‘ಮಣ್ಣಿನ ಕನಸು’: ಒಂದು ಸಮೀಕ್ಷೆ - 4

This article is part 4 of 8 in the series ಮಣ್ಣಿನ ಕನಸು ವಿಮರ್ಶೆ

ಯೌಗಂಧರಾಯಣ-ಚಾರುದತ್ತರ ಭೇಟಿ - ರಾಜ್ಯವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಬಗೆಗೆ ಚಿಂತನ

ಕಾದಂಬರಿಯ ಮೊದಲ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಉದಯನ ಮತ್ತು ಚಾರುದತ್ತರ ಭೇಟಿಗಿಂತ ಚಾರುದತ್ತ ಹಾಗೂ ಯೌಗಂಧರಾಯಣರ ಭೇಟಿ ಹೆಚ್ಚು ವ್ಯಾಪಕವೂ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯೂ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಅಂದಿನ ಆರ್ಯಾವರ್ತದ ಮತ್ತು ಹಲವು ರಾಜ್ಯಗಳ ರಾಜಕೀಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಸ್ಪಷ್ಟ ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಸುಮಾರು ಹದಿನಾರು, ಹದಿನೇಳು ಪುಟಗಳಲ್ಲಿ ವಿಸ್ತರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.

ಆ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಶ್ರಮಣವರ್ಗಗಳು ತಮ್ಮ ಮತತತ್ತ್ವಗಳ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೂ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಆರ್ಥಿಕ ಬಲದ ಸಹಾಯಕ್ಕೂ ಆಳುವ ವರ್ಗವನ್ನಲ್ಲದೆ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳ ವರ್ಗವನ್ನೂ ಬಲವಾಗಿ ನೆಮ್ಮಿರುತ್ತಿದ್ದವು. ಉಪವನ, ಆರಾಮಗಳನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿ ವಸತಿ-ವಿಹಾರಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಪೂರ್ಣಾವಧಿಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಾಗಿ ದುಡಿಯುವ ನೂರಾರು ಶಿಷ್ಯರ, ಶ್ರಮಣರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸರಳ, ಸಾಮೂಹಿಕ ರೂಪದ ಉಪದೇಶವನ್ನು ವಿತರಿಸುವ ಹೊಸ ಬಗೆಯ ಪಂಗಡಗಳು ವರ್ತಕಜಗತ್ತನ್ನು ಮಿಗಿಲಾಗಿ ಮರುಳುಗೊಳಿಸಿವೆ - ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಇವುಗಳ ಸಾಧಕ-ಬಾಧಕಗಳನ್ನು ಮಹಾಮಾತ್ಯನ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿದೆ:

ಎಲ್ಲ ಶ್ರಮಣವರ್ಗಗಳೂ ಹೇಳುವ ಮೂಲತತ್ತ್ವಗಳು ಹೆಚ್ಚು-ಕಡಮೆ ಚಿರಂತನವಾದ ಅದೇ ಸಾಂಖ್ಯ-ಯೋಗಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯಧರ್ಮಗಳೇ, ಧ್ಯಾನ-ಪ್ರಾಣಾಯಾಮದ ಪದ್ಧತಿಗಳೇ ... ಈ ಸಮೂಹೋನ್ಮಾದದ ಗತಿ ಮುಂದೆ ಹೇಗೆ ಪರಿಣಮಿಸುತ್ತೋ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಅಧಿಕಾರ-ಸಂಪತ್ತಿಗಳ ಅನುಕೂಲ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವವರು ಈ ಬಗೆಯ ಅತಿರೇಕಗಳಿಗೆ ಮರುಳಾದರೆ ಮಾತ್ರ ಕಷ್ಟ ತಪ್ಪಿದ್ದಲ್ಲ; ಅದು ಯಾರಿಗೂ ತಪ್ಪಿದ್ದಲ್ಲ. ಇದೇ ನನ್ನ ಕಳವಳ. (ಪು. ೩೩)

ಅನಂತರಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಶೋಕ ಬೌದ್ಧಮತಕ್ಕೆ ಮನಸೋತದ್ದು ನೆನಪಾಗುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿಯೇ ಮಹಾಮಾತ್ಯ ಹೇಳುವ ಮುಂದಿನ ಮಾತುಗಳೂ ಗಮನಾರ್ಹ:

ಈಗ ಸಾಮೂಹಿಕಸಂನ್ಯಾಸದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹೊಮ್ಮುತ್ತಿರುವ ಹೊಸತೊಂದು ಬ್ರಾಹ್ಮವು ವಿವೇಕಿಯಾಗದಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಬ್ರಾಹ್ಮದ ಆಭಾಸವೇ ಆದಲ್ಲಿ ಅಪಾಯ ತಪ್ಪಿದ್ದಲ್ಲ. (ಪು. ೩೩)

ಅರಸೊತ್ತಿಗೆ, ನಿರಂಕುಶ ಪ್ರಭುತ್ವ, ಗಣತಂತ್ರ ಮುಂತಾದ ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಬಗೆಗೆ ಯೌಗಂಧರಾಯಣ ಮತ್ತು ಚಾರುದತ್ತರ ನಡುವೆ ಸಾಗುವ ಚಿಂತನೆಗಳು ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ಪ್ರಸ್ತುತತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು ದೀರ್ಘ ಪ್ರಬಂಧದ ವಸ್ತುವಾಗಬಲ್ಲವು.

ಷೋಡಶ ಮಹಾಜನಪದಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಲ್ಲಿಯೇ ತಮ್ಮ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಸೇನೆ ಮತ್ತು ಆಯುಧಗಳಿಗೆ, ಕೋಟೆ ಮತ್ತು ಕಾವಲುಗಳಿಗೆ ಬೊಕ್ಕಸದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪಾಲನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದರೆ ಪ್ರಜಾಹಿತಕ್ಕೆ ಉಳಿಯುವುದು ಎಷ್ಟು? ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಜೆಗಳಿಂದ ತೆರಿಗೆ ಸಂಗ್ರಹ, ಹೆಚ್ಚಿನ ದುಡಿಮೆಗಳನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದರೆ, ಯುದ್ಧವೂ ಆದರೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹದಗೆಡುವುದಿಲ್ಲವೇ? ಈ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಜನತೆಗೆ ಈ ಜನಪದಗಳಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲ; ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ವರ್ತಕರಿಗೂ ಕ್ರಮೇಣ ಅವನತಿ ತಪ್ಪಿದ್ದಲ್ಲ - ಎನ್ನುವುದು ಯೌಗಂಧರಾಯಣನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ.

ಗಣತಂತ್ರಗಳ ಗತಿಯೂ ಹೆಚ್ಚು-ಕಡಿಮೆ ಹೀಗೆಯೇ ಇದೆಯಲ್ಲವೆ? ಎಂಬ ಚಾರುದತ್ತನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಯೌಗಂಧರಾಯಣನ ಉತ್ತರ ಹೀಗಿದೆ:

ಗಣತಂತ್ರಗಳ ಗತಿಯೂ ಅರಸೊತ್ತಿಗೆಗಳಿಗಿಂತ ತುಂಬ ಭಿನ್ನವಾಗಿಲ್ಲ ... ಇವನ್ನೂ ಇವುಗಳ ಪರಿಪಾಲನಕ್ರಮವನ್ನೂ ಮೆಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳುವವರು ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಧಿಕಾರವಿದೆ, ಆಳ್ವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಕು ಕಡಮೆ, ಸಾಮರಸ್ಯ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಮೇಲ್ನೋಟದ ಮಾತು. ನಾನು ನನ್ನ ಯೌವನದಲ್ಲಿ ಆರ್ಯಾವರ್ತವನ್ನೆಲ್ಲ ಸುತ್ತಾಡಿದ್ದೇನೆ ... ಅರಸೊತ್ತಿಗೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗಿಂತ ಗಣತಂತ್ರದ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿಗೇ ಹಮ್ಮು-ಬಿಮ್ಮು ಹೆಚ್ಚು. ಜೊತೆಗೆ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಕುಲಗಳ ಅಭಿಮಾನ; ತಮ್ಮಂತೆಯೇ ಗಣತಂತ್ರವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರುವ ಮಿಕ್ಕ ಗಣಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅಸೂಯೆ, ಅಸಹನೆ ಅಷ್ಟಿಷ್ಟಲ್ಲ. ವಿವೇಕವಿಲ್ಲದ ಕಟ್ಟಲೆ, ಕಂದಾಚಾರ ಅಂತೂ ಹೇಳತೀರದು. (ಪು. ೨೧)

ಯೌಗಂಧರಾಯಣನ ಈ ಮಾತುಗಳಿಗೆ ಅವನದೇ ನುಡಿಗಳು ಪುಷ್ಟಿ ನೀಡುವಂತೆ ಬರುತ್ತವೆ. ಇವೂ ಗಮನಾರ್ಹ:

ಮಹಾಭಾರತದ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಹಾಗೆಯೇ ಇದೆ. ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಗಣತಂತ್ರವ್ಯವಸ್ಥೆಯೇ ಇದ್ದ ಯದುವಂಶದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ರಾಜವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಪಾಂಡವರನ್ನೇಕೆ ಬೆಂಬಲಿಸಿದ? ಅವರ ಮೂಲಕವೇ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿಸಿ, ಅದನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿಸ್ತರಿಸಿ ಗಟ್ಟಿಗೊಳಿಸುವಂಥ ರಾಜಸೂಯ-ಅಶ್ವಮೇಧಗಳನ್ನೂ ಏಕೆ ಮಾಡಿಸಿದ? ಇದು ಹೀಗಿರಲಿ. ಯಾದವರ ಒಳಜಗಳ ಲೋಕಪ್ರಸಿದ್ಧ. ಅದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯಕಾರಣ ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಗಣತಂತ್ರವ್ಯವಸ್ಥೆಯೇ. ಕಡೆಗೆ ಇದು ಇಡಿಯ ವಂಶವನ್ನೇ ನಾಶ ಮಾಡುವ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋದದ್ದು ಭಗವಾನ್ ಕೃಷ್ಣದ್ವೈಪಾಯನರ ಬರೆವಣಿಗೆಯಿಂದ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿಯೇ ತಿಳಿಯುತ್ತಿದೆ. ಯಾವುದೋ ಕಾಲದಲ್ಲಿ - ಅಂದರೆ ಇಕ್ಷ್ವಾಕುವಂಶ-ಪುರುವಂಶಗಳಂಥ ರಾಜಕುಲಗಳ ಹುಟ್ಟಿಗೆ ಮುನ್ನ - ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಯೂ ಗಣತಂತ್ರಗಳೇ ಇದ್ದವಂತೆ. ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಪಂಚಜನರ ಉಲ್ಲೇಖ ಬರುತ್ತದಲ್ಲ! ಋಕ್ಸಂಹಿತೆಯಲ್ಲಿ ದಾಶರಾಜ್ಞಯುದ್ಧದ ಪ್ರಸ್ತಾವವೇ ಇದೆಯಲ್ಲ! (ಪು. ೨೧-೨೨)

ಯೌಗಂಧರಾಯಣನ ಆಲೋಚನೆಯಲ್ಲಿಯ ಭವಿಷ್ಯದ ಆಗುಹೋಗುಗಳ ಬಗೆಗಿನ ಚಿಂತೆಯನ್ನೂ ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ:

... ಇನ್ನೊಂದು ನಾಲ್ಕೈದು ತಲೆಮಾರು ಮುಗಿಯುವ ಹೊತ್ತಿಗೆ - ಅಂದರೆ ನೂರು-ನೂರಿಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ - ಯಾರಾದರೂ ಅನಾರ್ಯರು ಭಾರತವರ್ಷದ ಮೇಲೆ ದಂಡೆತ್ತಿ ಬಂದರೆ ಈ ಗಣತಂತ್ರಗಳ ಒಳಜಗಳಗಳಿಂದಲೇ ಅವರ ಗೆಲವಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಅನುಕೂಲವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಅಪಾಯಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲೇ ನಾವು ವಿವೇಕ ತಂದುಕೊಂಡು ಒಗ್ಗಟ್ಟಾದರೆ ಒಳಿತು. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕಾಲಯವನ ದಂಡೆತ್ತಿ ಬಂದಿದ್ದನಂತೆ. ಭರತಭೂಮಿಯಿಂದ ಹೊರಗಿನವರು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ನುಗ್ಗಿಬಂದರೆ ಅವರೆದುರು ಹೋರಾಡುವಾಗ ನಮಗೆ ನಮ್ಮನ್ನೂ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಬಗೆಯ ಸಂಪತ್ತಿಗಳನ್ನೂ ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡು ಸೆಣಸುವ ಇಬ್ಬಗೆಯ ಹೊಣೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಅದೇ ದಾಳಿಗಾರರಿಗೆ ಇಂಥ ಕಷ್ಟವಿಲ್ಲ. (ಪು. ೨೨)

ಯೌಗಂಧರಾಯಣನ ಈ ಚಿಂತೆ-ಆಶಂಕೆಗಳು ಮುಂದೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಇತಿಹಾಸದ ಘಟನೆಗಳಲ್ಲಿ ಸತ್ಯವಾದದ್ದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ.

