ಅನುಷ್ಟುಪ್‌ಶ್ಲೋಕದ ರಚನಾಶಿಲ್ಪ - 7

This article is part 7 of 7 in the series ಅನುಷ್ಟುಪ್ ಶ್ಲೋಕ

ಆದಿಪ್ರಾಸದ ನಿರ್ಬಂಧ ಇಲ್ಲವಾದ ಬಳಿಕ ಮತ್ತೆ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಶ್ಲೋಕ ಬರಬಹುದಿತ್ತು  ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏಳಬಹುದು. ಇದಕ್ಕೂ ಕಾರಣವಿದೆ. ಆದಿಪ್ರಾಸ ಅಳಿಯುವ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಹಳಗನ್ನಡವಿರಲಿ, ನಡುಗನ್ನಡವೂ ಅಳಿದು ಹೊಸಗನ್ನಡದ ಯುಗ ಮೊದಲಾಗಿತ್ತು. ನಾವು ಈ ಮೊದಲೇ ಕಂಡಂತೆ ಶ್ಲೋಕಕ್ಕೆ ಒಗ್ಗುವ ಭಾಷೆ ಹಳಗನ್ನಡವೇ. ಅಷ್ಟೇಕೆ, ಕಂದ-ವೃತ್ತಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಇದೇ ಅನಿವಾರ್ಯ. ನಡುಗನ್ನಡ-ಹೊಸಗನ್ನಡಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಎಲ್ಲ ಬಂಧಗಳು ನೀರಿಲ್ಲದ ಸರೋವರದ ಮೀನುಗಳಂತೆಯೇ ಸರಿ. ಹೀಗಾಗಿ ಶ್ಲೋಕದ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕೆ ನವೋದಯವೂ ಒದಗಿಬರಲಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೂ ಮುಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಛಂದಸ್ಸೇ ಬಹಿಷ್ಕೃತವಾದುದು ತಿಳಿದೇ ಇದೆ. ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೀಗಿರುವಾಗ ಶ್ಲೋಕಕ್ಕೆ ಆಸ್ಪದವೆಲ್ಲಿ? ವಸ್ತುತಃ ಇದು ಸಂಸ್ಕೃತಮೂಲದ ಬಂಧವೇ ಆಗಿದ್ದರೂ ಇಂದು ಪ್ರಚಾರದಲ್ಲಿರುವ ಸಂಭಾಷಣಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ರಚಿತವಾಗುವುದು ಕಷ್ಟ ಎಂದ ಬಳಿಕ ಹೊಸಗನ್ನಡದ ಬಗೆಗೆ ಹೇಳುವುದೇನಿದೆ? ಇಂದಿನ ಆಡುಗನ್ನಡದಲ್ಲಿ ತ್ರಿಪದಿ-ಚೌಪದಿಗಳನ್ನೂ ಬರೆಯಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ; ಸಾಂಗತ್ಯ-ಷಟ್ಪದಿಗಳನ್ನೂ ರಚಿಸಲು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೊಂದು ವೇಳೆ ಸಫಲವಾದಲ್ಲಿ ಅವು ಅಪವಾದಗಳೇ ಆದಾವು.

ಶ್ಲೋಕವು ಹಳಗನ್ನಡಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಗ್ಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಘೋಷ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಜಾತೀಯವೆಂದು ಸೇಡಿಯಾಪು ಅವರ ಅನಿಸಿಕೆ ಇರಬಹುದು. ಕೇಳದ ಕಿವಿಗಳಿಗೆ ಇಂಥ ಕಳವಳ ಸಹಜ. ಯಾವ ಬಂಧವೂ ಕೂಡ ಕಿವಿಗೊಗ್ಗಿದ ಬಳಿಕ ಚೆನ್ನೆನಿಸೀತು. ಖ್ಯಾತಕರ್ಣಾಟಗಳ ಘೋಷವಾದರೂ ‘ವಿಜಾತೀಯ’ ತಾನೆ! ಅಚ್ಚಗನ್ನಡದ ನೆಲದ ಬಂಧಗಳೆನಿಸದ ಮಾತ್ರಾಜಾತಿಗಳಿಗೂ ಇದೇ ತರ್ಕ ಅನ್ವಯಿಸುವುದಲ್ಲವೇ? ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾತೇಕೆ, ಉಪಲಬ್ಧವಿರುವ ಶ್ಲೋಕದ ಹಲಕೆಲವು ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ನೋಡಿಯೇ ನಿಶ್ಚಯಿಸಬಹುದು: 

