Ch. 5 Yoga of Harmony of Karma and Jñāna (Part 1)

This article is part 48 of 81 in the series Jīvana-dharma-yoga

Prologue to Chapter 5

ಬೋಧಿಸಿದೆ ಕರ್ಮಯೋಗವ
ಬೋಧಿಸಿದಿದಯ್ ಸಂನ್ಯಸನವನುಮನಾ ದ್ವಿಕದೊಳ್ ।
ಸಾಧನ ಮೇಲೆನಗಾವುದೊ
ಆದೇಶಿಪುದೆಂದು ಬೇಡಿದಂ ಕೌಂತೇಯಂ ।। ೧

Bodhisidĕ karma-yogava
bodhisiday saṃnyasana-vanumanā dvikadadoḷ
sādhana melĕnagāvudŏ
ādeśipudĕṃdu beḍidaṃ kauṃteyaṃ
।। 1

The son of Kunti implored,
“You taught me the Yoga of action.
You taught me renunciation.
Which of the two paths is better for me?
Please instruct me”

 

ಕರ್ಮವನೆಸಗಿಯುಮಾತ್ಮದ
ನಿರ್ಮಲತೆಯ ಕಾವ ಭಾವಕೌಶಲನಯದಾ ।
ನಿರ್ಮೋಹಯೋಗಕಲೆಯಂ
ಧರ್ಮಾಶ್ರಯ ಕೃಷ್ಣನೀಗಳುಪದೇಶಿಸುವಂ ।। ೨

karmavanėsagiyumātmada
nirmalatėya kāva bhāvakauśalanayadā

nirmohayogakalėyaṃ
dharmāśraya kṛṣṇanīgaḻupadeśisuvaṃ
।। 2

Kṛṣṇa, who is the refuge of dharma,
will now teach the art of Yoga without attachment,
that is a skillful method of protecting the purity of the self
even after performing action.

 

The Essence

Having performed karma, the jñānī (the knower) gives up its result.

When might a planter of a coconut palm see its fruit? Whoever plants the tree is different from one who takes care of it. Yet another is he who enjoys its fruits. The planter plants the tree for the good of the people. Just as the seed of pāpa is in one’s nature, so is the seed of puṇya. The Gītā’s message is to amplify this virtuous aspect.

Internal equanimity and an external sense of distinction are the two parts of the maxim for world welfare. The care a mother provides at home depends on the age and health of her children. If she insists upon external equality and gives food meant for a sixteen-year old to a sixteen-month old, it would not cause well-being but quite the opposite of it. Those politicians who shout, “Equality, Equality” till their throats go hoarse would do well to remember that there is an appropriate place for the principle of distinction in our lives.

 

Chapter 5 / Section 6

Yoga of Harmony of Action and Wisdom (Karma-jñāna-sāmarasya-yoga) or Saṃnyāsa-yoga

This is a small chapter but distills the essence of the Gītā. It deals mainly with the following five topics –

  1. Synergy between steadfastness in action and steadfastness in knowledge
  2. The state of mind needed for action
  3. The inactivity of the Self
  4. Practising the presence of the Self everywhere
  5. A yogi’s adherence to welfare of the world

Arjuna saw an inconsistency in Bhagavān’s words in the fourth chapter. “Kṛṣṇa, you once extolled the renunciation of action. Then you praised the yoga of action. (This is an indication of mutual opposition between yoga and renunciation).

śreyān dravya-mayād-yajñāt-jñāna-yajñaḥ parantapa
sarvaṃ karmākhilaṃ pārtha jñāne parisamāpyate
(BG 4.33)

(More excellent than the yajña of material objects is the yajña of knowledge. All this action, O Pārtha, finds fulfillment in knowledge)

You said on one occasion, “All action concludes in the knowledge of the Self. On another occasion, you said,

tasmād-ajñāna-sambhūtaṃ hṛtsthaṃ jñānāsinātmanaḥ
chittvainaṃ saṃśayaṃ yogam-ātiṣṭhottiṣṭha bhārata
(BG 4.42)

(Therefore, having rent asunder the doubt arisen out of ignorance with the sword of knowledge, attain yoga, O Bhārata)

This was said earlier – “Be steady in the yoga of action; arise for battle!”

