ಸಂಸ್ಕೃತಕವಿಗಳ ಕಾವ್ಯಮೀಮಾಂಸೆ - 32

ನಾವಿನ್ನು “ಶಿವಲೀಲಾರ್ಣವ”ದತ್ತ ತಿರುಗಬಹುದು. ಇದರಲ್ಲಿ ನೀಲಕಂಠದೀಕ್ಷಿತನ ವ್ಯಾಪಕವಾದ ಕಾವ್ಯಚಿಂತನೆ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಮೊದಲಿಗೇ ಕವಿಯು ಧ್ವನಿಯ ಮಹತ್ತ್ವವನ್ನು ಸಾರುತ್ತಾನೆ:

ಸಾಹಿತ್ಯವಿದ್ಯಾಜಯಘಂಟಯೈವ

            ಸಂವೇದಯಂತೇ ಕವಯೋ ಯಶಾಂಸಿ |

ಯಥಾ ಯಥಾಸ್ಯಾಂ ಧ್ವನಿರುಜ್ಜಿಹೀತೇ

            ತಥಾ ತಥಾ ಸಾರ್ಹತಿ ಮೂಲ್ಯಭೇದಾನ್ || (೧.೮)

ಸಾಹಿತ್ಯವಿದ್ಯೆಯೆಂಬ ಜಯಘಂಟಿಕೆಯಿಂದಲೇ ಕವಿಗಳು ಕೀರ್ತಿಯನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಧ್ವನಿಯು ಹೊಮ್ಮುವುದೋ ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅದರ ಬೆಲೆ ನಿಗದಿಯಾಗುತ್ತದೆ.

ಆನಂದವರ್ಧನನ ಬಳಿಕ ಬಂದ ಕವಿಗಳ ಪೈಕಿ ತಮ್ಮ ಕಾವ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಕುರಿತು ನೀಲಕಂಠದೀಕ್ಷಿತನಷ್ಟು ಮಾರ್ಮಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತಾರೂ ಕವನಿಸಿಲ್ಲ. ಧ್ವನಿಯಿಲ್ಲದ ಕಾವ್ಯ ಇಲ್ಲವೆಂಬಷ್ಟು ವಿರಳ. ಆದರೆ ಧ್ವನಿಪ್ರಾಧಾನ್ಯದಿಂದಲೇ ಅದರ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಗಣಿಸುವುದು ಆನಂದವರ್ಧನನ ವಿವೇಕ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಔಚಿತ್ಯಪೂರ್ಣವಾದ ಧ್ವನಿಯೇ ರಸಧ್ವನಿಯೆನಿಸುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಗಮನದಲ್ಲಿರಿಸಿಕೊಂಡೇ ಸದ್ಯದಲ್ಲಿ ಧ್ವನಿಯ ಪ್ರಮಾಣವ್ಯತ್ಯಾಸದಿಂದಲೇ ಕಾವ್ಯದ ಮೌಲ್ಯನಿಷ್ಕರ್ಷೆಯಾಗುವುದೆಂಬ ನಿಗಮನ ಬಂದಿದೆ. ಈ ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ಜಯಘಂಟೆ ಅಥವಾ ಜಾಗಟೆಯ ಪ್ರಸ್ತಾವ ಬಂದಿರುವುದು ಗಮನಾರ್ಹ. ಇದು ಧ್ವನಿಯ ಅನುರಣನಶೀಲತೆಯನ್ನೇ ವ್ಯಂಜಿಸಿದೆ. ಧ್ವನಿಸಿದ್ಧಾಂತದ ಪರಾಮರ್ಶೆ ಮುಂದಿನ ಎರಡು ಪದ್ಯಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಬಂದಿರುವುದನ್ನು ಸಹೃದಯರು ಗಮನಿಸಬಹುದು (೧.೯,೧೦). ಮತ್ತೊಂದು ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ನೀಲಕಂಠದೀಕ್ಷಿತನು ವಾಚ್ಯವಾದ ವಕ್ರೋಕ್ತಿಗಿಂತಲೂ ವ್ಯಂಗ್ಯವಾಗುವ ಯಾವ ಕಾವ್ಯತತ್ತ್ವವೂ ಶ್ರೇಷ್ಠವೆಂದಿರುವುದು ಗಮನಾರ್ಹ (೧.೧೯). ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಕಾವ್ಯದ ಜೀವಿತವೆಂದು ಪ್ರಕಾರಾಂತರವಾಗಿ ಹೀಗೆ ಸಾಧಿಸುತ್ತಾನೆ:

ಅನ್ಯೋನ್ಯಸಂಸರ್ಗವಿಶೇಷರಮ್ಯಾ-

            ಪ್ಯಲಂಕೃತಿಃ ಪ್ರತ್ಯುತ ಶೋಚನೀಯಾ |

ನಿರ್ವ್ಯಂಗ್ಯಸಾರೇ ಕವಿಸೂಕ್ತಿಬಂಧೇ

            ನಿಷ್ಕ್ರಾಂತಜೀವೇ ವಪುಷೀವ ದತ್ತಾ || (೧.೩೬)

ಪರಸ್ಪರ ಸಾಂಗತ್ಯದಿಂದ ವಿಶೇಷಸೌಂದರ್ಯವುಳ್ಳ ಅಲಂಕಾರಗಳೆಷ್ಟಿದ್ದರೂ ಅವು ಧ್ವನಿಯೆಂಬ ಜೀವವಿಲ್ಲದ ಕಾವ್ಯಶರೀರಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ಸಿಂಗಾರವೆನಿಸಿ ಶೋಚನೀಯವೇ ಆಗುತ್ತವೆ.  

ಕವಿಯ ವಿಕಟಕಲ್ಪನಾಶಕ್ತಿ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟೋ ಅಲಂಕಾರಚಮತ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. ಆದರೆ ಅವು ಧ್ವನಿಪೂರ್ಣವಲ್ಲದ ಕಾವ್ಯಕ್ಕೆ ಭಾರವೇ ಆಗುತ್ತವೆ. ಅಂದರೆ, ಪ್ರಕರಣ ಮತ್ತು ಪ್ರಬಂಧಗಳ ಸ್ತರದಲ್ಲಿ ಧ್ವನಿಶೀಲವಲ್ಲದ ಕಾವ್ಯಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಲಂಕಾರ ವಿಡಂಬನೆಯೆನಿಸುತ್ತದೆ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ವಾಕ್ಯಧ್ವನಿಯ ಸ್ತರದಲ್ಲಿ ಕಂಡಾಗ ಎಲ್ಲ ಅರ್ಥಾಲಂಕಾರಗಳಿಗೂ ಅಲಂಕಾರತ್ವವು ಸಲ್ಲುವುದೇ ಧ್ವನಿಸ್ಪರ್ಶದಿಂದ. ಅಂದರೆ, ಗುಣೀಭೂತವ್ಯಂಗ್ಯತ್ವವಿಲ್ಲದೆ ಅಲಂಕಾರವು ಅಲಂಕಾರವೇ ಆಗದು. ಈ ಅಂಶಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಆನಂದವರ್ಧನ ವಿಶದವಾಗಿ ನಿರೂಪಿಸಿದ್ದಾನೆ.[1]

ನೀಲಕಂಠದೀಕ್ಷಿತನಿಗೆ ಶಬ್ದಗುಂಫನದ ವೈಚಿತ್ರ್ಯವನ್ನು ಕುರಿತು ಮಿಗಿಲಾದ ಆಸಕ್ತಿಯುಂಟು:

ಯಾನೇವ ಶಬ್ದಾನ್ ವಯಮಾಲಪಾಮೋ

            ಯಾನೇವ ಚಾರ್ಥಾನ್ ವಯಮುಲ್ಲಿಖಾಮಃ |

ತೈರೇವ ವಿನ್ಯಾಸವಿಶೇಷಭವ್ಯೈಃ

            ಸಮ್ಮೋಹಯಂತೇ ಕವಯೋ ಜಗಂತಿ || (೧.೧೩)

