“ಅಭಿನವಭಾರತಿ”ಯ ಕೆಲವೊಂದು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು — ಭಾವವನ್ನು ಕುರಿತ ಒಳನೋಟಗಳು

This article is part 5 of 19 in the series Abhinavabharati

ಭಾವವನ್ನು ಕುರಿತ ಒಳನೋಟಗಳು

ಅಭಿನವಗುಪ್ತನು ಚಿತ್ತವೃತ್ತಿಸ್ವರೂಪಗಳೇ ಭಾವಗಳೆಂದು ಹೇಳುತ್ತ ಜಗತ್ತೆಲ್ಲವೂ ಭಾವಾತ್ಮಕವೆಂಬ ತಾತ್ತ್ವಿಕದೃಷ್ಟಿಯನ್ನೂ ಬೀರುತ್ತಾನೆ. ನಾಟ್ಯಶಾಸ್ತ್ರವು ಚರ್ಚಿಸುವ “ಭವಂತೀತಿ ಭಾವಾಃ ಕಿಂ ವಾ ಭಾವಯಂತೀತಿ ಭಾವಾಃ” (ಸಪ್ತಮಾಧ್ಯಾಯದ ಉಪಕ್ರಮ) ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯವು ಕಡೆಗೆ “ಭಾವಯಂತೀತಿ ಭಾವಾಃ” (ಅಲ್ಲಿಯೇ) ಎನ್ನುವ ನಿಲುಗಡೆಗೆ ಬರುವ ಕ್ರಮವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗ್ರಹಿಸಿ “ಭಾವಯಂತಿ” ಎಂಬುದು ವಸ್ತುತಃ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆಸ್ವಾದನವನ್ನುಂಟುಮಾಡುತ್ತವೆ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಹೃದಯವನ್ನು ವ್ಯಾಪಿಸುತ್ತವೆಂಬ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿಯೇ ಗ್ರಾಹ್ಯವೆಂದು ವಿವರಿಸುತ್ತಾನೆ ಕೂಡ:

“ಭಾವಾಃ ... ತಾವತ್ಪ್ರಾಧಾನ್ಯಾಚ್ಚಿತ್ತವೃತ್ತಿರೂಪಾಃ ... ವಿಶ್ವಮೇವ ಭಾವಮಯಂ ಸ್ಯಾತ್, ಉಪಚಾರಾತ್ ... ಭಾವಯಂತಿ, ಆಸ್ವಾದನಂ ಕುರ್ವಂತಿ, ಹೃದಯಂ ವ್ಯಾಪ್ನುವಂತೀತಿ” (ಸಂ.೧, ಪು.೩೩೭-೩೩೮).

ಇದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದಾಗ ಭಾವಗಳ ಆಗುವಿಕೆ (ಭವಂತಿ) ಎಂಬುದು ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥದ್ದೇ. ಆದರೆ ಅವು ವಿಭಾವಾನುಭಾವಾದಿಗಳ ಮೂಲಕ ರಸವಾಗಿ ನಿಷ್ಪನ್ನಗೊಳ್ಳುವ ವೇಳೆಗೆ ನಮ್ಮ ಅಂತರಂಗವನ್ನೆಲ್ಲ ವ್ಯಾಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಷ್ಟು ಪುಷ್ಟವೂ ಅನುರಂಜಕವೂ (ಭಾವಯಂತಿ) ಆಗುತ್ತವೆಂಬ ಧ್ವನಿಯು ಸಹಜವಾಗಿ ತೋರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಭಾವವು ರಸವಾಗಿ ಸಂಕ್ರಮಣಗೊಳ್ಳುವ ಹಂತವೆನ್ನಬಹುದು. “ಭವ”ವು (ನಮ್ಮೀ ಜಡಜಗತ್ತು) “ಭಾವ”ದ (ನಮ್ಮೊಳಗಿರುವ ಚೈತನ್ಯಾತ್ಮಕವಾದ, ರಾಗ-ದ್ವೇಷಾತ್ಮಕವೂ ಎನಿಸಿದ ಚಿತ್ತವೃತ್ತಿಸಮುಚ್ಚಯ) ಸ್ತರದಿಂದ “ಭಾವನೆ”ಯ (ಫಲಕ್ಕಿಂತ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯತ್ತ, ಪ್ರಯೋಜನಕ್ಕಿಂತ ಅನುಭೂತಿಯತ್ತ ಆರ್ದ್ರತೆಯಿಂದ ಸಾಗುವ ಹಂತ) ವರೆಗೆ ಬೆಳೆಯುವ ಈ ಸ್ತರಗಳು ರಸನಿಷ್ಪತ್ತಿಯ ಸೂಕ್ಷ್ಮಗಳನ್ನು ಮನಗಾಣುವಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನುಂಟುಮಾಡುತ್ತವೆ. ಅಭಿನವಗುಪ್ತನು ಸಕಲಜೀವರಾಶಿಗಳೂ ನಿರಪವಾದವಾಗಿ ಭಾವಾನ್ವಿತವಾಗಿವೆಯೆಂಬುದನ್ನು ಒಪ್ಪುತ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿಯೂ ಎಲ್ಲ ಭಾವಗಳೂ ಸಮಾನಪ್ರಾಧಾನ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದಿಲ್ಲವೆಂಬ ವಾಸ್ತವವನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಲೇ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಜನರಿಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಸಗಳೇ ಹೆಚ್ಚು ಆಪ್ಯಾಯನವೆನಿಸುತ್ತವೆ:

“ನ ಹ್ಯೇತಚ್ಚಿತ್ತವೃತ್ತಿವಾಸನಾಶೂನ್ಯಃ ಪ್ರಾಣೀ ಭವತಿ | ಕೇವಲಂ ಕಸ್ಯಚಿತ್ಕಾಚಿದಧಿಕಾ ಚಿತ್ತವೃತ್ತಿಃ ಕಾಚಿದೂನಾ” (ಸಂ.೧, ಪು.೨೮೧).

ಆದರೆ ಉತ್ತಮಪ್ರಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಸ-ಭಯಾದಿಗಳು ತೋರಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ, ಅದೇನಿದ್ದರೂ ಅಧಮ ಅಥವಾ ಪಾಮರಪ್ರಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿ ತೋರುತ್ತವೆ:

“ಅತ ಏವಾನುತ್ತಮಪ್ರಕೃತಿಷು ಬಾಹುಲ್ಯೇನ ಹಾಸಾದಯೋ ಭವಂತಿ | ಪಾಮರಪ್ರಾಯಃ ಸರ್ವೋऽಪಿ ಹಸತಿ ಶೋಚತಿ ಬಿಭೇತಿ ಪರನಿಂದಾಮಾದ್ರಿಯತೇ” (ಸಂ.೧, ಪು.೨೮೧). 