Both of these are your own statements. What is your conclusion in this matter? If the knowledge of reality is the supreme benefit of action and actions have to be performed to attain this knowledge, is it not established that there is no need for action after attaining knowledge? In other words, renunciates do not have to perform any action, right? Saṃnyāsa or renunciation is without karma or action. Karma-yoga has karma in it. So which one is greater – karma or saṃnyāsa?” This was the question to which the fifth chapter proceeded as an answer.

saṃnyāsaḥ karma-yogaś-ca niḥśreyasakarāvubhau
tayostu karma-saṃnyāsāt-karma-yogo viśiṣyate
(BG 5.2)

(Both karma-yoga and saṃnyāsa yield supreme welfare. Of them, however, the yoga of action is superior to the renunciation of action)

This was Bhagavān’s answer: “Both the yoga of renunciation and the yoga of action yield the best of benefits. However, the yoga of action is special.”

Saṃnyāsa is renunciation or giving up. Yoga is joining one object to another. What does it mean to give up action? What does the “joining” or the “yoga” of giving up mean? It is clear from the word-meanings that both do not refer to the same thing. Bhagavān clarifies that saṃnyāsa is different from yoga not just by sound, but even by meaning – “karma-yogo viśiṣyate”. The uniqueness of karma-yoga is that it is a prerequisite to sāṅkhya or the knowledge of reality, which is the ultimate goal of saṃnyāsa as well.

saṃnyāsas-tu mahābāho duḥkham-āptum-ayogataḥ
yoga-yukto munir-brahma na cireṇādhigacchati
(BG 5.6)

Here yoga refers to karma-yoga. Without karma-yoga, it is nigh impossible to attain renunciation. O strong-armed one! With karma-yoga, however, it will not take long for the seeker to attain the knowledge of Brahman.

Who is a Saṃnyāsin?

Are all those who wear saffron robes, shave their heads, and give up rituals saṃnyāsins? It has been said earlier (3.6) that it is not so. If one renounces out of haste, not only does one become ineligible to perform action but will also not automatically qualify for knowledge.

na karmaṇām-anārambhān-naiṣkarmyaṃ puruṣo’śnute
na ca saṃnyasanād-eva siddhiṃ samadhigacchati
(BG 3.4)

The same is repeated later as well.

….saṃnyāsī….na niragnirna cākriyaḥ

(One does not become a saṃnyāsī just by giving up agnihotra and other rituals).

The characteristic of a true saṃnyāsī is this

jñeyaḥ sa nitya-saṃnyāsī yo na dveṣṭi na kāňkṣati (BG 5.3)

“He, who neither hates nor desires, is known always as a saṃnyāsī”. The feeling of indifference that is implied in the phrase – “na dveṣṭi na kāňkṣati’’ is not one of mere co-existence. Consider a couple of bus or train passengers who do not know each other. Their mutual co-existence is indicative of  “na dveṣṭi na kāňkṣati” – a negative feeling. Bhagavān shows how to add a positive dimension to it of the root form ‘as.’

labhante brahma-nirvāṇam-ṛṣayaḥ kṣīṇa-kalmaṣāḥ
chinna-dvaidhā yatātmānaḥ sarva-bhūta-hite ratāḥ
(BG 5.25)

The ṛṣis, being cleansed of all impurities, having extinguished all doubts, and endowed with definite knowledge, are engaged in the welfare of all beings.

To be continued...

The present series is a modern English translation of DVG’s Kendra Sahitya Akademi Award-winning work, Bhagavad-gītā-tātparya or Jīvana-dharma-yoga. The translators wish to express their thanks to Śatāvadhāni R Ganesh for his valuable feedback and to Hari Ravikumar for his astute edits.

Author(s)

About:

Devanahalli Venkataramanayya Gundappa (1887-1975) was a great visionary and polymath. He was a journalist, poet, art connoisseur, philosopher, political analyst, institution builder, social commentator, social worker, and activist.

Translator(s)

About:

Engineer. Lapsed blogger. Abiding interest in Sanskrit, religion, and philosophy. A wannabe jack-of-all.

About:

Mother of two. Engineer. Worshiper of Indian music, poetry, and art.

Prekshaa Publications

Karnataka’s celebrated polymath, D V Gundappa brings together in the fourth volume, some character sketches of the Dewans of Mysore preceded by an account of the political framework of the State before Independence and followed by a review of the political conditions of the State after 1940. These remarkable leaders of Mysore lived in a period that spans from the mid-nineteenth century to the...

Bharatiya Kavya-mimamseya Hinnele is a monograph on Indian Aesthetics by Mahamahopadhyaya N. Ranganatha Sharma. The book discusses the history and significance of concepts pivotal to Indian literary theory. It is equally useful to the learned and the laity.