ಕಿಡಿಪಂ ಬಾರಗೇ ಮೆಯ್ಯಂ ಕಿಡಿಪಂ ಕಿಡಿಪಂತೆ ಮುಂ |

ಕಿಡಿಪಂ ಪೋಕುಮೇ ತಾಮುಂ ಕಿಡಿಸಲ್ ಸುಡಿಸೋಲಮೇ ||

ನರನಾಯಕನಂ ನಿಂದಾನಿರದೀಗಳೆ ಕಾಂತನಂ |

ನೆರೆದೇನದಱಿಂದಲ್ಲಾ ನೆರೆದಿರ್ದಾಗೆನಾಗೆನೇ ||

ಪೆಱನಾವಂ ಧರಾಚಕ್ರಕ್ಕೆಱೆಯಂ ಕೆಳೆಯಪ್ಪವಂ |

ನೆಱೆಯಾರೆಣೆಯೆಂಬನ್ನಱೆ ಕುಱಿತಬ್ಧಿಗೆ ಬನ್ನಮಂ ||

ಜಲದಾಗಮದಿಂ ಚಿತ್ತಸ್ಖಲಿತಂ ಕೇಕಿನರ್ತನಂ |

ಜಲದಾಗಮದಿಂ ಚಿತ್ತಸ್ಖಲಿತಂ ಕೇಳನಲ್ಲನಂ || (ಕವಿರಾಜಮಾರ್ಗ, ೨.೧೨೩, ೧೨೫, ೧೨೭, ೧೨೮)

ಸುಂದರಾಕಾರಸಂಪನ್ನನೆಂದುಮೀ ನೃಪನಂದನಂ |

ನಂದನಂ ಬುಧಕೀರಾಳಿವೃಂದಕ್ಕೆ ಸಕಲರ್ತುಕಂ ||

ತನ್ನ ಸಂತತಿ ಮುನ್ನೀತಂ ತನ್ನೀತಂ ಮುನಿಸನ್ನುತಂ |

ತನ್ನನುರ್ಕಿನೊಳಿನ್ನಾತಂ ತನ್ನೊಳಿಂದಿನಿಸನ್ನುತಂ ||

ಇಂದು ನೋಡಿದು ಬೇಱಂದಮೆಂದಿನಂದಮದಲ್ತಣಂ |

ಮಂದಮಂದಂ ಕರಸ್ಪರ್ಶಂ ತಂದಪ್ಪುದುಪತಾಪಮಂ ||

ಆತನಲ್ಲದನಂ ಮೆಚ್ಚೆಂ ಮಾತೇಂ ತಾಂ ಮಾರನಾದೊಡಂ |

ಕೇತನಂ ರತಿರಾಗಕ್ಕೆ ಕೇತನಂ ತಾರ ನಲ್ಲನಂ || (ಕಾವ್ಯಾವಲೋಕನ, ೨.೫೭೧, ೫೭೪, ೫೮೨, ೫೯೧)

ಆಕಾರದಿಂದೆ ತಿಳಿದೆಂ ನಿನ್ನ ಧರ್ಮದ ಹೇತುವಂ |

ನಗೆಯುಂ ದಯೆಯುಂ ನಿನ್ನೊಳ್ ಅದರಿಂದೆನಗಾದುದು ||

ಬಚ್ಚರ್ ಲಾಭೇಚ್ಛೆಯಿಂದೆಂತು ಪಣ್ಯಮಂ ಕೊಂಬರಂತೆ ನೀಂ |

ಧರ್ಮಚರ್ಯೆಯನುಂ ಪಣ್ಯಂಗೆಯ್ದೆಯ್ ಶಾಂತಿಗದಲ್ಲಮೆ ||

ಕಾಣ್ಬಂ ಜೇನನೆ ಬೀಳ್ಗುಂಡಿ ಬರಿಯಂ ಕಾಣನೆಂತವಂ |

ಅಂತಪ್ಸರೆಯರಂ ಕಾಂಬೈ ಕಾಣೈ ಕಡೆಗೆ ಬೀಳ್ವುದಂ ||

ಬಗೆ ಕಾಮಾಗ್ನಿಯಿಂ ಪೊತ್ತೆ ಮೆಯ್ಯಿಂದಂ ನೋಂತ ನಿನ್ನದೇಂ |

ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯಮೆ ನೀಂ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಯಲ್ಲಂ ಮನಸ್ಸಿನೊಳ್ || (ಸೌಂದರನಂದ, ೧೧.೨೩, ೨೬, ೨೯, ೩೦)