ಯಾವ ಪದಗಳನ್ನು ನಾವು ನುಡಿಯುವೆವೋ ಯಾವ ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ಅವಕ್ಕೆ ಆರೋಪಿಸುವೆವೋ ಅವುಗಳನ್ನೇ ವಿಶಿಷ್ಟಮನೋಹರ ವಿನ್ಯಾಸದಿಂದ ಬಳಸಿ ಕವಿಗಳು ಜಗತ್ತನ್ನು ಮರುಳುಗೊಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಇದು ಎಲ್ಲ ಕಾಲಕ್ಕೂ ಸಲ್ಲುವ ಸತ್ಯ. ಕವಿಯು ಲೋಕದ ಶಬ್ದಾರ್ಥಗಳನ್ನೇ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ತನ್ನ ಕೃತಿಯನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತಾನೆ. ಅರ್ಥವೆನ್ನುವಾಗ ಬರಿಯ ಮಾತುಗಳ ತಾತ್ಪರ್ಯವಲ್ಲದೆ ಜಗತ್ತಿನ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರ-ಭಾವನೆಗಳೂ ಅದರಲ್ಲಿ ಸೇರಿವೆಯೆಂಬುದು ಅವಿಸ್ಮರಣೀಯ. ಏಕೆಂದರೆ ಕಾವ್ಯದ ಇತಿವೃತ್ತ, ಪಾತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ವರ್ಣ್ಯವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಮಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸ್ಥಾವರ-ಜಂಗಮಾಸ್ತಿತ್ವಗಳು ಬರಿಯ ಶಬ್ದಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಸೇರಿಲ್ಲ. ಈ ಅಂಶಗಳು ಕೇವಲ ವಾಚಕಶಬ್ದಗಳನ್ನಲ್ಲದೆ ವ್ಯಂಗ್ಯವಾಗುವ ಸಂವೇದನೆಯನ್ನೂ ಒಳಗೊಳ್ಳುವ ಕಾರಣ “ಅರ್ಥ”ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯುಂಟು. ಇಂಥದ್ದೇ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಸಿಂಹಭೂಪಾಲನು ಈ ಮುನ್ನ ದಾಖಲಿಸಿರುವುದು ಸ್ಮರಣೀಯ.[2] ಕಾವ್ಯದಲ್ಲಿ ವಾಗರ್ಥಗಳ ಗುಂಫನಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೇ ಬೆಲೆಯಿದ್ದರೂ ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರದಿಂದಲೇ ಮಹಾಕೃತಿ ಜನಿಸದೆಂಬ ಎಚ್ಚರವೂ ನೀಲಕಂಠದೀಕ್ಷಿತನಿಗಿದೆ:

ಮತ್ವಾ ಪದಗ್ರಂಥನಮೇವ ಕಾವ್ಯಂ

            ಮಂದಾಃ ಸ್ವಯಂ ತಾವತಿ ಚೇಷ್ಟಮಾನಾಃ |

ಮಜ್ಜಂತಿ ಬಾಲಾ ಇವ ಪಾಣಿಪಾದ-

            ಪ್ರಸ್ಪಂದಮಾತ್ರಂ ಪ್ಲವನಂ ವಿದಂತಃ || (೧.೪೦)

ಮಕ್ಕಳು ಕೈ-ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಆಡಿಸುವಷ್ಟೇ ಈಜೆಂದು ಭ್ರಮಿಸಿದಂತೆ ಪದಗುಂಫನವಷ್ಟೇ ಕಾವ್ಯವೆಂದು ಭಾವಿಸಿದ ಹೆಡ್ಡರು ಅದರಲ್ಲಿಯೇ ಮುಳುಗಿಹೋಗುತ್ತಾರೆ.

