October 2022

ಕೌಶಾಂಬಿ-ಉಜ್ಜಯಿನಿಗಳ ನಡುವೆ ರಾಜಕೀಯ ಸಂಘರ್ಷ “ಭಾರತವರ್ಷದ ಮಧ್ಯಮಣಿ ಉಜ್ಜಯಿನಿ. ಹೀಗಾಗಿಯೇ ಇದನ್ನು ವಿದ್ವಾಂಸರು ಬಹುಕಾಲದಿಂದ ಸಮಗ್ರದೇಶದ ಕಾಲನಿಷ್ಕರ್ಷೆಯ ಕೇಂದ್ರವೆಂದು ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಉಜ್ಜಯಿನಿಯು ಮಹಾಕಾಲನಗರಿಯೆಂಬ ಖ್ಯಾತಿಗೆ ಇದೇ ಬಹುಶಃ ಕಾರಣ” (ಪು. ೪೯) ಎಂದಿದ್ದಾರೆ ಲೇಖಕರು. ಇಲ್ಲಿಯ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನೂ ಪೌರಾಣಿಕ ಮಹತ್ತ್ವವನ್ನೂ ವಿವರಿಸಿ ಅವಂತಿ ಜನಪದಕ್ಕೆ ಉಜ್ಜಯಿನಿಯು ಸರ್ವವಿಧದಿಂದಲೂ ಅಲಂಕಾರವಾಗಿತ್ತೆಂದು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರದ್ಯೋತ ಮಹಾರಾಜ ತನ್ನ ಪ್ರಚಂಡ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಖರ ವರ್ತನೆಗಳಿಂದಾಗಿ ಚಂಡಮಹಾಸೇನ ಎಂದು...
7. Upon observing his conduct, Sage Kaśyapa expressed his appreciation. He said, “O noble one! There never was an emperor equal to you; when you are seated on the dharmāsana—the seat of justice—you are not swayed by passion, prejudice, or malice. In the past, emperors such as Ṛṣabha were riddled with several flaws and ended up getting destroyed, losing all their wealth. Indra punished Ṛṣabha, Sarvadamana, and Bandhujīvaka for their excessive...
Yakshagaana
We will need to take stock of the experiments that have taken place with costumes of Yakṣagāna, especially in introducing new characters. Noteworthy attempts have been made by Karanth in developing animal characters such as Jaṭāyu and Māyāmṛga and by Raghava Nambiar in serpent-characters such as Takṣaka. While Karanth used masks, Raghava Nambiar has managed to bring out nuances merely with facial make-up. Use of masks is not new to Yakṣagāna –...
DVG and Mirza Ismail
Grasp of Subtlety Mirza never raised his voice in an argument. He did not use big words. He used to indicate his opinion in a single sentence. If the opponent did not accept his views, he would stop the debate, for he felt that it was pointless to continue. When I raised a topic while giving a speech in the Legislative Council, Mirza would pay attention and speak a sentence. Immediately B K Garudachar, who was sitting beside me, used to pull the...
ಯೌಗಂಧರಾಯಣ-ಚಾರುದತ್ತರ ಭೇಟಿ - ರಾಜ್ಯವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಬಗೆಗೆ ಚಿಂತನ ಕಾದಂಬರಿಯ ಮೊದಲ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಉದಯನ ಮತ್ತು ಚಾರುದತ್ತರ ಭೇಟಿಗಿಂತ ಚಾರುದತ್ತ ಹಾಗೂ ಯೌಗಂಧರಾಯಣರ ಭೇಟಿ ಹೆಚ್ಚು ವ್ಯಾಪಕವೂ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯೂ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಅಂದಿನ ಆರ್ಯಾವರ್ತದ ಮತ್ತು ಹಲವು ರಾಜ್ಯಗಳ ರಾಜಕೀಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಸ್ಪಷ್ಟ ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಸುಮಾರು ಹದಿನಾರು, ಹದಿನೇಳು ಪುಟಗಳಲ್ಲಿ ವಿಸ್ತರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಆ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಶ್ರಮಣವರ್ಗಗಳು ತಮ್ಮ ಮತತತ್ತ್ವಗಳ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೂ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಆರ್ಥಿಕ ಬಲದ ಸಹಾಯಕ್ಕೂ ಆಳುವ...
