October 2017

“ಲೋಚನ”ದ ಕೆಲವೊಂದು ಮಹತ್ತ್ವಪೂರ್ಣಸಂಗತಿಗಳು ಆನಂದವರ್ಧನನು ತಾನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದ ಧ್ವನಿತತ್ತ್ವದ ಮೂರು ಸ್ತರಗಳಾದ ವಸ್ತು, ಅಲಂಕಾರ ಮತ್ತು ರಸಧ್ವನಿಗಳ ನಡುವೆ ಪ್ರಸ್ಫುಟವಾದ ತರ-ತಮವಿವೇಕವನ್ನು ಗ್ರಹಿಸಿದ್ದರೂ ಅದನ್ನು ಕಂಠೋಕ್ತವಾಗಿ ಸಾರಿರಲಿಲ್ಲ. ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ಅಭಿನವಗುಪ್ತನು ಧ್ವನಿಕಾರನ ಹೃದಯಜ್ಞನಾಗಿ ನಡಸಿರುವುದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಮುದಾವಹ. ಈ ಮೂಲಕ ಸಾಮಾನ್ಯತಃ ಕಾವ್ಯಾತ್ಮವು ಧ್ವನಿಯೆಂದು ಧ್ವನ್ಯಾಲೋಕದ ಮೊದಲಿಗೆ ಒಕ್ಕಣೆಗೊಂಡಿದ್ದರೂ ವಸ್ತುತಃ ರಸವೇ ಕಾವ್ಯದ ಆತ್ಮವೆಂಬ ಪರಮಾರ್ಥವು ಉನ್ಮೀಲಿತವಾಯಿತು. ಅಲ್ಲದೆ ವಸ್ತ್ವಲಂಕಾರಧ್ವನಿಗಳು ಬಲುಮಟ್ಟಿಗೆ...
ಸಕಲಶಾಸ್ತ್ರಸಮನ್ವಯಸೌರಭಂ ನಿಖಿಲಚಾರುಕಲಾರುಚಿರಂ ಚಿರಮ್ | ಅಭಿನವಾರ್ಥನಿಬೋಧನವಿಭ್ರಮಂ ತ್ವಭಿನವಂ ಪ್ರಣತೋऽಸ್ಮಿ ಸುಮೋಪಮಮ್ || ಪ್ರವೇಶಿಕೆ ಮಹಾಮಾಹೇಶ್ವರ ಅಭಿನಗುಪ್ತನು ಭಾರತೀಯಸೌಂದರ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ಹಾಗೂ ಕಾವ್ಯಮೀಮಾಂಸೆಗಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಕೊಡುಗೆ ಲೋಕವಿಖ್ಯಾತ, ಸರ್ವದಾ ವಿದ್ವನ್ಮಾನಿತ ಮತ್ತು ಸಹೃದಯಶಿರೋಧಾರ್ಯ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ, ಇಂದು ಉಪಲಬ್ಧವಿರುವ ಆತನ “ಅಭಿನವಭಾರತೀ” ಹಾಗೂ “ಧ್ವನ್ಯಾಲೋಕಲೋಚನ”ಗಳು ಯಾವುದೇ ದೇಶ-ಕಾಲಗಳ ಕಲಾಸೌಂದರ್ಯಜಿಜ್ಞಾಸುಗಳಿಗೆ ಅನಿವಾರ್ಯಾಲಂಬನಗಳು. ಈತನು ಕಲಾಮೀಮಾಂಸೆಯನ್ನು ಕುರಿತು ಯಾವುದೇ ಸ್ವತಂತ್ರಗ್ರಂಥವನ್ನು ರಚಿಸದಿದ್ದರೂ ಭರತ...
Alam ativistareṇa. Let us delve right in. नन्वाश्रयस्थितिरियं तव कालकूट केनोत्तरोत्तरविशिष्टपदोपदिष्टा । प्रागर्णवस्य हृदये वृषलक्ष्मणोऽथ कण्ठेऽधुना वससि वाचि पुनः खलानाम् ॥ O Kālakūṭa poison, who taught you to ascend to newer, better heights? First you were submerged deep in the ocean, Then you rose to live in Śiva's throatAnd now you’re everywhere, in the words of scoundrels! Along with a sound knowledge of grammar, figures of speech, prosody...
Literature has for its aim the creation of rasa, the aesthetic experience; it does not admit any other purpose. Bhaṭṭanāyaka stated this point blank – kāvye rasayitā sarvo na boddhā na niyogabhāk, ‘Literature offers enjoyment to every reader; as far as it is concerned, there exists neither an instructor nor an adherent.’ However, it is, at times, touted as a tool to prompt societal reform. This view is current not just among literary critics but...
Bhīṣma, Yudhiṣṭhira, and Kṛṣṇa have been portrayed as the noble characters in the Mahābhārata. Among these, Yudhiṣṭhira looks upon Kṛṣṇa as an elder brother and a guide to their family; and as for Bhīṣma, he looks at Kṛṣṇa as a devata. Therefore, in the poet’s vision, in the whole of the Mahābhārata, Kṛṣṇa is the noblest of them all, and the most worthy of worship. It is not surprising that fantastic tales have been weaved around his character....
--- I --- In the preface to his classic Tabbaliyu Neenaade Magane (My Son, You are Orphaned), Dr. S L Bhyrappa remarks that although the story in his novel unfolds in rural Karnataka, it can as well unfold in any village in Bharata. This statement holds equally true for K Viswanath’s movies. The reason they have enduring and universal appeal transcending linguistic and other barriers is because they’re deeply immersed in what’s known as...
Modern economic thought leans heavily on the extent of luxurious commodities that one uses while defining wealth and affluence. Sanātana-dharma, on the other hand, opines that one of the major indices of richness is the ‘judicious usage of resources.’ The great philosopher-seer Kauṭilya, author of the Arthaśāstra, while elucidating the principal focus of economics, stresses the need for disciplining both body and mind without giving in to...
In the previous episodes, we discussed about Shiva being an ideal at the level of the individual and Rama being the family ideal. We will now look at the life of Krishna, the ideal at the social sphere. Whenever artists paint images of Shiva, Rama, or Krishna, or even say, Durga, or Kali, or Skanda, or Ganesha, they always include the weapons that are typical to those deities. Shiva has a triśūla, Rama has a bow, Krishna has the sudarśana cakra...
Extracts from the Preface The profiles and lives of all the people portrayed in this volume deserve our respect at all times. My attempt here is to show how the people of an era in our country’s history lived, as well as the ideals they believed in. There’s the renowned verse from the Ishwara’s mouth in the Bhagavadgita: yadyadācarati śreṣṭhaḥ tattadevetaro janaḥ| Other people will try to emulate the behaviour and qualities of the noble people...
According to the Gītā, dedicating every activity to the all-pervading brahman or working with divine inspiration is called ‘arcana’ (roughly translated as ‘worship’ or ‘praise’). The means of this worship is sva-karma, i.e., activity attuned to the temperament (sva-dharma) of the individual. Only this kind of worship leads an individual to perfection. यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततम्। स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः ॥...