ಕ್ಷಾತ್ತ್ರದ ಅಹಂಕಾರವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೊಡೆದುಹಾಕುವುದು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಈ ಬಗೆಯ ಲೋಪ-ದೋಷಗಳು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವರ್ಣಕ್ಕೂ ಇವೆ. ಬ್ರಾಹ್ಮದ ಶಬ್ದಶಾರಣ್ಯ, ವೈಶ್ಯದ ಲೋಭ, ಶೌದ್ರದ ಆಲಸ್ಯ ... ಇವೆಲ್ಲ ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಂಥವಲ್ಲ. ಎಂಥ ಮಹಾತ್ಮ ಧರೆಗಿಳಿದು ಬಂದರೂ ಯಾವ ಋಷಿ ತನ್ನ ದರ್ಶನದ ಮೂಲಕ ಹೊಸ ಬೆಳಕನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೂ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಲಿನ ಜಗತ್ತು ಅಂತರಂಗದಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಪಡುವುದಿಲ್ಲ. (ಪು. ೨೯)

ಈ ಮಾತಿನ ಸತ್ಯ ಪ್ರಶ್ನಾತೀತ.

ಚಾರುದತ್ತನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸುತ್ತ ಕಡೆಯದಾಗಿ ಬರುವ ಯೌಗಂಧರಾಯಣನ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ದೊರೆಯನ್ನೂ ಹಾದಿಗೆ ತರುವುದು ಅನೇಕ ಜನರನ್ನು ತಿದ್ದುವುದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಸುಲಭದ ಮಾರ್ಗವೆಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ:

ದೊರೆ ಧಾರ್ಮಿಕನಾಗದೆ ದೇಶಕ್ಕೆ ನೆಮ್ಮದಿಯಿಲ್ಲ. ಧಾರ್ಮಿಕ ಎಂಬ ಶಬ್ದದಲ್ಲಿ ಬಲ, ಪ್ರಜ್ಞೆ, ಔದಾರ್ಯ, ರಸಜ್ಞತೆಗಳೆಲ್ಲ ಸೇರಿವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮರೆಯಲೇಬಾರದು. ಆದರೆ ನನ್ನ ಈ ಹೊತ್ತಿನ ನಿಶ್ಚಯವಿಷ್ಟೆ: ದೊರೆಯನ್ನು ಧಾರ್ಮಿಕನಾಗಿರುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ, ಸಂದರ್ಭವೇ ಒದಗಿಬಂದಲ್ಲಿ ಧಾರ್ಮಿಕನನ್ನೇ ದೊರೆಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇಷ್ಟಾಗಿಯೂ ದೊರೆ ಅಧಾರ್ಮಿಕನಾದರೆ ಅವನನ್ನ ಮತ್ತೆ ಧರ್ಮದ ಜಾಡಿಗೆ ತರೋಣ. ಹೀಗೆ ಒಬ್ಬನನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ರೂಪಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಮಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸರಿಯಾದೀತು. ಹಾಗಲ್ಲದೆ ನೂರು ಜನರನ್ನ ಅನುನಯದಿಂದ ತಿದ್ದಲು ಹೊರಟರೆ ಅದು ಸಫಲವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ... ಶುಷ್ಕನೀತಿಗಿಂತ ವಿಶಾಲದೃಷ್ಟಿಯ ಧರ್ಮ ದೊಡ್ಡದು ಅಂತ ನಂಬಿದವನು. ಹೀಗಾಗಿ ಗಣತಂತ್ರಗಳಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ರಾಜ್ಯಗಳ ಅನೇಕ ನಾಯಕರನ್ನು ಓಲೈಸಿ ಅವರನ್ನ ವಿವೇಕದ ಹಾದಿಗೆ ತರೋದಿಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ರಾಜ್ಯಗಳ ಒಬ್ಬಿಬ್ಬರು ನಾಯಕರನ್ನ ಧಾರ್ಮಿಕರನ್ನಾಗಿ ಉಳಿಸೋದು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಅಂತ ಅರಿತಿದ್ದೇನೆ. (ಪು. ೩೧)

ಈ ರಾಜಕೀಯ ಜಿಜ್ಞಾಸೆ ದೇಶ-ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಾಲದಲ್ಲಿಯೂ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ - ಗಣತಂತ್ರವೋ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವವೋ ಯಾವುದು ಸಂಪೂರ್ಣ ದೋಷರಹಿತ ಮತ್ತು ದೇಶ ಹಾಗೂ ಪ್ರಜೆಗಳ ಹಿತಸಾಧಕ - ಎನ್ನುವುದರ ಬಗೆಗೆ ಬೆಳಕು ಚೆಲ್ಲುವ ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ಪ್ರಸ್ತುತತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

