ಸಂಸ್ಕೃತಕವಿಗಳ ಕಾವ್ಯಮೀಮಾಂಸೆ - 7

ಬೌದ್ಧಸಂನ್ಯಾಸಿಯಾದ ಅಶ್ವಘೋಷನು ಸ್ವಮತಪ್ರಚಾರ ಮತ್ತು ತತ್ತ್ವೋಜ್ಜೀವನಕ್ಕಾಗಿ ಕಾವ್ಯದ ಮಾಧ್ಯಮವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡಿರುವುದು ಅವನ ಮಾತುಗಳಿಂದಲೇ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ವಿಶೇಷತಃ ಕಹಿಯಾದ ಔಷಧವನ್ನು ಸಿಹಿಯಾದ ಜೇನಿನ ಅನುಪಾನದಿಂದ ಉಣಿಸುವ ದೃಷ್ಟಾಂತ ಮುಂದಿನ ಎಷ್ಟೋ ಆಲಂಕಾರಿಕರಿಗೆ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಒದಗಿಬಂದಿತು.[1]

ಹೀಗೆ ಕಾವ್ಯಮಾಧ್ಯಮವನ್ನು ವಿಚಾರಸಂವಹನಕ್ಕಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಎಲ್ಲ ದೇಶ-ಕಾಲಗಳಲ್ಲಿಯೂ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿರುವ ರೂಢಿ. ಅಷ್ಟೇಕೆ, ಇದೇ ಕಾವ್ಯದ ಸಾರ್ಥಕ್ಯವೆಂದು ಕೂಡ ಹೇಳುವುದುಂಟು. ಮತಾಂಧರೂ ಕರ್ಮಠರೂ ಆದವರಿಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಬಲವಾದ ನಂಬಿಕೆ. ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕಾವ್ಯವನ್ನು ಮತಾಗ್ರಹ-ಶಾಸ್ತ್ರಾಗ್ರಹಗಳಿಂದ ದುಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದ ಆಸ್ತಿಕರೂ ಪಂಡಿತರೂ ಈ ಜಾಡಿನಲ್ಲಿದ್ದರು; ಈಚೆಗೆ ಮತವಿರೋಧಿಗಳಾದ ಸಾಮ್ಯವಾದಿಗಳೂ ಸ್ವಘೋಷಿತವಿಚಾರವಂತರೂ ಕಾವ್ಯ-ಕಲೆಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಆಗ್ರಹಗಳ ಪ್ರಸಾರ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಪಾದನೆಗಳಿಗಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯಕಾವ್ಯಮೀಮಾಂಸೆಯ ನಿಲವು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಅದು ರಸವನ್ನು “ಸಕಲಮೌಲಿಭೂತ”ವಾದ ಪ್ರಯೋಜನವೆಂದು ಒಪ್ಪಿದೆ. ಭಟ್ಟನಾಯಕ, ಧನಂಜಯ ಮೊದಲಾದವರಂತೂ ಕಾವ್ಯವನ್ನು ಕೇವಲ ಆನಂದಕ್ಕಾಗಿ ಆಸ್ವಾದಿಸಬೇಕೆಂದು ಸ್ಪಷ್ಟೋಕ್ತಿಗಳಿಂದ ಸಾರುತ್ತಾರೆ.[2]

ಹೀಗೆಂದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಕಾವ್ಯವು ಉಪದೇಶವಿಮುಖವೆಂದೂ ತತ್ತ್ವವಿರುದ್ಧವೆಂದೂ ತಾತ್ಪರ್ಯವಲ್ಲ. ಅಭಿನವಗುಪ್ತನು ಹೇಳುವಂತೆ ರಸಾನಂದ ಮತ್ತು ತತ್ತ್ವಪರಿಜ್ಞಾನಗಳು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಲ್ಲ.[3]

ಅಶ್ವಘೋಷನು ತನ್ನ ಕೃತಿಯು ಮೂಲತಃ ಶಾಸ್ತ್ರವೇ ಆಗಿದೆ, ಅದನ್ನು ಕಾವ್ಯವೆನ್ನುವುದು ಉಪಚಾರಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ, ತಾನು ಕಾವ್ಯವ್ಯಾಜದಿಂದ ಬರೆದಿರುವುದು ತತ್ತ್ವತಃ ಶಾಸ್ತ್ರವೇ ಹೌದೆಂದು ಸಾರಿದ್ದಾನೆ. ಇಂತಿದ್ದರೂ ಪ್ರತಿಭಾಶಾಲಿಯಾದ ಕಾರಣ, ಬುದ್ಧನಂಥ ಉದಾತ್ತನಾಯಕ ಮತ್ತವನ ಬದುಕಿನಂಥ ಘನವಾದ ವಸ್ತು ದೊರೆತ ಕಾರಣ ಅಶ್ವಘೋಷನ ಕೃತಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೆರಗು ಬಂದಿದೆ. ಹೀಗೆ ಕಾವ್ಯರಚನೆಯು ಸವ್ಯಾಜವಾಗಿದ್ದರೂ ಅದಕ್ಕೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅವ್ಯಾಜಕವಿತೆಯ ಕಾಂತಿ ಸಂದಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇದರಿಂದ ಭ್ರಾಂತರಾಗಿ ಸವ್ಯಾಜಕವಿತೆಯೆಲ್ಲ ಉತ್ತಮವೆಂದು ಮರುಳಾಗಬಾರದು.

ಇನ್ನವನು ತನ್ನ ಕೃತಿ ಮೋಕ್ಷಾರ್ಥಗರ್ಭಿತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳುವುದು ಬಲುಮಟ್ಟಿಗೆ ಆತನ ಶ್ರದ್ಧೆಯಲ್ಲದೆ, ಅವನ ಮತಾನುಯಾಯಿಗಳ ನಂಬುಗೆಯಲ್ಲದೆ ಬೇರಾವ ರೀತಿಯಿಂದಲೂ ಮಿಗಿಲಾಗದು. ಏಕೆಂದರೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮತದ (ವಿಚಾರದ) ಪ್ರತಿಪಾದಕನಿಗೂ ತನ್ನ ಅಭಿಮತವೇ ಸರಿಯೆಂಬ ಅಭಿನಿವೇಶವಿರುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಿರ್ಮಮವಾದ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕಾನುಭವದಿಂದ ಶೋಧಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ವಸ್ತುತಃ ರಸಾನುಭವು ಅಂಥ ಶೋಧನೆಗೆ ಹೆದ್ದಾರಿ. ಅದನ್ನೇ ಉಪೇಕ್ಷಿಸುವ ಈ ಬಗೆಯ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿನ ನೆಲೆ-ಬೆಲೆಗಳಿವೆಯೆಂಬುದು ವಿವೇಕಿಗಳಿಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗದಿರದು. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸತ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಗೌಣವಾಗಿಸುತ್ತೇವೆಂಬ ಈ ಬಗೆಯ ಪ್ರಕಲ್ಪಗಳೆಲ್ಲ ಆನಂದವನ್ನು ತಳ್ಳಿಹಾಕಿ ಸತ್ತೆಯನ್ನು ದಕ್ಕಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ದಾಪಿಡುವ ಹುರುಡಾಗುತ್ತದೆ. ವಸ್ತುತಃ ಸತ್ತೆ ಮತ್ತು ಆನಂದಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಲ್ಲವೆಂಬ ಚಿತ್ತನ್ನು ಬಲ್ಲವರಿಗೆ ಇಂಥ ಎಲ್ಲ ಉದ್ಯಮಗಳೂ ಒಂದು ಹಂತವನ್ನು ಮೀರಿದರೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಾಗಿಯೇ ನಿಲ್ಲುತ್ತವೆಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟ.