ಎಂದು ಹೇಳುವಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಥೂಲದೃಷ್ಟಿಯಿರುವಂತೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ದಿಟವೇ, ಉತ್ತಮಪ್ರಕೃತಿಗಳಿಗೆ ಭಾವವಿವಶತೆ ಕಡಮೆ. ಆದರೆ ಅಸಾಧಾರಣಸಂನಿವೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಅಂಥವರೂ ಭಾವವಿಹ್ವಲರೇ ಆಗುತ್ತಾರೆ. ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ಸೀತೆಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡ ರಾಮನು ಕಂಗೆಟ್ಟಂತೆ, ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರಯುದ್ಧದ ವೇಳೆಗೆ ಅರ್ಜುನನು ಕಾಂದಿಶೀಕನಾದಂತೆ ಅವೆಷ್ಟೋ ದೃಷ್ಟಾಂತಗಳು ಮಹಾಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಪುರಾವೆಗಳಾಗಿ ನಮ್ಮೆದುರಿವೆ. ವಸ್ತುತಃ ಇಂಥ ಭಾವವಿಹ್ವಲತೆಗಳು ಪಾತ್ರೋಚಿತವಾಗಿ ಬರುವುದೇ ಮಹಾಕೃತಿಗಳ ಅರ್ಥವಂತಿಕೆಗೂ ಸಾರ್ವಜನೀನತೆಗೂ ಸಾಕ್ಷಿ. ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಮಿಗಿಲಾಗಿ ಇದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಅನುದಿನದ ಅನುಭವದಲ್ಲಿಯೇ ದೃಢವಾಗಿದೆ. ಹೀಗಲ್ಲದೆ ಮಾತೃಕೀಕೃತಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ, “ಉತ್ತಮಪ್ರಕೃತಿಗಳಿಗೆ ಭಾವವಿವಶತೆಗಳಿಲ್ಲ, ಅಧಮಪ್ರಕೃತಿಗಳಿಗೆ ಭಾವವಿಕಾರಗಳೇ ಎಲ್ಲ” ಎಂಬ ಶುಷ್ಕಸಮೀಕರಣವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ದಿಟವಾದ ರಸಸಂವೇದನೆಗೆ ಪರಾಙ್ಮುಖರಾದರೆ ನಮಗಾಗ ಒಂದೇ ರಸವು ವಿಭಿನ್ನಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ (ಉತ್ತಮಾಧಮಪ್ರಕೃತಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಒಳಗೊಳ್ಳುವಂತೆ) ತನ್ನ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಛಾಯಾಂತರಗಳನ್ನು ಸೊಗಸಾಗಿ ಬಿಂಬಿಸಬಲ್ಲುದೆಂಬ ಸಾಧ್ಯತೆಯು ನಷ್ಟವಾಗುವುದಲ್ಲದೆ ರಸಸೃಷ್ಟಿಯು ಬಲುಬೇಗ ವೈವಿಧ್ಯವನ್ನು ನೀಗಿಕೊಂಡು ಏಕತಾನವೂ ಆದೀತು. ಆದರೆ ಇದು ಉತ್ತಮಕಲೆಯ ವಸ್ತುಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ವಿವೇಕಿಗಳು ಪರಂಪರಾನುಷ್ಠಾನದ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ರಸದ ವೈವಿಧ್ಯವಿಶ್ವರೂಪಕ್ಕೇ ಎರವಾಗುವುದು ಅನುಚಿತ. ಅಭಿನವಗುಪ್ತನೂ ಸೇರಿದಂತೆ ನಮ್ಮ ಹಲವರು ಆಲಂಕಾರಿಕರು ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟಾಗಿ ಎಚ್ಚರ ತೋರದಿರುವುದು ಚೋದ್ಯ. ಆದರೆ ಆನಂದವರ್ಧನನಂಥವರು ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಅಪ್ರಮತ್ತರಾಗಿದ್ದರೆಂಬುದು ಮುದಾವಹ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ರಸವನ್ನು ಕುರಿತು ಹೇಳುವಾಗ ಭಾವವನ್ನು ಅಗ್ಗ ಮಾಡುವುದಾಗುತ್ತದೆ. ಅದು ಸರ್ವಥಾ ಅವಾಂಛನೀಯ. ರಸ-ಭಾವಗಳಿಗೆ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅಜ-ಗಜಾಂತರವಿದ್ದರೂ ಮತ್ತೊಂದು ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಬಾಂಧವ್ಯ ತುಂಬ ಗಾಢ. ಭಾವವೇ ರಸವಾಗಿ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತವಾಗುವ ಪರಮಸತ್ಯವನ್ನು ನಾವೆಂದೂ ಮರೆಯುವಂತಿಲ್ಲ. ಇದು ಕಂಬಳಿಹುಳವು ಚಿಟ್ಟೆಯಾಗುವ ರೂಪಾಂತರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು (Metamorphosis) ಹೋಲುತ್ತದೆ. ಈ ಅಂಶವನ್ನು ಅಭಿನವಗುಪ್ತನು ಬಲ್ಲವನಾಗಿದ್ದ. ಆದುದರಿಂದಲೇ ವಿಘ್ನಗಳಿಲ್ಲದೆ ಭಾವವನ್ನು ಗ್ರಹಿಸುವುದಾದಲ್ಲಿ ಅದು ರಸವೇ ಆಗುತ್ತದೆಂಬ ದಿಟ್ಟವಾದ ನಿಲವಿಗೆ ಬರುತ್ತಾನೆ:

“ಸರ್ವಥಾ ರಸನಾತ್ಮಕವೀತವಿಘ್ನಪ್ರತೀತಿಗ್ರಾಹ್ಯೋ ಭಾವ ಏವ ರಸಃ” (ಸಂ.೧, ಪು.೨೭೯).

