ಸಂಸ್ಕೃತಕವಿಗಳ ಕಾವ್ಯಮೀಮಾಂಸೆ - 33

ಸಾಹಿತ್ಯ-ಸಂಗೀತಗಳ ತೌಲನಿಕವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಕವಿಯು ಬಲ್ಲ:

ಕರ್ಣಂ ಗತಂ ಶುಷ್ಯತಿ ಕರ್ಣ ಏವ

            ಸಂಗೀತಕಂ ಸೈಕತವಾರಿರೀತ್ಯಾ |

ಆನಂದಯತ್ಯಂತರನುಪ್ರವಿಶ್ಯ

            ಸೂಕ್ತಿಃ ಕವೇರೇವ ಸುಧಾಸಗಂಧಾ || (೧.೧೭)

ಕಿವಿಯನ್ನು ಹೊಕ್ಕ ಹಾಡು ಮರಳಿಗೆ ಬಿದ್ದ ನೀರಿನಂತೆ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಬತ್ತುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅಮೃತಸಮಾನವಾದ ಕವಿಸೂಕ್ತಿ ಅಂತರಂಗವನ್ನು ಹೊಕ್ಕು ಆನಂದವನ್ನೀಯುತ್ತದೆ.

ನೀಲಕಂಠದೀಕ್ಷಿತನು ಬಹುಶಃ “ಸಂಗೀತವು ಆಪಾತಮಧುರ, ಸಾಹಿತ್ಯವಾದರೋ ಆಲೋಚನಾಮೃತ” ಎಂಬ ಪ್ರಸಿದ್ಧಸೂಕ್ತಿಯನ್ನು ನಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಮೇಲಣ ಪದ್ಯವನ್ನು ಬರೆದಂತೆ ತೋರುತ್ತದೆ. ಸಂಗೀತದಲ್ಲಿ ನಾದಕ್ಕಿಂತ ವಿಭಿನ್ನವಾದ “ಅರ್ಥಸಾಮಗ್ರಿ” ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ; ನಾದವೊಂದೇ ಆನಂದವನ್ನೀಯುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಶಬ್ದಾರ್ಥಗಳ ಮೂಲಕ ಸಲ್ಲುವ ಉಭಯಾನಂದವುಂಟೆಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪ್ರಸಿದ್ಧ. ಇದು ಇಷ್ಟು ಸರಳವಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಸಂಗೀತದ ನಾದವು ರೂಪ-ಸ್ವರೂಪಗಳಾದ ವಾಗರ್ಥಗಳ ಅದ್ವೈತಸ್ಥಿತಿ. ಆದುದರಿಂದಲೇ ಅಲ್ಲಿ ವಸ್ತುಧ್ವನಿ-ಅಲಂಕಾರಧ್ವನಿಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲದೆ ರಸಧ್ವನಿಯೇ ನೇರವಾಗಿ ಸ್ಫುರಿಸುತ್ತದೆ. ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಇಂಥ ಸೌಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಮೂರೂ ಬಗೆಯ ಧ್ವನಿಗಳಿಗೆ, ಗುಣೀಭೂತವ್ಯಂಗ್ಯದ ಅಮಿತಪ್ರಕಾರಗಳಿಗೆ ಅದು ಅವಕಾಶ ಕೊಡುವ ಕಾರಣ ಅನುಭವಸಂಕೀರ್ಣತೆಗೆ ಎಡೆಯುಂಟು. ಸಂಗೀತದಲ್ಲಿ ರಸಾನುಭವವು ಸಾಂದ್ರ, ಅಖಂಡ. ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಖಂಡಸಾಂದ್ರಾನುಭವದೊಡನೆ ಖಂಡಖಂಡವಾದ ಅಸಾಂದ್ರಾನುಭವಗಳೂ ಸಾಕಷ್ಟಿರುತ್ತವೆ. ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕವಿ ಮಾತ್ರ ಅಖಂಡಸಾಂದ್ರಾನುಭವವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನೀಡಬಲ್ಲ: ಇದರಲ್ಲಿ ಆಸ್ವಾದ್ಯವೆನಿಸುವ ಸಮೃದ್ಧಸಂಕೀರ್ಣತೆಯನ್ನೂ ತರಬಲ್ಲ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಲೇ ಮಧುರವಾದ ಸಂಗೀತವನ್ನು ಅದೇ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬಾರಿ ಕೇಳಿದರೂ ಸಪ್ಪೆಯೆನಿಸುವುದಿಲ್ಲ; ಆದರೆ ಧ್ವನಿಶೀಲವಲ್ಲದ ಕಾವ್ಯವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಆಸ್ವಾದಿಸುವುದು ಕಷ್ಟ. ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಕಾವ್ಯಧ್ವನಿಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಸ್ಕಾರ ಬೇಕು. ವಸ್ತು-ಅಲಂಕಾರಧ್ವನಿಗಳನ್ನು ಅರಿಯಲು ತಿಳಿವಳಿಕೆ ಅನಿವಾರ್ಯವಷ್ಟೆ. ಆದರೆ ರಸಧ್ವನಿಮಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನೆಲೆನಿಂತ ಸಂಗೀತ-ಸಾಹಿತ್ಯಗಳ ಆಸ್ವಾದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ತಿಳಿವು ಅನವಶ್ಯ. ಶ್ರೋತೃವು ಭಾವುಕನಾದರೆ ಸಾಕು. ಆದುದರಿಂದ ಸಾಹಿತ್ಯದೆದುರು ಸಂಗೀತವನ್ನು ಗೌಣ ಮಾಡುವುದು ಅಂಧಾಭಿಮಾನವಾದೀತು. ಆದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯಸಂಗೀತದಲ್ಲಿಯೂ ಪರಿಣಾಮತೀವ್ರತೆ ಹೆಚ್ಚು, ಅದರ ಪುನರುಕ್ತಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಆಸ್ವಾದಾಂಶವಿರುತ್ತದೆ; ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಂಕೀರ್ಣಾನುಭವಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಹೆಚ್ಚು, ಅದರ ಪುನರುಕ್ತಿಯು ನೀರಸವಾಗುವುದೆಂಬ ತಥ್ಯವನ್ನು ಮರೆಯುವಂತಿಲ್ಲ. ದುರ್ದೈವದಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಲಂಕಾರಿಕರು ವಿವಿಧಕಲೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಇಂಥ ತೌಲನಿಕದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿಲ್ಲ. ಕೇವಲ ಆನಂದವರ್ಧನ ಮತ್ತು ಅಭಿನವಗುಪ್ತರು ಇದಕ್ಕೆ ಅಪವಾದ.[1]      