DVG and Mirza Ismail
The Position of Dewan Mirza became the Dewan in 1926. Many people had anticipated that appointment. Although I had not anticipated it, it came as no surprise to me. I wrote him a congratulatory letter. At the start of the letter I wrote, “Dear and Respected Sir.” Since he was now in a higher position, I had my reservations and doubts about maintaining the same leniencies as before. After a few weeks when I had to visit Mysore, I went to meet...
In answer, a resounding voice boomed in the sky: ‘O king! Your daughter was this fisherman’s wife in her previous birth. Long ago, in a village called Nāgasthala, there lived a virtuous brāhmaṇa called Baladhara. When his father passed away, his relatives robbed him of his entire inheritance. Baladhara became disillusioned and decided to give up his life, accompanied by his wife, on the banks of Gaṅgā. As he sat on the shore, he saw a few...
Good luck to Bharata Bharata has started his journey towards Citrakūṭa along with his army. His aim is to bring Śrī-rāma back. On the way they see the maharṣi Bharadvāja. Bharadvāja is moved by the brotherly love Bharata has for Śrī-rāma and he arranges a grand feast. With the prowess of his tapas he creates opulence unimaginable even in svarga and treats the whole army. The soldiers have a merry time, eating, drinking and enjoying everything....
Note jñānārhaté saṃnyāsādé saṃnyasipudu karmaphalavano karmavano| enaṃ karmadoḷillaṃ tānénuvudu seré karmadóḷagadu kaluṣaṃ|| Saṃnyāsa makes one fit for knowledge What should we give up, karma or its fruit? Karma itself is pure, faultless. It only becomes impure by the feeling of ‘I’. svāntada śodhanéyappudu santatakarmātta lokasaṃparkagaḷim| antantaśśodhitadai- kāntada dṛṣṭiyiné pūrṇatattvaṃ doréguṃ|| The mind is refined By constant...
ಆಮ್ರಪಾಲಿಯ ಕಲಾಮೀಮಾಂಸೆ ಉಜ್ಜಯಿನಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಲಕ, ಅವನ ವೇಶ್ಯೆ ಕಾಮಲತೆ ಮತ್ತು ಆಕೆಯ ಅಣ್ಣ ಸಂಸ್ಥಾನಕ (ಶಕಾರ) - ಇವರಿಂದಾಗಿ ಪ್ರಜೆಗಳ, ಸಾರ್ಥವಾಹರ ಮತ್ತು ಗಣಿಕೆಯರ ನೆಮ್ಮದಿ ಕೆಡತೊಡಗಿದಾಗ ವಸಂತಸೇನೆಯ ತಾಯಿ ತನ್ನ ಮಗಳನ್ನು ವೈಶಾಲಿಯ ನಗರವಧು ಆಮ್ರಪಾಲಿಯ ಬಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸುತ್ತಾಳೆ. ಈಕೆ ವಸಂತಸೇನೆಯ ತಾಯಿಯ ಶಿಷ್ಯೆ. ಈ ಪ್ರಸಂಗದ ಮೂಲಕ ವೈಶಾಲಿಯ ರಾಜಕೀಯ, ಸಾಮಾಜಿಕ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಚಿತ್ರಣಗಳು ನಮ್ಮೆದುರು ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಆಮ್ರಪಾಲಿಯು ಗಣಭೋಗ್ಯೆಯಾಗಿ ಬಾಳಬೇಕಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಲೇಖಕರು ಅವಳ ಮೂಲಕವೇ ಹೇಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿಯ...