ಭಾರತೀಯಕಾವ್ಯಮೀಮಾಂಸೆಯಲ್ಲಿ ಪಾದೆಕಲ್ಲು ನರಸಿಂಹಭಟ್ಟರು ಕಾಣಿಸಿದ ಒಳನೋಟಗಳು--ವಿವಿಧವ್ಯಾಖ್ಯೆಗಳು

This article is part 6 of 12 in the series ಪಾದೆಕಲ್ಲು ನರಸಿಂಹಭಟ್ಟರು

ಭಟ್ಟರು ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ವಿವೇಚಿಸುತ್ತ ಇದು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಗೆ ಎಟುಕದೆ ನಿಲ್ಲುವುದೇ ಭಾರತೀಯಸೌಂದರ್ಯಮೀಮಾಂಸೆಯ ಒಂದು ಸ್ವಾರಸ್ಯಕರಾಂಶವೆಂದು ಗುರುತಿಸಿರುವುದು ಮೆಚ್ಚುವಂತಿದೆ (ಪು. ೧೪೨). ಹೀಗೆಯೇ ನಮ್ಮ ವಿವಿಧಶಾಸ್ತ್ರಕಾರರು ಸೌಂದರ್ಯ ಮತ್ತು ಸೌಂದರ್ಯಮೀಮಾಂಸೆಗಳನ್ನು ಉಪೇಕ್ಷಿಸಿದರೂ ಸೌಂದರ್ಯಮೀಮಾಂಸಕರು ಮಾತ್ರ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಉಪೇಕ್ಷಿಸಲಿಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳಿರುವುದು ಬೆಲೆಯುಳ್ಳ ಮಾತು (ಪು. ೧೪೩). ಅಂತೆಯೇ ಅಭಿಧಾ-ಲಕ್ಷಣಾ-ವ್ಯಂಜನಾವೃತ್ತಿಗಳನ್ನು ಸ್ಥೂಲ-ಸೂಕ್ಷ್ಮ-ಸುಂದರಗಳೆಂದು ಗುರುತಿಸಿರುವುದು ಬೋಧಪ್ರದ. ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಮಿಗಿಲಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಕಲಾಕೃತಿಯು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ವ್ಯವಹಾರ-ಪರಮಾರ್ಥಗಳ ಪಾರಸ್ಪರ್ಯವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆಂಬ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿಭಾಸಾಮರ್ಥ್ಯದಿಂದ ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವುದೇ ಸೌಂದರ್ಯಮೀಮಾಂಸೆಯ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಆಯಾಮವೆಂದಿರುವುದು ಸೊಗಸಾದ ಸೂತ್ರ (ಪು. ೧೪೫).

* * *

ಭಟ್ಟರು ಅನುಭವವನ್ನು ಜೀವನ, ಕಲೆ ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಾತ್ಮಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸಿ ಮೂರು ಬಗೆಯೆಂದು ಶಾಸ್ತ್ರಾನುಸಾರ ವಿಭಾಗಿಸುತ್ತಾರೆ (ಪು. ೧೪೬). ಇದನ್ನೇ ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ, ಆಹಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾರಮಾರ್ಥಿಕಸತ್ತೆಗಳಿಗೆ ಒಪ್ಪವಿಡಬಹುದು. ಈ ಸತ್ತಾತ್ರೈವಿಧ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕೋಟಿಯಾಗಿ ನಿಲ್ಲುವಂಥವು ಕ್ರಮವಾಗಿ ಅನ್ಯಥಾ, ಪ್ರಾತಿಭಾಸಿಕ ಮತ್ತು ಅಸತ್ತೆಗಳು. ಇದನ್ನು ಭಟ್ಟರು ಮೂಲಪರಿಭಾಷೆಯಂತೆಯೇ ವಿವರಿಸಿದ್ದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೂ ಸೊಗಸಿರುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಅವರು ಈ ಮೂರು ಬಗೆಯ ಅನುಭವಗಳೂ ಆಗೀಗ ಬೆರೆತುಕೊಂಡಿರಬಹುದೆಂದು ಹೇಳುವ ಮಾತು ಮಿಗಿಲಾಗಿ ಮನನೀಯ. ಜೊತೆಗೆ ಕಲಾನುಭವವೆಂಬುದು ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅನೇಕರಿಗೆ ಹಲವು ಸ್ತರಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವಂಥದ್ದು; ಮತ್ತೀ ಕಾರಣದಿಂದಲೇ ಅದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಭೌತಾನುಭವಕ್ಕಿಂತಲೂ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕಾನುಭವಕ್ಕಿಂತಲೂ ಭಿನ್ನವೆಂದು ಗುರುತಿಸಿರುವುದು ಶ್ಲಾಘನೀಯ.

