ಸಂಸ್ಕೃತಕವಿಗಳ ಕಾವ್ಯಮೀಮಾಂಸೆ - 25

ಹರಿಚಂದ್ರ

ಈತನ “ಧರ್ಮಶರ್ಮಾಭ್ಯುದಯ”ವೆಂಬ ಕಾವ್ಯದ ಮೊದಲಿಗೇ ಬರುವ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಚಾರಗಳು ಮನನೀಯ. ಇಲ್ಲಿ ಕಲ್ಪನೆಯಿದ್ದೂ ಶಿಲ್ಪನವಿಲ್ಲದ ಮತ್ತು ಶಿಲ್ಪನವಿದ್ದೂ ಕಲ್ಪನೆಯಿಲ್ಲದ ಎರಡು ಬಗೆಯ ವಿಪರ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಕವಿ ಮನಗಾಣಿಸಿದ್ದಾನೆ:

ಅರ್ಥೇ ಹೃದಿಸ್ಥೇಪಿ ಕವಿರ್ನ ಕಶ್ಚಿ-

            ನ್ನಿರ್ಗ್ರಂಥಿಗೀರ್ಗುಂಫವಿಚಕ್ಷಣಃ ಸ್ಯಾತ್ |

ಜಿಹ್ವಾಂಚಲಸ್ಪರ್ಶಮಪಾಸ್ಯ ಪಾತುಂ

            ಶ್ವಾ ನಾನ್ಯಥಾಂಭೋ ಘನಮಪ್ಯವೈತಿ || (೧.೧೪)

ಕೆಲವು ಕವಿಗಳಿಗೆ ಕಾವ್ಯಾರ್ಥವು ಅಂತರಂಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಫುಟವಾಗಿದ್ದರೂ ಅದನ್ನು ತೊಡಕಿಲ್ಲದೆ ಪದ್ಯರೂಪದಲ್ಲಿ ಹವಣಿಸುವ ಕಲೆ ತಿಳಿದಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಎಷ್ಟೇ ನೀರಿದ್ದರೂ ನಾಯಿಗೆ ನಾಲಗೆಯ ತುದಿಯಿಂದ ನೆಕ್ಕುವುದಲ್ಲದೆ ಹೀರುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.

ಇದೊಂದು ಮಾರ್ಮಿಕವಾದ ದೃಷ್ಟಾಂತದೊಡನೆ ಕೂಡಿಕೊಂಡ ಆನುಭವಿಕಸತ್ಯ. ಇದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯಕಾರಣ ಕವಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಭೆಯಿದ್ದೂ ವ್ಯುತ್ಪತ್ತಿ ಮತ್ತು ಅಭ್ಯಾಸಗಳು ಸಿದ್ಧಿಸದಿರುವುದೇ. ರಾಜಶೇಖರನು ಹೇಳುವಂತೆ ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರಾಯಿಕವಾಗಿ ಹೃದಯಕವಿಗಳೇ; ಅಂದರೆ, ಅಂತರಂಗದಲ್ಲಿ ಕವಿಮನೋಧರ್ಮವನ್ನು ಹೊಂದಿದವರೇ.[1] ಆದರೆ ಅಂತರಂಗದ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಅನರ್ಗಳವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಲು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ಪ್ರಯತ್ನ ಅತ್ಯವಶ್ಯ.[2] ಇದನ್ನು ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಕವಿಗಳು ನಿರಪವಾದವೆಂಬಂತೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಿದ್ಧಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಈಚಿನ ಕವಿಗಳಲ್ಲಿ ಇದರ ಕೊರತೆ ಎದ್ದುಕಾಣುವಂತಿದೆ. ಕವಿಶಿಕ್ಷಾಕಾರರನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಾಗ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಿಕರು ಕವಿಗಳಾಗ ಬಯಸುವವರ ಇಂಥ ಕೊರತೆಗಳನ್ನು ಕಳೆಯಲು ಅದೆಷ್ಟು ರೀತಿಗಳಿಂದ ನೆರವಾಗುತ್ತಿದ್ದರೆಂದು ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ. 

