥ ಸುಷುಪ್ತಿಯು ತನ್ನಂತೆ ತಾನು ವ್ಯವಹರಿಸಲಾರದು; ವ್ಯವಹರಿಸಬೇಕಿಲ್ಲ ಕೂಡ. ಏಕೆಂದರೆ ಸುಷುಪ್ತಿಯು ಎಲ್ಲ ಬಗೆಯ ಭೇದಗಳಿಗೆ ಅತೀತ. ಇಲ್ಲಿ ತ್ರಿಪುಟೀವ್ಯವಹಾರವೇ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಜಾಗ್ರತ್-ಸ್ವಪ್ನಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗಲ್ಲ. ಇದೇ ರೀತಿ ಭಟ್ಟರ ತಾತ್ತ್ವಿಕಚಿಂತನಗಳೂ ಅನ್ವಿತವಾಗಬೇಕೆಂದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಭೇದವನ್ನೂ ವ್ಯಾವಹಾರಿಕವಿಭಾಗಗಳನ್ನೂ ಒಪ್ಪದೆ ಗತ್ಯಂತರವಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟೇಕೆ, ಅವರ ಗ್ರಂಥರೂಪದ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯೇ ಇದಕ್ಕೊಂದು ಸಾಕ್ಷಿ.

ಆದರೆ, ಅವರ ಕೆಲವೊಂದು ತವಕ-ತಲ್ಲಣಗಳನ್ನೂ ಹಾರೈಕೆ-ಎಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನೂ ಗಮನಿಸಿಕೊಂಡಲ್ಲಿ ಸಮಕಾಲೀನಸಾಹಿತ್ಯಮೀಮಾಂಸೆಗೂ ಸಂಸ್ಕೃತಿಚಿಂತನಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ನೆಲೆ-ಬೆಲೆಗಳು ದಕ್ಕುವುದರಲ್ಲಿ ಸಂದೇಹವಿಲ್ಲ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ: ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಕವಿ-ಪಂಡಿತರ ದೇಶ-ಕಾಲಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ತಲೆಕೆಡಿಸಿಕೊಂಡು, ಇವುಗಳನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸುವ ವ್ಯಗ್ರತೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಕೃತಿಕಾರರ ವಿಶಿಷ್ಟಯೋಗದಾನವನ್ನೇ ಮರೆತರೆ ಸರ್ವಾನರ್ಥವಾದೀತೆಂದು ಅವರು ಪ್ರಬೋಧಿಸುವುದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಗಂಭೀರವಾದ ಸ್ವಾಗತಾರ್ಹಸಂಗತಿ. ಅಂತೆಯೇ ದೇಶ-ಕಾಲಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಅನಿರ್ದಿಷ್ಟನಾದ ಕಾಳಿದಾಸ ಹಾಗೂ ತುಂಬ ನಿರ್ದಿಷ್ಟನಾದ ಬಾಣಭಟ್ಟರ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಆಸ್ವಾದಿಸಲು ಈ ಬಗೆಯ ಅನಿರ್ದಿಷ್ಟತೆ-ನಿರ್ದಿಷ್ಟತೆಗಳು ನಮ್ಮನ್ನು ಮಿಗಿಲಾಗಿ ಬಾಧಿಸುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಭಟ್ಟರು ಹೇಳುವುದಂತೂ ಎಲ್ಲರ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬರುವಂಥದ್ದೇ. ಆದರೆ ಈ ಬಗೆಯ ತತ್ತ್ವೀಕರಣದ ಹವಣಿನಲ್ಲಿ ಅಮೂರ್ತತೆಯನ್ನೊಂದು ಅಸ್ತ್ರವಾಗಿ ಮಾಡಕೊಳ್ಳಬೇಕಿಲ್ಲ. ಜೊತೆಗೆ ಇದೊಂದು ದೌರ್ಬಲ್ಯದಂತೆಯೂ ಆಗಬಾರದು.