ಅಶ್ವಘೋಷನು ಇಲ್ಲೊಂದೆಡೆ “ಕಾವ್ಯಧರ್ಮ” ಎಂಬ ಶಬ್ದವನ್ನು ಬಳಸಿದ್ದಾನೆ. ಇದು ತುಂಬ ಬೆಲೆಯುಳ್ಳ ಮಾತು; ಕಾವ್ಯಮೀಮಾಂಸೆಗೆ ಕೊಡುಗೆಯಾಗಬಲ್ಲ ಪರಿಭಾಷೆ. ಧರ್ಮದ ಮೂಲಾರ್ಥವು ತಾಳಿಸುವ, ಬಾಳಿಸುವ ಗುಣದಲ್ಲಿದೆ. ಕಾವ್ಯವನ್ನು ಹೀಗೆ ತಾಳಿ ಬಾಳಿಸುವ ಮೌಲ್ಯವೆಂದರೆ ರಸವೇ. “ರಸ”ಶಬ್ದದ ಮೂಲಾರ್ಥ ಘನವಾಗಿದ್ದರೂ ಅದು ಅನುಭೈವಕನಿಷ್ಠವಾಗಿರುವ ಕಾರಣ ಜ್ಯಾಮಿತಿಯ ಬಿಂದುವಿನಂತೆ ಮುಷ್ಟಿಮೇಯವಲ್ಲ. ಧರ್ಮವು ಹೇಗೆ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ತನ್ನೆಲ್ಲ ವೈವಿಧ್ಯಗಳಿಂದ ಕೂಡಿ ಅವಿಭಾಜ್ಯವಾಗಿ ತೋರುವುದೋ ಹಾಗೆಯೇ ಕಾವ್ಯದಲ್ಲಿ ರಸವು ಧ್ವನಿ, ವಕ್ರತೆ ಮತ್ತು ಔಚಿತ್ಯಗಳೆಂಬ ವಿವಿಧಸ್ತರಗಳ ಮೂಲಕ ಅಖಂಡವಾಗಿ ಪ್ರತೀತವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದುದರಿಂದ ಕಾವ್ಯಧರ್ಮವೆಂಬ ಶಬ್ದದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾಗಿಯೇ ಧ್ವನಿ, ವಕ್ರತೆ, ಔಚಿತ್ಯಗಳೆಲ್ಲ ಅಡಗುತ್ತದೆ.

ಪುರುಷಾರ್ಥಚತುಷ್ಟಯವನ್ನು ಕಾವ್ಯಮೀಮಾಂಸೆಯ ಅಧಿಕರಣಗಳೊಡನೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಧರ್ಮವು ಔಚಿತ್ಯಕ್ಕೂ ಮೋಕ್ಷವು ರಸಕ್ಕೂ ಅರ್ಥ-ಕಾಮಗಳು ವಕ್ರತೆ-ಧ್ವನಿಗಳಿಗೂ ಸಂವಾದಿಗಳಂತೆ ತೋರುತ್ತವೆ. ಧ್ವನಿ ಮತ್ತು ವಕ್ರತೆಗಳೆರಡೂ ಔಚಿತ್ಯವನ್ನು ಮೀರಿದಲ್ಲಿ ರಸವೇ ಸಿದ್ಧಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಹೇಗೆ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ-ಕಾಮಗಳು ಧರ್ಮವನ್ನು ಮೀರಿದರೆ ಮೋಕ್ಷದ ಸಾಧ್ಯತೆಯೇ ಸುಳ್ಳಾಗುವುದೋ ಹಾಗೆಯೇ ಇದು ಪರಿಭಾವ್ಯ. ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಮೋಕ್ಷದೊಡನೆ ನೇರವಾದ ಸಂಬಂಧವುಂಟು. ಆದುದರಿಂದಲೇ ಆನಂದವರ್ಧನನು ಪ್ರಸಿದ್ಧೌಚಿತ್ಯಬಂಧಸ್ತು ರಸಸ್ಯೋಪನಿಷತ್ ಪರಾ ಎಂದು ಹೇಳುವ ಮೂಲಕ ರಸಸಾಧನೆಗೆ ಔಚಿತ್ಯವೇ ಪರಮೋಪಾಯವೆಂಬ ರಹಸ್ಯವನ್ನು ಬಿತ್ತರಿಸಿದ್ದಾನೆ.[4]

ಕಾವ್ಯಧರ್ಮವೆಂಬ ಈ ಶಬ್ದವು ಮತ್ತೂ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಾರಸ್ಯಕರ. ಲೋಕಧರ್ಮ ಮತ್ತು ಕಾವ್ಯಧರ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ತತ್ತ್ವತಃ ವೈರುದ್ಧ್ಯವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿದೆ. ಲೋಕಧರ್ಮವು ಕಾರ್ಯ-ಕಾರಣಸಂಬದ್ಧವಾದರೆ ಕಾವ್ಯಧರ್ಮವು ವಿಭಾವ-ಅನುಭಾವಸಂಬದ್ಧ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಲೇ ಲೋಕವು ಸದಾ ಫಲಕೃಪಣವಾಗಿರುತ್ತದೆ; ಕಾವ್ಯವು ಸದಾ ವ್ಯಾಪಾರಪರಾಯಣವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಫಲಕೃಪಣತೆ ಎಂದರೆ ಗುರಿಯಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯ, ಹಾದಿಯಲ್ಲ ಎಂಬ ಸ್ವಾರ್ಥದೃಷ್ಟಿ. ವ್ಯಾಪಾರಪರಾಯಣತೆಯು ಹಾದಿ-ಗುರಿಗಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಮರೆಯಿಸುವ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಅರ್ಥವಂತಿಕೆಯನ್ನು ಕಾಣಿಸುವ ಸರ್ವಾರ್ಥಭಾವ. ಇದನ್ನು ಮತ್ತೂ ಸುಲಭವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇರುವುದು ಫಲಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಡುವ ಕರ್ಮ; ಕಾವ್ಯದಲ್ಲಿರುವುದು ಫಲಾಭಿಸಂಧಿಯಿಲ್ಲದ ಕರ್ಮಯೋಗದ ಪಾರಮ್ಯ. ಯಾವಾಗ ಕರ್ಮವೊಂದು ಯೋಗವಾಗುವುದೋ ಆಗ ಭಯ-ಶೋಕ-ಮೋಹಗಳ ಒತ್ತಡವಳಿದು ಆನಂದ ಸಿದ್ಧಿಸುವುದು.

ಹೀಗೆ ಅಶ್ವಘೋಷನು ನಮಗೆ ನೀಡಿದ “ಕಾವ್ಯಧರ್ಮ” ಎಂಬ ಪರಿಭಾಷೆ ಎಲ್ಲ ಕಾಲಕ್ಕೂ ಬಾಳುತ್ತದೆ.

ಶೂದ್ರಕ

ಶೂದ್ರಕನಷ್ಟು ಸೊಗಸಾಗಿ ಜೀವನಕಾವ್ಯವನ್ನು ಚಿತ್ರಿಸಿದ ಕವಿಗಳು ಬೆರಳೆಣಿಕೆಯವರು ಮಾತ್ರ. ಈತನ “ಮೃಚ್ಛಕಟಿಕ” ಎಂಬ ಪ್ರಕರಣದ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಎರಡು ಪದ್ಯಗಳು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿವೆ:

ಅವಂತಿಪುರ್ಯಾಂ ದ್ವಿಜಸಾರ್ಥವಾಹೋ

            ಯುವಾ ದರಿದ್ರಃ ಕಿಲ ಚಾರುದತ್ತಃ |

ಗುಣಾನುರಕ್ತಾ ಗಣಿಕಾ ಚ ಯಸ್ಯ

            ವಸಂತಶೋಭೇವ ವಸಂತಸೇನಾ ||

ಉಜ್ಜಯಿನಿಯ ಬ್ರಾಹ್ಮಣವರ್ತಕ ಚಾರುದತ್ತ ಯುವಕ ಮತ್ತು ಬಡವ. ಗಣಿಕೆಯಾದರೂ ಅವನ ಗುಣಗಳಿಗೆ ಮಾರುಹೋದವಳು ವಸಂತಋತುವಿನ ಸೊಗಸನ್ನು ನೆನಪಿಸುವಂಥ ವಸಂತಸೇನೆ.

ತಯೋರಿದಂ ಸತ್ಸುರತೋತ್ಸವಾಶ್ರಯಂ

            ನಯಪ್ರಚಾರಂ ವ್ಯವಹಾರದುಷ್ಟತಾಮ್ |

ಖಲಸ್ವಭಾವಂ ಭವಿತವ್ಯತಾಂ ತಥಾ

            ಚಕಾರ ಸರ್ವಂ ಕಿಲ ಶೂದ್ರಕೋ ನೃಪಃ || (೧.೬,೭)       

ಚಾರುದತ್ತ-ವಸಂತಸೇನೆಯರ ಪ್ರಣಯ, ನೀತಿಯ ಉನ್ನತಿ, ವ್ಯವಹಾರದ ನೀಚತೆ, ದುಷ್ಟರ ಸ್ವಭಾವ ಮತ್ತು ಅದೃಷ್ಟದ ಆಟಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಶೂದ್ರಕನು ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಬಣ್ಣಿಸಿದ್ದಾನೆ.