ಇದೇ ಸಂಗತಿಯ ಮತ್ತೊಂದು ಮುಖವನ್ನು ಪರಿಕಿಸೋಣ:

ಹೃದ್ಯಾರ್ಥವಂಧ್ಯಾ ಪದಬಂಧುರಾಪಿ

            ವಾಣೀ ಬುಧಾನಾಂ ನ ಮನೋ ಧಿನೋತಿ |

ನ ರೋಚತೇ ಲೋಚನವಲ್ಲಭಾಪಿ

            ಸ್ನುಹೀಕ್ಷರತ್ಕ್ಷೀರಸರಿನ್ನರೇಭ್ಯಃ || (೧.೧೫)

ಒಳ್ಳೆಯ ಅರ್ಥಸ್ವಾರಸ್ಯವಿಲ್ಲದ ಮಾತು ಸೊಗಸಾದ ಪದಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದರೂ ಅದು ಸಹೃದಯರ ಮನಸ್ಸನ್ನು ರಂಜಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಕಳ್ಳಿಯ ಹಾಲು ನೋಟಕ್ಕೆಷ್ಟು ಹಿತವೆನಿಸಿದರೂ ನಾಲಗೆಗೆ ಸವಿಯೆನಿಸೀತೇ?

ಇಲ್ಲಿ ಕವಿಯು ಅಂತರಂಗಪರಿಪಾಕದಿಂದ ಸಾರ್ಥಕವಾಗಿ ಹೊಮ್ಮದ ಕವಿತೆ ಅದೆಷ್ಟು ಉಕ್ತಿವೈಚಿತ್ರ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೂ ಸುಂದರವೆನಿಸದೆಂಬುದನ್ನು ಮತ್ತೊಂದು ಮಾರ್ಮಿಕದೃಷ್ಟಾಂತದಿಂದ ಮನದಟ್ಟಾಗಿಸಿದ್ದಾನೆ.

ಹೀಗೆ ಈ ಎರಡು ಪದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಸ್ವರೂಪವಿದ್ದೂ ರೂಪವಿಲ್ಲದ ಹಾಗೂ ರೂಪವಿದ್ದೂ ಸ್ವರೂಪವಿಲ್ಲದ ಕಾವ್ಯಗಳ ವೈಫಲ್ಯವನ್ನು ಚರ್ಚಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಇದನ್ನು ನಮ್ಮ ಆಲಂಕಾರಿಕರು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದರೂ ಅದು ಇಲ್ಲಿಯ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾದ ದೃಷ್ಟಾಂತಗಳ ಮೂಲಕ ಮತ್ತಷ್ಟು ಆಪ್ಯಾಯನವೆನಿಸಿದೆ.  

ಜಯಾನಕ

ಜಯಾನಕನು ತನ್ನ “ಪೃಥ್ವೀರಾಜವಿಜಯ”ವೆಂಬ ಐತಿಹಾಸಿಕಕಾವ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾವ್ಯವಿಮರ್ಶನಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಕುರಿತು ಒಂದು ಒಳನೋಟವನ್ನು ಹೀಗೆ ನೀಡುತ್ತಾನೆ:

ವಿಶೋಧನೇ ಸತ್ಕವಿಭಾರತೀನಾಂ

            ಶುದ್ಧೋಪಿ ಪಾಂಡಿತ್ಯಗುಣೋ ನ ಯೋಗ್ಯಃ |

ನ ಕ್ಷಿಪ್ಯತೇ ಭಸ್ಮ ವಿಶುದ್ಧಿಕಾಮೈ-

            ರಪಾಂ ಹಿ ಪಾತವ್ಯತಯೋದ್ಧೃತಾನಾಮ್ || (೧.೧೪)

ಸತ್ಕವಿಗಳ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಶೋಧಿಸುವಾಗ ಪಾಂಡಿತ್ಯವು ಒಳ್ಳೆಯದೇ ಆಗಿದ್ದರೂ ಅದನ್ನೊಂದನ್ನೇ ಅಳತೆಗೋಲಾಗಿ ಬಳಸಬಾರದು. ಕುಡಿಯಬೇಕಿರುವ ನೀರನ್ನು ಶುದ್ಧಮಾಡಲು ಅದಕ್ಕೆ ಬೂದಿಯನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಸುರಿಯುವುದಿಲ್ಲವಷ್ಟೆ.