ಅವ್ಯಕ್ತದ ವ್ಯಕ್ತೀಕರಣವೇ ಭಾರತೀಯಸಂವೇದನೆಯ ಬುನಾದಿಗಳಲ್ಲೊಂದೆಂಬ ಭಟ್ಟರ ಮಾತು ಸನಾತನಧರ್ಮದ ಇಂಗಿತವೂ ಹೌದು. ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಾಲದ ಪೂರ್ವಸೂರಿಗಳ ಪರಿಶ್ರಮವಿಲ್ಲದೆಯೇ ಸ್ವಯಂ ನಮಗೆ ಅವರು ಕಂಡು ವಿವರಿಸಿದ ವಿಚಾರಗಳು ಸ್ಫುರಿಸುವಂತಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಪೂರ್ವೋಕ್ತಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಅನ್ವಯನಿರಪೇಕ್ಷವಾಗಿಯೂ ಎತ್ತಿಹಿಡಿಯಲು ಸಾಧ್ಯ. ಆದರೆ, ಪೂರ್ವಸೂರಿಗಳ ರೂಪನಿಷ್ಠಪರಿಶ್ರಮವಿಲ್ಲದಿದ್ದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅದೆಷ್ಟೋ ಬಾರಿ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ನಿಷ್ಕರ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಆಗುವುದಿಲ್ಲವೆಂಬುದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಅರಿವಿಗೆ ಬಂದ ಸತ್ಯ. ಇದನ್ನು ಶಂಕರರು ಮಿಥ್ಯಾಮಾತ್ರವಾದ ಶಾಸ್ತ್ರವು ಪರಮಸತ್ಯವೆನಿಸಿದ ಬ್ರಹ್ಮದ ಪ್ರತ್ಯಭಿಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಒದಗಿಬರುತ್ತದೆಂಬುದನ್ನು ನಿರೂಪಿಸುವಲ್ಲಿ ಸೊಗಸಾಗಿ ತೋರಿಸಿಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಕಾಲದ ಶಾಸ್ತ್ರಲೋಕದ ಪ್ರೌಢಚರ್ಚೆಗಳೂ ಸೂಕ್ಷ್ಮಾತಿಸೂಕ್ಷ್ಮತರ್ಕ-ವಿತರ್ಕಗಳೂ ಮತ್ತೊಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯಜ್ಞಾನದ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತವೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಆ ಪೂರ್ವಸೂರಿಗಳ ಪರಿಶ್ರಮವೆಲ್ಲ ವ್ಯರ್ಥವೆಂದೋ ಸಂಕುಚಿತವೆಂದೋ ತಾತ್ಪರ್ಯವಲ್ಲ. ಹಾಗೆಯೇ ಪ್ರಜ್ಞಾಸ್ತರದಲ್ಲಿ ಅವರಿಂದ ನಾವು ಮತ್ತೂ ಮೇಲಿದ್ದೇವೆಂದು ಹೇಳುವ ಮಾತೂ ಸಾಪೇಕ್ಷ. ಏಕೆಂದರೆ ಮಾಹಿತಿಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಇದು ಸತ್ಯ; ಆದರೆ ಮೌಲ್ಯದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮಿಥ್ಯೆ. ಒಂದಂತೂ ನಿಜ: ಅದೆಂದರೆ, ಎಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವಸೂರಿಗಳು ನಮ್ಮನ್ನು ತಂದು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೋ ಅಲ್ಲಿಂದ ನಮ್ಮ ಪ್ರಸ್ಥಾನ; ಆದರೆ ಅದೆಷ್ಟೋ ಬಾರಿ ಇಂಥ ಪ್ರಸ್ಥಾನವು ಮತ್ತೆ ಪೂರ್ವಸೂರಿಗಳ ಮೂಲಪ್ರೇರಣೆಯಲ್ಲಿ ಪರ್ಯವಸಿಸುವುದೂ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷತಃ ಭೌತಜಗತ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಪ್ರಗತಿಯು ರೈಖಿಕವಾದರೂ ಭಾವಜಗತ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಇದು ಚಾಕ್ರಿಕ. ತ್ರಿಪುಟೀವಲಯದಲ್ಲಿ ಇವೆರಡೂ ಪರಸ್ಪರಭಾವಿತ.