*          *          *

‘ಮಣ್ಣಿನ ಕನಸು’ ಕಾದಂಬರಿಯ ನಾಯಕ ಯಾರು ಎಂದು ಕೇಳಿದರೆ ರಾಜ-ಮಹಾರಾಜರಾಗಲಿ, ಪಟ್ಟಮಹಿಷಿಯರಾಗಲಿ, ರಾಜಕುಮಾರಿಯರಾಗಲಿ ಅಲ್ಲ. ಮುಪ್ಪಿನಲ್ಲಿ ಕಾಲಿಡುತ್ತಿದ್ದರೂ ತನ್ನ ನಿಶಿತ ಮತಿ, ಧೀಶಕ್ತಿ, ರಾಜತಂತ್ರದ ಅಪಾರ ಅನುಭವ, ಎಂತಹ ಸಂದಿಗ್ಧ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಚಿತ್ತಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳದೆ ಮುನ್ನಡೆದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಆಲೋಚಿಸಬಲ್ಲ ಹಾಗೂ ತನ್ನ ರಾಜ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಪರಮನಿಷ್ಠನಾಗಿರುವ ಯೌಗಂಧರಾಯಣನೇ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ಉದಯನ, ವಾಸವದತ್ತೆ, ಪದ್ಮಾವತಿ, ಚಾರುದತ್ತ, ವಸಂತಸೇನೆ, ಬದುಕುಳಿದ ಆರ್ಯಕ ಮುಂತಾದ ಎಲ್ಲರ ಜೀವ-ಜೀವನಗಳನ್ನು ವಿಧಿಗಿಂತ ಮಿಗಿಲಾಗಿ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತಿರುವ, ವತ್ಸ ಮತ್ತು ಅವಂತಿ ಜನಪದಗಳಲ್ಲಿ ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮತ್ತೆ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ಮಹಾರಾಜನೀತಿಜ್ಞ ಯೌಗಂಧರಾಯಣ. ರಾಜನೀತಿಯೊಡನೆಯೇ ಉದಯನನ ಬಗೆಗೆ ತಂದೆಯಂತಹ ವಾತ್ಸಲ್ಯನಿಷ್ಠೆ, ತನ್ನ ರಾಜನನ್ನು ಬಂಧನದಿಂದ ಬಿಡಿಸಿ ಕರೆತಂದವಳೆಂದು ವಾಸವದತ್ತೆಯ ಬಗೆಗೆ ಅಪಾರ ಪ್ರೀತಿ-ಕೃತಜ್ಞತೆ, ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಪರಸ್ಪರ ಬೆಸೆಯಲು ಸಹಾಯವಾಗುವ ಸಹಾನುಭೂತಿಪೂರ್ಣ ಅಂತಃಕರಣ - ಇವು ಯೌಗಂಧರಾಯಣನನ್ನು ಅಪ್ರತಿಮ ಮಾನವೀಯ ಮೌಲ್ಯಗಳುಳ್ಳ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನಾಗಿಸುತ್ತವೆ.