ಸಂಸ್ಕೃತಕವಿಗಳ ಪೈಕಿ ವ್ಯಾಸ-ವಾಲ್ಮೀಕಿಗಳ ಬಳಿಕ ಶೂದ್ರಕ-ಕಾಳಿದಾಸರು ಮಾತ್ರ ತಮ್ಮ ಕೃತಿಯ ರೂಪ-ಸ್ವರೂಪಗಳನ್ನು ಆರಂಭದಲ್ಲಿಯೇ ಭವ್ಯೋದಾರರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕವಿಯು ತನ್ನ ಕೃತಿಯ ನಾಯಕ-ನಾಯಿಕೆಯರನ್ನೂ ಅವರ ಗುಣ-ಶೀಲಗಳನ್ನೂ ಮೊದಲ ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಪ್ರಕರಣದ ನಾಯಕ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಅಥವಾ ವರ್ತಕನಾಗಿರಬೇಕೆಂದು ನಾಟ್ಯಶಾಸ್ತ್ರದ ನಿಯಮ. ಇದರ ನಾಯಿಕೆ ಗಣಿಕೆಯಾಗಿರಬೇಕೆಂದೂ ಅದು ಹೇಳುತ್ತದೆ.[5] ಇಲ್ಲಿ ಈ ಎರಡು ವಿಷಯಗಳನ್ನೂ ಕವಿ ಶಾಸ್ತ್ರಾನುಸಾರವಾಗಿ ನಮೂದಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಆದರೆ ಅಷ್ಟಕ್ಕೇ ನಿಂತರೆ ಅದು ಹೇಳಿಕೆಯಾಗುವುದಲ್ಲದೆ ಕಾವ್ಯವಾಗದು. ಪ್ರಕರಣದ ನಾಯಕನಾದ ವರ್ತಕನನ್ನು ಬಡವನನ್ನಾಗಿಸಿ ನಾಯಿಕೆಯಾದ ಗಣಿಕೆಯನ್ನು ಗುಣಾನುರಕ್ತೆಯನ್ನಾಗಿಸಿರುವುದು ಶೂದ್ರಕನ ಪ್ರತಿಭಾವಿಲಾಸ. ಇದು ಶಾಸ್ತ್ರವು ನೀಡುವ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ವರಕವಿಯು ಹೇಗೆ ಗ್ರಹಿಸಬಲ್ಲನೆಂಬುದಕ್ಕೆ ದಿಕ್ಸೂಚಿ. ಇಂಥ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಿಲ್ಲದೆ ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಕುರುಡಾಗಿ ಹಿಂಬಾಲಿಸುವವರು ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೇ ಮಾದರಿಯಾಗಬಲ್ಲ ಮಹಾಕೃತಿಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗದೆ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಸಮ್ಮತಿಗಾಗಿ ಹೆಣಗುವ ಮಾತಿನ ಮೂಟೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಶೂದ್ರಕನು ವಸ್ತು-ಪಾತ್ರಗಳ ಆಯ್ಕೆಯು ಶಾಸ್ತ್ರಸಮ್ಮತವಾದರೂ ನವೀನವೆನಿಸಬಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲಿರಬೇಕೆಂದು ಕವಿಲೋಕಕ್ಕೆ ಕಿವಿಮಾತು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಶೂದ್ರಕನ ಈ ನಿಲವು ಆನಂದವರ್ಧನನ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ಮರುದನಿಸಿರುವುದು ಗಮನಾರ್ಹ.[6][1] ಸ್ವಾದುಕಾವ್ಯರಸೋನ್ಮಿಶ್ರಂ ಶಾಸ್ತ್ರಮಪ್ಯುಪಯುಂಜತೇ |

ಪ್ರಥಮಾಲೀಢಮಧವಃ ಪಿಬಂತಿ ಕಟು ಭೇಷಜಮ್ || (ಭಾಮಹನ ಕಾವ್ಯಾಲಂಕಾರ, ೫.೩)