ಇಂದು ಸಂಸ್ಕೃತ ಅಥವಾ ವೈದಿಕಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ತೀರ ಸಂಕುಚಿತಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಎಂಬಂತೆ ಕಂಡು, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಬ್ರಾಹ್ಮಣವೆಂಬ ಜನ್ಮಮಾತ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ವರ್ಗವೊಂದಕ್ಕಷ್ಟೇ ಸೀಮಿತವಾಗಿಸಿ ನಿಂದಿಸುವ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ದೃಷ್ಟಚರ. ಜೊತೆಗೆ ಇದರ ಪ್ರತಿಕೋಟಿಯಾಗಿ ಪ್ರಾಕೃತವೂ ಸೇರಿದಂತೆ ಮಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ದೇಶಭಾಷೆಗಳನ್ನೂ ವರ್ಣ-ಜಾತಿಗಳನ್ನೂ ತಂದಿರಿಸಿ ತಗಾದೆ ತೆಗೆಯುವ ಪರಿಪಾಟಿಯೂ ಬೆಳೆದಿದೆ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಈ ವಿಭಾಗವನ್ನು ಸಾರಾಸಗಟಾಗಿ “ಜಾನಪದ”ವೆಂಬ, ಪ್ರತಿಸಂಸ್ಕೃತಿಯೆಂಬ, ಉಪಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳೆಂಬ, ಅಧೀನಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳೆಂಬ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ಇದು ತುಳಿಯಲ್ಪಟ್ಟವರ ಕೂಗೆಂದೂ ಸಾರುವುದುಂಟು. ಈ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಮಹಿಳಾವಾದವನ್ನೂ ಜೋಡಿಸಿ ಮತ್ತೂ ವ್ಯಧಿಕರಣಬುದ್ಧಿಗಳಾಗುವುದುಂಟು. ಭಟ್ಟರು ತುಂಬ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾದರೂ ಸಮರ್ಥವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಎಲ್ಲ ಅವಾಂಛಿತವಾದ ಉಪಕ್ರಮಗಳಿಗೂ ಸಂಯಮದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ತೋರಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆನ್ವಯಿಕವ್ಯವಸಾಯವನ್ನು ಮಾಡಿದಲ್ಲಿ ಮಿಗಿಲಾದ ಒಳಿತುಂಟು.

ಹೀಗೆ ದುಡಿಯುವಾಗ ಯಾವುದೇ ತೆರನಾದ ಯೋಗಿಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದ ಪ್ರಲೋಭನೆಗೆ ತುತ್ತಾದಲ್ಲಿ ಅಪಾಯ ಕಟ್ಟಿಟ್ಟ ಬುತ್ತಿ. ಈ ಬಗೆಗೆ ವಿದ್ವಾಂಸರಾದ ಮಹೇಶ ಅಡಕೋಳಿಯಂಥವರು ಎಚ್ಚರಿಸಿಯೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಭಾರತೀಯಪುನರುತ್ಥಾನಯುಗದಲ್ಲಿ  ದಯಾನಂದ-ಅರವಿಂದರಂಥವರೂ ಈ ಸುಳಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದ್ದರು; ಗಾಂಧಿಯಂಥವರನ್ನೂ ಇದು ಗಾಢವಾಗಿ ಆವರಿಸಿತ್ತು. ಆದುದರಿಂದ ನಿರ್ವಿಶೇಷಾದ್ವೈತದ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿಯೇ ತತ್ತ್ವನಿಶ್ಚಯವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕಾನುಭವವೇ ಜೀವಾತು. ಭಟ್ಟರು ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಶಿಥಿಲವಾಗಿ ಚಿಂತಿಸಿದಂತೆ ತೋರುತ್ತದೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಲೇ ಅವರು ಸ್ಥೂಲಾದ್ವೈತ ಮತ್ತು ವಿಜ್ಞಾನವಾದಗಳ ಕಡೆಗೆ ವಾಲಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಸಹಜವಾಗಿಯೇ ಕ್ರಿಯಾದ್ವೈತದಂಥ ಅತಿವಾದಕ್ಕೂ ಎಡೆಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಈ ಕೆಲವು ಅಂಶಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಮಟ್ಟಿಗೆ ತಿದ್ದಿಕೊಂಡಲ್ಲಿ ಭಟ್ಟರ ವಿಚಾರಗಳು ಮತ್ತೂ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗುತ್ತವೆ; ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಅವರಾದರೂ ಇಂಥ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕಾನುಭವಮೂಲದ ಕೇವಲಾದ್ವೈತವನ್ನು ಒಪ್ಪುವಂಥವರೇ. ಕೇವಲ ವಿಚಾರವ್ಯಗ್ರತೆಯಷ್ಟೇ ಅವರಿಂದ ಅನ್ಯಥಾ ಪ್ರತಿಪಾದನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಸಿದೆಯೆಂದು ತೋರುತ್ತದೆ.