ಇಲ್ಲಿ ಕವಿಯು ಕೇವಲಪಾಂಡಿತ್ಯದಿಂದ ಕಾವ್ಯವಿಮರ್ಶನ ಸಿದ್ಧಿಸದೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಬೂದಿಯನ್ನು ಬಳಸಿ ಕೊಳಕಾದ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ತೊಳೆಯುವ ಕ್ರಮ ಲೋಕಪ್ರಸಿದ್ಧ. ಆದರೆ ಅದನ್ನೇ ನೇರವಾಗಿ ಬಳಸಿ ನೀರನ್ನು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲವಷ್ಟೆ. ಈ ಅಂಶವನ್ನೇ ಆನಂದವರ್ಧನನು “ಧ್ವನ್ಯಾಲೋಕ”ದ ಮೊದಲಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ.[3] ಪಾಂಡಿತ್ಯವೇನಿದ್ದರೂ ಕಾವ್ಯನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಅನಿವಾರ್ಯವಾದ ವ್ಯುತ್ಪತ್ತಿಭಾಗದ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಹವಣಿಸಲು, ಶೋಧಿಸಲು ಮತ್ತು ಪುಷ್ಟಿಗೊಳಿಸಲು ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಉಂಡುಂಡೆಯಾಗಿ ಕಾವ್ಯದ ಪರಿಷ್ಕಾರ ಮತ್ತು ವಿಮರ್ಶನಗಳಿಗೆ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಯುಕ್ತವಾಗದು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ: ಪ್ರಹಸನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಪಾತ್ರಗಳು ವ್ಯಾಕರಣಶುದ್ಧಿಯಿಲ್ಲದೆ ಮಾತನಾಡಿದಾಗ ಅದು ಪಾತ್ರೌಚಿತ್ಯದ ಕಾರಣ ಲೋಕವೆಂಬ ಪ್ರಮಾಣದ ಮೂಲಕ ರಸಾವಹವೇ ಆಗುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಕರಣಶಾಸ್ತ್ರವು ಅಂಥ ಮಾತುಗಳ ತಿದ್ದುಗೆಗೆ ಮುಂದಾದರೆ ಅದು ಅನುಚಿತ ಮತ್ತು ರಸನಾಶಕ. ಇದೇ ಯುಕ್ತಿಯನ್ನು ಮಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಿಗೂ ಅನ್ವಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.

ಮಂಖ

ಮಂಖನು ಕಾಶ್ಮೀರದ ವಿದ್ವತ್ಕವಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ. ಈತನ “ಶ್ರೀಕಂಠಚರಿತ”ದ ಎರಡನೆಯ ಸರ್ಗವೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಯಶಃ ಸುಜನಸ್ತುತಿ, ದುರ್ಜನನಿಂದೆ ಮತ್ತುಸತ್ಕಾವ್ಯಗಳ ಪ್ರಶಂಸೆಗಳಿಗಾಗಿ ಮೀಸಲು. ಇವನು ಉದ್ದಂಡಸಮಾಸಗಳನ್ನು ಪೋಣಿಸಿ ಆಡಂಬರವಾಗಿ ಬರೆಯುವುದಲ್ಲದೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಸೊಗಸಾದ ದೃಷ್ಟಾಂತಗಳನ್ನು ಹುದುಗಿಸಿ ತನ್ನ ವಿಚಾರವನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತಾನೆ. ಇಂತಾದರೂ ಮೌಲಿಕವಾದ ವಿಷಯವಿಲ್ಲಿ ಮೃಗ್ಯ. ಹೊಸತನವೂ ಬಲುಮಟ್ಟಿಗೆ ತೋರದು. ಆದರೆ ವಿಸ್ತೃತವಾದ ವಿದ್ವತ್ಕಾವ್ಯವನ್ನು ಬರೆದವನಾದ ಕಾರಣ ಅವನ ಅನುಭವವಾಕ್ಯಗಳಿಗೆ ಬೆಲೆಯುಂಟು. ಅಂಥ ಕೆಲವೊಂದು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸೋಣ.

ಎಂಥ ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾವ್ಯಕ್ಕೂ ವಿಮರ್ಶನವನ್ನು ತಾಳಿಕೊಳ್ಳುವ ಅಂತಃಸತ್ತ್ವವಿರಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಮಂಖ ಹೀಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ:

ತತ್ತದ್ವಿಚಾರೋಪನಿಷದ್ವಿಮೃಷ್ಟಂ

            ಕಾವ್ಯಂ ಕವೇಃ ಪುಷ್ಯತಿ ನಿಸ್ತುಷತ್ವಮ್ |

ನ ರತ್ನಮಾಯಾತಿ ಹಿ ನಿರ್ಮಲತ್ವಂ

            ಶಾಣೋಪಲಾರೋಪಣಮಂತರೇಣ || (೨.೭)

ಬಗೆಬಗೆಯ ವಿಚಾರರಹಸ್ಯಗಳ ವಿಮರ್ಶೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿದಾಗಲೇ ಕವಿಯ ಕೃತಿಯು ಸಿಪ್ಪೆ-ಸಿವುಡುಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಗಟ್ಟಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಮಣಿಯನ್ನು ಒರೆಗಲ್ಲಿಗೊಡ್ಡದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೊಳಪು ಮೂಡುವುದಿಲ್ಲ.