ಕಟುಕೌಷಧವಚ್ಛಾಸ್ತ್ರಮವಿದ್ಯಾವ್ಯಾಧಿನಾಶನಮ್ |

ಆಹ್ಲಾದ್ಯಮೃತವತ್ಕಾವ್ಯಮವಿವೇಕಗದಾಪಹಮ್ || (ವಕ್ರೋಕ್ತಿಜೀವಿತ, ಪ್ರಥಮೋನ್ಮೇಷ, ಅಂತರಶ್ಲೋಕ ೭)

ತತ್ರ ಕೇವಲಶಾಸ್ತ್ರೇಪಿ ಕೇಚಿತ್ ಕಾವ್ಯಂ ಪ್ರಯುಂಜತೇ |

ತಿಕ್ತೌಷಧರಸೋದ್ವೇಗೇ ಗುಡಲೇಶಮಿವೋಪರಿ ||  (ಸುವೃತ್ತತಿಲಕ, ೩.೫)

[2] ಕಾವ್ಯೇ ರಸಯಿತಾ ಸರ್ವೋ ನ ಬೋದ್ಧಾ ನ ನಿಯೋಗಭಾಕ್ || (ಲೋಚನದಲ್ಲಿ ಉದ್ಧೃತ, ಪು. ೧೪)

ಆನಂದನಿಷ್ಯಂದಿಷು ರೂಪಕೇಷು

               ವ್ಯುತ್ಪತ್ತಿಮಾತ್ರಂ ಫಲಮಲ್ಪಬುದ್ಧಿಃ |

ಯೋಪೀತಿಹಾಸಾದಿವದಾಹ ಸಾಧು-

               ಸ್ತಸ್ಮೈ ನಮಃ ಸ್ವಾದುಪರಾಙ್ಮುಖಾಯ || (ದಶರೂಪಕ, ೧.೬)       

[3] ನ ಚೈತೇ ಪ್ರೀತಿವ್ಯುತ್ಪತ್ತೀ ಭಿನ್ನವಿಷಯೇ ಏವ, ದ್ವಯೋರಪ್ಯೇಕವಿಷಯತ್ವಾತ್ || (ಲೋಚನ, ಪು. ೧೮೪)

[4] ಧ್ವನ್ಯಾಲೋಕ, ೩.೧೪ ರಲ್ಲಿಯ ಪರಿಕರಶ್ಲೋಕ      

[5] ನಾಟ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ, ೧೮.೪೭-೫೨

[6] ಸಂಧಿಸಂಧ್ಯಂಗಘಟನಂ ರಸಾಭಿವ್ಯಕ್ತ್ಯಪೇಕ್ಷಯಾ | ತು ಕೇವಲಯಾ ಶಾಸ್ತ್ರಸ್ಥಿತಿಸಂಪಾದನೇಚ್ಛಯಾ || (ಧ್ವನ್ಯಾಲೋಕ, ೩.೧೨)

To be continued.

Author(s)

About:

Dr. Ganesh is a 'shatavadhani' and one of India’s foremost Sanskrit poets and scholars. He writes and lectures extensively on various subjects pertaining to India and Indian cultural heritage. He is a master of the ancient art of avadhana and is credited with reviving the art in Kannada. He is a recipient of the Badarayana-Vyasa Puraskar from the President of India for his contribution to the Sanskrit language.

Prekshaa Publications

Karnataka’s celebrated polymath, D V Gundappa brings together in the fourth volume, some character sketches of the Dewans of Mysore preceded by an account of the political framework of the State before Independence and followed by a review of the political conditions of the State after 1940. These remarkable leaders of Mysore lived in a period that spans from the mid-nineteenth century to the...

Bharatiya Kavya-mimamseya Hinnele is a monograph on Indian Aesthetics by Mahamahopadhyaya N. Ranganatha Sharma. The book discusses the history and significance of concepts pivotal to Indian literary theory. It is equally useful to the learned and the laity.

Sahitya-samhite is a collection of literary essays in Kannada. The book discusses aestheticians such as Ananda-vardhana and Rajashekhara; Sanskrit scholars such as Mena Ramakrishna Bhat, Sridhar Bhaskar Varnekar and K S Arjunwadkar; and Kannada litterateurs such as DVG, S L Bhyrappa and S R Ramaswamy. It has a foreword by Shatavadhani Dr. R Ganesh.