ನಮ್ಮ ಅಭಿಜಾತವಿದ್ಯೆಗಳ ಪೂರ್ಣಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸೀಮಿತಾರ್ಥದ ವಿಕಾಸವಾದವನ್ನಾಗಲಿ, ಆಪಾತವಿರೋಧಗಳ ವಿಜೃಂಭಣೆಯನ್ನಾಗಲಿ ಆಶ್ರಯಿಸದೆ ಸಾಗಬೇಕೆಂಬ ಭಟ್ಟರ ಮಾತು ಮಿಗಿಲಾಗಿ ಉಪಾದೇಯ. ಜೊತೆಗೆ ಅವರು ಸಂಸ್ಕೃತಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರ-ಕಾವ್ಯಗಳ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಕ್ತಪದ್ಧತಿಯು ಭಾರತೀಯವೆಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡೂ ಹೇಗೆ ಅಭಾರತೀಯವೆನಿಸಿದೆಯೆಂಬ ವಿಷಾದನೀಯವಾಸ್ತವವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೆರೆದಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಬೆಲೆಯುಳ್ಳ ಆವಿಷ್ಕಾರ. ಇದರತ್ತ ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣತಜ್ಞರು ಗಮನವಿತ್ತಲ್ಲಿ ಒಳಿತು. ಅವಿಚಾರಿತರಮಣೀಯವಾದ ಭಾರತೀಯತೆಯು ಕೇವಲ ರೂಪಮಾತ್ರದ್ದೆಂಬ ಅವರ ತಾತ್ಪರ್ಯವು ಗಮನಾರ್ಹ. ಇದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸತ್ಫಲವನ್ನೇನೂ ಕೊಡದೆಂಬ ಅವರ ನಿಗಮನವೂ ಸ್ವೀಕಾರ್ಯ. ಆದರೆ ರೂಪ-ಸ್ವರೂಪಗಳೆರಡರಿಂದಲೂ ಅಭಾರತೀಯವಾದ ಗುಂಪುಗಳಿಗಿಂತ ಪೂರ್ವೋಕ್ತವರ್ಗವು ನಮಗೆ ಕೆಲಮಟ್ಟಿಗಾದರೂ ನಿಕಟವೆಂಬ ವಾಸ್ತವವನ್ನು ಮರೆಯುವಂತಿಲ್ಲ.

ಹೀಗೆ ಹಲವು ನಿಟ್ಟಿನಿಂದ ಕಾವ್ಯಮೀಮಾಂಸೆಯ ಮೂಲಕ ಜೀವನಮೀಮಾಂಸೆಗೂ ಜೀವೋತ್ಕರ್ಷಕ್ಕೂ ತುಡಿಯುವ ಭಟ್ಟರ ಅಭೀಪ್ಸೆಯು ಶ್ಲಾಘ್ಯತರ. ನರಸಿಂಹಭಟ್ಟರು ಸ್ವಭಾವತಃ ಸಜ್ಜನರು, ಮಿತಭಾಷಿ ಮತ್ತು ಅಂತರ್ಮುಖಿ. ಜೊತೆಗೆ ಅವರೆಂದೂ ಲೋಕೈಷಣವನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟಿಹೋದವರಲ್ಲ. ಈ ಎಲ್ಲ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ನನಗವರು ಮಾನನೀಯರು. ಅವರನ್ನು ಹಲವು ಬಾರಿ ಕಂಡು ಮಾತನಾಡಿಸುವ ಸದವಕಾಶ ನನ್ನದಾಗಿತ್ತಾದರೂ ಬರೆವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೋ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅವರು ಸೂತ್ರಮಾರ್ಗದವರು. ಹೀಗಾಗಿ ನನಗೆ ಅವರೊಡನೆ ವ್ಯಾಪಕವಾದ ಸಂವಾದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಆದುದರಿಂದ ಪ್ರಕೃತಪ್ರಯತ್ನವು ನನ್ನ ಪರೋಕ್ಷವಿನಯವಾಗಿ ಅವರ ಸ್ಮೃತಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ.

ಸ್ವೋಪಜ್ಞಚಿಂತನನಖಃ ಸ್ವನಿಮಗ್ನತಾಯಾಃ

ಸ್ತಂಭೇ ನಿಲೀನಧಿಷಣೋ ನರಸಿಂಹ ಏವ |

ಪ್ರಹ್ಲಾದವತ್ಸಲಮತಿರ್ಬಹುಕಾವ್ಯವಿದ್ಯಾ-

ದೇಹಲ್ಯುಪಸ್ಥಿತಿರಗಾದ್ರಸಧಾಮ ದಿವ್ಯಮ್ ||

ಸ್ವೋಪಜ್ಞಚಿಂತನೆಯ ಸೆಳ್ಳುಗುರುಗಳ ತಳೆದು

ತನ್ನತನವೆಂಬ ಕಂಬದೆ ಬಿಂಬಿಸಿ |

ಪ್ರಹ್ಲಾದವಾತ್ಸಲ್ಯಮತಿಯಾಗಿ ಮೆರೆದವನು

ಕಾವ್ಯಶಾಸ್ತ್ರದ ಹೊಸಿಲೊಳೆಸೆದ ಬಳಿಕ |

ವ್ಯಧಿಕರಣಚಿಂತನೆಯ ದೈತ್ಯನಂ ಸೀಳಿ ರಸ-

ವೈಕುಂಠಧಾಮಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದನಲಾ ||

Concluded.

Author(s)

About:

Dr. Ganesh is a 'shatavadhani' and one of India’s foremost Sanskrit poets and scholars. He writes and lectures extensively on various subjects pertaining to India and Indian cultural heritage. He is a master of the ancient art of avadhana and is credited with reviving the art in Kannada. He is a recipient of the Badarayana-Vyasa Puraskar from the President of India for his contribution to the Sanskrit language.

Prekshaa Publications

Indian Perspective of Truth and Beauty in Homer’s Epics is a unique work on the comparative study of the Greek Epics Iliad and Odyssey with the Indian Epics – Rāmāyaṇa and Mahābhārata. Homer, who laid the foundations for the classical tradition of the West, occupies a stature similar to that occupied by the seer-poets Vālmīki and Vyāsa, who are synonymous with the Indian culture. The author...

Karnataka’s celebrated polymath, D V Gundappa brings together in the sixth volume of reminiscences character sketches of prominent public figures, liberals, and social workers. These remarkable personages hailing from different corners of South India are from a period that spans from the late nineteenth century to the mid-twentieth century. Written in Kannada in the 1970s, these memoirs go...

An Introduction to Hinduism based on Primary Sources

Authors: Śatāvadhānī Dr. R Ganesh, Hari Ravikumar

What is the philosophical basis for Sanātana-dharma, the ancient Indian way of life? What makes it the most inclusive and natural of all religio-philosophical systems in the world?