ಕಾವ್ಯವು ಹಲವಾರು ವಿಚಾರಕೋನಗಳಿಂದ ಪರಿಶೀಲಿತವಾದಾಗಲೂ ಅದರಲ್ಲಿ ಧ್ವನಿಸ್ವಾರಸ್ಯಗಳು ಒಡಮೂಡಬೇಕು. ಅಂದರೆ, ವಿಭಿನ್ನಮನೋಧರ್ಮಗಳ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಪರಿಕಿಸಿದಾಗಲೂ ಸತ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಾರಸ್ಯ ತೋರಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಹೀಗೆ ವಿಚಾರಸಹವಲ್ಲದ ಕೃತಿ ಭಾವಬಲ್ಬಜವಾಗಿ ಅಸ್ತಂಗತಿಸುತ್ತದೆ. ಇಂತಾಗದಿರಲು ಕವಿಗೆ ವ್ಯಾಪಕವಾದ ವ್ಯುತ್ಪತ್ತಿಯಿರಬೇಕು; ವಿಭಿನ್ನಸಾಧ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಗ್ರಹಿಸಿ ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಪ್ರಜ್ಞೆ-ಔದಾರ್ಯಗಳೂ ಇರಬೇಕು. ಇಂಥ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಆಲಂಕಾರಿಕರು ನೇರವಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತಾವಿಸಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಮಂಖನ ಈ ಮಾತಿಗೆ ಮಿಗಿಲಾದ ಮಹತ್ತ್ವವಿದೆ. 

ಎಷ್ಟೋ ಬಾರಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾವ್ಯಗಳಿಗೇ ತೀವ್ರವಾದ ವಿಮರ್ಶೆ ಎದುರಾಗುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ವ್ಯಥಿಸಬೇಕೆಂಬುದು ಮಂಖನ ಮತ:

ಸೂಕ್ತೌ ಶುಚಾವೇವ ಪರೇ ಕವೀನಾಂ

            ಸದ್ಯಃ ಪ್ರಮಾದಸ್ಖಲಿತಂ ಲಭಂತೇ |

ಅಧೌತವಸ್ತ್ರೇ ಚತುರಂ ಕಥಂ ವಾ

            ವಿಭಾವ್ಯತೇ ಕಜ್ಜಲಬಿಂದುಪಾತಃ || (೨.೯)

ಒಳ್ಳೆಯ ಕವಿಗಳ ನಿರ್ಮಲಕಾವ್ಯಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಜನರು ಕಾವ್ಯದೋಷಗಳನ್ನು ಒಡನೆಯೇ ಗುರುತಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕೊಳಕಾದ ಬಟ್ಟೆಗೆ ಅಂಟಿದ ಮಸಿಯನ್ನು ಯಾರು ತಾನೆ ಬೇಗ ಗುರುತಿಸಬಲ್ಲರು?

ಗುಣಾಧಿಕ್ಯವಿರುವ ಕೃತಿಯಲ್ಲಿಯೇ ದೋಷಗಳನ್ನು ನಿಚ್ಚಳವಾಗಿ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯ. ಹೀಗಾಗಿ ಅಲಂಕಾರಶಾಸ್ತ್ರದ ದೋಷಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಮಹಾಕವಿಗಳೆಲ್ಲ ಸೆರೆಯಾದರೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಕಾವ್ಯಮೀಮಾಂಸಕರನ್ನು ಹಳಿಯಬೇಕಿಲ್ಲ. ಅವರ ಉದ್ದೇಶವು ಕಾವ್ಯದೋಷಗಳ ರೂಪ-ಸ್ವರೂಪಗಳನ್ನು ನಿಷ್ಕೃಷ್ಟವಾಗಿ ನಿರೂಪಿಸುವುದಲ್ಲದೆ ಮಹಾಕವಿಗಳಲ್ಲಿ ರಂಧ್ರಾನ್ವೇಷಣ ಮಾಡುವುದಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಮನಗಂಡರೆ ಸತ್ಕವಿಗಳ ಮುನಿಸು ಇಳಿಯುವುದಲ್ಲದೆ ಸಹೃದಯರಿಗೂ ಸಂಕಟ ತಪ್ಪುವುದು.    