ಕಬ್ಬಿಣವು ತನ್ನೊಳಗಿನ ವಿದ್ಯುತ್ಕಾಂತೀಯಕಣಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥಿತಗತಿಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿದರೆ ಅದು ಅಯಸ್ಕಾಂತವಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆಯೇ ಸಹೃದಯನು ತನ್ನವೇ ಭಾವಗಳನ್ನು ಪೂರ್ವೋಕ್ತರಸವಿಘ್ನಗಳಿಲ್ಲದೆ ಅನುಭವಿಸುವಂತಾದರೆ ಅದು ರಸಾಸ್ವಾದವೆನಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಹತ್ತಿರವೂ ತುಂಬ ದೂರವೂ ಆದ ಪ್ರಯಾಣ. ಬದ್ಧನು ಕ್ಷಣಕಾಲವಾದರೂ ಜೀವನ್ಮುಕ್ತನಾದಂತೆ, ಅದೇ ಶರೀರತ್ರಯದಲ್ಲಿ (ಸ್ಥೂಲ, ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಮತ್ತು ಕಾರಣ) ಇದ್ದರೂ ಅದರಿಂದಾಚೆ ನಿಂತಂತೆ ರಸ-ಭಾವಗಳ ಸಂಬಂಧ. ರಾಗ-ದ್ವೇಷಗಳೇ ವಿಘ್ನಗಳು. ಇವಿಲ್ಲದೆ ಜಗತ್ತನ್ನು (ಭವವನ್ನು) ಮತ್ತು ತನ್ಮೂಲಕ ಉಂಟಾಗುವ ಭಾವವನ್ನು ಕಂಡರೆ ಎಲ್ಲ ರಸವೇ ಆಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಲೋಕಜೀವನದಲ್ಲಿದು ಅಜ್ಞಾನಿಗೆ ಕಷ್ಟಸಾಧ್ಯ. ಕಲೆಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ವಿಭಾವಾನುಭಾವಸಾಮಗ್ರಿಯ ಸಮುಚಿತಸಂಯೋಜನೆಯಿಂದಲೇ (ವಕ್ರತೆ ಅಥವಾ ವಕ್ರೋಕ್ತಿ) ಕವಿಯು ಹವಣಿಸುತ್ತಾನೆ. ಈ ಅಧ್ಯಾರೋಪವನ್ನು ಸಹೃದಯನು ಧ್ವನಿಗ್ರಹಣವೆಂಬ ಅಪವಾದದ ಮೂಲಕ ತಳ್ಳಿಹಾಕಿದಾಗ ಉಳಿಯುವುದೇ ರಸ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಭಾರತೀಯಕಾವ್ಯಮೀಮಾಂಸಾಪರಂಪರೆಯು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬಗೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವುದು ಈ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಬಹುಮುಖವಿಮರ್ಶನದ ಸ್ವಾರಸ್ಯಗಳಲ್ಲೊಂದು. ಮಾನವರನ್ನುಳಿದು ಮಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಜಂತುಜಾಲಕ್ಕೂ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿರುವುದು ಚೋದನೆಯೇ. ಮನುಜರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಚೋದನೆಯು ಸಂಕೀರ್ಣಸ್ಥೈರ್ಯವನ್ನು ಪಡೆದು ಭಾವದ ಮಟ್ಟಕ್ಕೇರುತ್ತದೆ. ಈ ಭಾವವು ರಸೋನ್ನತಿಯನ್ನು ಗಳಿಸಿದಾಗಲೇ ಕಲಾನಂದ. ನಮ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ಪ್ರಕಾರ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಆನಂದಾಧಿಕ್ಯವುಂಟಾದರೂ ರಸಾನಂದವೆಂಬುದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಅವರೂ ರಸಾನಂದನಿಮಗ್ನರೆಂದು ಚಿತ್ರಿತರಾದಲ್ಲಿ ಅದು ಮಾನವತ್ವದ ಆರೋಪದಿಂದಲೇ. ಹೇಳಿ ಕೇಳಿ ದೇವತಾಕಲ್ಪನೆಯೇ ಮಾನವಸೃಷ್ಟಿಯೆಂದ ಬಳಿಕ ಇದರಲ್ಲಿ ಚೋದ್ಯವೇನುಂಟೆಂದು ಆಧುನಿಕರ ಮತ. ವಿಸ್ಮಯದ ಸಂಗತಿಯೇನೆಂದರೆ ಈ ಪರಿಜ್ಞಾನವನ್ನು ಭರತಮುನಿಗಳಂಥ ಚಿರಂತನರೇ ಅದೊಂದು ಬಗೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡಿದ್ದರೆಂಬುದು. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಲೇ ಅವರು ಕಲಾಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ತಿರ್ಯಗ್ಜಂತುಗಳನ್ನಾಗಲಿ, ದೇವತೆಗಳನ್ನಾಗಲಿ ಬಿಂಬಿಸುವುದಾದಲ್ಲಿ ಅದು ಮಾನುಷ-ಭಾವಾರೋಪದಿಂದಲೇ ಆಸ್ವಾದ್ಯವಾಗುತ್ತದೆಂದು ವಿಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೇಕೆ, ಸ್ಥಾವರ-ಜಂಗಮಾದಿರೂಪದ ಜಡ-ಜೀವಜಗತ್ತಿಗೆಲ್ಲ ಇದೇ ನ್ಯಾಯವು ಕಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲುತ್ತದೆ. ಈ ಬಗೆಗೆ ಭರತನ ಮಾತುಗಳು ಮನನೀಯ. ಅವನು ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತಾನೆಂದರೆ, ದೇವತೆಗಳು ಅನಿಮಿಷರೆಂದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಅವರನ್ನನುಕರಿಸುವ ಭರದಲ್ಲಿ ನಟ-ನಟಿಯರು ಕಣ್ಣೆವೆಯನ್ನು ಮಿಟುಕಿಸದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಸರ್ವಾನರ್ಥವಾದೀತು; ಕಾರಣ, ಕಣ್ಣುಗಳ ಚಲನ-ವಲನದಲ್ಲಿಯೇ ರಸ-ಭಾವಗಳು ಮಡುಗಟ್ಟಿರುವುದು. ಅವರ ಒಡವೆ-ತೊಡವುಗಳೂ ನಡೆ-ನುಡಿಗಳೂ ಉದಾತ್ತಮಾನುಷವನ್ನೇ ಅನುಕರಿಸಬೇಕೆಂದು ಕಟ್ಟಲೆ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ ಕೂಡ:

“ಪರಿಚ್ಛದವಿಶೇಷಸ್ತು ತೇಷಾಂ ಮಾನುಷಲೋಕವತ್ | ಸರ್ವೇ ಭಾವಾಶ್ಚ ದಿವ್ಯಾನಾಂ ಕಾರ್ಯಾ ಮಾನುಷಸಂಶ್ರಯಾಃ ||

ತೇಷಾಂ ತ್ವನಿಮಿಷತ್ವಂ ಯತ್ತನ್ನ ಕಾರ್ಯಂ ಪ್ರಯೋಕ್ತೃಭಿಃ | ಇಹ ಭಾವಾ ರಸಾಶ್ಚೈವ ದೃಷ್ಟಾಶ್ಚೈವ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತಾಃ ||” (೧೩.೩೪-೩೫)

ಇದನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತಾ ಅಭಿನವಗುಪ್ತನು ಮತ್ತೂ ಹೃದ್ಯವಾಗಿ ಅಂತರಂಗವನ್ನು ತೆರೆಯುತ್ತಾನೆ:

“ಪರಿಚ್ಛದೋ ವಾ ಜ್ಞಾನಂ, ತದ್ದೂರವ್ಯವಹಿತಾದಿವಿಷಯಂ ನ ಪ್ರದರ್ಶನೀಯಮ್ | ಕಥಂ ತರ್ಹೀತ್ಯಾಹ ಮಾನುಷೇತಿ | ಮಾನುಷಗತ ಏವೈಷಾಂ ಸರ್ವೋ ಭಾವಃ ಕಾರ್ಯಃ | ಕಥಂ ಮಾನುಷಲೋಕವದ್ಯಥಾ ಮಾನುಷೇ ಲೋಕೇಂऽಶಾವತರಣೇ ನಾಯಕಾನಾಂ ರಾಮಾದೀನಾಂ ಕಿಂಚಿದುತ್ಕೃಷ್ಟಂ ಸಾತಿಶಯಂ ಮನುಷ್ಯೋಚಿತಮೇವ ಚರಿತಂ ತಥೈವ ದಿವ್ಯಭಾವಬಹುವೃತ್ತೀನಾಮಪೀತ್ಯರ್ಥಃ” (ಸಂ.೩, ಪು.೧೫೫).

To be continued.

