Maharṣi Vālmīki's sense of humour - part 12

The war ended. Laṅkā was captured. Hanumān conveyed the news of Śrīrāma’s victory to devī Sītā. Was there any limits to her joy? “Soumya! Nothing in this world is worth the news which you have conveyed to me.” What would Hanumān desire? He saw all the rākṣasīs who were entrusted to guard devī Sītā, some mischievous idea sprung up. “Devī! Please permit me to do this! These rākṣasīs tortured you so much. I want to avenge that! I want to bite their noses and ears, pluck their hair, torture them without respite!”

हन्तुमिच्छाम्यहं सर्वा याभिस्त्वं तर्जिता पुरा ।
क्लिश्यन्तीं पतिदेवां त्वामशोकवनिकां गताम् ॥

घोररूपसमाचाराः क्रूराः क्रूरतरेक्षणाः ।
राक्षस्यो दारुणकथा वरमेतत् प्रयच्छ मे ॥

मुष्टिभिः पाणिभिः सर्वाश्चरणैश्चैव शोभने ।
इच्छामि विविधैर्घातैर्हन्तुमेताः सुदारुणाः ॥

घातैर्जानुप्रहारैश्च दशनानां च पातनैः ।
भक्षणैः कर्णनासानां केशानां लुञ्चनैस्तथा ॥

नखैः शुष्कमुखैश्चैव दारुनाइर्लङ्घनैर्हतैः ।
निपात्य हन्तुमिच्छामि तव विप्रियकारिणीः ॥

Yuddhakāṇḍa 116.31-35

Even Hanumān who was the very definition of terror to Laṅkā seem to have such thoughts of petty revenge, to torment some rākṣasīs!

Hanumān’s wedding

Śrīrāma is on the way back to Ayodhyā. He reaches Bharadvāja’s āśrama. The fortune of conveying this good news to Bharata became Hanumān’s responsibility. Disguising himself as a human, came to Nandigrāma, and spoke to Bharata, “Bharata! Śrīrāma is safe with Lakṣmaṇa and devī Sītā. He’ll reach  Nandigrāma shortly.” Bharata was drowned in ānanda. ‘पपात सहसा हृष्टो हर्षान्मोहं जगाम स’ In that state of bliss he declared, “What a noble soul you are, you brought such a great news!  For that I’ll give you a lakh cows, I’ll give you a hundred villages. I’ll give you sixteen women in marriage!”

देवो वा मानुषो वा त्वमनुक्रोशादिहागतः ।
प्रियाख्यानस्य ते सौम्य ददामि ब्रुवतः प्रियम् ॥

गवां शतसहस्रं च ग्रामाणां च शतं परम् ।
सुकुण्डलाः शुभाचारा भार्याः कन्याश्च षोडशाः ॥

Yuddhakāṇḍa 128.42-43

विभाव्य चारुताहेतुं वाल्मीकिर्मुनिपुङ्गवः ।
श्रीमद्रमायणे काव्ये हास्यमेवमपोषयत् ॥

[Having perceived the cause of beauty, maharṣi Vālmīki, has supported hāsya in his kāvya Śrīmad-rāmāyaṇam]


रामायणे विविधभावरसायनेऽस्मिन्
काव्यज्ञलोकहृदयस्पृशिभव्यकाव्ये ।
वाल्मीकिरादिकविराट् कवितत्त्वदर्शी
हास्यं न्यवेशयदनर्घमिवैलचूर्णम् ॥

[In Śrīmad-rāmāyaṇam which is verily a rasāyana of a myriad emotions, an epitome of poetry which touches the connoisseur’s heart, maharṣi Vālmīki the king among the poets, a visionary of the philosophy of poetry, has placed humour like how one adds elaichi in the rasāyana.]

About the author

Vidwan N Ranganatha Sarma was born in Nadahalli, a village in Soraba in Shivamogga district on April 7th, 1916. After his schooling he learnt Sanskrit grammar and aesthetics from the Shri Chamarajendra Sanskrit College in Bengaluru and received the vidvat degree. He taught Sanskrit at the middle school and high school level for some time and then joined the same Chamarajendra Sanskrit college as a faculty teaching grammar. He retired as a professor of Sanskrit grammar.

Sri Sarma secured the vidvat degree in Kannada from Madras university and also completed the ‘paṇḍita’ exam from Mysore university. He translated the Vālmīki Rāmāyaṇa, Viṣṇu-purāṇa and the 10-11-12 skandas of Bhāgavata from Sanskrit to Kannada. He has authored around 45 books in Sanskrit and Kannada.  He also served as the president of the committee in charge of translating Halegannada works in the Kannada sahitya parishat. He also authored hundreds of articles which were published in various newspapers and magazines.