ನನ್ನಿಯಂ ನುಡಿದುಂ ನಿಲ್ಲರ್ ದುರ್ಬಲರ್ ದುಷ್ಟಲೋಕದೊಳ್ |

ಬಾಳ್ಗುಮೇ ಮುಕುರಂ ಬಲ್ಪಿಂ ಚೆಲ್ವುಗೇಡಿಗರೂರಿನೊಳ್ ||

ಅದರಿಂ ಬಲಮಂ ಪೊಂದಯ್ ಬೀತುವೋಗದೆ ಬಾಳ್ತೆಯೊಳ್ |

ಜಯದಿಂ ನಯಮುಂ ನಿಲ್ಗುಂ ಸಿರಿಯಿಂ ಹರಿ ಸೇರ್ದಪಂ ||

ಯಾದವೀಯಮಹಾರಾಜ್ಯಮದವೀಯಂ ತವೇಪ್ಸೆಗಂ |

ಏರಬಲ್ಲಂಗೆ ಮರನಂ ದೂರಮಪ್ಪುದೆ ತತ್ಫಲಂ ||

ಇಂತಿರಲ್ ಶಂಕೆಯಿನ್ನೇಕಯ್ ಕಯ್ ಸಾರ್ಚಯ್ ಕಂದ ಕೂರ್ಮೆಯಿಂ |

ಬೆಳ್ಳಿ ಮೂಡಲ್ಕೆ ಬಾನೆಲ್ಲಂ ಬಿಚ್ಚಳಿಪ್ಪಂತೆ ಕಾಯ್ದಪೆಂ || (ನನ್ನದೇ)

ಮೊದಲಿನ ಎರಡು ಪದ್ಯಗುಚ್ಛಗಳು ಆದಿಪ್ರಾಸವನ್ನೂ ಒಳಗೊಂಡಿವೆ. ಇವು ಚಿತ್ರಕಾವ್ಯದ ನಿದರ್ಶನಗಳಾದ ಕಾರಣ ಆ ಪ್ರಕಾರಕ್ಕಿರುವ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿಯೂ ಕಂಡಿದೆ. ಆದರೂ ಗತಿಸುಭಗತೆ ಮತ್ತು ತಿರುಳ್ಗನ್ನಡತನಗಳು ಎದ್ದುತೋರುವಂತಿವೆ. ಅಷ್ಟೇಕೆ, ಚಿತ್ರಕಾವ್ಯದಂಥ ದುಷ್ಕರಕವಿತೆಗೂ ಶ್ಲೋಕ ಒದಗಿಬರಬಲ್ಲುದೆಂದರೆ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಒದಗಿಬರಬಲ್ಲ ಛಂದಸ್ಸು ಮತ್ತಾವುದೆಂದು ನಾವು ಪ್ರತಿಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನೂ ಮಾಡಬಹುದು. ಮುಂದಿನ ಪದ್ಯಗುಚ್ಛ ಕಡವ ಶಂಭುಶರ್ಮರ ವಿಶಿಷ್ಟರಚನೆ. ಇದು ಅಶ್ವಘೋಷನ ಸಂಸ್ಕೃತಮೂಲದ ಅನುವಾದ. ಶರ್ಮರು ಕಾವ್ಯವನ್ನು ಮೂಲದ ಛಂದಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ ಅನುವಾದಿಸುವ ಸಾಹಸ ಮಾಡಿ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಆದಿಪ್ರಾಸವಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಬಂಧ-ಭಾಷೆಗಳ ಸೊಗಸಿಗೇನೂ ಕೊರತೆಯಿಲ್ಲ. ಕಡೆಯ ಗುಚ್ಛ ನನ್ನದೇ ರಚನೆ. ಇಲ್ಲಿಯೂ ಆದಿಪ್ರಾಸ ಪಾಲಿತವಾಗಿಲ್ಲ. ಈ ಪದ್ಯಗಳು ಸ್ವೋಪಜ್ಞವಾದ ಕಾರಣ ಅರ್ಥಾಲಂಕಾರ-ಶಬ್ದಾಲಂಕಾರಗಳಿಗೆ ಮುಕ್ತವಾದ ಅವಕಾಶ ದಕ್ಕಿದೆ.