ಮಂಖನ ಪ್ರಕಾರ ಕಾವ್ಯಸಂವೇದನೆ ಸಹೃದಯರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ:

ವಿನಾ ನ ಸಾಹಿತ್ಯವಿದಾ ಪರತ್ರ

            ಗುಣಃ ಕಥಂಚಿತ್ ಪ್ರಥತೇ ಕವೀನಾಮ್ |

ಆಲಂಬತೇ ತತ್ಕ್ಷಣಮಂಭಸೀವ

            ವಿಸ್ತಾರಮನ್ಯತ್ರ ನ ತೈಲಬಿಂದುಃ || (೨.೧೨)

ಸುಕವಿಗಳ ಗುಣವಿಶೇಷಗಳನ್ನು ಸಹೃದಯರಲ್ಲದೆ ಮತ್ತಿತರರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗ್ರಹಿಸಿ ವಿವರಿಸಲಾರರು. ಎಣ್ಣೆಯ ಹನಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ವಿಸ್ತಾರವನ್ನು ಹೊಂದುವುದಲ್ಲದೆ ಬೇರೆಡೆಯಲ್ಲ.  

ಆನಂದವರ್ಧನನಿಂದ ಮೊದಲ್ಗೊಂಡು ಅನೇಕರು ಕಾವ್ಯದ ಸಂವೇದನೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಸಾರಗಳಲ್ಲಿ ಸಹೃದಯರ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಎತ್ತಿಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ತತ್ತ್ವವನ್ನು ಮಂಖ ಮತ್ತಷ್ಟು ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾನೆ.

ಮುಂದೆ ಚಿತ್ರಕಾವ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರಸಾದಗುಣವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಹೀಗೆ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತಾನೆ:

ಸದ್ವೃತ್ತವಿಶ್ರಾಂತಿಮತೀ ನ ಜಾತು

            ಕೃಚ್ಛ್ರೇಷು ಪಾತ್ರಂ ಪರುಷಾಕ್ಷರಾಣಾಮ್ |

ಸತ್ಪುಣ್ಯಭಾಜಃ ಸತತಾನುವೃತ್ತಾ

            ಕಸ್ಯಾಪ್ಯಹೋ ಸದ್ಗೃಹಿಣೀವ ವಾಣೀ || (೨.೧೩)

ಪುಣಾತ್ಮನಾದ ಯಾವನೋ ಒಬ್ಬನ ಸದಾಚಾರಿಣಿಯಾದ ಧರ್ಮಪತ್ನಿ ಎಂಥ ಕಷ್ಟಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಒರಟು ಮಾತನ್ನಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂತೆಯೇ ಯಾವನೋ ಒಬ್ಬ ಮಹಾಕವಿಯ ವಾಣಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಛಂದಸ್ಸುಗಳಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಂಡು ದುಷ್ಕರಕವಿತೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸುವ ಕಾಲದಲ್ಲಿಯೂ ಕರ್ಕಶತೆಯನ್ನು ಹೊಂದುವುದಿಲ್ಲ.