* * *

ಭಟ್ಟರು ಸುಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ನಾಟ್ಯಸಂಗ್ರಹಕಾರಿಕೆಯನ್ನು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ (ಪು. ೧೪೯). ಅವರು ಆ ಕಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಹನ್ನೊಂದು ಅಂಶಗಳನ್ನು ತುಂಬ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವರ್ಗೀಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಪ್ರಕಾರ ರಸ ಮತ್ತು ಭಾವಗಳು ಸಹೃದಯನಿಷ್ಠ; ಅಭಿನಯ-ಧರ್ಮಿ-ವೃತ್ತಿ-ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳು ಕವಿ-ಕಲಾವಿನ್ನಿಷ್ಠ; ಸ್ವರ-ಆತೋದ್ಯ-ಗಾನ-ರಂಗಗಳು ನಾಟ್ಯದಂಥ ಸಂಕೀರ್ಣಕಲೆಗೂ ಸಂಗೀತದಂಥ ಸಾಪೇಕ್ಷವಾಗಿ ಅಲ್ಪಸಂಕೀರ್ಣವಾದ ಕಲೆಗೂ ಸಲ್ಲುವಂಥವು. ಉಳಿದಂತೆ ಸಿದ್ಧಿಯು ಕಲೆಯ ಸಾಮಾಜಿಕಪರಿಣಾಮಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ.

* * *

ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕೃತವಾದ ರಸಾನುಭವವನ್ನು ಸೀಮಿತವಾದ ವೈಚಾರಿಕತೆಯೊಳಗೆ ಅನ್ವಯಿಸಲು ಯತ್ನಿಸಿದರೆ ತತ್ತ್ವಹಾನಿಯಾಗದಿರದೆಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಿರುವುದು ಮಿಗಿಲಾಗಿ ಪರಿಭಾವನೀಯ (ಪು. ೧೫೦). ಅಭಿನವಗುಪ್ತನು ರಸವು ಅನುಭೂತವಾಗುತ್ತಿರುವಾಗ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಲಿಂಗವನ್ನಪೇಕ್ಷಿಸುವುದು ಅವಿವೇಕವೆಂದು ಹೇಳಿರುವುದಿಲ್ಲಿ ಸ್ಮರಣೀಯ. ಹೀಗೆ ಮೌಲಿಕವಾದ ಎಷ್ಟೋ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನೀಯುವ ಭಟ್ಟರು ವ್ಯಭಿಚಾರಿಭಾವಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಮೂವತ್ತಮೂರು ಆಗಿರುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಂಖ್ಯಾದಿದರ್ಶನಗಳ ತ್ರಿಗುಣಗಳಿಗೂ ತ್ರಿಕರಣಗಳಿಗೂ ಒಪ್ಪವಿಟ್ಟಿರುವುದು ಅನಪೇಕ್ಷಿತ[1]. ಸೇಡಿಯಾಪು ಕೃಷ್ಣಭಟ್ಟರು ತಮ್ಮ “ಛಂದೋಗತಿ”ಯಲ್ಲಿ ಯ-ಮ-ತ-ರ-ಜಾದಿಗಣಗಳು ಮೂರು ಮೂರು ವರ್ಣಗಳನ್ನೇ ಏಕೆ ತಳೆದಿವೆಯೆಂಬ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸುತ್ತ ಈ ಕುರಿತು ಎಚ್. ಡಿ. ವೇಲಣಕರ್ ಅವರು ತ್ರಿಮೂರ್ತಿ-ತ್ರಿಕಾಲ-ತ್ರಿಗುಣ-ತ್ರಯಿಗಳಂಥ ಛಂದಸ್ತತ್ತ್ವೇತರಾಂಶಗಳ ಮೂಲಕ ಸಮರ್ಥಿಸಲೆಳಸಿರುವುದು ಅಯುಕ್ತವೆಂದು ಹೇಳಿರುವುದಿಲ್ಲಿ ಸ್ಮರಣೀಯ.   

* * *

ಭಟ್ಟರು ಋಷಿತ್ವವನ್ನಾಗಲಿ, ಅಪೌರುಷೇಯತ್ವವನ್ನಾಗಲಿ ನಿರೂಪಿಸುವಾಗ ಯಾವುದೇ ವೈಭವಕರಣವನ್ನು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಅವುಗಳ ಲಕ್ಷಣವನ್ನೂ ನಿರ್ಮಮತಾಟಸ್ಥ್ಯದಿಂದ ರೂಪಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಪ್ರಕಾರ ಜೀವಾನಾನುಭವನಿಷ್ಠೆ, ಅಮೂರ್ತೋಪಾಸನೆ, ಅಧ್ಯಾತ್ಮಪಾರಮ್ಯಗಳೇ ಇವುಗಳ ಹೆಗ್ಗುರುತುಗಳು. ಜೊತೆಗೆ ಇಂಥ ದರ್ಶನವನ್ನು ಗಳಿಸಿದ ದ್ರಷ್ಟೃತ್ವದ ಲಕ್ಷಣವೆಂದರೆ ಅಂತರಂಗ-ಬಹಿರಂಗಗಳೆರಡನ್ನೂ ಸಮಾನವಾಗಿ ಚಿಂತಿಸಿ ಅವುಗಳ ಮೂಲಭೂತವಾದ ಐಕ್ಯವನ್ನು ಗುರುತಿಸುವ ಶಕ್ತಿಯೆಂದೂ ನಿರ್ವಚಿಸುತ್ತಾರೆ (ಪು. ೧೮೬-೧೯೨). ಇಂಥ ದರ್ಶನವು ಯಾರಿಗೂ ಎಂದೂ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಆಗಬಹುದೆಂಬುದು ಅವರ ನಿಶ್ಚಯ. ಏನಿದ್ದರೂ ಇದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅವಿಚ್ಛಿನ್ನವಾಗಿ ಬಂದಿದೆಯಂದು ಹೇಳುವಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ದೇಶವನ್ನು ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಉದಾರಕಲ್ಪಗಳು, ಮತ್ತು ಪೂರ್ವಸೂರಿಪ್ರತಿಷ್ಠಿತಗಳು. ಕೇವಲ ಹೇಳುವ ಕ್ರಮ ಮಾತ್ರ ಭಟ್ಟರದು.