ಇಷ್ಟು ಪದ್ಯಗಳನ್ನು ಕಂಡ ಬಳಿಕವೂ ಹಳಗನ್ನಡಕ್ಕೆ ಶ್ಲೋಕ ಒಗ್ಗದೆನ್ನಲಾದೀತೇ? ಆದಿಪ್ರಾಸವನ್ನು ಮೀರಿದ ಬಳಿಕವಂತೂ ಇದಕ್ಕೆ ದಕ್ಕುವ ಚೆಲುವನ್ನು ಅಲ್ಲಗೆಳೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವೇ?

ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಶ್ಲೋಕವು ಭಾರತೀಯ ಕವಿಗಳಿಗೆ ವೈದಿಕ ಪರಂಪರೆಯು ಬಹೂಕರಿಸಿದ ಭವ್ಯವಾದ ಛಂದೋಬಂಧ. ಇದಕ್ಕಿರುವ ಲಕ್ಷಣ ತಕ್ಕಮಟ್ಟಿಗೆ ಪರ್ಯಾಪ್ತವಾಗಿಯೇ ಇದೆ. ಆದರೂ ಈ ಬಂಧದ ಒಳ-ಹೊರಗನ್ನರಿಯಲು ರಸಸಿದ್ಧರಾದ ಮಹಾಕವಿಗಳ ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನೇ ಆಲಿಸಬೇಕು; ಗಮನಿಸಿ ಅಭ್ಯಸಿಸಬೇಕು. ಹೇಗೆ ಸನಾತನಧರ್ಮವು ಮಿಕ್ಕ ಮತಗಳಂತೆ ಕೇವಲ ರೂಪೈಕನಿಷ್ಠವಲ್ಲವೋ ಹಾಗೆಯೇ ಶ್ಲೋಕಚ್ಛಂದಸ್ಸು ಕೂಡ ಏಕದೇಶೀಯವಾದ ಲಕ್ಷಣದೊಳಗೆ ಸಿಲುಕುವಂಥದ್ದಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಛಂದೋಗತಿಪ್ರಜ್ಞೆ ಎಂಬ ವಿಶದಾನುಭವದಿಂದ ಅರಿತು ಅನುಸಂಧಾನಿಸಬೇಕು; ರಚಿಸಿ ಆನಂದಿಸಬೇಕು.

Concluded.

 

Author(s)

About:

Dr. Ganesh is a 'shatavadhani' and one of India’s foremost Sanskrit poets and scholars. He writes and lectures extensively on various subjects pertaining to India and Indian cultural heritage. He is a master of the ancient art of avadhana and is credited with reviving the art in Kannada. He is a recipient of the Badarayana-Vyasa Puraskar from the President of India for his contribution to the Sanskrit language.

Prekshaa Publications

Karnataka’s celebrated polymath, D V Gundappa brings together in the fourth volume, some character sketches of the Dewans of Mysore preceded by an account of the political framework of the State before Independence and followed by a review of the political conditions of the State after 1940. These remarkable leaders of Mysore lived in a period that spans from the mid-nineteenth century to the...

Bharatiya Kavya-mimamseya Hinnele is a monograph on Indian Aesthetics by Mahamahopadhyaya N. Ranganatha Sharma. The book discusses the history and significance of concepts pivotal to Indian literary theory. It is equally useful to the learned and the laity.

Sahitya-samhite is a collection of literary essays in Kannada. The book discusses aestheticians such as Ananda-vardhana and Rajashekhara; Sanskrit scholars such as Mena Ramakrishna Bhat, Sridhar Bhaskar Varnekar and K S Arjunwadkar; and Kannada litterateurs such as DVG, S L Bhyrappa and S R Ramaswamy. It has a foreword by Shatavadhani Dr. R Ganesh.