ಮುಂದೆ ಕವಿಪ್ರತಿಭೆಯ ಆನಂತ್ಯವನ್ನು ಹೀಗೆ ನಿರೂಪಿಸುತ್ತಾನೆ:

ಪಶ್ಯೇಯಮೇಕಸ್ಯ ಕವೇಃ ಕೃತಿಂ ಚೇತ್

            ಸಾರಸ್ವತಂ ಕೋಶಮವೈಮಿ ರಿಕ್ತಮ್ |

ಅಂತಃ ಪ್ರವಿಶ್ಯಾಯಮವೇಕ್ಷಿತಶ್ಚೇತ್

            ಕೋಣೇ ಪ್ರವಿಷ್ಟಾ ಕವಿಕೋಟಿರೇಷಾ || (೧.೧೮)

ಒಬ್ಬ ಕವಿಯ ಕಾವ್ಯವನ್ನು ಕಂಡಾಗಲೂ ವಾಗ್ದೇವತೆಯ ಬೊಕ್ಕಸವೇ ಬರಿದಾದಂತೆ ತೋರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಸಾಹಿತ್ಯಗೃಹದ ಒಳಹೊಕ್ಕಾಗ ಕೋಟ್ಯಂತರ ಕವಿಗಳು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮೂಲೆಯೊಳಗೆ ಮುಗಿದುಹೋಗಿರುವುದು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. 