Sahitya-samhite is a collection of literary essays in Kannada. The book discusses aestheticians such as Ananda-vardhana and Rajashekhara; Sanskrit scholars such as Mena Ramakrishna Bhat, Sridhar Bhaskar Varnekar and K S Arjunwadkar; and Kannada litterateurs such as DVG, S L Bhyrappa and S R Ramaswamy. It has a foreword by Shatavadhani Dr. R Ganesh.

The Mahābhārata is the greatest epic in the world both in magnitude and profundity. A veritable cultural compendium of Bhārata-varṣa, it is a product of the creative genius of Maharṣi Kṛṣṇa-dvaipāyana Vyāsa. The epic captures the experiential wisdom of our civilization and all subsequent literary, artistic, and philosophical creations are indebted to it. To read the Mahābhārata is to...

Shiva Rama Krishna

சிவன். ராமன். கிருஷ்ணன்.
இந்திய பாரம்பரியத்தின் முப்பெரும் கதாநாயகர்கள்.
உயர் இந்தியாவில் தலைமுறைகள் பல கடந்தும் கடவுளர்களாக போற்றப்பட்டு வழிகாட்டிகளாக விளங்குபவர்கள்.
மனித ஒற்றுமை நூற்றாண்டுகால பரிணாம வளர்ச்சியின் பரிமாணம்.
தனிநபர்களாகவும், குடும்ப உறுப்பினர்களாகவும், சமுதாய பிரஜைகளாகவும் நாம் அனைவரும் பரிமளிக்கிறோம்.
சிவன் தனிமனித அடையாளமாக அமைகிறான்....

ऋतुभिः सह कवयः सदैव सम्बद्धाः। विशिष्य संस्कृतकवयः। यथा हि ऋतवः प्रतिसंवत्सरं प्रतिनवतामावहन्ति मानवेषु तथैव ऋतुवर्णनान्यपि काव्यरसिकेषु कामपि विच्छित्तिमातन्वते। ऋतुकल्याणं हि सत्यमिदमेव हृदि कृत्वा प्रवृत्तम्। नगरजीवनस्य यान्त्रिकतां मान्त्रिकतां च ध्वनदिदं चम्पूकाव्यं गद्यपद्यमिश्रितमिति सुव्यक्तमेव। ऐदम्पूर्वतया प्रायः पुरीपरिसरप्रसृतानाम् ऋतूनां विलासोऽत्र प्रपञ्चितः। बेङ्गलूरुनामके...

The Art and Science of Avadhānam in Sanskrit is a definitive work on Sāhityāvadhānam, a form of Indian classical art based on multitasking, lateral thinking, and extempore versification. Dotted throughout with tasteful examples, it expounds in great detail on the theory and practice of this unique performing art. It is as much a handbook of performance as it is an anthology of well-turned...

This anthology is a revised edition of the author's 1978 classic. This series of essays, containing his original research in various fields, throws light on the socio-cultural landscape of Tamil Nadu spanning several centuries. These compelling episodes will appeal to scholars and laymen alike.
“When superstitious mediaevalists mislead the country about its judicial past, we have to...

The cultural history of a nation, unlike the customary mainstream history, has a larger time-frame and encompasses the timeless ethos of a society undergirding the course of events and vicissitudes. A major key to the understanding of a society’s unique character is an appreciation of the far-reaching contributions by outstanding personalities of certain periods – especially in the realms of...

Prekṣaṇīyam is an anthology of essays on Indian classical dance and theatre authored by multifaceted scholar and creative genius, Śatāvadhānī Dr. R Ganesh. As a master of śāstra, a performing artiste (of the ancient art of Avadhānam), and a cultured rasika, he brings a unique, holistic perspective to every discussion. These essays deal with the philosophy, history, aesthetics, and practice of...

Yaugandharam

इदं किञ्चिद्यामलं काव्यं द्वयोः खण्डकाव्ययोः सङ्कलनरूपम्। रामानुरागानलं हि सीतापरित्यागाल्लक्ष्मणवियोगाच्च श्रीरामेणानुभूतं हृदयसङ्क्षोभं वर्णयति । वात्सल्यगोपालकं तु कदाचिद्भानूपरागसमये घटितं यशोदाश्रीकृष्णयोर्मेलनं वर्णयति । इदम्प्रथमतया संस्कृतसाहित्ये सम्पूर्णं काव्यं...