ಇದು ಕೇವಲ ರಚನಾಕವಿಗಳಿಗೆ ನೀಲಕಂಠದೀಕ್ಷಿತ ನೀಡಿರುವ ಗುದ್ದು. ಏಕೆಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಕಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಟ್ಟದ ರೂಪಶುದ್ಧಿ ಸಿದ್ಧಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಅದನ್ನೇ ಕುರುಡಾಗಿ ಅನುಸರಿಸಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ಶ್ರಮ ಬೇಕಿಲ್ಲ; ಪ್ರತಿಭೆಯಂತೂ ಬೇಕಾಗಿಯೇ ಇಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಕಾವ್ಯವೆಂಬುದು ಒಂದು ಸ್ತರದ ಕೌಶಲವಾಗಿ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ. ಗತಾನುಗತಿಕತ್ವಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಒಳ್ಳೆಯ ನಿದರ್ಶನ ಬೇಕಿಲ್ಲ. ಸಂಸ್ಕೃತದಂಥ ಅಭಿಜಾತವೂ ಸದ್ಯದ ಜಗತ್ತಿನ ನಿತ್ಯವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಅಪ್ರಚುರವೂ ಆದ ಭಾಷೆಯ ಕಾವ್ಯಕ್ಕೆ ಇಂಥ ಅಪಾಯ ಮತ್ತೂ ಹೆಚ್ಚು. ಸಿದ್ಧವಾದ ಶಬ್ದಗಳು, ಸಿದ್ಧವಾದ ಛಂದೋಬಂಧಗಳು, ಸಿದ್ಧರೂಪದ ಅಲಂಕಾರಕಲ್ಪನೆ, ಕವಿಸಮಯ ಮತ್ತು ಪುರಾಣಕಥೆಗಳ ಪರಿಚಿತವಾದ ಜಾಡು ಹಾಗೂ ಕೃತಕವೆನಿಸುವ ಮಟ್ಟದ ಔಪಚಾರಿಕತೆಗಳು ಸಂಸ್ಕೃತಕವಿಗಳನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಕಾಡುವ ಕಟ್ಟಲೆಗಳು. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಗುಣಾಂಶವಿಲ್ಲದೆ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಪ್ರತಿಭಾದರಿದ್ರರಿಗೆ ಇವಿಷ್ಟೇ ಮಹಾಕವಿತ್ವಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಸೋಪಾನಗಳೆಂಬ ಭ್ರಮೆಯನ್ನು ತುಂಬುವುದಂತೂ ದಿಟ. ಇಂಥ ಅನಾಹುತವನ್ನು ಕುರಿತು ಕವಿ ಎಚ್ಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ನಮ್ಮ ಆಲಂಕಾರಿಕರು ಈ ಅಂಶವನ್ನು ಕುರಿತು ಆಗೀಗ ಬಿಡಿಬಿಡಿಯಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತಾವಿಸುವರಾದರೂ ಸಮಗ್ರವಾದ ಚಿಕಿತ್ಸಕಶೋಧನವನ್ನು ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಂಡಿಲ್ಲ.     

ಕವಿಗೆ ತನ್ನ ಕಲೆಯ ಹಿರಿಮೆ ಎಷ್ಟೆಂಬುದು ಗೊತ್ತು. ಅದು ಆತನಿಗೆ ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯವೂ ಆಗಿದೆ:

ಸ್ತೋತುಂ ಪ್ರವೃತ್ತಾ ಶ್ರುತಿರೀಶ್ವರಂ ಹಿ

            ನ ಶಾಬ್ದಿಕಂ ಪ್ರಾಹ ನ ತಾರ್ಕಿಕಂ ವಾ |

ಬ್ರೂತೇ ತು ತಾವತ್ಕವಿರಿತ್ಯಭೀಕ್ಷ್ಣಂ

            ಕಾಷ್ಠಾ ಪರಾ ಸಾ ಕವಿತಾ ತತೋ ನಃ || (೧.೧೬)

ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಸ್ತುತಿಸುವಾಗ ವೇದವು ಆತನನ್ನು ತಾರ್ಕಿಕನೆಂದೋ ವೈಯಾಕರಣನೆಂದೋ ಹೇಳದೆ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಕವಿಯೆಂದು ಕೊಂಡಾಡಿದೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ಕಾವ್ಯಕಲೆಯ ಹಿರಿಮೆಯೇ ಸರಿ.

ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು “ಕವಿ”ಯೆಂದು ಕೊಂಡಾಡಿರುವುದು ಸುವಿಖ್ಯಾತ.[3] ಈ ಅಂಶವನ್ನು ಆಲಂಕಾರಿಕರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅವಧರಿಸಿಲ್ಲ. ಇದು ನೀಲಕಂಠದೀಕ್ಷಿತನಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ತೋರಿದೆ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ರೂಪಪ್ರಪಂಚದ ನ್ಯಾಯ-ವೈಶೇಷಿಕಗಳಿಗೂ ನಾಮಪ್ರಪಂಚದ ವ್ಯಾಕರಣಕ್ಕೂ ಸೀಮಿತವಾಗದೆ ಚಿತ್ತವೃತ್ತಿಗಳ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ವಿಸ್ತರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಕಾವ್ಯ ಈ ಕಾರಣದಿಂದಲೇ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವೆಂಬ ಅರಿವು ಆತನಿಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ-ಅನುಮಾನಗಳಲ್ಲಿಯೇ ವಿಸ್ತರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ತರ್ಕ ಹಾಗೂ ಅಭಿಧೆ-ಲಕ್ಷಣೆಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾರ್ಥಕ್ಯವನ್ನು ಕಾಣುವ ವ್ಯಾಕರಣ ಕಾವ್ಯವಿದ್ಯೆಗೆ ಎಷ್ಟೇ ಪೂರಕವಾದರೂ ರಸದಲ್ಲಿ ಪರ್ಯವಸಿಸುವ ಧ್ವನಿಗಾಗಲಿ, ಆನಂದವನ್ನು ತುಂಬಿ ಕೊಡುವ ರಸಕ್ಕಾಗಲಿ ಮಿಗಿಲಾದ ಪುಷ್ಟಿಯನ್ನು ಕೊಡಲಾರವು. ಅದಕ್ಕೆ ವೇದಾಂತವೊಂದೇ ಶರಣ್ಯ. ಇಲ್ಲಿಯೇ ನೀಲಕಂಠದೀಕ್ಷಿತನು ಮಿಕ್ಕ ಕಲೆಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಕಾವ್ಯವು ಮಿಗಿಲೆಂದು ಭಾವಿಸುವುದು ಸ್ಮರಣೀಯ (೧.೧೪).[1] ಧ್ವನ್ಯಾಲೋಕ, ೩.೩೪,೩೬,೩೭

[2] ತ ಏವ ಪದಸಂಘಾತಾಸ್ತಾ ಏವಾರ್ಥವಿಭೂತಯಃ | ತಥಾಪಿ ನವ್ಯಂ ಭವತಿ ಕಾವ್ಯಂ ಗ್ರಥನಕೌಶಲಾತ್ || (ರಸಾರ್ಣವಸುಧಾಕರ, ೧.೨೪೨).

ಬಲುಮಟ್ಟಿಗೆ ಇದೇ ನುಡಿಗಟ್ಟನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಶ್ಲೋಕವೊಂದು ಹೀಗಿದೆ: ತ ಏವಾಕ್ಷರವಿನ್ಯಾಸಾಸ್ತಾ ಏವ ಪದಪಂಕ್ತಯಃ | ಪುಂಸಿ ಪುಂಸಿ ವಿಶೇಷೇಣ ಕಾಪಿ ಕಾಪಿ ಸರಸ್ವತೀ || (ಸುಭಾಷಿತಸುಧಾನಿಧಿ, ೨.೫೨.೬). ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಕವಿಗೂ ತನ್ನದಾದ ಶೈಲಿಯಿರುವುದೆಂಬ ಧ್ವನಿ ಬಂದಿದೆ. ಇದು ನಿಜಕ್ಕೂ ವಿಶೇಷವಾದ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಏಕೆಂದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಆಲಂಕಾರಿಕರು ಕವಿಯ ವೈಯಕ್ತಿಕಶೈಲಿಯನ್ನು ಕುರಿತು ಏನನ್ನೂ ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ; ಸಂಸ್ಕೃತಕಾವ್ಯಪರಂಪರೆ ಕೂಡ ಇದನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅವಧರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಇಂಥ ಆಲೋಚನೆಗಳೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಯಿಕವಾಗಿ ಆಧುನಿಕಸಂವೇದನೆಯ ಫಲವೆನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಹೊಸ ಹೊಳಹು ಬಂದಿರುವುದು ವಿಸ್ಮಯಾವಹ.

[3] ಕವಿತಮಃ ಸ ವೇಧಾಃ || (ಋಗ್ವೇದ, ೩.೧೪.೧), ಕವಿತಮಃ ಸ ಪಾವಕಃ || (ಋಗ್ವೇದ, ೭.೯.೧), ಕವಿರಮಿತೌಜಾಃ || (ಋಗ್ವೇದ, ೧.೧೧.೪), ಸೂರ್ಯಃ ಕವಿಃ || (ಋಗ್ವೇದ, ೫.೪೪.೭), ಕವಿರ್ಮನೀಷೀ ಪರಿಭೂಃ ಸ್ವಯಂಭೂಃ || (ಈಶಾವಾಸ್ಯೋಪನಿಷತ್, ೮) ಇತ್ಯಾದಿ.     

To be continued.