ತನ್ನ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಉದಯನ ನಡಾಗಿರಿಯಂಥ ಮಹಾಗಜವನ್ನು ನೋಡುವ, ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ ಅದನ್ನು ಹಿಡಿದು, ಮೇಲೇರಿ ಕೌಶಾಂಬಿಗೆ ಬರುವ ಸಾಹಸದಿಂದ ತನ್ನ ಆಪ್ತ ಭಟರೊಡನೆ ಕಾಡಿಗೆ ಹೋಗಿ ಪಾಲಕನ ಮೋಸದ ಬಲೆಗೆ ಸಿಲುಕಿ ಸೆರೆಯಾದಾಗ ಮಹಾಮಾತ್ಯನಿಗೆ ತನ್ನ ಅರಸನ ಹುಚ್ಚುಸಾಹಸದ ಬಗೆಗೆ ಕೋಪಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಿ ಅಪಾರ ಆತಂಕ, ದುಃಖಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ. ತನ್ನ ಅರಸನನ್ನು ಬಂಧಮುಕ್ತಗೊಳಿಸಲು ಅವನು ಹೂಡುವ ನೂರಾರು ತಂತ್ರಗಳು - ಇಲ್ಲಿ ಚತುರುಪಾಯಗಳು ಸಾಲುವುದಿಲ್ಲ - ಹೆಚ್ಚು-ಕಡಿಮೆ ಯುದ್ಧವೇ ಎನ್ನುವಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾದ ಸಿದ್ಧತೆ, ಉಜ್ಜಯಿನಿಯ ಇಂದ್ರಧ್ವಜೋತ್ಸವದಂದೇ ಉದಯನ-ವಾಸವದತ್ತೆಯರನ್ನು ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಡಿಸಿಕೊಂಡು ಬರಲು ಮಾಡುವ ಏರ್ಪಾಟುಗಳು - ಎಲ್ಲವೂ ಒಂದು ರೀತಿ ಮಾನವನ ಮಿದುಳನ್ನು ಮೀರಿದಂತಹವು. ಉದಯನ ನಡಾಗಿರಿಯಂಥ ಯಾವ ಮಹಾಗಜಕ್ಕಾಗಿ ಸೆರೆಯಾದನೋ ಅದೇ ನಡಾಗಿರಿಯ ನೆರವಿನಿಂದ, ಅದನ್ನೇ ಏರಿ ಅವನು ಉಜ್ಜಯಿನಿಯಿಂದ ಪಾರಾಗಿ ಬರುವ ತಂತ್ರವಂತೂ ನಿಬ್ಬೆರಗಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ಉದಯನನ ವಿಮೋಚನೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪಾಲಕನು ದೊರೆಯಿಲ್ಲದ ಕೌಶಾಂಬಿಯ ಬಗೆಗೆ ಆರುಣಿಗೆ ಸುದ್ದಿ ನೀಡಿ ಅವನು ಅದನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತಾಗುತ್ತದೆ. ನವದಂಪತಿಗಳ ರಕ್ಷಣೆಯ ಹೊಣೆ ಹೊತ್ತು ಕೌಶಾಂಬಿಯ ಮುಕ್ತಿಗಾಗಿ ಉದಯನನಿಗೆ ಮಗಧ ರಾಜಪುತ್ರಿ ಪದ್ಮಾವತಿಯೊಡನೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಸುವ ರಾಜಕಾರಣದ ತಂತ್ರಕ್ಕೆ ಮಹಾಮಾತ್ಯ ಮುಂದಾಗುತ್ತಾನೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ವಾಸವದತ್ತೆಯನ್ನು ಅನುನಯಿಸಿ ತಾವಿಬ್ಬರೂ ಮಹಾರಾಜನ ಪಾಲಿಗೆ ಇಲ್ಲದಂತೆ ತೋರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ ಉರಿದುಹೋದಂತೆ ಸಂದರ್ಭವೊಂದನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಕೌಶಾಂಬಿಯಲ್ಲಿ ಉದಯನನನ್ನು ನೆಲೆಗೊಳಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಪಾಲಕನ ಆಳ್ವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹದಗೆಟ್ಟ ಉಜ್ಜಯಿನಿಗೆ ಆರ್ಯಕನನ್ನು ದೊರೆಯಾಗಿಸುವ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಹೀಗೆ ರಾಜರ, ರಾಜ್ಯಗಳ, ಪ್ರಜೆಗಳ ಬದುಕಿನ ಆಗು-ಹೋಗುಗಳನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಿಸುವ ರಾಜನೀತಿಜ್ಞ ಯೌಗಂಧರಾಯಣ ಈ ಕಥಾನಕದ ನಾಯಕನೆನಿಸುತ್ತಾನೆ.

To be continued.

 

Author(s)

About:

Prof. Shantakumari is a teacher, writer, translator and literary critic. Her seminal work ‘Yugasaakshi’ is a critical and definitive study of S. L. Bhyrappa’s Kannada novels. ‘Chaitanyada Chilume’ and ‘Nenapu gari bicchidaaga’ are her autobiographical works. ‘Satyapathika-Socrates’ and ‘Kaggada-Kaanike’ are some of her major works. She has co-translated many of Bhyrappa's novels into English and parts of Will Durant's 'Story of Civilization' into Kannada.

Prekshaa Publications

Karnataka’s celebrated polymath, D V Gundappa brings together in the fourth volume, some character sketches of the Dewans of Mysore preceded by an account of the political framework of the State before Independence and followed by a review of the political conditions of the State after 1940. These remarkable leaders of Mysore lived in a period that spans from the mid-nineteenth century to the...