* * *

ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭಟ್ಟರು ವಸ್ತುಪ್ರಪಂಚ ಮತ್ತು ಭಾಷಾಪ್ರಪಂಚಗಳೆಂಬ ಎರಡು ಅಂಶಗಳ ಅವಿನಾಭಾವವನ್ನು ಜಗಲ್ಲಕ್ಷಣವಾಗಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸುತ್ತಾರೆ ಹಾಗೂ ಇವುಗಳನ್ನೇ ನಮ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ಪ್ರಪಂಚವು ನಾಮ-ರೂಪಾತ್ಮಕವೆಂದು ಹೇಳಿರುವತ್ತ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಾರೆ (ಪು. ೧೯೩). ಈ ಪ್ರಕಾರ ನಾಮವೇ ಭಾಷೆ, ರೂಪವೇ ವಸ್ತು. ಇದನ್ನು ನಾವು ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿಸ್ತರಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ಭಾರತೀಯಸಂವೇದನೆಯು ರೂಪಪ್ರಪಂಚಕ್ಕಿಂತ ನಾಮಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರುವ ಕೆಲಸವೇ ಈ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಕೂಡ ಸಂಗತವೆಂದು ಅರಿಯಬಹುದು. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಿಷ್ಟೆ: ನಾಮಪ್ರಪಂಚವು ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಜೀವಪರವಾದುದು, ಭಾವಪರವಾದುದು. ರೂಪಪ್ರಪಂಚವಾದರೋ ಜಡಪರ, ಭವಪರ.

* * *

ಭಟ್ಟರು ಪುರುಷಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ಕೆಲವೊಂದು ಸ್ವಾರಸ್ಯಕರಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಪ್ರಕಾರ ಕಾಮವು ಇಚ್ಛೆ ಮತ್ತು ಸೌಂದರ್ಯಗಳೆರಡಕ್ಕೂ ಸಂವಾದಿ. ಇಚ್ಛೆಯು ಲೌಕಿಕವಾದರೆ ಸೌಂದರ್ಯವು ಅಲೌಕಿಕ ಅಥವಾ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ. ಅಂತೆಯೇ ಅರ್ಥಕ್ಕೂ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ನಿವೃತ್ತಿ ಅಥವಾ ತ್ಯಾಗಗಳೆಂಬ ಅರ್ಥಚ್ಛಾಯೆಗಳುಂಟು. ಹೀಗೆ ಲೌಕಿಕಮೌಲ್ಯಗಳೆಂದು ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಅರ್ಥ-ಕಾಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಅಲೌಕಿಕಸ್ಪಂದವಿರುವುದು ಗಮನಾರ್ಹ. ಆದುದರಿಂದ ಪುರುಷಾರ್ಥತತ್ತ್ವವೇ ಮೂಲತಃ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ (ಪು. ೧೮೭). ಆ ಬಳಿಕ ಅವರು ರಸಗಳಿಗೂ ಪುರುಷಾರ್ಥಗಳಿಗೂ ಇರುವ ಅವಿನಾಭಾವಸಂಬಂಧವನ್ನು ನಿರೂಪಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಅಭಿನವಗುಪ್ತನ ಪ್ರತಿಧ್ವನಿಯೇ ಆಗಿದೆ. ಅನಂತರ ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಕಾಮ-ಕ್ರೋಧಾದಿಗಳು ರಸಪರ್ಯವಸಾಯಿಗಳಲ್ಲವೆಂದು ಯುಕ್ತವಾಗಿಯೇ ನಿರ್ವಚಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವುಗಳ ರಸರಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಅವುಗಳಲ್ಲಿಯ ಪುರುಷಾರ್ಥರಹಿತತೆಯೇ ಕಾರಣವೆಂಬ ಭಟ್ಟರ ನಿಗಮನ ಒಪ್ಪುವಂತಿದೆ.

* * *

ಭಟ್ಟರು ಭಾರತೀಯಸಂವೇದನೆಯನ್ನು ಕುರಿತು ಅದೆಷ್ಟು ಆದರಾಭಿಮಾನಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೂ ಅಜ್ಞಾನದಿಂದ ಅಥವಾ ಅಭನಿವೇಶದಿಂದ ಭಾರತೀಯತೆಯನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಪರಿಪಾಟಿಯನ್ನು ಒಪ್ಪಿಲ್ಲ (ಪು. ೧೯೪, ೨೧೪). ಇದನ್ನವರು ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ತಾಟಸ್ಥ್ಯವನ್ನು ತತ್ತ್ವತಃ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಅವರು ಸಾಕಷ್ಟು ಎಚ್ಚರ ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆಯೇ ನಿರ್ಗುಣಬ್ರಹ್ಮವಾದಿಗಳು ಕೂಡ ನಿತ್ಯಜೀವನಕ್ಕೆ ಸಗುಣಾರಾಧನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿಸಿಕೊಂಡ ಬಗೆಯನ್ನೂ ಅಲ್ಲಿಯ ಪಾರಮಾರ್ಥಿಕ-ವ್ಯಾವಹಾರಿಕಸ್ತರಗಳನ್ನೂ ಸಮರ್ಥಿಸಿ ರಸಸಂವೇದನೆಯ ಸಮನ್ವಯರೂಪವನ್ನು ಮನಗಾಣಿಸುತ್ತಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಶ್ರದ್ಧೆ-ತರ್ಕಗಳ ಹದವನ್ನೂ ಕಟಾಕ್ಷಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಚೀನ-ಅರ್ವಾಚೀನಪೂರ್ವಸೂರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿರುವ ಸಂಗತಿಗಳೇ ಆಗಿವೆ.