The Essential Sanātana-dharma serves as a handbook for anyone who wishes to grasp the...

Karnataka’s celebrated polymath, D V Gundappa brings together in the fifth volume, episodes from the lives of traditional savants responsible for upholding the Vedic culture. These memorable characters lived a life of opulence amidst poverty— theirs  was the wealth of the soul, far beyond money and gold. These vidvāns hailed from different corners of the erstwhile Mysore Kingdom and lived in...

Padma Bhushan Dr. Padma Subrahmanyam represents the quintessence of Sage Bharata’s art and Bhārata, the country that gave birth to the peerless seer of the Nāṭya-veda. Padma’s erudition in various streams of Indic knowledge, mastery over many classical arts, deep understanding of the nuances of Indian culture, creative genius, and sublime vision bolstered by the vedāntic and nationalistic...

Bhārata has been a land of plenty in many ways. We have had a timeless tradition of the twofold principle of Brāhma (spirit of wisdom) and Kṣāttra (spirit of valour) nourishing and protecting this sacred land. The Hindu civilisation, rooted in Sanātana-dharma, has constantly been enriched by brāhma and safeguarded by kṣāttra.
The renowned Sanskrit poet and scholar, Śatāvadhānī Dr. R...

ಛಂದೋವಿವೇಕವು ವರ್ಣವೃತ್ತ, ಮಾತ್ರಾಜಾತಿ ಮತ್ತು ಕರ್ಷಣಜಾತಿ ಎಂದು ವಿಭಕ್ತವಾದ ಎಲ್ಲ ಬಗೆಯ ಛಂದಸ್ಸುಗಳನ್ನೂ ವಿವೇಚಿಸುವ ಪ್ರಬಂಧಗಳ ಸಂಕಲನ. ಲೇಖಕರ ದೀರ್ಘಕಾಲಿಕ ಆಲೋಚನೆಯ ಸಾರವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಈ ಹೊತ್ತಗೆ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಛಂದಸ್ಸಿನ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಲಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ತೌಲನಿಕ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮತ್ತು ಅಂತಃಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಯನಗಳ ತೆಕ್ಕೆಗೆ ಬರುವ ಬರೆಹಗಳೂ ಇಲ್ಲಿವೆ. ಶಾಸ್ತ್ರಕಾರನಿಗಲ್ಲದೆ ಸಿದ್ಧಹಸ್ತನಾದ ಕವಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸ್ಫುರಿಸಬಲ್ಲ ಎಷ್ಟೋ ಹೊಳಹುಗಳು ಕೃತಿಯ ಮೌಲಿಕತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿವೆ. ಈ...

Karnataka’s celebrated polymath, D V Gundappa brings together in the fourth volume, some character sketches of the Dewans of Mysore preceded by an account of the political framework of the State before Independence and followed by a review of the political conditions of the State after 1940. These remarkable leaders of Mysore lived in a period that spans from the mid-nineteenth century to the...

Bharatiya Kavya-mimamseya Hinnele is a monograph on Indian Aesthetics by Mahamahopadhyaya N. Ranganatha Sharma. The book discusses the history and significance of concepts pivotal to Indian literary theory. It is equally useful to the learned and the laity.

Sahitya-samhite is a collection of literary essays in Kannada. The book discusses aestheticians such as Ananda-vardhana and Rajashekhara; Sanskrit scholars such as Mena Ramakrishna Bhat, Sridhar Bhaskar Varnekar and K S Arjunwadkar; and Kannada litterateurs such as DVG, S L Bhyrappa and S R Ramaswamy. It has a foreword by Shatavadhani Dr. R Ganesh.

The Mahābhārata is the greatest epic in the world both in magnitude and profundity. A veritable cultural compendium of Bhārata-varṣa, it is a product of the creative genius of Maharṣi Kṛṣṇa-dvaipāyana Vyāsa. The epic captures the experiential wisdom of our civilization and all subsequent literary, artistic, and philosophical creations are indebted to it. To read the Mahābhārata is to...

Shiva Rama Krishna

சிவன். ராமன். கிருஷ்ணன்.
இந்திய பாரம்பரியத்தின் முப்பெரும் கதாநாயகர்கள்.
உயர் இந்தியாவில் தலைமுறைகள் பல கடந்தும் கடவுளர்களாக போற்றப்பட்டு வழிகாட்டிகளாக விளங்குபவர்கள்.
மனித ஒற்றுமை நூற்றாண்டுகால பரிணாம வளர்ச்சியின் பரிமாணம்.
தனிநபர்களாகவும், குடும்ப உறுப்பினர்களாகவும், சமுதாய பிரஜைகளாகவும் நாம் அனைவரும் பரிமளிக்கிறோம்.
சிவன் தனிமனித அடையாளமாக அமைகிறான்....

ऋतुभिः सह कवयः सदैव सम्बद्धाः। विशिष्य संस्कृतकवयः। यथा हि ऋतवः प्रतिसंवत्सरं प्रतिनवतामावहन्ति मानवेषु तथैव ऋतुवर्णनान्यपि काव्यरसिकेषु कामपि विच्छित्तिमातन्वते। ऋतुकल्याणं हि सत्यमिदमेव हृदि कृत्वा प्रवृत्तम्। नगरजीवनस्य यान्त्रिकतां मान्त्रिकतां च ध्वनदिदं चम्पूकाव्यं गद्यपद्यमिश्रितमिति सुव्यक्तमेव। ऐदम्पूर्वतया प्रायः पुरीपरिसरप्रसृतानाम् ऋतूनां विलासोऽत्र प्रपञ्चितः। बेङ्गलूरुनामके...

The Art and Science of Avadhānam in Sanskrit is a definitive work on Sāhityāvadhānam, a form of Indian classical art based on multitasking, lateral thinking, and extempore versification. Dotted throughout with tasteful examples, it expounds in great detail on the theory and practice of this unique performing art. It is as much a handbook of performance as it is an anthology of well-turned...

This anthology is a revised edition of the author's 1978 classic. This series of essays, containing his original research in various fields, throws light on the socio-cultural landscape of Tamil Nadu spanning several centuries. These compelling episodes will appeal to scholars and laymen alike.
“When superstitious mediaevalists mislead the country about its judicial past, we have to...

The cultural history of a nation, unlike the customary mainstream history, has a larger time-frame and encompasses the timeless ethos of a society undergirding the course of events and vicissitudes. A major key to the understanding of a society’s unique character is an appreciation of the far-reaching contributions by outstanding personalities of certain periods – especially in the realms of...

Prekṣaṇīyam is an anthology of essays on Indian classical dance and theatre authored by multifaceted scholar and creative genius, Śatāvadhānī Dr. R Ganesh. As a master of śāstra, a performing artiste (of the ancient art of Avadhānam), and a cultured rasika, he brings a unique, holistic perspective to every discussion. These essays deal with the philosophy, history, aesthetics, and practice of...

Yaugandharam

इदं किञ्चिद्यामलं काव्यं द्वयोः खण्डकाव्ययोः सङ्कलनरूपम्। रामानुरागानलं हि सीतापरित्यागाल्लक्ष्मणवियोगाच्च श्रीरामेणानुभूतं हृदयसङ्क्षोभं वर्णयति । वात्सल्यगोपालकं तु कदाचिद्भानूपरागसमये घटितं यशोदाश्रीकृष्णयोर्मेलनं वर्णयति । इदम्प्रथमतया संस्कृतसाहित्ये सम्पूर्णं काव्यं...