Bharatiya Kavya-mimamseya Hinnele is a monograph on Indian Aesthetics by Mahamahopadhyaya N. Ranganatha Sharma. The book discusses the history and significance of concepts pivotal to Indian literary theory. It is equally useful to the learned and the laity.

Sahitya-samhite is a collection of literary essays in Kannada. The book discusses aestheticians such as Ananda-vardhana and Rajashekhara; Sanskrit scholars such as Mena Ramakrishna Bhat, Sridhar Bhaskar Varnekar and K S Arjunwadkar; and Kannada litterateurs such as DVG, S L Bhyrappa and S R Ramaswamy. It has a foreword by Shatavadhani Dr. R Ganesh.

The Mahābhārata is the greatest epic in the world both in magnitude and profundity. A veritable cultural compendium of Bhārata-varṣa, it is a product of the creative genius of Maharṣi Kṛṣṇa-dvaipāyana Vyāsa. The epic captures the experiential wisdom of our civilization and all subsequent literary, artistic, and philosophical creations are indebted to it. To read the Mahābhārata is to...

Shiva Rama Krishna

சிவன். ராமன். கிருஷ்ணன்.
இந்திய பாரம்பரியத்தின் முப்பெரும் கதாநாயகர்கள்.
உயர் இந்தியாவில் தலைமுறைகள் பல கடந்தும் கடவுளர்களாக போற்றப்பட்டு வழிகாட்டிகளாக விளங்குபவர்கள்.
மனித ஒற்றுமை நூற்றாண்டுகால பரிணாம வளர்ச்சியின் பரிமாணம்.
தனிநபர்களாகவும், குடும்ப உறுப்பினர்களாகவும், சமுதாய பிரஜைகளாகவும் நாம் அனைவரும் பரிமளிக்கிறோம்.
சிவன் தனிமனித அடையாளமாக அமைகிறான்....

ऋतुभिः सह कवयः सदैव सम्बद्धाः। विशिष्य संस्कृतकवयः। यथा हि ऋतवः प्रतिसंवत्सरं प्रतिनवतामावहन्ति मानवेषु तथैव ऋतुवर्णनान्यपि काव्यरसिकेषु कामपि विच्छित्तिमातन्वते। ऋतुकल्याणं हि सत्यमिदमेव हृदि कृत्वा प्रवृत्तम्। नगरजीवनस्य यान्त्रिकतां मान्त्रिकतां च ध्वनदिदं चम्पूकाव्यं गद्यपद्यमिश्रितमिति सुव्यक्तमेव। ऐदम्पूर्वतया प्रायः पुरीपरिसरप्रसृतानाम् ऋतूनां विलासोऽत्र प्रपञ्चितः। बेङ्गलूरुनामके...

The Art and Science of Avadhānam in Sanskrit is a definitive work on Sāhityāvadhānam, a form of Indian classical art based on multitasking, lateral thinking, and extempore versification. Dotted throughout with tasteful examples, it expounds in great detail on the theory and practice of this unique performing art. It is as much a handbook of performance as it is an anthology of well-turned...

This anthology is a revised edition of the author's 1978 classic. This series of essays, containing his original research in various fields, throws light on the socio-cultural landscape of Tamil Nadu spanning several centuries. These compelling episodes will appeal to scholars and laymen alike.
“When superstitious mediaevalists mislead the country about its judicial past, we have to...

The cultural history of a nation, unlike the customary mainstream history, has a larger time-frame and encompasses the timeless ethos of a society undergirding the course of events and vicissitudes. A major key to the understanding of a society’s unique character is an appreciation of the far-reaching contributions by outstanding personalities of certain periods – especially in the realms of...

Prekṣaṇīyam is an anthology of essays on Indian classical dance and theatre authored by multifaceted scholar and creative genius, Śatāvadhānī Dr. R Ganesh. As a master of śāstra, a performing artiste (of the ancient art of Avadhānam), and a cultured rasika, he brings a unique, holistic perspective to every discussion. These essays deal with the philosophy, history, aesthetics, and practice of...

Yaugandharam

इदं किञ्चिद्यामलं काव्यं द्वयोः खण्डकाव्ययोः सङ्कलनरूपम्। रामानुरागानलं हि सीतापरित्यागाल्लक्ष्मणवियोगाच्च श्रीरामेणानुभूतं हृदयसङ्क्षोभं वर्णयति । वात्सल्यगोपालकं तु कदाचिद्भानूपरागसमये घटितं यशोदाश्रीकृष्णयोर्मेलनं वर्णयति । इदम्प्रथमतया संस्कृतसाहित्ये सम्पूर्णं काव्यं...