The Mahābhārata is the greatest epic in the world both in magnitude and profundity. A veritable cultural compendium of Bhārata-varṣa, it is a product of the creative genius of Maharṣi Kṛṣṇa-dvaipāyana Vyāsa. The epic captures the experiential wisdom of our civilization and all subsequent literary, artistic, and philosophical creations are indebted to it. To read the Mahābhārata is to...

Shiva Rama Krishna

சிவன். ராமன். கிருஷ்ணன்.
இந்திய பாரம்பரியத்தின் முப்பெரும் கதாநாயகர்கள்.
உயர் இந்தியாவில் தலைமுறைகள் பல கடந்தும் கடவுளர்களாக போற்றப்பட்டு வழிகாட்டிகளாக விளங்குபவர்கள்.
மனித ஒற்றுமை நூற்றாண்டுகால பரிணாம வளர்ச்சியின் பரிமாணம்.
தனிநபர்களாகவும், குடும்ப உறுப்பினர்களாகவும், சமுதாய பிரஜைகளாகவும் நாம் அனைவரும் பரிமளிக்கிறோம்.
சிவன் தனிமனித அடையாளமாக அமைகிறான்....

ऋतुभिः सह कवयः सदैव सम्बद्धाः। विशिष्य संस्कृतकवयः। यथा हि ऋतवः प्रतिसंवत्सरं प्रतिनवतामावहन्ति मानवेषु तथैव ऋतुवर्णनान्यपि काव्यरसिकेषु कामपि विच्छित्तिमातन्वते। ऋतुकल्याणं हि सत्यमिदमेव हृदि कृत्वा प्रवृत्तम्। नगरजीवनस्य यान्त्रिकतां मान्त्रिकतां च ध्वनदिदं चम्पूकाव्यं गद्यपद्यमिश्रितमिति सुव्यक्तमेव। ऐदम्पूर्वतया प्रायः पुरीपरिसरप्रसृतानाम् ऋतूनां विलासोऽत्र प्रपञ्चितः। बेङ्गलूरुनामके...

The Art and Science of Avadhānam in Sanskrit is a definitive work on Sāhityāvadhānam, a form of Indian classical art based on multitasking, lateral thinking, and extempore versification. Dotted throughout with tasteful examples, it expounds in great detail on the theory and practice of this unique performing art. It is as much a handbook of performance as it is an anthology of well-turned...

This anthology is a revised edition of the author's 1978 classic. This series of essays, containing his original research in various fields, throws light on the socio-cultural landscape of Tamil Nadu spanning several centuries. These compelling episodes will appeal to scholars and laymen alike.
“When superstitious mediaevalists mislead the country about its judicial past, we have to...

The cultural history of a nation, unlike the customary mainstream history, has a larger time-frame and encompasses the timeless ethos of a society undergirding the course of events and vicissitudes. A major key to the understanding of a society’s unique character is an appreciation of the far-reaching contributions by outstanding personalities of certain periods – especially in the realms of...

Prekṣaṇīyam is an anthology of essays on Indian classical dance and theatre authored by multifaceted scholar and creative genius, Śatāvadhānī Dr. R Ganesh. As a master of śāstra, a performing artiste (of the ancient art of Avadhānam), and a cultured rasika, he brings a unique, holistic perspective to every discussion. These essays deal with the philosophy, history, aesthetics, and practice of...

Yaugandharam

इदं किञ्चिद्यामलं काव्यं द्वयोः खण्डकाव्ययोः सङ्कलनरूपम्। रामानुरागानलं हि सीतापरित्यागाल्लक्ष्मणवियोगाच्च श्रीरामेणानुभूतं हृदयसङ्क्षोभं वर्णयति । वात्सल्यगोपालकं तु कदाचिद्भानूपरागसमये घटितं यशोदाश्रीकृष्णयोर्मेलनं वर्णयति । इदम्प्रथमतया संस्कृतसाहित्ये सम्पूर्णं काव्यं...