The Mahābhārata is the greatest epic in the world both in magnitude and profundity. A veritable cultural compendium of Bhārata-varṣa, it is a product of the creative genius of Maharṣi Kṛṣṇa-dvaipāyana Vyāsa. The epic captures the experiential wisdom of our civilization and all subsequent literary, artistic, and philosophical creations are indebted to it. To read the Mahābhārata is to...

Shiva Rama Krishna

சிவன். ராமன். கிருஷ்ணன்.
இந்திய பாரம்பரியத்தின் முப்பெரும் கதாநாயகர்கள்.
உயர் இந்தியாவில் தலைமுறைகள் பல கடந்தும் கடவுளர்களாக போற்றப்பட்டு வழிகாட்டிகளாக விளங்குபவர்கள்.
மனித ஒற்றுமை நூற்றாண்டுகால பரிணாம வளர்ச்சியின் பரிமாணம்.
தனிநபர்களாகவும், குடும்ப உறுப்பினர்களாகவும், சமுதாய பிரஜைகளாகவும் நாம் அனைவரும் பரிமளிக்கிறோம்.
சிவன் தனிமனித அடையாளமாக அமைகிறான்....

ऋतुभिः सह कवयः सदैव सम्बद्धाः। विशिष्य संस्कृतकवयः। यथा हि ऋतवः प्रतिसंवत्सरं प्रतिनवतामावहन्ति मानवेषु तथैव ऋतुवर्णनान्यपि काव्यरसिकेषु कामपि विच्छित्तिमातन्वते। ऋतुकल्याणं हि सत्यमिदमेव हृदि कृत्वा प्रवृत्तम्। नगरजीवनस्य यान्त्रिकतां मान्त्रिकतां च ध्वनदिदं चम्पूकाव्यं गद्यपद्यमिश्रितमिति सुव्यक्तमेव। ऐदम्पूर्वतया प्रायः पुरीपरिसरप्रसृतानाम् ऋतूनां विलासोऽत्र प्रपञ्चितः। बेङ्गलूरुनामके...

The Art and Science of Avadhānam in Sanskrit is a definitive work on Sāhityāvadhānam, a form of Indian classical art based on multitasking, lateral thinking, and extempore versification. Dotted throughout with tasteful examples, it expounds in great detail on the theory and practice of this unique performing art. It is as much a handbook of performance as it is an anthology of well-turned...

This anthology is a revised edition of the author's 1978 classic. This series of essays, containing his original research in various fields, throws light on the socio-cultural landscape of Tamil Nadu spanning several centuries. These compelling episodes will appeal to scholars and laymen alike.
“When superstitious mediaevalists mislead the country about its judicial past, we have to...

The cultural history of a nation, unlike the customary mainstream history, has a larger time-frame and encompasses the timeless ethos of a society undergirding the course of events and vicissitudes. A major key to the understanding of a society’s unique character is an appreciation of the far-reaching contributions by outstanding personalities of certain periods – especially in the realms of...

Prekṣaṇīyam is an anthology of essays on Indian classical dance and theatre authored by multifaceted scholar and creative genius, Śatāvadhānī Dr. R Ganesh. As a master of śāstra, a performing artiste (of the ancient art of Avadhānam), and a cultured rasika, he brings a unique, holistic perspective to every discussion. These essays deal with the philosophy, history, aesthetics, and practice of...

Yaugandharam

इदं किञ्चिद्यामलं काव्यं द्वयोः खण्डकाव्ययोः सङ्कलनरूपम्। रामानुरागानलं हि सीतापरित्यागाल्लक्ष्मणवियोगाच्च श्रीरामेणानुभूतं हृदयसङ्क्षोभं वर्णयति । वात्सल्यगोपालकं तु कदाचिद्भानूपरागसमये घटितं यशोदाश्रीकृष्णयोर्मेलनं वर्णयति । इदम्प्रथमतया संस्कृतसाहित्ये सम्पूर्णं काव्यं...