* * *

ಭಟ್ಟರು ಆಧುನಿಕಸಾಹಿತ್ಯದ ರೀತಿ-ನೀತಿಗಳನ್ನು ಪರಾಮರ್ಶಿಸುತ್ತ ಇಂದು ಸಾಹಿತ್ಯವು ತನ್ನ ಬಾಹ್ಯಾಕರ್ಷಣೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅವಧಾರಣೆ ಹಾಕಿದೆ; ರಚನೆಯಲ್ಲಿ ಲಾಲಿತ್ಯ, ನಿರರ್ಗಳತೆ, ಸೌಲಭ್ಯಾದಿಗಳೇ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ, ಪ್ರೌಢಪ್ರಬಂಧಗಳ ಸೃಷ್ಟಿ ತಗ್ಗಿರುವುದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಓದುಗರೂ ಇಲ್ಲವಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆಂಬ ಕಾಳಜಿಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ (ಪು. ೧೯೬). ಇವೆಲ್ಲ ಉಪಾದೇಯಾಂಶಗಳೇ. ಸುಮಾರು ನೂರು ವರ್ಷಗಳ ಮುನ್ನ ಡಿ.ವಿ.ಜಿ.ಯವರು ತಮ್ಮ ಸಾಹಿತ್ಯಸಮ್ಮೇಳನಾಧ್ಯಕ್ಷತೆಯ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿಯೇ ಇವುಗಳತ್ತ ಬೆಳಕು ಚೆಲ್ಲಿದ್ದರು. ಅಂತೆಯೇ ತೌಲನಿಕಾಧ್ಯಯನದ ಹುರುಪಿನಲ್ಲಿ ಅರೆ-ಬರೆಯಾದ ಸಾಮ್ಯ-ವೈಷಮ್ಯಗಳತ್ತ ಮರುಳಾಗಿ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳನ್ನು ಹೊಸೆಯುವುದು ಅನಪೇಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ಅಪಾಯಕಾರಿಯೆಂದು ಭಟ್ಟರ ತೀರ್ಮಾನ (ಪು. ೨೦೭). ಇದನ್ನು ಶತಮಾನಕ್ಕೆ ಮುನ್ನವೇ ಎಂ. ಹಿರಿಯಣ್ಣನವರು ಹೇಳಿದ್ದರು. 

* * *

ಮಹಿಮಭಟ್ಟನನ್ನು ಉಪೇಕ್ಷಿಸಿ ಕುಂತಕನಿಗೆ ಮಿಗಿಲಾದ ಮಾನ್ಯತೆ ನೀಡಿರುವುದು ಭಟ್ಟರ ಶಾಸ್ತ್ರೌಚಿತ್ಯಪರಿಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿ (ಪು. ೨೧೩). ಹೀಗೆಯೇ ವಿಶ್ವನಾಥ ಮತ್ತು ಜಗನ್ನಾಥರ ಕಾವ್ಯಲಕ್ಷಣ ಹಾಗೂ ರಸಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಆದರಿಸಿದ ಬಗೆಯೂ ಸ್ತವನೀಯ (ಪು. ೨೦೩).  

* * *

ಜ್ಞಾನಮೂಲಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ಹೇಳುತ್ತ, ಅವನ್ನು ಐಂದ್ರಿಯ, ವೈಚಾರಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರಾತಿಭವೆಂದು ಮೂರು ಬಗೆಯಾಗಿ ಭಟ್ಟರು ವಿಂಗಡಿಸಿರುವುದು ಉಪಾದೇಯ (ಪು. ೨೧೪). ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತರೋತ್ತರವಾಗಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆಯು ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದೆಂಬ ಮಾತೂ ಗ್ರಾಹ್ಯ. ಅಪೌರುಷೇಯತ್ವವನ್ನು ಇದಕ್ಕೂ ಆಚೆ ಅವರು ನಿಲ್ಲಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗಿದ್ದರೂ ಪ್ರಾತಿಭದೊಳಗೇ ಅದನ್ನು ಸೇರಿಸಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ಅವರದಾಗಿಲ್ಲ.