Vanitakavitotsavah

इदं खण्डकाव्यमान्तं मालिनीछन्दसोपनिबद्धं विलसति। मेनकाविश्वामित्रयोः समागमः, तत्फलतया शकुन्तलाया जननम्, मातापितृभ्यां त्यक्तस्य शिशोः कण्वमहर्षिणा परिपालनं चेति काव्यस्यास्येतिवृत्तसङ्क्षेपः।

Vaiphalyaphalam

इदं खण्डकाव्यमान्तं मालिनीछन्दसोपनिबद्धं विलसति। मेनकाविश्वामित्रयोः समागमः, तत्फलतया शकुन्तलाया जननम्, मातापितृभ्यां त्यक्तस्य शिशोः कण्वमहर्षिणा परिपालनं चेति काव्यस्यास्येतिवृत्तसङ्क्षेपः।

Nipunapraghunakam

इयं रचना दशसु रूपकेष्वन्यतमस्य भाणस्य निदर्शनतामुपैति। एकाङ्करूपकेऽस्मिन् शेखरकनामा चित्रोद्यमलेखकः केनापि हेतुना वियोगम् अनुभवतोश्चित्रलेखामिलिन्दकयोः समागमं सिसाधयिषुः कथामाकाशभाषणरूपेण निर्वहति।

Bharavatarastavah

अस्मिन् स्तोत्रकाव्ये भगवन्तं शिवं कविरभिष्टौति। वसन्ततिलकयोपनिबद्धस्य काव्यस्यास्य कविकृतम् उल्लाघनाभिधं व्याख्यानं च वर्तते।

Karnataka’s celebrated polymath, D V Gundappa brings together in the third volume, some character sketches of great literary savants responsible for Kannada renaissance during the first half of the twentieth century. These remarkable...

Karnataka’s celebrated polymath, D V Gundappa brings together in the second volume, episodes from the lives of remarkable exponents of classical music and dance, traditional storytellers, thespians, and connoisseurs; as well as his...

Karnataka’s celebrated polymath, D V Gundappa brings together in the first volume, episodes from the lives of great writers, poets, literary aficionados, exemplars of public life, literary scholars, noble-hearted common folk, advocates...

Evolution of Mahabharata and Other Writings on the Epic is the English translation of S R Ramaswamy's 1972 Kannada classic 'Mahabharatada Belavanige' along with seven of his essays on the great epic. It tells the riveting...

Shiva-Rama-Krishna is an English adaptation of Śatāvadhāni Dr. R Ganesh's popular lecture series on the three great...

Bharatilochana

ಮಹಾಮಾಹೇಶ್ವರ ಅಭಿನವಗುಪ್ತ ಜಗತ್ತಿನ ವಿದ್ಯಾವಲಯದಲ್ಲಿ ಮರೆಯಲಾಗದ ಹೆಸರು. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಶೈವದರ್ಶನ ಮತ್ತು ಸೌಂದರ್ಯಮೀಮಾಂಸೆಗಳ ಪರಮಾಚಾರ್ಯನಾಗಿ  ಸಾವಿರ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇವನು ಜ್ಞಾನಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ಪ್ರಭಾವಿಸುತ್ತಲೇ ಇದ್ದಾನೆ. ಭರತಮುನಿಯ ನಾಟ್ಯಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಇವನೊಬ್ಬನೇ ನಮಗಿರುವ ಆಲಂಬನ. ಇದೇ ರೀತಿ ರಸಧ್ವನಿಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು...

Vagarthavismayasvadah

“वागर्थविस्मयास्वादः” प्रमुखतया साहित्यशास्त्रतत्त्वानि विमृशति । अत्र सौन्दर्यर्यशास्त्रीयमूलतत्त्वानि यथा रस-ध्वनि-वक्रता-औचित्यादीनि सुनिपुणं परामृष्टानि प्रतिनवे चिकित्सकप्रज्ञाप्रकाशे। तदन्तर एव संस्कृतवाङ्मयस्य सामर्थ्यसमाविष्कारोऽपि विहितः। क्वचिदिव च्छन्दोमीमांसा च...

The Best of Hiriyanna

The Best of Hiriyanna is a collection of forty-eight essays by Prof. M. Hiriyanna that sheds new light on Sanskrit Literature, Indian...

Stories Behind Verses

Stories Behind Verses is a remarkable collection of over a hundred anecdotes, each of which captures a story behind the composition of a Sanskrit verse. Collected over several years from...