Vanitakavitotsavah

इदं खण्डकाव्यमान्तं मालिनीछन्दसोपनिबद्धं विलसति। मेनकाविश्वामित्रयोः समागमः, तत्फलतया शकुन्तलाया जननम्, मातापितृभ्यां त्यक्तस्य शिशोः कण्वमहर्षिणा परिपालनं चेति काव्यस्यास्येतिवृत्तसङ्क्षेपः।

Vaiphalyaphalam

इदं खण्डकाव्यमान्तं मालिनीछन्दसोपनिबद्धं विलसति। मेनकाविश्वामित्रयोः समागमः, तत्फलतया शकुन्तलाया जननम्, मातापितृभ्यां त्यक्तस्य शिशोः कण्वमहर्षिणा परिपालनं चेति काव्यस्यास्येतिवृत्तसङ्क्षेपः।

Nipunapraghunakam

इयं रचना दशसु रूपकेष्वन्यतमस्य भाणस्य निदर्शनतामुपैति। एकाङ्करूपकेऽस्मिन् शेखरकनामा चित्रोद्यमलेखकः केनापि हेतुना वियोगम् अनुभवतोश्चित्रलेखामिलिन्दकयोः समागमं सिसाधयिषुः कथामाकाशभाषणरूपेण निर्वहति।

Bharavatarastavah

अस्मिन् स्तोत्रकाव्ये भगवन्तं शिवं कविरभिष्टौति। वसन्ततिलकयोपनिबद्धस्य काव्यस्यास्य कविकृतम् उल्लाघनाभिधं व्याख्यानं च वर्तते।

Karnataka’s celebrated polymath, D V Gundappa brings together in the third volume, some character sketches of great literary savants responsible for Kannada renaissance during the first half of the twentieth century. These remarkable...

Karnataka’s celebrated polymath, D V Gundappa brings together in the second volume, episodes from the lives of remarkable exponents of classical music and dance, traditional storytellers, thespians, and connoisseurs; as well as his...

Karnataka’s celebrated polymath, D V Gundappa brings together in the first volume, episodes from the lives of great writers, poets, literary aficionados, exemplars of public life, literary scholars, noble-hearted common folk, advocates...

Evolution of Mahabharata and Other Writings on the Epic is the English translation of S R Ramaswamy's 1972 Kannada classic 'Mahabharatada Belavanige' along with seven of his essays on the great epic. It tells the riveting...

Shiva-Rama-Krishna is an English adaptation of Śatāvadhāni Dr. R Ganesh's popular lecture series on the three great...

Bharatilochana

ಮಹಾಮಾಹೇಶ್ವರ ಅಭಿನವಗುಪ್ತ ಜಗತ್ತಿನ ವಿದ್ಯಾವಲಯದಲ್ಲಿ ಮರೆಯಲಾಗದ ಹೆಸರು. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಶೈವದರ್ಶನ ಮತ್ತು ಸೌಂದರ್ಯಮೀಮಾಂಸೆಗಳ ಪರಮಾಚಾರ್ಯನಾಗಿ  ಸಾವಿರ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇವನು ಜ್ಞಾನಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ಪ್ರಭಾವಿಸುತ್ತಲೇ ಇದ್ದಾನೆ. ಭರತಮುನಿಯ ನಾಟ್ಯಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಇವನೊಬ್ಬನೇ ನಮಗಿರುವ ಆಲಂಬನ. ಇದೇ ರೀತಿ ರಸಧ್ವನಿಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು...

Vagarthavismayasvadah

“वागर्थविस्मयास्वादः” प्रमुखतया साहित्यशास्त्रतत्त्वानि विमृशति । अत्र सौन्दर्यर्यशास्त्रीयमूलतत्त्वानि यथा रस-ध्वनि-वक्रता-औचित्यादीनि सुनिपुणं परामृष्टानि प्रतिनवे चिकित्सकप्रज्ञाप्रकाशे। तदन्तर एव संस्कृतवाङ्मयस्य सामर्थ्यसमाविष्कारोऽपि विहितः। क्वचिदिव च्छन्दोमीमांसा च...

The Best of Hiriyanna

The Best of Hiriyanna is a collection of forty-eight essays by Prof. M. Hiriyanna that sheds new light on Sanskrit Literature, Indian...

Stories Behind Verses

Stories Behind Verses is a remarkable collection of over a hundred anecdotes, each of which captures a story behind the composition of a Sanskrit verse. Collected over several years from...