 

Author(s)

About:

Dr. Ganesh is a 'shatavadhani' and one of India’s foremost Sanskrit poets and scholars. He writes and lectures extensively on various subjects pertaining to India and Indian cultural heritage. He is a master of the ancient art of avadhana and is credited with reviving the art in Kannada. He is a recipient of the Badarayana-Vyasa Puraskar from the President of India for his contribution to the Sanskrit language.

Prekshaa Publications

The Mahābhārata is the greatest epic in the world both in magnitude and profundity. A veritable cultural compendium of Bhārata-varṣa, it is a product of the creative genius of Maharṣi Kṛṣṇa-dvaipāyana Vyāsa. The epic captures the experiential wisdom of our civilization and all subsequent literary, artistic, and philosophical creations are indebted to it. To read the Mahābhārata is to...

Shiva Rama Krishna

சிவன். ராமன். கிருஷ்ணன்.
இந்திய பாரம்பரியத்தின் முப்பெரும் கதாநாயகர்கள்.
உயர் இந்தியாவில் தலைமுறைகள் பல கடந்தும் கடவுளர்களாக போற்றப்பட்டு வழிகாட்டிகளாக விளங்குபவர்கள்.
மனித ஒற்றுமை நூற்றாண்டுகால பரிணாம வளர்ச்சியின் பரிமாணம்.
தனிநபர்களாகவும், குடும்ப உறுப்பினர்களாகவும், சமுதாய பிரஜைகளாகவும் நாம் அனைவரும் பரிமளிக்கிறோம்.
சிவன் தனிமனித அடையாளமாக அமைகிறான்....

ऋतुभिः सह कवयः सदैव सम्बद्धाः। विशिष्य संस्कृतकवयः। यथा हि ऋतवः प्रतिसंवत्सरं प्रतिनवतामावहन्ति मानवेषु तथैव ऋतुवर्णनान्यपि काव्यरसिकेषु कामपि विच्छित्तिमातन्वते। ऋतुकल्याणं हि सत्यमिदमेव हृदि कृत्वा प्रवृत्तम्। नगरजीवनस्य यान्त्रिकतां मान्त्रिकतां च ध्वनदिदं चम्पूकाव्यं गद्यपद्यमिश्रितमिति सुव्यक्तमेव। ऐदम्पूर्वतया प्रायः पुरीपरिसरप्रसृतानाम् ऋतूनां विलासोऽत्र प्रपञ्चितः। बेङ्गलूरुनामके...

The Art and Science of Avadhānam in Sanskrit is a definitive work on Sāhityāvadhānam, a form of Indian classical art based on multitasking, lateral thinking, and extempore versification. Dotted throughout with tasteful examples, it expounds in great detail on the theory and practice of this unique performing art. It is as much a handbook of performance as it is an anthology of well-turned...

This anthology is a revised edition of the author's 1978 classic. This series of essays, containing his original research in various fields, throws light on the socio-cultural landscape of Tamil Nadu spanning several centuries. These compelling episodes will appeal to scholars and laymen alike.
“When superstitious mediaevalists mislead the country about its judicial past, we have to...

The cultural history of a nation, unlike the customary mainstream history, has a larger time-frame and encompasses the timeless ethos of a society undergirding the course of events and vicissitudes. A major key to the understanding of a society’s unique character is an appreciation of the far-reaching contributions by outstanding personalities of certain periods – especially in the realms of...

Prekṣaṇīyam is an anthology of essays on Indian classical dance and theatre authored by multifaceted scholar and creative genius, Śatāvadhāni Dr. R Ganesh. As a master of śāstra, a performing artiste (of the ancient art of Avadhānam), and a cultured rasika, he brings a unique, holistic perspective...

Yaugandharam

इदं किञ्चिद्यामलं काव्यं द्वयोः खण्डकाव्ययोः सङ्कलनरूपम्। रामानुरागानलं हि सीतापरित्यागाल्लक्ष्मणवियोगाच्च श्रीरामेणानुभूतं हृदयसङ्क्षोभं वर्णयति । वात्सल्यगोपालकं तु कदाचिद्भानूपरागसमये घटितं यशोदाश्रीकृष्णयोर्मेलनं वर्णयति । इदम्प्रथमतया संस्कृतसाहित्ये सम्पूर्णं काव्यं...