Author(s)

About:

Dr. Ganesh is a 'shatavadhani' and one of India’s foremost Sanskrit poets and scholars. He writes and lectures extensively on various subjects pertaining to India and Indian cultural heritage. He is a master of the ancient art of avadhana and is credited with reviving the art in Kannada. He is a recipient of the Badarayana-Vyasa Puraskar from the President of India for his contribution to the Sanskrit language.

Prekshaa Publications

The Mahābhārata is the greatest epic in the world both in magnitude and profundity. A veritable cultural compendium of Bhārata-varṣa, it is a product of the creative genius of Maharṣi Kṛṣṇa-dvaipāyana Vyāsa. The epic captures the experiential wisdom of our civilization and all subsequent literary, artistic, and philosophical creations are indebted to it. To read the Mahābhārata is to...

Shiva Rama Krishna

சிவன். ராமன். கிருஷ்ணன்.
இந்திய பாரம்பரியத்தின் முப்பெரும் கதாநாயகர்கள்.
உயர் இந்தியாவில் தலைமுறைகள் பல கடந்தும் கடவுளர்களாக போற்றப்பட்டு வழிகாட்டிகளாக விளங்குபவர்கள்.
மனித ஒற்றுமை நூற்றாண்டுகால பரிணாம வளர்ச்சியின் பரிமாணம்.
தனிநபர்களாகவும், குடும்ப உறுப்பினர்களாகவும், சமுதாய பிரஜைகளாகவும் நாம் அனைவரும் பரிமளிக்கிறோம்.
சிவன் தனிமனித அடையாளமாக அமைகிறான்....

ऋतुभिः सह कवयः सदैव सम्बद्धाः। विशिष्य संस्कृतकवयः। यथा हि ऋतवः प्रतिसंवत्सरं प्रतिनवतामावहन्ति मानवेषु तथैव ऋतुवर्णनान्यपि काव्यरसिकेषु कामपि विच्छित्तिमातन्वते। ऋतुकल्याणं हि सत्यमिदमेव हृदि कृत्वा प्रवृत्तम्। नगरजीवनस्य यान्त्रिकतां मान्त्रिकतां च ध्वनदिदं चम्पूकाव्यं गद्यपद्यमिश्रितमिति सुव्यक्तमेव। ऐदम्पूर्वतया प्रायः पुरीपरिसरप्रसृतानाम् ऋतूनां विलासोऽत्र प्रपञ्चितः। बेङ्गलूरुनामके...

The Art and Science of Avadhānam in Sanskrit is a definitive work on Sāhityāvadhānam, a form of Indian classical art based on multitasking, lateral thinking, and extempore versification. Dotted throughout with tasteful examples, it expounds in great detail on the theory and practice of this unique performing art. It is as much a handbook of performance as it is an anthology of well-turned...

This anthology is a revised edition of the author's 1978 classic. This series of essays, containing his original research in various fields, throws light on the socio-cultural landscape of Tamil Nadu spanning several centuries. These compelling episodes will appeal to scholars and laymen alike.
“When superstitious mediaevalists mislead the country about its judicial past, we have to...

The cultural history of a nation, unlike the customary mainstream history, has a larger time-frame and encompasses the timeless ethos of a society undergirding the course of events and vicissitudes. A major key to the understanding of a society’s unique character is an appreciation of the far-reaching contributions by outstanding personalities of certain periods – especially in the realms of...

Prekṣaṇīyam is an anthology of essays on Indian classical dance and theatre authored by multifaceted scholar and creative genius, Śatāvadhāni Dr. R Ganesh. As a master of śāstra, a performing artiste (of the ancient art of Avadhānam), and a cultured rasika, he brings a unique, holistic perspective...

Yaugandharam

इदं किञ्चिद्यामलं काव्यं द्वयोः खण्डकाव्ययोः सङ्कलनरूपम्। रामानुरागानलं हि सीतापरित्यागाल्लक्ष्मणवियोगाच्च श्रीरामेणानुभूतं हृदयसङ्क्षोभं वर्णयति । वात्सल्यगोपालकं तु कदाचिद्भानूपरागसमये घटितं यशोदाश्रीकृष्णयोर्मेलनं वर्णयति । इदम्प्रथमतया संस्कृतसाहित्ये सम्पूर्णं काव्यं...