ಇದಕ್ಕಿಂತ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿ ಪ್ರತಿಭೆಯ ಆನಂತ್ಯವನ್ನು ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಮುಂದಿನ ಪದ್ಯವೊಂದರಲ್ಲಿ ಶಿವಭಕ್ತನಾದ ಈ ಕವಿ ಪ್ರತಿಭೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಶಿವನೂ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅರಿಯಲಾರನೆಂದಿರುವುದು ಸ್ವಾರಸ್ಯಕರ (೧.೨೦). ಪ್ರತಿಭಾನುಪ್ರಾಣಿತವಾದ ಕಲೆ ಎಂದಿಗೂ ಹಳಸುವುದಿಲ್ಲವೆಂಬ ಮಾತೂ ಮೆಚ್ಚುವಂತಿದೆ:

ನ ಕಾಲಭೇದಾದ್ರಸವರ್ಣಭೇದೋ

            ನ ಜಾಮಿತಾ ವಾ ನ ಋಜೀಷಭಾವಃ |

ಸಾರಸ್ವತಂ ನಾಮ ಫಲಂ ತದೇತತ್

            ಸದೈಕರೂಪಕಂ ಕೃತಿನೋ ಲಭಂತೇ || (೧.೨೮)

ಸಾಹಿತ್ಯವೆಂಬ ರಸಫಲವು ಕಾಲಪ್ರಭಾವದಿಂದ ತನ್ನ ರುಚಿ-ಕಾಂತಿಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಅದು ಎಂದಿಗೂ ಹಳಸುವುದಿಲ್ಲ, ಬೇಸರವನ್ನೂ ಹುಟ್ಟಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಪುಣ್ಯಾತ್ಮರು ಮಾತ್ರ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.

ಇಲ್ಲಿಯ ಸ್ವಾರಸ್ಯ ಸ್ವಯಂವೇದ್ಯ. ಅಂತೆಯೇ ವಿರಳಪ್ರಚುರವಾದ “ಜಾಮಿತಾ” ಎಂಬ ಶಬ್ದವನ್ನು ಬೇಸರದ ವಾಚಕವಾಗಿ ಹಾಗೂ “ಋಜೀಷ” ಎಂಬ ವೈದಿಕಶಬ್ದವನ್ನು ಹಳಸುವಿಕೆಯೆಂಬ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಕವಿಯು ಬಳಸಿರುವುದು ಆತನ ವ್ಯುತ್ಪತ್ತಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ನಿದರ್ಶನ.   

ಕವಿಗಳಿಗೆ ಸಹೃದಯವೈಮುಖ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಮಿಗಿಲಾದ ಸಂಕಟವಿಲ್ಲವೆಂಬುದನ್ನು ಹೀಗೆ ಸಾರುತ್ತಾನೆ:

ಉಲ್ಲಂಘ್ಯ ತಂತ್ರಾಂತರಸಂಪ್ರದಾಯಾ-

            ನುತ್ಪ್ರೇಕ್ಷಮಾಣಾ ಜಗದನ್ಯದನ್ಯತ್ |

ಕಸ್ಮಾದ್ಬಿಭೀಮಃ ಕವಯೋ ಭವಾಮಃ

            ಕಾವ್ಯಜ್ಞದಂಡಾದ್ಬಿಭಿಮಸ್ತು ಕಾಮಮ್ || (೧.೨೧)

ಮಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ಮರ್ಯಾದೆಯನ್ನು ಮೀರಿ ಜಗಜ್ಜೀವಗಳ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಬಗೆಬಗೆಯಾಗಿ ಕಲ್ಪಿಸಿ ವರ್ಣಿಸುವ ನಮಗೆ ಭಯವೇಕೆ? ನಾವು ಕವಿಗಳು! ನಮಗೆ ಕಾವ್ಯರಸಜ್ಞರಾದ ಸಹೃದಯರ ಮುನಿಸೊಂದೇ ಭಯವನ್ನುಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಕಾವ್ಯಸ್ವರೂಪವನ್ನೂ ಕಾವ್ಯೋದ್ದೇಶವನ್ನೂ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಬಣ್ಣಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಕಾವ್ಯದ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಅದೆಷ್ಟೇ ವ್ಯುತ್ಪತ್ತಿ ಬೇಕಿದ್ದರೂ ಅದರ ಉದ್ದೇಶ ವ್ಯುತ್ಪಾದಕತೆಯನ್ನು ತುಂಬಿಕೊಡುವುದಲ್ಲ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಕಾವ್ಯದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಿತವಾಗುವ ವಿಷಯಗಳು ಭವಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸದೆ ಭಾವಕ್ಕೆ ಬದ್ಧವಾಗಿರುವ ಕಾರಣ ಭವಜೀವನವನ್ನು ಕುರಿತ ಯಾವ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಿಗೂ ಇದು ಉತ್ತರವಾದಿಯಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ಉಭಯರೀತಿಯಿಂದಲೂ ಶಾಸ್ತ್ರಾಂತರದ ಅಂಕೆಯಿಲ್ಲದ ಕಾರಣದಿಂದಲೇ ನಿಯತಿಕೃತನಿಯಮರಹಿತವೆಂದೂ ಅನನ್ಯಪರತಂತ್ರವೆಂದೂ ಅದು ಹೆಸರಾಗಿದೆ.[2]

ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಸುಖ-ದುಃಖಗಳ ಭೇದವಿಲ್ಲದೆ ಸಕಲಭಾವಗಳೂ ಆನಂದಕರವೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ:

ತಂತ್ರಾಂತರೇಷು ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯಮಾನಾ-

            ಸ್ತೇ ತೇ ಪದಾರ್ಥಾ ನನು ತೇ ತ ಏವ |

ನಿರ್ವೇದಭೀಶೋಕಜುಗುಪ್ಸಿತಾನ್ಯ-

            ಪ್ಯಾಯಾಂತಿ ಸಾಹಿತ್ಯಪಥೇ ರಸತ್ವಮ್ || (೧.೨೨)

ಮಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಿರೂಪಿತವಾಗುವ ಸಂಗತಿಗಳು [ಅವುಗಳ ಅರಿವಿಗೆ ಮುನ್ನ ಹಾಗೂ ಆ ಬಳಿಕ] ಅವುಗಳೇ ಆಗಿರುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಸಾಹಿತ್ಯಸೀಮೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಸರ, ಭಯ, ಸಂಕಟ, ಅಸಹ್ಯಗಳೆಲ್ಲ ಆಸ್ವಾದ್ಯ ಎನಿಸುತ್ತವೆ.

ಈ ಪದ್ಯವು ಭವದ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಸುಖ-ದುಃಖಾತ್ಮಕವಾದ ಭಾವಗಳು ಕಲೆಯ ವಲಯಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಆನಂದವನ್ನೇ ತುಂಬಿಕೊಡುವ ರಸಗಳೆನಿಸುವ ಅದ್ಭುತವನ್ನು ಧನಂಜಯನ ನುಡಿಜಾಡಿನಲ್ಲಿ ನಿರೂಪಿಸಿದೆ.[3]

ನೀಲಕಂಠದೀಕ್ಷಿತನು ಕವಿಗಳ ಯೋಗವೇ ಕಾವ್ಯವೆಂದು ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಸಾರುತ್ತಾನೆ:

ಅನಾಯತಪ್ರಾಣಮಸಂಯತಾಕ್ಷ-

            ಮಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯಾನಶನಾದಿಖೇದಮ್ |

ಚಿತ್ತಂ ಮಹೇಶೇ ನಿಭೃತಂ ವಿಧಾತುಂ

            ಸಿದ್ಧಃ ಕವೀನಾಂ ಕವಿತೈವ ಯೋಗಃ || (೧.೨೬)

ಉಪವಾಸ ಮತ್ತು ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯಗಳಂಥ ಕಷ್ಟವಿಲ್ಲದೆ, ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ-ಇಂದ್ರಿಯನಿಗ್ರಹ ಗೋಜಿಲ್ಲದೆ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಮಹೇಶ್ವರನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಳಿಸಲು ಕವಿಗಳ ಪಾಲಿಗೆ ಕಾವ್ಯವೆಂಬ ಯೋಗ ಸಿದ್ಧವಾಗಿಯೇ ಇದೆ.