ಮೂಲದ “ಕೃಚ್ಛ್ರ” ಎಂಬ ಮಾತಿಗೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಕಾರನಾದ ಜೋನರಾಜನು ಚಿತ್ರಕಾವ್ಯವೆಂದು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಬಗೆಯ ಪರಿಶ್ರಮಸಾಧ್ಯವಾದ ರಚನೆಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಥಸ್ವಾರಸ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಶಬ್ದಸಂಯೋಜನವೇ ಮಿಗಿಲು. ಆದುದರಿಂದ ಆನಂದವರ್ಧನನು ಇದನ್ನು ಉಪಚಾರಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಕಾವ್ಯವೆಂದು ಹೆಸರಿಸುತ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಪರವರ್ತಿಗಳಾದ ಭೋಜ, ಮಮ್ಮಟ, ಹೇಮಚಂದ್ರ ಮುಂತಾದವರೆಲ್ಲ ಚಿತ್ರಕವಿತೆ ಅಧಮವೇ ಆದರೂ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾವ್ಯತ್ವ ಉಂಟೆಂದು ಸಾಧಿಸುತ್ತಾರೆ. ಜಗನ್ನಾಥನು ಇದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೂ ಮಿಗಿಲಾದ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತಾನೆ. ಕವಿಕರ್ಣಪೂರನು ಚಿತ್ರಕಾವ್ಯದ ವಸ್ತು ದೈವಸಂಬಂಧಿಯಾದರೆ ಕಬ್ಬಿನ ಗಿಣ್ಣನ್ನಗಿದಂತೆ ಅಲ್ಪಸ್ವಲ್ಪವಾದರೂ ರಸವೊಸರುವುದೆಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಿಸುತ್ತಾನೆ.[4] ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಪರಿಭಾವಿಸಿದಾಗ ಮಂಖನ ಮಾತೇ ನಿರ್ಣಾಯಕವೆನಿಸುತ್ತದೆ. ಶ್ರುತಿಪೇಶಲವಾದ ಪದಪದ್ಧತಿಯಿರುವಲ್ಲಿ, ಅರ್ಥಕ್ಲೇಶಕ್ಕೆ ಎಡೆಯಾಗದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಕವಿತೆಗೂ ಚೆಲುವು ಸಲ್ಲುತ್ತದೆ. ಚಿತ್ರಕವಿತೆಯನ್ನು ತನ್ನ ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಯಂ ರಚಿಸದಿದ್ದರೂ ಅದನ್ನು ಈ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಿಷ್ಪಾಕ್ಷಿಕವಾಗಿ ನಿರ್ವಚಿಸಿರುವುದು ಮಂಖನ ಪ್ರಜ್ಞೆಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ನಿದರ್ಶನ.[1] ಕಾವ್ಯಮೀಮಾಂಸಾ, ಐದನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯ, ಪು. ೧೯

[2] ಭಟ್ಟತೌತನ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಸೂಕ್ತಿಯಿಲ್ಲಿ ಸ್ಮರಣೀಯ: ಸ ತತ್ತ್ವದರ್ಶನಾದೇವ ಶಾಸ್ತ್ರೇಷು ಪಠಿತಃ ಕವಿಃ | ದರ್ಶನಾದ್ವರ್ಣನಾಚ್ಚಾಥ ರೂಢಾ ಲೋಕೇ ಕವಿಶ್ರುತಿಃ || ತಥಾ ಹಿ ದರ್ಶನೇ ಸ್ವಚ್ಛೇ ನಿತ್ಯೇಪ್ಯಾದಿಕವೇರ್ಮುನೇಃ | ನೋದಿತಾ ಕವಿತಾ ಲೋಕೇ ಯಾವಜ್ಜಾತಾ ನ ವರ್ಣನಾ || (ಕಾವ್ಯಾನುಶಾಸನದಲ್ಲಿ ಉದ್ಧೃತ, ೮.೧)

[3] ಶಬ್ದಾರ್ಥಶಾಸನಜ್ಞಾನಮಾತ್ರೇಣೈವ ನ ವೇದ್ಯತೇ | ವೇದ್ಯತೇ ಸ ತು ಕಾವ್ಯಾರ್ಥತತ್ತ್ವಜ್ಞೈರೇವ ಕೇವಲಮ್ || (ಧ್ವನ್ಯಾಲೋಕ, ೧.೭)

[4] ಚಿತ್ರಂ ನೀರಸಮೇವಾಹುರ್ಭಗವದ್ವಿಷಯಂ ಯದಿ | ತದಾ ಕಿಂಚಿಚ್ಚ ರಸವದ್ಯಥೇಕ್ಷೋಃ ಪರ್ವಚರ್ವಣಮ್ || (ಅಲಂಕಾರಕೌಸ್ತುಭ, ೭.೨೧೪)

To be continued.

 

Author(s)

About:

Dr. Ganesh is a 'shatavadhani' and one of India’s foremost Sanskrit poets and scholars. He writes and lectures extensively on various subjects pertaining to India and Indian cultural heritage. He is a master of the ancient art of avadhana and is credited with reviving the art in Kannada. He is a recipient of the Badarayana-Vyasa Puraskar from the President of India for his contribution to the Sanskrit language.

Prekshaa Publications

Karnataka’s celebrated polymath, D V Gundappa brings together in the fourth volume, some character sketches of the Dewans of Mysore preceded by an account of the political framework of the State before Independence and followed by a review of the political conditions of the State after 1940. These remarkable leaders of Mysore lived in a period that spans from the mid-nineteenth century to the...

