November 2021

Ciradātṛ-rāja There lived a king named Ciradātā in a city called Cirapura. Though the king was a nice person by his nature, he was surrounded by evil men. Prasaṅga and his friends who had come to the service of the king from a distant land did not get any remuneration, though they served him for five long years. Even if they wanted to see the king, they never got a chance to do so. The king’s son happened to pass away. All his servants came to...
Skandapurana-Kannada
Subrahmanya Shastry seemed to have had quite a long relationship with the Skānda-mahā-purāṇa. This was probably the earliest of the works he had taken up. He had started working on a prose rendition of the Skānda-mahāpurāṇa running to twelve volumes back in 1928. In the edition thus published, the original text was not given and only the translation was given in the form of running prose. He has dedicated the work to his father, Moṭagānahaḻḻi...
  naranahudu hariyumahuda- ccariyahudu rahasyamahudu rasikanaliptaṃ। pariṇata-laukikanumahudu paripūrṇa-manuṣya-jīvanōjjvala-mukuraṃ॥ He is human and also Hari, He is wonderful, a secret, a rasika who is unattached, He is an expert too in the matters of the world He (Kṛṣṇa) is the glowing mirror to a complete human life.   guruvātaṃ dharmadhuraṃ- dharanātaṃ rājyataṃtri raṇajayiyātaṃ। puruṣārtha-sakalanātaṃ...
ಇಂತಿದ್ದರೂ ಶಂಕರ-ಆನಂದವರ್ಧನರು ತಮ್ಮ ಕಾಲವನ್ನಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಕಾಲವನ್ನೂ ಮೀರಿ ನಿಲ್ಲಬಲ್ಲ ಸತ್ತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ರೂಪಮಾತ್ರದಿಂದ ಅಳೆಯುವುದು ಅವರಿಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ನಮಗೂ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಅನ್ಯಾಯ; ಜ್ಞಾನಜಗತ್ತಿಗೇ ಮಾಡುವ ಅನ್ಯಾಯ. ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜಟಿಲತೆಯಿಂದ, ಉದಾಹರಣೆಗಳ ಅಸುಂದರತೆಯಿಂದ, ವಾದೋಪಯೋಗಿಯಾದ ನ್ಯಾಯ-ದೃಷ್ಟಾಂತಗಳ ಏಕದೇಶೀಯತೆಯಿಂದ ಅವರ ತತ್ತ್ವಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಕೊರತೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ಈ ಅಂಶಗಳನ್ನು ನಾವು ಅವರಿಗಿಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆ ಪರಂಪರೆಯಿಂದಲೋ ನಮ್ಮ ಪರಿಸರದಿಂದಲೋ ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಇದು ಕಷ್ಟದ ಸಂಗತಿಯೇನಲ್ಲ....