ಈ ಭಾವವನ್ನು ಭಕ್ತಕವಿಗಳೆಷ್ಟೋ ಮಂದಿ ದೇಶಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಮರುದನಿಸಿರುವುದು ಗಮನಾರ್ಹ. ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಒಂದು ಅಜ್ಞಾತಮೂಲದ ಶ್ಲೋಕವೂ ಇದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿದೆ.[4] ಎಂ. ಹಿರಿಯಣ್ಣನವರಂಥ ಆಧುನಿಕರೂ ಇದನ್ನು ಪ್ರಕಾರಾಂತರವಾಗಿ ಸಮರ್ಥಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಬಳಿಕ ಕವಿಯ ಬಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೀಗೆ ವಿವರಿಸುತ್ತಾನೆ:

ಕ್ವಾರ್ಥಾಃ ಕ್ವ ಶಬ್ದಾಃ ಕ್ವ ರಸಾಃ ಕ್ವ ಭಾವಾಃ

            ಕ್ವ ವ್ಯಂಗ್ಯಭೇದಾಃ ಕ್ವ ಚ ವಾಕ್ಯರೀತಿಃ |

ಕಿಯತ್ಸು ದೃಷ್ಟಿಃ ಕವಿನಾ ನ ದೇಯಾ

            ಕಿಮಸ್ತಿ ರಾಜ್ಞಾಮಿಯತೀಹ ಚಿಂತಾ || (೧.೩೦)

ಶಬ್ದಗಳೂ ಅರ್ಥಗಳೂ ರಸಗಳೂ ಭಾವಗಳೂ ಧ್ವನಿಪ್ರಕಾರಗಳೂ ವಾಕ್ಯವಿನ್ಯಾಸಗಳೇ ಮುಂತಾದ ಎಷ್ಟೋ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ಕವಿಯ ಅವಧಾನ ಹೇಗೆಲ್ಲ ಸಾಗಬೇಕು! ಈ ಮಟ್ಟದ ಎಚ್ಚರ ರಾಜರಿಗಾದರೂ ಉಂಟೋ ಇಲ್ಲವೋ!

ಕೌಟಿಲ್ಯನ “ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ”ದಲ್ಲಿ ರಾಜಚರ್ಯೆಯೂ ರಾಜಶೇಖರನ “ಕಾವ್ಯಮೀಮಾಂಸೆ” ಕವಿಚರ್ಯೆಯೂ ವಿಸ್ತೃತವಾಗಿ ಬಂದಿವೆ. ಇವಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ವಾತ್ಯ್ಯಾಯನನ “ಕಾಮಸೂತ್ರ”ದಲ್ಲಿ ಸುಸಂಸ್ಕೃತನಾದ ನಾಗರಕನ ದಿನಚರ್ಯೆಯೂ ಇದೆ. ಅಷ್ಟೇಕೆ, ಚರಕನಲ್ಲಿ ಬರುವ ಸ್ವಸ್ಥವೃತ್ತ ಮತ್ತು ಋತುಚರ್ಯೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಪೂರಕವಾಗಿ ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಇವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಕವಿಯು ಪರಿಶೀಲಿಸಿಕೊಂಡ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸದ್ಯದ ಪದ್ಯ ರೂಪುಗೊಂಡಿದೆ. ಕಾವ್ಯರಚನೆಯೆಂಬುದು ಕೇವಲ ಹೊತ್ತು ಹೋಗುವ ಅಗ್ಗದ ಸಾಧನವಲ್ಲ. ಅದು ಗಂಭೀರವಾದ ಕೃಷಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟೋ ಶಾಸ್ತ್ರ-ಕಲೆಗಳ ವ್ಯುತ್ಪತ್ತಿ, ಲೋಕಾನುಭವ ಮತ್ತು ಸತತಾಭ್ಯಾಸಗಳು ಅವಶ್ಯ. ಈ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಕಂಡಾಗ ಕವಿಯ ಭಾರ ಮಿಗಿಲೆಂಬುದರಲ್ಲಿ ಸಂಶಯವಿಲ್ಲ. ಈ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಭರತ-ಭಾಮಹರಂಥ ಆದ್ಯರೇ ಸಾರಿದ್ದಾರೆ.[5]  [1] ಗೀತಧ್ವನೀನಾಮಪಿ ವ್ಯಂಜಕತ್ವಮಸ್ತಿ ರಸಾದಿವಿಷಯಮ್ | ನ ಚ ತೇಷಾಂ ವಾಚಕತ್ವಂ ಲಕ್ಷಣಾ ವಾ ಕಥಂಚಿಲ್ಲಕ್ಷ್ಯತೇ || (ಧ್ವನ್ಯಾಲೋಕ, ೩.೩೩ ವೃತ್ತಿ); ತತ್ತದ್ಗೀತಪದೇ ಚಾರ್ಥಾವಗಮಂ ವಿನೈವ ರಸಾವಭಾಸಃ ಸ್ಯಾತ್ ಕಾವ್ಯಶಬ್ದೇಭ್ಯಃ, ನ ಚೈವಮಿತಿ ವಾಚಕಶಕ್ತಿರಪಿ ತಥಾಪೇಕ್ಷಣೀಯಾ | ಸಾ ಚ ವಾಚ್ಯನಿಷ್ಠೈವೇತಿ ಪ್ರಾಗ್ವಾಚ್ಯೇ ಪ್ರತಿಪತ್ತಿರಿತ್ಯುಪಗಂತವ್ಯಮ್ || (ಲೋಚನ, ಅಲ್ಲಿಯೇ)

[2] ಕಾವ್ಯಪ್ರಕಾಶ, ೧.೧

[3] ರಮ್ಯಂ ಜುಗುಪ್ಸಿತಮುದಾರಮಥಾಪಿ ನೀಚ-

ಮುಗ್ರಂ ಪ್ರಸಾದಿ ಗಹನಂ ವಿಕೃತಂ ಚ ವಸ್ತು |

ಯದ್ವಾಪ್ಯವಸ್ತು ಕವಿಭಾವಕಭಾವ್ಯಮಾನಂ

ತನ್ನಾಸ್ತಿ ಯನ್ನ ರಸಭಾವಮುಪೈತಿ ಲೋಕೇ || (ದಶರೂಪಕ, ೪.೮೫)

[4] ಯೋಗಾನಂದಮಯಾಃ ಕೇಚಿದ್ಭೋಗಾನಂದಪರಾಃ ಪರೇ | ವಯಂ ಸರ್ವಪ್ರದಾತಾರಂ ರಸಾನಂದಮುಪಾಸ್ಮಹೇ ||

[5] ನ ತಜ್ಜ್ಞಾನಂ ನ ತಚ್ಛಿಲ್ಪಂ ನ ಸಾ ವಿದ್ಯಾ ನ ಸಾ ಕಲಾ | ನಾಸೌ ಯೋಗೋ ನ ತತ್ಕರ್ಮ ನಾಟ್ಯೇಸ್ಮಿನ್ ಯನ್ನ ದೃಶ್ಯತೇ ||

(ನಾಟ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ, ೧.೧೧೬)

ನ ಸ ಶಬ್ದೋ ನ ತದ್ವಾಚ್ಯಂ ನ ಸ ನ್ಯಾಯೋ ನ ಸಾ ಕಲಾ | ಜಾಯತೇ ಯನ್ನ ಕಾವ್ಯಾಂಗಮಹೋ ಭಾರೋ ಮಹಾನ್ಕವೇಃ ||

(ಕಾವ್ಯಾಲಂಕಾರ, ೫.೪)

To be continued.

Author(s)

About:

Dr. Ganesh is a 'shatavadhani' and one of India’s foremost Sanskrit poets and scholars. He writes and lectures extensively on various subjects pertaining to India and Indian cultural heritage. He is a master of the ancient art of avadhana and is credited with reviving the art in Kannada. He is a recipient of the Badarayana-Vyasa Puraskar from the President of India for his contribution to the Sanskrit language.

Prekshaa Publications

Karnataka’s celebrated polymath, D V Gundappa brings together in the fourth volume, some character sketches of the Dewans of Mysore preceded by an account of the political framework of the State before Independence and followed by a review of the political conditions of the State after 1940. These remarkable leaders of Mysore lived in a period that spans from the mid-nineteenth century to the...

Bharatiya Kavya-mimamseya Hinnele is a monograph on Indian Aesthetics by Mahamahopadhyaya N. Ranganatha Sharma. The book discusses the history and significance of concepts pivotal to Indian literary theory. It is equally useful to the learned and the laity.

Sahitya-samhite is a collection of literary essays in Kannada. The book discusses aestheticians such as Ananda-vardhana and Rajashekhara; Sanskrit scholars such as Mena Ramakrishna Bhat, Sridhar Bhaskar Varnekar and K S Arjunwadkar; and Kannada litterateurs such as DVG, S L Bhyrappa and S R Ramaswamy. It has a foreword by Shatavadhani Dr. R Ganesh.