Bharatiya Kavya-mimamseya Hinnele is a monograph on Indian Aesthetics by Mahamahopadhyaya N. Ranganatha Sharma. The book discusses the history and significance of concepts pivotal to Indian literary theory. It is equally useful to the learned and the laity.

Sahitya-samhite is a collection of literary essays in Kannada. The book discusses aestheticians such as Ananda-vardhana and Rajashekhara; Sanskrit scholars such as Mena Ramakrishna Bhat, Sridhar Bhaskar Varnekar and K S Arjunwadkar; and Kannada litterateurs such as DVG, S L Bhyrappa and S R Ramaswamy. It has a foreword by Shatavadhani Dr. R Ganesh.

The Mahābhārata is the greatest epic in the world both in magnitude and profundity. A veritable cultural compendium of Bhārata-varṣa, it is a product of the creative genius of Maharṣi Kṛṣṇa-dvaipāyana Vyāsa. The epic captures the experiential wisdom of our civilization and all subsequent literary, artistic, and philosophical creations are indebted to it. To read the Mahābhārata is to...

Shiva Rama Krishna

சிவன். ராமன். கிருஷ்ணன்.
இந்திய பாரம்பரியத்தின் முப்பெரும் கதாநாயகர்கள்.
உயர் இந்தியாவில் தலைமுறைகள் பல கடந்தும் கடவுளர்களாக போற்றப்பட்டு வழிகாட்டிகளாக விளங்குபவர்கள்.
மனித ஒற்றுமை நூற்றாண்டுகால பரிணாம வளர்ச்சியின் பரிமாணம்.
தனிநபர்களாகவும், குடும்ப உறுப்பினர்களாகவும், சமுதாய பிரஜைகளாகவும் நாம் அனைவரும் பரிமளிக்கிறோம்.
சிவன் தனிமனித அடையாளமாக அமைகிறான்....

ऋतुभिः सह कवयः सदैव सम्बद्धाः। विशिष्य संस्कृतकवयः। यथा हि ऋतवः प्रतिसंवत्सरं प्रतिनवतामावहन्ति मानवेषु तथैव ऋतुवर्णनान्यपि काव्यरसिकेषु कामपि विच्छित्तिमातन्वते। ऋतुकल्याणं हि सत्यमिदमेव हृदि कृत्वा प्रवृत्तम्। नगरजीवनस्य यान्त्रिकतां मान्त्रिकतां च ध्वनदिदं चम्पूकाव्यं गद्यपद्यमिश्रितमिति सुव्यक्तमेव। ऐदम्पूर्वतया प्रायः पुरीपरिसरप्रसृतानाम् ऋतूनां विलासोऽत्र प्रपञ्चितः। बेङ्गलूरुनामके...

The Art and Science of Avadhānam in Sanskrit is a definitive work on Sāhityāvadhānam, a form of Indian classical art based on multitasking, lateral thinking, and extempore versification. Dotted throughout with tasteful examples, it expounds in great detail on the theory and practice of this unique performing art. It is as much a handbook of performance as it is an anthology of well-turned...

This anthology is a revised edition of the author's 1978 classic. This series of essays, containing his original research in various fields, throws light on the socio-cultural landscape of Tamil Nadu spanning several centuries. These compelling episodes will appeal to scholars and laymen alike.
“When superstitious mediaevalists mislead the country about its judicial past, we have to...

The cultural history of a nation, unlike the customary mainstream history, has a larger time-frame and encompasses the timeless ethos of a society undergirding the course of events and vicissitudes. A major key to the understanding of a society’s unique character is an appreciation of the far-reaching contributions by outstanding personalities of certain periods – especially in the realms of...

Prekṣaṇīyam is an anthology of essays on Indian classical dance and theatre authored by multifaceted scholar and creative genius, Śatāvadhānī Dr. R Ganesh. As a master of śāstra, a performing artiste (of the ancient art of Avadhānam), and a cultured rasika, he brings a unique, holistic perspective to every discussion. These essays deal with the philosophy, history, aesthetics, and practice of...

Yaugandharam

इदं किञ्चिद्यामलं काव्यं द्वयोः खण्डकाव्ययोः सङ्कलनरूपम्। रामानुरागानलं हि सीतापरित्यागाल्लक्ष्मणवियोगाच्च श्रीरामेणानुभूतं हृदयसङ्क्षोभं वर्णयति । वात्सल्यगोपालकं तु कदाचिद्भानूपरागसमये घटितं यशोदाश्रीकृष्णयोर्मेलनं वर्णयति । इदम्प्रथमतया संस्कृतसाहित्ये सम्पूर्णं काव्यं...