Vanitakavitotsavah

इदं खण्डकाव्यमान्तं मालिनीछन्दसोपनिबद्धं विलसति। मेनकाविश्वामित्रयोः समागमः, तत्फलतया शकुन्तलाया जननम्, मातापितृभ्यां त्यक्तस्य शिशोः कण्वमहर्षिणा परिपालनं चेति काव्यस्यास्येतिवृत्तसङ्क्षेपः।

Vaiphalyaphalam

इदं खण्डकाव्यमान्तं मालिनीछन्दसोपनिबद्धं विलसति। मेनकाविश्वामित्रयोः समागमः, तत्फलतया शकुन्तलाया जननम्, मातापितृभ्यां त्यक्तस्य शिशोः कण्वमहर्षिणा परिपालनं चेति काव्यस्यास्येतिवृत्तसङ्क्षेपः।

Nipunapraghunakam

इयं रचना दशसु रूपकेष्वन्यतमस्य भाणस्य निदर्शनतामुपैति। एकाङ्करूपकेऽस्मिन् शेखरकनामा चित्रोद्यमलेखकः केनापि हेतुना वियोगम् अनुभवतोश्चित्रलेखामिलिन्दकयोः समागमं सिसाधयिषुः कथामाकाशभाषणरूपेण निर्वहति।

Bharavatarastavah

अस्मिन् स्तोत्रकाव्ये भगवन्तं शिवं कविरभिष्टौति। वसन्ततिलकयोपनिबद्धस्य काव्यस्यास्य कविकृतम् उल्लाघनाभिधं व्याख्यानं च वर्तते।

Karnataka’s celebrated polymath, D V Gundappa brings together in the third volume, some character sketches of great literary savants responsible for Kannada renaissance during the first half of the twentieth century. These remarkable...

Karnataka’s celebrated polymath, D V Gundappa brings together in the second volume, episodes from the lives of remarkable exponents of classical music and dance, traditional storytellers, thespians, and connoisseurs; as well as his...

Karnataka’s celebrated polymath, D V Gundappa brings together in the first volume, episodes from the lives of great writers, poets, literary aficionados, exemplars of public life, literary scholars, noble-hearted common folk, advocates...

Evolution of Mahabharata and Other Writings on the Epic is the English translation of S R Ramaswamy's 1972 Kannada classic 'Mahabharatada Belavanige' along with seven of his essays on the great epic. It tells the riveting...

Shiva-Rama-Krishna is an English adaptation of Śatāvadhāni Dr. R Ganesh's popular lecture series on the three great...

Bharatilochana

ಮಹಾಮಾಹೇಶ್ವರ ಅಭಿನವಗುಪ್ತ ಜಗತ್ತಿನ ವಿದ್ಯಾವಲಯದಲ್ಲಿ ಮರೆಯಲಾಗದ ಹೆಸರು. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಶೈವದರ್ಶನ ಮತ್ತು ಸೌಂದರ್ಯಮೀಮಾಂಸೆಗಳ ಪರಮಾಚಾರ್ಯನಾಗಿ  ಸಾವಿರ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇವನು ಜ್ಞಾನಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ಪ್ರಭಾವಿಸುತ್ತಲೇ ಇದ್ದಾನೆ. ಭರತಮುನಿಯ ನಾಟ್ಯಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಇವನೊಬ್ಬನೇ ನಮಗಿರುವ ಆಲಂಬನ. ಇದೇ ರೀತಿ ರಸಧ್ವನಿಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು...

Vagarthavismayasvadah

“वागर्थविस्मयास्वादः” प्रमुखतया साहित्यशास्त्रतत्त्वानि विमृशति । अत्र सौन्दर्यर्यशास्त्रीयमूलतत्त्वानि यथा रस-ध्वनि-वक्रता-औचित्यादीनि सुनिपुणं परामृष्टानि प्रतिनवे चिकित्सकप्रज्ञाप्रकाशे। तदन्तर एव संस्कृतवाङ्मयस्य सामर्थ्यसमाविष्कारोऽपि विहितः। क्वचिदिव च्छन्दोमीमांसा च...

The Best of Hiriyanna

The Best of Hiriyanna is a collection of forty-eight essays by Prof. M. Hiriyanna that sheds new light on Sanskrit Literature, Indian...

Stories Behind Verses

Stories Behind Verses is a remarkable collection of over a hundred anecdotes, each of which captures a story behind the composition of a Sanskrit verse. Collected over several years from...