The Mahābhārata is the greatest epic in the world both in magnitude and profundity. A veritable cultural compendium of Bhārata-varṣa, it is a product of the creative genius of Maharṣi Kṛṣṇa-dvaipāyana Vyāsa. The epic captures the experiential wisdom of our civilization and all subsequent literary, artistic, and philosophical creations are indebted to it. To read the Mahābhārata is to...

Shiva Rama Krishna

சிவன். ராமன். கிருஷ்ணன்.
இந்திய பாரம்பரியத்தின் முப்பெரும் கதாநாயகர்கள்.
உயர் இந்தியாவில் தலைமுறைகள் பல கடந்தும் கடவுளர்களாக போற்றப்பட்டு வழிகாட்டிகளாக விளங்குபவர்கள்.
மனித ஒற்றுமை நூற்றாண்டுகால பரிணாம வளர்ச்சியின் பரிமாணம்.
தனிநபர்களாகவும், குடும்ப உறுப்பினர்களாகவும், சமுதாய பிரஜைகளாகவும் நாம் அனைவரும் பரிமளிக்கிறோம்.
சிவன் தனிமனித அடையாளமாக அமைகிறான்....

ऋतुभिः सह कवयः सदैव सम्बद्धाः। विशिष्य संस्कृतकवयः। यथा हि ऋतवः प्रतिसंवत्सरं प्रतिनवतामावहन्ति मानवेषु तथैव ऋतुवर्णनान्यपि काव्यरसिकेषु कामपि विच्छित्तिमातन्वते। ऋतुकल्याणं हि सत्यमिदमेव हृदि कृत्वा प्रवृत्तम्। नगरजीवनस्य यान्त्रिकतां मान्त्रिकतां च ध्वनदिदं चम्पूकाव्यं गद्यपद्यमिश्रितमिति सुव्यक्तमेव। ऐदम्पूर्वतया प्रायः पुरीपरिसरप्रसृतानाम् ऋतूनां विलासोऽत्र प्रपञ्चितः। बेङ्गलूरुनामके...

The Art and Science of Avadhānam in Sanskrit is a definitive work on Sāhityāvadhānam, a form of Indian classical art based on multitasking, lateral thinking, and extempore versification. Dotted throughout with tasteful examples, it expounds in great detail on the theory and practice of this unique performing art. It is as much a handbook of performance as it is an anthology of well-turned...

This anthology is a revised edition of the author's 1978 classic. This series of essays, containing his original research in various fields, throws light on the socio-cultural landscape of Tamil Nadu spanning several centuries. These compelling episodes will appeal to scholars and laymen alike.
“When superstitious mediaevalists mislead the country about its judicial past, we have to...

The cultural history of a nation, unlike the customary mainstream history, has a larger time-frame and encompasses the timeless ethos of a society undergirding the course of events and vicissitudes. A major key to the understanding of a society’s unique character is an appreciation of the far-reaching contributions by outstanding personalities of certain periods – especially in the realms of...

Prekṣaṇīyam is an anthology of essays on Indian classical dance and theatre authored by multifaceted scholar and creative genius, Śatāvadhānī Dr. R Ganesh. As a master of śāstra, a performing artiste (of the ancient art of Avadhānam), and a cultured rasika, he brings a unique, holistic perspective to every discussion. These essays deal with the philosophy, history, aesthetics, and practice of...

Yaugandharam

इदं किञ्चिद्यामलं काव्यं द्वयोः खण्डकाव्ययोः सङ्कलनरूपम्। रामानुरागानलं हि सीतापरित्यागाल्लक्ष्मणवियोगाच्च श्रीरामेणानुभूतं हृदयसङ्क्षोभं वर्णयति । वात्सल्यगोपालकं तु कदाचिद्भानूपरागसमये घटितं यशोदाश्रीकृष्णयोर्मेलनं वर्णयति । इदम्प्रथमतया संस्कृतसाहित्ये सम्पूर्णं काव्यं...