The complete translation of the Vālmīki Rāmāyaṇa to Kannada in eight volumes has been published by Shri Rama mandira in N R colony Bengaluru. He has also translated treatises like Śruti-sāra-samuddharaṇam of Śrī Toṭakācarya, Vyāsa-tātparya-nirṇaya of Iyaṇṇa-dīkṣita and Mādhavīya-śaṅkara-vijaya to Kannada.

Recognizing his extraordinary service to the world of literature, he has been honoured with the President’s Certificate of Honour and the Karnataka State Award.

Concluded

This is the twelfth and final part of the multi-part translation of the Kannada book "Valmiki Munigala Hasya Pravrtti" by Mahamahopadhyaya Vidwan Dr. N Ranganatha Sharma. Thanks to Dr. Sharada Chaitra for granting us permission to translate this wonderful work. The original in Kannada can be read here

Author(s)

About:

Mahamahopadhyaya Vidwan Ranganatha Sharma was a renowned Sanskrit scholar and an authority on Vyakarana or Grammar. He is noted for his translation of the entire Valmiki Ramayana into Kannada, which was published with a foreword by DVG. He has authored several books in Kannada and Sanskrit. He is a recipient of the national award for Sanskrit learning and has received the Rajyotsava Award.  

Translator(s)

About:

Raghavendra G S is currently pursuing a PhD in Computer Science at the Indian Institute of Science. He is a keen student of classical literature in Sanskrit and Kannada. He is one of the contributing editors of Prekshaa.

Prekshaa Publications

The Mahābhārata is the greatest epic in the world both in magnitude and profundity. A veritable cultural compendium of Bhārata-varṣa, it is a product of the creative genius of Maharṣi Kṛṣṇa-dvaipāyana Vyāsa. The epic captures the experiential wisdom of our civilization and all subsequent literary, artistic, and philosophical creations are indebted to it. To read the Mahābhārata is to...

Shiva Rama Krishna

சிவன். ராமன். கிருஷ்ணன்.
இந்திய பாரம்பரியத்தின் முப்பெரும் கதாநாயகர்கள்.
உயர் இந்தியாவில் தலைமுறைகள் பல கடந்தும் கடவுளர்களாக போற்றப்பட்டு வழிகாட்டிகளாக விளங்குபவர்கள்.
மனித ஒற்றுமை நூற்றாண்டுகால பரிணாம வளர்ச்சியின் பரிமாணம்.
தனிநபர்களாகவும், குடும்ப உறுப்பினர்களாகவும், சமுதாய பிரஜைகளாகவும் நாம் அனைவரும் பரிமளிக்கிறோம்.
சிவன் தனிமனித அடையாளமாக அமைகிறான்....

ऋतुभिः सह कवयः सदैव सम्बद्धाः। विशिष्य संस्कृतकवयः। यथा हि ऋतवः प्रतिसंवत्सरं प्रतिनवतामावहन्ति मानवेषु तथैव ऋतुवर्णनान्यपि काव्यरसिकेषु कामपि विच्छित्तिमातन्वते। ऋतुकल्याणं हि सत्यमिदमेव हृदि कृत्वा प्रवृत्तम्। नगरजीवनस्य यान्त्रिकतां मान्त्रिकतां च ध्वनदिदं चम्पूकाव्यं गद्यपद्यमिश्रितमिति सुव्यक्तमेव। ऐदम्पूर्वतया प्रायः पुरीपरिसरप्रसृतानाम् ऋतूनां विलासोऽत्र प्रपञ्चितः। बेङ्गलूरुनामके...

The Art and Science of Avadhānam in Sanskrit is a definitive work on Sāhityāvadhānam, a form of Indian classical art based on multitasking, lateral thinking, and extempore versification. Dotted throughout with tasteful examples, it expounds in great detail on the theory and practice of this unique performing art. It is as much a handbook of performance as it is an anthology of well-turned...

This anthology is a revised edition of the author's 1978 classic. This series of essays, containing his original research in various fields, throws light on the socio-cultural landscape of Tamil Nadu spanning several centuries. These compelling episodes will appeal to scholars and laymen alike.
“When superstitious mediaevalists mislead the country about its judicial past, we have to...

The cultural history of a nation, unlike the customary mainstream history, has a larger time-frame and encompasses the timeless ethos of a society undergirding the course of events and vicissitudes. A major key to the understanding of a society’s unique character is an appreciation of the far-reaching contributions by outstanding personalities of certain periods – especially in the realms of...

Prekṣaṇīyam is an anthology of essays on Indian classical dance and theatre authored by multifaceted scholar and creative genius, Śatāvadhāni Dr. R Ganesh. As a master of śāstra, a performing artiste (of the ancient art of Avadhānam), and a cultured rasika, he brings a unique, holistic perspective...