Vanitakavitotsavah

इदं खण्डकाव्यमान्तं मालिनीछन्दसोपनिबद्धं विलसति। मेनकाविश्वामित्रयोः समागमः, तत्फलतया शकुन्तलाया जननम्, मातापितृभ्यां त्यक्तस्य शिशोः कण्वमहर्षिणा परिपालनं चेति काव्यस्यास्येतिवृत्तसङ्क्षेपः।

Vaiphalyaphalam

इदं खण्डकाव्यमान्तं मालिनीछन्दसोपनिबद्धं विलसति। मेनकाविश्वामित्रयोः समागमः, तत्फलतया शकुन्तलाया जननम्, मातापितृभ्यां त्यक्तस्य शिशोः कण्वमहर्षिणा परिपालनं चेति काव्यस्यास्येतिवृत्तसङ्क्षेपः।

Nipunapraghunakam

इयं रचना दशसु रूपकेष्वन्यतमस्य भाणस्य निदर्शनतामुपैति। एकाङ्करूपकेऽस्मिन् शेखरकनामा चित्रोद्यमलेखकः केनापि हेतुना वियोगम् अनुभवतोश्चित्रलेखामिलिन्दकयोः समागमं सिसाधयिषुः कथामाकाशभाषणरूपेण निर्वहति।

Bharavatarastavah

अस्मिन् स्तोत्रकाव्ये भगवन्तं शिवं कविरभिष्टौति। वसन्ततिलकयोपनिबद्धस्य काव्यस्यास्य कविकृतम् उल्लाघनाभिधं व्याख्यानं च वर्तते।

Karnataka’s celebrated polymath, D V Gundappa brings together in the third volume, some character sketches of great literary savants responsible for Kannada renaissance during the first half of the twentieth century. These remarkable...

Karnataka’s celebrated polymath, D V Gundappa brings together in the second volume, episodes from the lives of remarkable exponents of classical music and dance, traditional storytellers, thespians, and connoisseurs; as well as his...

Karnataka’s celebrated polymath, D V Gundappa brings together in the first volume, episodes from the lives of great writers, poets, literary aficionados, exemplars of public life, literary scholars, noble-hearted common folk, advocates...

Evolution of Mahabharata and Other Writings on the Epic is the English translation of S R Ramaswamy's 1972 Kannada classic 'Mahabharatada Belavanige' along with seven of his essays on the great epic. It tells the riveting...

Shiva-Rama-Krishna is an English adaptation of Śatāvadhāni Dr. R Ganesh's popular lecture series on the three great...

Bharatilochana

ಮಹಾಮಾಹೇಶ್ವರ ಅಭಿನವಗುಪ್ತ ಜಗತ್ತಿನ ವಿದ್ಯಾವಲಯದಲ್ಲಿ ಮರೆಯಲಾಗದ ಹೆಸರು. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಶೈವದರ್ಶನ ಮತ್ತು ಸೌಂದರ್ಯಮೀಮಾಂಸೆಗಳ ಪರಮಾಚಾರ್ಯನಾಗಿ  ಸಾವಿರ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇವನು ಜ್ಞಾನಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ಪ್ರಭಾವಿಸುತ್ತಲೇ ಇದ್ದಾನೆ. ಭರತಮುನಿಯ ನಾಟ್ಯಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಇವನೊಬ್ಬನೇ ನಮಗಿರುವ ಆಲಂಬನ. ಇದೇ ರೀತಿ ರಸಧ್ವನಿಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು...

Vagarthavismayasvadah

“वागर्थविस्मयास्वादः” प्रमुखतया साहित्यशास्त्रतत्त्वानि विमृशति । अत्र सौन्दर्यर्यशास्त्रीयमूलतत्त्वानि यथा रस-ध्वनि-वक्रता-औचित्यादीनि सुनिपुणं परामृष्टानि प्रतिनवे चिकित्सकप्रज्ञाप्रकाशे। तदन्तर एव संस्कृतवाङ्मयस्य सामर्थ्यसमाविष्कारोऽपि विहितः। क्वचिदिव च्छन्दोमीमांसा च...

The Best of Hiriyanna

The Best of Hiriyanna is a collection of forty-eight essays by Prof. M. Hiriyanna that sheds new light on Sanskrit Literature, Indian...

Stories Behind Verses

Stories Behind Verses is a remarkable collection of over a hundred anecdotes, each of which captures a story behind the composition of a Sanskrit verse. Collected over several years from...