Vanitakavitotsavah

इदं खण्डकाव्यमान्तं मालिनीछन्दसोपनिबद्धं विलसति। मेनकाविश्वामित्रयोः समागमः, तत्फलतया शकुन्तलाया जननम्, मातापितृभ्यां त्यक्तस्य शिशोः कण्वमहर्षिणा परिपालनं चेति काव्यस्यास्येतिवृत्तसङ्क्षेपः।

Vaiphalyaphalam

इदं खण्डकाव्यमान्तं मालिनीछन्दसोपनिबद्धं विलसति। मेनकाविश्वामित्रयोः समागमः, तत्फलतया शकुन्तलाया जननम्, मातापितृभ्यां त्यक्तस्य शिशोः कण्वमहर्षिणा परिपालनं चेति काव्यस्यास्येतिवृत्तसङ्क्षेपः।

Nipunapraghunakam

इयं रचना दशसु रूपकेष्वन्यतमस्य भाणस्य निदर्शनतामुपैति। एकाङ्करूपकेऽस्मिन् शेखरकनामा चित्रोद्यमलेखकः केनापि हेतुना वियोगम् अनुभवतोश्चित्रलेखामिलिन्दकयोः समागमं सिसाधयिषुः कथामाकाशभाषणरूपेण निर्वहति।

Bharavatarastavah

अस्मिन् स्तोत्रकाव्ये भगवन्तं शिवं कविरभिष्टौति। वसन्ततिलकयोपनिबद्धस्य काव्यस्यास्य कविकृतम् उल्लाघनाभिधं व्याख्यानं च वर्तते।

Karnataka’s celebrated polymath, D V Gundappa brings together in the third volume, some character sketches of great literary savants responsible for Kannada renaissance during the first half of the twentieth century. These remarkable...

Karnataka’s celebrated polymath, D V Gundappa brings together in the second volume, episodes from the lives of remarkable exponents of classical music and dance, traditional storytellers, thespians, and connoisseurs; as well as his...

Karnataka’s celebrated polymath, D V Gundappa brings together in the first volume, episodes from the lives of great writers, poets, literary aficionados, exemplars of public life, literary scholars, noble-hearted common folk, advocates...

Evolution of Mahabharata and Other Writings on the Epic is the English translation of S R Ramaswamy's 1972 Kannada classic 'Mahabharatada Belavanige' along with seven of his essays on the great epic. It tells the riveting...

Shiva-Rama-Krishna is an English adaptation of Śatāvadhāni Dr. R Ganesh's popular lecture series on the three great...

Bharatilochana

ಮಹಾಮಾಹೇಶ್ವರ ಅಭಿನವಗುಪ್ತ ಜಗತ್ತಿನ ವಿದ್ಯಾವಲಯದಲ್ಲಿ ಮರೆಯಲಾಗದ ಹೆಸರು. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಶೈವದರ್ಶನ ಮತ್ತು ಸೌಂದರ್ಯಮೀಮಾಂಸೆಗಳ ಪರಮಾಚಾರ್ಯನಾಗಿ  ಸಾವಿರ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇವನು ಜ್ಞಾನಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ಪ್ರಭಾವಿಸುತ್ತಲೇ ಇದ್ದಾನೆ. ಭರತಮುನಿಯ ನಾಟ್ಯಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಇವನೊಬ್ಬನೇ ನಮಗಿರುವ ಆಲಂಬನ. ಇದೇ ರೀತಿ ರಸಧ್ವನಿಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು...

Vagarthavismayasvadah

“वागर्थविस्मयास्वादः” प्रमुखतया साहित्यशास्त्रतत्त्वानि विमृशति । अत्र सौन्दर्यर्यशास्त्रीयमूलतत्त्वानि यथा रस-ध्वनि-वक्रता-औचित्यादीनि सुनिपुणं परामृष्टानि प्रतिनवे चिकित्सकप्रज्ञाप्रकाशे। तदन्तर एव संस्कृतवाङ्मयस्य सामर्थ्यसमाविष्कारोऽपि विहितः। क्वचिदिव च्छन्दोमीमांसा च...

The Best of Hiriyanna

The Best of Hiriyanna is a collection of forty-eight essays by Prof. M. Hiriyanna that sheds new light on Sanskrit Literature, Indian...

Stories Behind Verses

Stories Behind Verses is a remarkable collection of over a hundred anecdotes, each of which captures a story behind the composition of a Sanskrit verse. Collected over several years from...