Vanitakavitotsavah

इदं खण्डकाव्यमान्तं मालिनीछन्दसोपनिबद्धं विलसति। मेनकाविश्वामित्रयोः समागमः, तत्फलतया शकुन्तलाया जननम्, मातापितृभ्यां त्यक्तस्य शिशोः कण्वमहर्षिणा परिपालनं चेति काव्यस्यास्येतिवृत्तसङ्क्षेपः।

Vaiphalyaphalam

इदं खण्डकाव्यमान्तं मालिनीछन्दसोपनिबद्धं विलसति। मेनकाविश्वामित्रयोः समागमः, तत्फलतया शकुन्तलाया जननम्, मातापितृभ्यां त्यक्तस्य शिशोः कण्वमहर्षिणा परिपालनं चेति काव्यस्यास्येतिवृत्तसङ्क्षेपः।

Nipunapraghunakam

इयं रचना दशसु रूपकेष्वन्यतमस्य भाणस्य निदर्शनतामुपैति। एकाङ्करूपकेऽस्मिन् शेखरकनामा चित्रोद्यमलेखकः केनापि हेतुना वियोगम् अनुभवतोश्चित्रलेखामिलिन्दकयोः समागमं सिसाधयिषुः कथामाकाशभाषणरूपेण निर्वहति।

Bharavatarastavah

अस्मिन् स्तोत्रकाव्ये भगवन्तं शिवं कविरभिष्टौति। वसन्ततिलकयोपनिबद्धस्य काव्यस्यास्य कविकृतम् उल्लाघनाभिधं व्याख्यानं च वर्तते।

Karnataka’s celebrated polymath, D V Gundappa brings together in the third volume, some character sketches of great literary savants responsible for Kannada renaissance during the first half of the twentieth century. These remarkable...

Karnataka’s celebrated polymath, D V Gundappa brings together in the second volume, episodes from the lives of remarkable exponents of classical music and dance, traditional storytellers, thespians, and connoisseurs; as well as his...

Karnataka’s celebrated polymath, D V Gundappa brings together in the first volume, episodes from the lives of great writers, poets, literary aficionados, exemplars of public life, literary scholars, noble-hearted common folk, advocates...

Evolution of Mahabharata and Other Writings on the Epic is the English translation of S R Ramaswamy's 1972 Kannada classic 'Mahabharatada Belavanige' along with seven of his essays on the great epic. It tells the riveting...

Shiva-Rama-Krishna is an English adaptation of Śatāvadhāni Dr. R Ganesh's popular lecture series on the three great...

Bharatilochana

ಮಹಾಮಾಹೇಶ್ವರ ಅಭಿನವಗುಪ್ತ ಜಗತ್ತಿನ ವಿದ್ಯಾವಲಯದಲ್ಲಿ ಮರೆಯಲಾಗದ ಹೆಸರು. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಶೈವದರ್ಶನ ಮತ್ತು ಸೌಂದರ್ಯಮೀಮಾಂಸೆಗಳ ಪರಮಾಚಾರ್ಯನಾಗಿ  ಸಾವಿರ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇವನು ಜ್ಞಾನಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ಪ್ರಭಾವಿಸುತ್ತಲೇ ಇದ್ದಾನೆ. ಭರತಮುನಿಯ ನಾಟ್ಯಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಇವನೊಬ್ಬನೇ ನಮಗಿರುವ ಆಲಂಬನ. ಇದೇ ರೀತಿ ರಸಧ್ವನಿಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು...

Vagarthavismayasvadah

“वागर्थविस्मयास्वादः” प्रमुखतया साहित्यशास्त्रतत्त्वानि विमृशति । अत्र सौन्दर्यर्यशास्त्रीयमूलतत्त्वानि यथा रस-ध्वनि-वक्रता-औचित्यादीनि सुनिपुणं परामृष्टानि प्रतिनवे चिकित्सकप्रज्ञाप्रकाशे। तदन्तर एव संस्कृतवाङ्मयस्य सामर्थ्यसमाविष्कारोऽपि विहितः। क्वचिदिव च्छन्दोमीमांसा च...

The Best of Hiriyanna

The Best of Hiriyanna is a collection of forty-eight essays by Prof. M. Hiriyanna that sheds new light on Sanskrit Literature, Indian...

Stories Behind Verses

Stories Behind Verses is a remarkable collection of over a hundred anecdotes, each of which captures a story behind the composition of a Sanskrit verse. Collected over several years from...