* * *

ಸಂಸ್ಕೃತಸಾಹಿತ್ಯದ ಜೀವಾತುವೆನ್ನಬಹುದಾದ ವಾಗರ್ಥಾದ್ವೈತವನ್ನು ಅವರು ಮಹಾಕವಿಗಳ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿರುವುದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಹೊಸ ಹೊಳಹು (ಪು. ೨೧೭-೨೧೮). ಆ ಪ್ರಕಾರ “ವಾಗರ್ಥಾವಿವ ಸಂಪೃಕ್ತೌ” (ರಘುವಂಶ), “ತಮರ್ಥಮಿವ ಭಾರತ್ಯಾ ಸುತಯಾ ಯೋಕ್ತುಮರ್ಹಸಿ” (ಕುಮಾರಸಂಭವ), “ಸ್ಫುಟತಾ ನ ಪದೈರಪಾಕೃತಾ ನ ಚ ನ ಸ್ವೀಕೃತಮರ್ಥಗೌರವಮ್ | ರಚಿತಾ ಪೃಥಗರ್ಥತಾ ಗಿರಾಂ ನ ಚ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಮಪೋಹಿತಂ ಕ್ವಚಿತ್ ||” (ಕಿರಾತಾರ್ಜುನೀಯ), “ಕ್ಷಣೇ ಕ್ಷಣೇ ಯನ್ನವತಾಮುಪೈತಿ ತದೇವ ರೂಪಂ ರಮಣೀಯತಾಯಾಃ” (ಶಿಶುಪಾಲವಧ), “ಗರೌ ಗಿರಃ ಪಲ್ಲವನಾರ್ಥಲಾಘವೇ ಮಿತಂ ಚ ಸಾರಂ ಚ ವಚೋ ಹಿ ವಾಗ್ಮಿತಾ” (ನೈಷಧೀಯಚರಿತ) ಮುಂತಾದ ವಾಕ್ಯಗಳ ಮೂಲಕ ಈ ತತ್ತ್ವವು ಅನ್ವಿತವಾಗಬಲ್ಲುದೆಂಬ ಕಾಣ್ಕೆ ತುಂಬ ವ್ಯುತ್ಪಾದಕ.

* * *

“ಸಂಸ್ಕೃತವನ್ನು ಹೇಗೆ ನೋಡಬೇಕು” ಎಂಬ ಅವರ ಬರೆಹವಂತೂ ವಿಶೇಷಾಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ಅರ್ಹವಾದುದು. ಇದರ ಆರಂಭದಲ್ಲಿಯೇ ಇವರ ವಿಚಾರಗಳ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾದ ಸಂಗ್ರಹವಿದೆಯೆನ್ನಬೇಕು (ಪು. ೨೨೭-೨೨೮). ಸಂಸ್ಕೃತದಂಥ ಭಾಷೆಯು ಅಧ್ಯಯನವನ್ನೇ ಅಧ್ಯೇಯವಿಷಯವೆಂಬಷ್ಟು ವಸ್ತುನಿಷ್ಠವಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗುವುದೆಂಬ ಅವರ ಕಾಣ್ಕೆ ಹಿರಿದು. ಇದು ವಸ್ತುತಃ ದರ್ಶನಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ನೆಲೆಯೂ ಆಗಿದೆ. ಈ ಬಗೆಗೆ ಎಂ. ಹಿರಿಯಣ್ಣನವರು ತಮ್ಮ “The Mission of Philosophy” ಗ್ರಂಥದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿಯೇ ಸೊಗಸಾಗಿ ಚರ್ಚಿಸಿರುವುದು ಸ್ಮರಣೀಯ. ಭಟ್ಟರು ಸಂಸ್ಕೃತವನ್ನು ವಿರಳವೂ ವಿಲಕ್ಷಣವೂ ಆದ ಭಾಷೆಯೆಂದು ಲಕ್ಷಿಸಿರುವುದು ಕೂಡ ಒಪ್ಪುವಂತಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಸಂಸ್ಕೃತದ ಅನನ್ಯತೆ ಎಲ್ಲಿದೆಯೆಂದು ಅವರು ಗುರುತಿಸಿರುವ ಅಂಶಗಳೂ ಉಪಾದೇಯ. ಈ ಪ್ರಕಾರ ಇಂದು ಸಂಸ್ಕೃತಕ್ಕೆ ಅನ್ವಯಪ್ರಯೋಜನಕ್ಕಿಂತ ಸಂವೇದನಪ್ರಯೋಜನವೇ ಮಿಗಿಲು. ಇಲ್ಲಿಯೇ ಅವರು ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯವಿದ್ವಾಂಸರ ಸಂಸ್ಕೃತವ್ಯವಸಾಯ ಮತ್ತದರ ಗುಣ-ದೋಷಗಳನ್ನೂ ನಿರ್ಭಾವುಕವಾಗಿ ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿದ್ದಾರೆ (ಪು. ೨೩೪). ಹಲವೆಡೆ ಭಟ್ಟರ ಅಭಿನಿವೇಶಗಳು ತೋರಿಕೊಳ್ಳುವುವಾದರೂ ಇಂದು ಭಾರತೀಯತೆಯ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಹರುಡುತ್ತಿರುವ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಅವರು ಗುರುತಿಸಿ ಎಚ್ಚರಿಸುವ ಪರಿ ಮಾತ್ರ ಶಂಸನೀಯ. ಹೀಗೆಯೇ ದೇಶೀಯಭಾಷೆ-ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳ ಅನನ್ಯತೆಯನ್ನು ಆತ್ಯಂತಿಕಸ್ತರದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಲೆಳಸುವ ವಿಪರೀತವರ್ತನೆಗಳತ್ತಲೂ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಸಾಗಿಸಿದ ವಿಮರ್ಶೆ ಗಣನೀಯ. ಇದನ್ನು ಅವರು ಮತ್ತೂ ವಿಶದವಾಗಿ, ನಿಶಿತವಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲಿ ಒಳಿತಿತ್ತು. ಸಂಸ್ಕೃತಪರಂಪರೆಯು ಅಧಿಕಾರಿಭೇದವನ್ನು ಕುರಿತು ನಡಸಿದ ಚಿಂತನೆಯ ಮಹತ್ತ್ವವನ್ನು ಭಟ್ಟರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿರುವುದಲ್ಲದೆ ವೇದಾಂತದ ತ್ರ್ಯಂಗಯೋಗವೆನಿಸಿದ ಶ್ರವಣ-ಮನನ-ನಿದಿಧ್ಯಾಸನಗಳನ್ನು ಪರಾಮರ್ಶಿಸುವ ಕ್ರಮ ಸೊಗಸಾಗಿದೆ. ಹೀಗೆಯೇ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಶಕಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕೃತೋಜ್ಜೀವನಕ್ಕಾಗಿ ಅಭಿಯಾನರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವ ಸರಳಸಂಭಾಷಣ, ಗುರುಕುಲನಿರ್ಮಾಣ, ನವಸಾಹಿತ್ಯಸರ್ಜನ ಮುಂತಾದ ಪ್ರಕಲ್ಪಗಳ ಇತಿ-ಮಿತಿಗಳನ್ನೂ ಧ್ವನಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿರೂಪಿಸಿದ್ದಾರೆ (ಪು. ೨೪೫). ವಿಶೇಷತಃ ಸಂಸ್ಕೃತವು ಬೋಧನಮಾಧ್ಯಮವಾಗಬೇಕೆಂಬ ಏಕಮೇವಾಂಶವು ಅದೆಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅಪೇಕ್ಷಿತವಾದ ಸುಧಾರಣೆಯನ್ನು ತರಬಹುದೆಂಬ ಅವರ ಸಂದೇಹವೂ ಸಹೇತುಕವಾಗಿ ಹೊಮ್ಮಿದೆ. ಈ ಪ್ರಕಾರ ಮೂಲಭೂತಸಂವೇದನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಪಾಡಿಲ್ಲದೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಕಲ್ಪಗಳೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಾಣವು. ಇದು ವಿವೇಕಿಗಳು ಒಪ್ಪುವಂಥ ನಿಶ್ಚಯ.    [1] ಇದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಶಾಸ್ತ್ರಸ್ವರೂಪಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯೋಗದಾನವನ್ನೀಯದ ಆದಿ-ಮಧ್ಯ-ಅಂತ್ಯಭಾಗಗಳ ಮಾಂಗಲಿಕತೆಯ ಬಗೆಗೂ ಭಟ್ಟರು ಅಭಿನಿವಿಷ್ಟರಾಗಿರುವುದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು (ಭಾರತೀಯಸಂವೇದನೆ: ಸಂವಾದ, ಪು. ೨೩೦).

To be continued.

 

Author(s)

About:

Dr. Ganesh is a 'shatavadhani' and one of India’s foremost Sanskrit poets and scholars. He writes and lectures extensively on various subjects pertaining to India and Indian cultural heritage. He is a master of the ancient art of avadhana and is credited with reviving the art in Kannada. He is a recipient of the Badarayana-Vyasa Puraskar from the President of India for his contribution to the Sanskrit language.

Prekshaa Publications

Indian Perspective of Truth and Beauty in Homer’s Epics is a unique work on the comparative study of the Greek Epics Iliad and Odyssey with the Indian Epics – Rāmāyaṇa and Mahābhārata. Homer, who laid the foundations for the classical tradition of the West, occupies a stature similar to that occupied by the seer-poets Vālmīki and Vyāsa, who are synonymous with the Indian culture. The author...

Karnataka’s celebrated polymath, D V Gundappa brings together in the sixth volume of reminiscences character sketches of prominent public figures, liberals, and social workers. These remarkable personages hailing from different corners of South India are from a period that spans from the late nineteenth century to the mid-twentieth century. Written in Kannada in the 1970s, these memoirs go...

An Introduction to Hinduism based on Primary Sources

Authors: Śatāvadhānī Dr. R Ganesh, Hari Ravikumar

What is the philosophical basis for Sanātana-dharma, the ancient Indian way of life? What makes it the most inclusive and natural of all religio-philosophical systems in the world?

The Essential Sanātana-dharma serves as a handbook for anyone who wishes to grasp the...

Karnataka’s celebrated polymath, D V Gundappa brings together in the fifth volume, episodes from the lives of traditional savants responsible for upholding the Vedic culture. These memorable characters lived a life of opulence amidst poverty— theirs  was the wealth of the soul, far beyond money and gold. These vidvāns hailed from different corners of the erstwhile Mysore Kingdom and lived in...

Padma Bhushan Dr. Padma Subrahmanyam represents the quintessence of Sage Bharata’s art and Bhārata, the country that gave birth to the peerless seer of the Nāṭya-veda. Padma’s erudition in various streams of Indic knowledge, mastery over many classical arts, deep understanding of the nuances of Indian culture, creative genius, and sublime vision bolstered by the vedāntic and nationalistic...

Bhārata has been a land of plenty in many ways. We have had a timeless tradition of the twofold principle of Brāhma (spirit of wisdom) and Kṣāttra (spirit of valour) nourishing and protecting this sacred land. The Hindu civilisation, rooted in Sanātana-dharma, has constantly been enriched by brāhma and safeguarded by kṣāttra.
The renowned Sanskrit poet and scholar, Śatāvadhānī Dr. R...

ಛಂದೋವಿವೇಕವು ವರ್ಣವೃತ್ತ, ಮಾತ್ರಾಜಾತಿ ಮತ್ತು ಕರ್ಷಣಜಾತಿ ಎಂದು ವಿಭಕ್ತವಾದ ಎಲ್ಲ ಬಗೆಯ ಛಂದಸ್ಸುಗಳನ್ನೂ ವಿವೇಚಿಸುವ ಪ್ರಬಂಧಗಳ ಸಂಕಲನ. ಲೇಖಕರ ದೀರ್ಘಕಾಲಿಕ ಆಲೋಚನೆಯ ಸಾರವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಈ ಹೊತ್ತಗೆ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಛಂದಸ್ಸಿನ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಲಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ತೌಲನಿಕ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮತ್ತು ಅಂತಃಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಯನಗಳ ತೆಕ್ಕೆಗೆ ಬರುವ ಬರೆಹಗಳೂ ಇಲ್ಲಿವೆ. ಶಾಸ್ತ್ರಕಾರನಿಗಲ್ಲದೆ ಸಿದ್ಧಹಸ್ತನಾದ ಕವಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸ್ಫುರಿಸಬಲ್ಲ ಎಷ್ಟೋ ಹೊಳಹುಗಳು ಕೃತಿಯ ಮೌಲಿಕತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿವೆ. ಈ...

Karnataka’s celebrated polymath, D V Gundappa brings together in the fourth volume, some character sketches of the Dewans of Mysore preceded by an account of the political framework of the State before Independence and followed by a review of the political conditions of the State after 1940. These remarkable leaders of Mysore lived in a period that spans from the mid-nineteenth century to the...

Bharatiya Kavya-mimamseya Hinnele is a monograph on Indian Aesthetics by Mahamahopadhyaya N. Ranganatha Sharma. The book discusses the history and significance of concepts pivotal to Indian literary theory. It is equally useful to the learned and the laity.

Sahitya-samhite is a collection of literary essays in Kannada. The book discusses aestheticians such as Ananda-vardhana and Rajashekhara; Sanskrit scholars such as Mena Ramakrishna Bhat, Sridhar Bhaskar Varnekar and K S Arjunwadkar; and Kannada litterateurs such as DVG, S L Bhyrappa and S R Ramaswamy. It has a foreword by Shatavadhani Dr. R Ganesh.

The Mahābhārata is the greatest epic in the world both in magnitude and profundity. A veritable cultural compendium of Bhārata-varṣa, it is a product of the creative genius of Maharṣi Kṛṣṇa-dvaipāyana Vyāsa. The epic captures the experiential wisdom of our civilization and all subsequent literary, artistic, and philosophical creations are indebted to it. To read the Mahābhārata is to...

Shiva Rama Krishna

சிவன். ராமன். கிருஷ்ணன்.
இந்திய பாரம்பரியத்தின் முப்பெரும் கதாநாயகர்கள்.
உயர் இந்தியாவில் தலைமுறைகள் பல கடந்தும் கடவுளர்களாக போற்றப்பட்டு வழிகாட்டிகளாக விளங்குபவர்கள்.
மனித ஒற்றுமை நூற்றாண்டுகால பரிணாம வளர்ச்சியின் பரிமாணம்.
தனிநபர்களாகவும், குடும்ப உறுப்பினர்களாகவும், சமுதாய பிரஜைகளாகவும் நாம் அனைவரும் பரிமளிக்கிறோம்.
சிவன் தனிமனித அடையாளமாக அமைகிறான்....

ऋतुभिः सह कवयः सदैव सम्बद्धाः। विशिष्य संस्कृतकवयः। यथा हि ऋतवः प्रतिसंवत्सरं प्रतिनवतामावहन्ति मानवेषु तथैव ऋतुवर्णनान्यपि काव्यरसिकेषु कामपि विच्छित्तिमातन्वते। ऋतुकल्याणं हि सत्यमिदमेव हृदि कृत्वा प्रवृत्तम्। नगरजीवनस्य यान्त्रिकतां मान्त्रिकतां च ध्वनदिदं चम्पूकाव्यं गद्यपद्यमिश्रितमिति सुव्यक्तमेव। ऐदम्पूर्वतया प्रायः पुरीपरिसरप्रसृतानाम् ऋतूनां विलासोऽत्र प्रपञ्चितः। बेङ्गलूरुनामके...

The Art and Science of Avadhānam in Sanskrit is a definitive work on Sāhityāvadhānam, a form of Indian classical art based on multitasking, lateral thinking, and extempore versification. Dotted throughout with tasteful examples, it expounds in great detail on the theory and practice of this unique performing art. It is as much a handbook of performance as it is an anthology of well-turned...

This anthology is a revised edition of the author's 1978 classic. This series of essays, containing his original research in various fields, throws light on the socio-cultural landscape of Tamil Nadu spanning several centuries. These compelling episodes will appeal to scholars and laymen alike.
“When superstitious mediaevalists mislead the country about its judicial past, we have to...

The cultural history of a nation, unlike the customary mainstream history, has a larger time-frame and encompasses the timeless ethos of a society undergirding the course of events and vicissitudes. A major key to the understanding of a society’s unique character is an appreciation of the far-reaching contributions by outstanding personalities of certain periods – especially in the realms of...