Yaugandharam

इदं किञ्चिद्यामलं काव्यं द्वयोः खण्डकाव्ययोः सङ्कलनरूपम्। रामानुरागानलं हि सीतापरित्यागाल्लक्ष्मणवियोगाच्च श्रीरामेणानुभूतं हृदयसङ्क्षोभं वर्णयति । वात्सल्यगोपालकं तु कदाचिद्भानूपरागसमये घटितं यशोदाश्रीकृष्णयोर्मेलनं वर्णयति । इदम्प्रथमतया संस्कृतसाहित्ये सम्पूर्णं काव्यं...

Vanitakavitotsavah

इदं खण्डकाव्यमान्तं मालिनीछन्दसोपनिबद्धं विलसति। मेनकाविश्वामित्रयोः समागमः, तत्फलतया शकुन्तलाया जननम्, मातापितृभ्यां त्यक्तस्य शिशोः कण्वमहर्षिणा परिपालनं चेति काव्यस्यास्येतिवृत्तसङ्क्षेपः।

Vaiphalyaphalam

इदं खण्डकाव्यमान्तं मालिनीछन्दसोपनिबद्धं विलसति। मेनकाविश्वामित्रयोः समागमः, तत्फलतया शकुन्तलाया जननम्, मातापितृभ्यां त्यक्तस्य शिशोः कण्वमहर्षिणा परिपालनं चेति काव्यस्यास्येतिवृत्तसङ्क्षेपः।

Nipunapraghunakam

इयं रचना दशसु रूपकेष्वन्यतमस्य भाणस्य निदर्शनतामुपैति। एकाङ्करूपकेऽस्मिन् शेखरकनामा चित्रोद्यमलेखकः केनापि हेतुना वियोगम् अनुभवतोश्चित्रलेखामिलिन्दकयोः समागमं सिसाधयिषुः कथामाकाशभाषणरूपेण निर्वहति।

Bharavatarastavah

अस्मिन् स्तोत्रकाव्ये भगवन्तं शिवं कविरभिष्टौति। वसन्ततिलकयोपनिबद्धस्य काव्यस्यास्य कविकृतम् उल्लाघनाभिधं व्याख्यानं च वर्तते।

Karnataka’s celebrated polymath, D V Gundappa brings together in the third volume, some character sketches of great literary savants responsible for Kannada renaissance during the first half of the twentieth century. These remarkable...

Karnataka’s celebrated polymath, D V Gundappa brings together in the second volume, episodes from the lives of remarkable exponents of classical music and dance, traditional storytellers, thespians, and connoisseurs; as well as his...

Karnataka’s celebrated polymath, D V Gundappa brings together in the first volume, episodes from the lives of great writers, poets, literary aficionados, exemplars of public life, literary scholars, noble-hearted common folk, advocates...

Evolution of Mahabharata and Other Writings on the Epic is the English translation of S R Ramaswamy's 1972 Kannada classic 'Mahabharatada Belavanige' along with seven of his essays on the great epic. It tells the riveting...

Shiva-Rama-Krishna is an English adaptation of Śatāvadhāni Dr. R Ganesh's popular lecture series on the three great...

Bharatilochana

ಮಹಾಮಾಹೇಶ್ವರ ಅಭಿನವಗುಪ್ತ ಜಗತ್ತಿನ ವಿದ್ಯಾವಲಯದಲ್ಲಿ ಮರೆಯಲಾಗದ ಹೆಸರು. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಶೈವದರ್ಶನ ಮತ್ತು ಸೌಂದರ್ಯಮೀಮಾಂಸೆಗಳ ಪರಮಾಚಾರ್ಯನಾಗಿ  ಸಾವಿರ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇವನು ಜ್ಞಾನಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ಪ್ರಭಾವಿಸುತ್ತಲೇ ಇದ್ದಾನೆ. ಭರತಮುನಿಯ ನಾಟ್ಯಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಇವನೊಬ್ಬನೇ ನಮಗಿರುವ ಆಲಂಬನ. ಇದೇ ರೀತಿ ರಸಧ್ವನಿಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು...

Vagarthavismayasvadah

“वागर्थविस्मयास्वादः” प्रमुखतया साहित्यशास्त्रतत्त्वानि विमृशति । अत्र सौन्दर्यर्यशास्त्रीयमूलतत्त्वानि यथा रस-ध्वनि-वक्रता-औचित्यादीनि सुनिपुणं परामृष्टानि प्रतिनवे चिकित्सकप्रज्ञाप्रकाशे। तदन्तर एव संस्कृतवाङ्मयस्य सामर्थ्यसमाविष्कारोऽपि विहितः। क्वचिदिव च्छन्दोमीमांसा च...

The Best of Hiriyanna

The Best of Hiriyanna is a collection of forty-eight essays by Prof. M. Hiriyanna that sheds new light on Sanskrit Literature, Indian...

Stories Behind Verses

Stories Behind Verses is a remarkable collection of over a hundred anecdotes, each of which captures a story behind the composition of a Sanskrit verse. Collected over several years from...