Vanitakavitotsavah

इदं खण्डकाव्यमान्तं मालिनीछन्दसोपनिबद्धं विलसति। मेनकाविश्वामित्रयोः समागमः, तत्फलतया शकुन्तलाया जननम्, मातापितृभ्यां त्यक्तस्य शिशोः कण्वमहर्षिणा परिपालनं चेति काव्यस्यास्येतिवृत्तसङ्क्षेपः।

Vaiphalyaphalam

इदं खण्डकाव्यमान्तं मालिनीछन्दसोपनिबद्धं विलसति। मेनकाविश्वामित्रयोः समागमः, तत्फलतया शकुन्तलाया जननम्, मातापितृभ्यां त्यक्तस्य शिशोः कण्वमहर्षिणा परिपालनं चेति काव्यस्यास्येतिवृत्तसङ्क्षेपः।

Nipunapraghunakam

इयं रचना दशसु रूपकेष्वन्यतमस्य भाणस्य निदर्शनतामुपैति। एकाङ्करूपकेऽस्मिन् शेखरकनामा चित्रोद्यमलेखकः केनापि हेतुना वियोगम् अनुभवतोश्चित्रलेखामिलिन्दकयोः समागमं सिसाधयिषुः कथामाकाशभाषणरूपेण निर्वहति।

Bharavatarastavah

अस्मिन् स्तोत्रकाव्ये भगवन्तं शिवं कविरभिष्टौति। वसन्ततिलकयोपनिबद्धस्य काव्यस्यास्य कविकृतम् उल्लाघनाभिधं व्याख्यानं च वर्तते।

Karnataka’s celebrated polymath, D V Gundappa brings together in the third volume, some character sketches of great literary savants responsible for Kannada renaissance during the first half of the twentieth century. These remarkable...

Karnataka’s celebrated polymath, D V Gundappa brings together in the second volume, episodes from the lives of remarkable exponents of classical music and dance, traditional storytellers, thespians, and connoisseurs; as well as his...

Karnataka’s celebrated polymath, D V Gundappa brings together in the first volume, episodes from the lives of great writers, poets, literary aficionados, exemplars of public life, literary scholars, noble-hearted common folk, advocates...

Evolution of Mahabharata and Other Writings on the Epic is the English translation of S R Ramaswamy's 1972 Kannada classic 'Mahabharatada Belavanige' along with seven of his essays on the great epic. It tells the riveting...

Shiva-Rama-Krishna is an English adaptation of Śatāvadhāni Dr. R Ganesh's popular lecture series on the three great...

Bharatilochana

ಮಹಾಮಾಹೇಶ್ವರ ಅಭಿನವಗುಪ್ತ ಜಗತ್ತಿನ ವಿದ್ಯಾವಲಯದಲ್ಲಿ ಮರೆಯಲಾಗದ ಹೆಸರು. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಶೈವದರ್ಶನ ಮತ್ತು ಸೌಂದರ್ಯಮೀಮಾಂಸೆಗಳ ಪರಮಾಚಾರ್ಯನಾಗಿ  ಸಾವಿರ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇವನು ಜ್ಞಾನಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ಪ್ರಭಾವಿಸುತ್ತಲೇ ಇದ್ದಾನೆ. ಭರತಮುನಿಯ ನಾಟ್ಯಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಇವನೊಬ್ಬನೇ ನಮಗಿರುವ ಆಲಂಬನ. ಇದೇ ರೀತಿ ರಸಧ್ವನಿಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು...

Vagarthavismayasvadah

“वागर्थविस्मयास्वादः” प्रमुखतया साहित्यशास्त्रतत्त्वानि विमृशति । अत्र सौन्दर्यर्यशास्त्रीयमूलतत्त्वानि यथा रस-ध्वनि-वक्रता-औचित्यादीनि सुनिपुणं परामृष्टानि प्रतिनवे चिकित्सकप्रज्ञाप्रकाशे। तदन्तर एव संस्कृतवाङ्मयस्य सामर्थ्यसमाविष्कारोऽपि विहितः। क्वचिदिव च्छन्दोमीमांसा च...

The Best of Hiriyanna

The Best of Hiriyanna is a collection of forty-eight essays by Prof. M. Hiriyanna that sheds new light on Sanskrit Literature, Indian...

Stories Behind Verses

Stories Behind Verses is a remarkable collection of over a hundred anecdotes, each of which captures a story behind the composition of a Sanskrit verse. Collected over several years from...