Prekṣaṇīyam is an anthology of essays on Indian classical dance and theatre authored by multifaceted scholar and creative genius, Śatāvadhānī Dr. R Ganesh. As a master of śāstra, a performing artiste (of the ancient art of Avadhānam), and a cultured rasika, he brings a unique, holistic perspective to every discussion. These essays deal with the philosophy, history, aesthetics, and practice of...

Yaugandharam

इदं किञ्चिद्यामलं काव्यं द्वयोः खण्डकाव्ययोः सङ्कलनरूपम्। रामानुरागानलं हि सीतापरित्यागाल्लक्ष्मणवियोगाच्च श्रीरामेणानुभूतं हृदयसङ्क्षोभं वर्णयति । वात्सल्यगोपालकं तु कदाचिद्भानूपरागसमये घटितं यशोदाश्रीकृष्णयोर्मेलनं वर्णयति । इदम्प्रथमतया संस्कृतसाहित्ये सम्पूर्णं काव्यं...

Vanitakavitotsavah

इदं खण्डकाव्यमान्तं मालिनीछन्दसोपनिबद्धं विलसति। मेनकाविश्वामित्रयोः समागमः, तत्फलतया शकुन्तलाया जननम्, मातापितृभ्यां त्यक्तस्य शिशोः कण्वमहर्षिणा परिपालनं चेति काव्यस्यास्येतिवृत्तसङ्क्षेपः।

Vaiphalyaphalam

इदं खण्डकाव्यमान्तं मालिनीछन्दसोपनिबद्धं विलसति। मेनकाविश्वामित्रयोः समागमः, तत्फलतया शकुन्तलाया जननम्, मातापितृभ्यां त्यक्तस्य शिशोः कण्वमहर्षिणा परिपालनं चेति काव्यस्यास्येतिवृत्तसङ्क्षेपः।

Nipunapraghunakam

इयं रचना दशसु रूपकेष्वन्यतमस्य भाणस्य निदर्शनतामुपैति। एकाङ्करूपकेऽस्मिन् शेखरकनामा चित्रोद्यमलेखकः केनापि हेतुना वियोगम् अनुभवतोश्चित्रलेखामिलिन्दकयोः समागमं सिसाधयिषुः कथामाकाशभाषणरूपेण निर्वहति।

Bharavatarastavah

अस्मिन् स्तोत्रकाव्ये भगवन्तं शिवं कविरभिष्टौति। वसन्ततिलकयोपनिबद्धस्य काव्यस्यास्य कविकृतम् उल्लाघनाभिधं व्याख्यानं च वर्तते।

Karnataka’s celebrated polymath, D V Gundappa brings together in the third volume, some character sketches of great literary savants responsible for Kannada renaissance during the first half of the twentieth century. These remarkable...

Karnataka’s celebrated polymath, D V Gundappa brings together in the second volume, episodes from the lives of remarkable exponents of classical music and dance, traditional storytellers, thespians, and connoisseurs; as well as his...

Karnataka’s celebrated polymath, D V Gundappa brings together in the first volume, episodes from the lives of great writers, poets, literary aficionados, exemplars of public life, literary scholars, noble-hearted common folk, advocates...

Evolution of Mahabharata and Other Writings on the Epic is the English translation of S R Ramaswamy's 1972 Kannada classic 'Mahabharatada Belavanige' along with seven of his essays on the great epic. It tells the riveting...

Shiva-Rama-Krishna is an English adaptation of Śatāvadhāni Dr. R Ganesh's popular lecture series on the three great...

Bharatilochana

ಮಹಾಮಾಹೇಶ್ವರ ಅಭಿನವಗುಪ್ತ ಜಗತ್ತಿನ ವಿದ್ಯಾವಲಯದಲ್ಲಿ ಮರೆಯಲಾಗದ ಹೆಸರು. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಶೈವದರ್ಶನ ಮತ್ತು ಸೌಂದರ್ಯಮೀಮಾಂಸೆಗಳ ಪರಮಾಚಾರ್ಯನಾಗಿ  ಸಾವಿರ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇವನು ಜ್ಞಾನಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ಪ್ರಭಾವಿಸುತ್ತಲೇ ಇದ್ದಾನೆ. ಭರತಮುನಿಯ ನಾಟ್ಯಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಇವನೊಬ್ಬನೇ ನಮಗಿರುವ ಆಲಂಬನ. ಇದೇ ರೀತಿ ರಸಧ್ವನಿಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು...

Vagarthavismayasvadah

“वागर्थविस्मयास्वादः” प्रमुखतया साहित्यशास्त्रतत्त्वानि विमृशति । अत्र सौन्दर्यर्यशास्त्रीयमूलतत्त्वानि यथा रस-ध्वनि-वक्रता-औचित्यादीनि सुनिपुणं परामृष्टानि प्रतिनवे चिकित्सकप्रज्ञाप्रकाशे। तदन्तर एव संस्कृतवाङ्मयस्य सामर्थ्यसमाविष्कारोऽपि विहितः। क्वचिदिव च्छन्दोमीमांसा च...

The Best of Hiriyanna

The Best of Hiriyanna is a collection of forty-eight essays by Prof. M. Hiriyanna that sheds new light on Sanskrit Literature, Indian...

Stories Behind Verses

Stories Behind Verses is a remarkable collection of over a hundred anecdotes, each of which captures a story behind the composition of a Sanskrit verse. Collected over several years from...