Vanitakavitotsavah

इदं खण्डकाव्यमान्तं मालिनीछन्दसोपनिबद्धं विलसति। मेनकाविश्वामित्रयोः समागमः, तत्फलतया शकुन्तलाया जननम्, मातापितृभ्यां त्यक्तस्य शिशोः कण्वमहर्षिणा परिपालनं चेति काव्यस्यास्येतिवृत्तसङ्क्षेपः।

Vaiphalyaphalam

इदं खण्डकाव्यमान्तं मालिनीछन्दसोपनिबद्धं विलसति। मेनकाविश्वामित्रयोः समागमः, तत्फलतया शकुन्तलाया जननम्, मातापितृभ्यां त्यक्तस्य शिशोः कण्वमहर्षिणा परिपालनं चेति काव्यस्यास्येतिवृत्तसङ्क्षेपः।

Nipunapraghunakam

इयं रचना दशसु रूपकेष्वन्यतमस्य भाणस्य निदर्शनतामुपैति। एकाङ्करूपकेऽस्मिन् शेखरकनामा चित्रोद्यमलेखकः केनापि हेतुना वियोगम् अनुभवतोश्चित्रलेखामिलिन्दकयोः समागमं सिसाधयिषुः कथामाकाशभाषणरूपेण निर्वहति।

Bharavatarastavah

अस्मिन् स्तोत्रकाव्ये भगवन्तं शिवं कविरभिष्टौति। वसन्ततिलकयोपनिबद्धस्य काव्यस्यास्य कविकृतम् उल्लाघनाभिधं व्याख्यानं च वर्तते।

Karnataka’s celebrated polymath, D V Gundappa brings together in the third volume, some character sketches of great literary savants responsible for Kannada renaissance during the first half of the twentieth century. These remarkable...

Karnataka’s celebrated polymath, D V Gundappa brings together in the second volume, episodes from the lives of remarkable exponents of classical music and dance, traditional storytellers, thespians, and connoisseurs; as well as his...

Karnataka’s celebrated polymath, D V Gundappa brings together in the first volume, episodes from the lives of great writers, poets, literary aficionados, exemplars of public life, literary scholars, noble-hearted common folk, advocates...

Evolution of Mahabharata and Other Writings on the Epic is the English translation of S R Ramaswamy's 1972 Kannada classic 'Mahabharatada Belavanige' along with seven of his essays on the great epic. It tells the riveting...

Shiva-Rama-Krishna is an English adaptation of Śatāvadhāni Dr. R Ganesh's popular lecture series on the three great...

Bharatilochana

ಮಹಾಮಾಹೇಶ್ವರ ಅಭಿನವಗುಪ್ತ ಜಗತ್ತಿನ ವಿದ್ಯಾವಲಯದಲ್ಲಿ ಮರೆಯಲಾಗದ ಹೆಸರು. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಶೈವದರ್ಶನ ಮತ್ತು ಸೌಂದರ್ಯಮೀಮಾಂಸೆಗಳ ಪರಮಾಚಾರ್ಯನಾಗಿ  ಸಾವಿರ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇವನು ಜ್ಞಾನಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ಪ್ರಭಾವಿಸುತ್ತಲೇ ಇದ್ದಾನೆ. ಭರತಮುನಿಯ ನಾಟ್ಯಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಇವನೊಬ್ಬನೇ ನಮಗಿರುವ ಆಲಂಬನ. ಇದೇ ರೀತಿ ರಸಧ್ವನಿಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು...

Vagarthavismayasvadah

“वागर्थविस्मयास्वादः” प्रमुखतया साहित्यशास्त्रतत्त्वानि विमृशति । अत्र सौन्दर्यर्यशास्त्रीयमूलतत्त्वानि यथा रस-ध्वनि-वक्रता-औचित्यादीनि सुनिपुणं परामृष्टानि प्रतिनवे चिकित्सकप्रज्ञाप्रकाशे। तदन्तर एव संस्कृतवाङ्मयस्य सामर्थ्यसमाविष्कारोऽपि विहितः। क्वचिदिव च्छन्दोमीमांसा च...

The Best of Hiriyanna

The Best of Hiriyanna is a collection of forty-eight essays by Prof. M. Hiriyanna that sheds new light on Sanskrit Literature, Indian...

Stories Behind Verses

Stories Behind Verses is a remarkable collection of over a hundred anecdotes, each of which captures a story behind the composition of a Sanskrit verse. Collected over several years from...