Vanitakavitotsavah

इदं खण्डकाव्यमान्तं मालिनीछन्दसोपनिबद्धं विलसति। मेनकाविश्वामित्रयोः समागमः, तत्फलतया शकुन्तलाया जननम्, मातापितृभ्यां त्यक्तस्य शिशोः कण्वमहर्षिणा परिपालनं चेति काव्यस्यास्येतिवृत्तसङ्क्षेपः।

Vaiphalyaphalam

इदं खण्डकाव्यमान्तं मालिनीछन्दसोपनिबद्धं विलसति। मेनकाविश्वामित्रयोः समागमः, तत्फलतया शकुन्तलाया जननम्, मातापितृभ्यां त्यक्तस्य शिशोः कण्वमहर्षिणा परिपालनं चेति काव्यस्यास्येतिवृत्तसङ्क्षेपः।

Nipunapraghunakam

इयं रचना दशसु रूपकेष्वन्यतमस्य भाणस्य निदर्शनतामुपैति। एकाङ्करूपकेऽस्मिन् शेखरकनामा चित्रोद्यमलेखकः केनापि हेतुना वियोगम् अनुभवतोश्चित्रलेखामिलिन्दकयोः समागमं सिसाधयिषुः कथामाकाशभाषणरूपेण निर्वहति।

Bharavatarastavah

अस्मिन् स्तोत्रकाव्ये भगवन्तं शिवं कविरभिष्टौति। वसन्ततिलकयोपनिबद्धस्य काव्यस्यास्य कविकृतम् उल्लाघनाभिधं व्याख्यानं च वर्तते।

Karnataka’s celebrated polymath, D V Gundappa brings together in the third volume, some character sketches of great literary savants responsible for Kannada renaissance during the first half of the twentieth century. These remarkable...

Karnataka’s celebrated polymath, D V Gundappa brings together in the second volume, episodes from the lives of remarkable exponents of classical music and dance, traditional storytellers, thespians, and connoisseurs; as well as his...

Karnataka’s celebrated polymath, D V Gundappa brings together in the first volume, episodes from the lives of great writers, poets, literary aficionados, exemplars of public life, literary scholars, noble-hearted common folk, advocates...

Evolution of Mahabharata and Other Writings on the Epic is the English translation of S R Ramaswamy's 1972 Kannada classic 'Mahabharatada Belavanige' along with seven of his essays on the great epic. It tells the riveting...

Shiva-Rama-Krishna is an English adaptation of Śatāvadhāni Dr. R Ganesh's popular lecture series on the three great...

Bharatilochana

ಮಹಾಮಾಹೇಶ್ವರ ಅಭಿನವಗುಪ್ತ ಜಗತ್ತಿನ ವಿದ್ಯಾವಲಯದಲ್ಲಿ ಮರೆಯಲಾಗದ ಹೆಸರು. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಶೈವದರ್ಶನ ಮತ್ತು ಸೌಂದರ್ಯಮೀಮಾಂಸೆಗಳ ಪರಮಾಚಾರ್ಯನಾಗಿ  ಸಾವಿರ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇವನು ಜ್ಞಾನಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ಪ್ರಭಾವಿಸುತ್ತಲೇ ಇದ್ದಾನೆ. ಭರತಮುನಿಯ ನಾಟ್ಯಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಇವನೊಬ್ಬನೇ ನಮಗಿರುವ ಆಲಂಬನ. ಇದೇ ರೀತಿ ರಸಧ್ವನಿಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು...

Vagarthavismayasvadah

“वागर्थविस्मयास्वादः” प्रमुखतया साहित्यशास्त्रतत्त्वानि विमृशति । अत्र सौन्दर्यर्यशास्त्रीयमूलतत्त्वानि यथा रस-ध्वनि-वक्रता-औचित्यादीनि सुनिपुणं परामृष्टानि प्रतिनवे चिकित्सकप्रज्ञाप्रकाशे। तदन्तर एव संस्कृतवाङ्मयस्य सामर्थ्यसमाविष्कारोऽपि विहितः। क्वचिदिव च्छन्दोमीमांसा च...

The Best of Hiriyanna

The Best of Hiriyanna is a collection of forty-eight essays by Prof. M. Hiriyanna that sheds new light on Sanskrit Literature, Indian...

Stories Behind Verses

Stories Behind Verses is a remarkable collection of over a hundred anecdotes, each of which captures a story behind the composition of a Sanskrit verse. Collected over several years from...