ವಿದ್ಯಾಭವನದ ಅನುಭವಗಳು - 10

This article is part 10 of 11 in the series ವಿದ್ಯಾಭವನದ ಅನುಭವಗಳು

ರಂಗನಾಥ್ ಅವರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ನಿರ್ದೇಶನದ ಹೊಣೆ ಹೊತ್ತಂತೆಯೇ ಕೆಲವು ಕಾಲ ಗಾಂಧಿ ಕೇಂದ್ರದ ಬಾಧ್ಯತೆಯನ್ನೂ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಆಗ ಅಲ್ಲಿಯ ಸಂಶೋಧನೆಗಳ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಸಂಸ್ಕೃತವಿದ್ವಾಂಸರಾದ ಕೆ. ಟಿ. ಪಾಂಡುರಂಗಿ ಅವರು ಬರುತ್ತಿದ್ದರು. ಇವರ ಪರಿಚಯ ನನಗೆ ತುಂಬ ಹಿಂದಿನದು. ನನ್ನ ವಿದ್ಯಾಗುರುಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಪಾಠ ಹೇಳಿದ ಕಾರಣ ಇವರು ನನ್ನ ಪರಮಗುರು. ಕೆ. ಟಿ. ಪಿ. ಅವರ ಸಮಾಧಾನಗುಣ, ನವುರಾದ ವಿನೋದಪ್ರಜ್ಞೆ ಮತ್ತು ವಿಶಾಲವಾದ ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞಾನ ಯಾರನ್ನೂ ಮೆಚ್ಚಿಸುವಂಥವು. ಅವರು ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಯಿಲ್ಲದೆ ಯಾವ ಸಂಗತಿಯನ್ನೂ ತಿಳಿಯಾಗಿ ನಿರೂಪಿಸಬಲ್ಲವರಾಗಿದ್ದರು. ಅವರು ನನ್ನ ಮೆಚ್ಚಿನ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಷೇತ್ರಗಳಾದ ಸಾಹಿತ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ಶಾಂಕರವೇದಾಂತಗಳನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಲ್ಲವರಾಗಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲಿಯ ಹಲಕೆಲವು ಸ್ವಾರಸ್ಯಗಳನ್ನು ಆಗೀಗ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಆನಂದವರ್ಧನರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಪಾಂಡುರಂಗಿ ಅವರಿಗೆ ಮಿಗಿಲಾದ ಅಭಿಮಾನವಿತ್ತು.

ಕೆ. ಟಿ. ಪಿ. ಅವರು ತಮ್ಮ ವಾರ್ಧಕ ಮತ್ತು ಅನ್ಯಕಾರ್ಯಭಾರಗಳ ಕಾರಣ ಗಾಂಧಿ ಕೇಂದ್ರದ ಬಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಒಪ್ಪಲಿಲ್ಲ. ಆಗ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿಯೇ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಕಲ್ಪಗಳನ್ನು ರಾಜಾರಾಮಣ್ಣ ಅವರು ಸೂಚಿಸಿದರು. ಅಂಥದ್ದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೇಶದ ವಿವಿಧ ಭಾಷೆಗಳ ಪ್ರಾಚೀನಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರಿರುವ ಮೌಲ್ಯಮಯ ಸೂಕ್ತಿಗಳ ಸಂಗ್ರಹ ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅನುವಾದ. ಈ ಸರಣಿಯಲ್ಲೊಮ್ಮೆ ಶ್ರೀಮದ್ರಾಮಾಯಣದ ಸೂಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಆಯ್ದು ಅನುವಾದ ಮಾಡಬೇಕಾಯಿತು. ನಾನೂ ಘನಪಾಠಿಗಳೂ ಸೂಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಆಯ್ದೆವು. ಇವನ್ನು ರಂಗನಾಥ್ ಅವರ ಮುಂದಿರಿಸಿದಾಗ ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಸರದ ಅಚ್ಚರಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು:

“ಅಲ್ಲ ರೀ, ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕುಸಾವಿರ ಶ್ಲೋಕಗಳಷ್ಟು ವಿಸ್ತಾರವಾದ ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೇ ಸೂಕ್ತಿಗಳು ಇವೆಯಲ್ಲಾ? ನೀವು ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡಿ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ? ಏನೇ ಆಗಲಿ, ಒಮ್ಮೆ ರಂಗನಾಥಶರ್ಮರನ್ನು ಕಂಡು ಅವರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸಂಗ್ರಹ ತೋರಿಸಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಕೇಳಿ.”

ಇದು ನಮಗೆ ಅಸಮ್ಮತವಾದ ಸೂಚನೆಯೇನೂ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ರಂಗನಾಥಶರ್ಮರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ-ವಿದ್ವತ್ತೆಗಳೂ ರಾಮಾಯಣದ ಮೇಲಣ ಪ್ರಭುತ್ವವೂ ಲೋಕವಿಶ್ರುತ. ಅಲ್ಲದೆ ಅವರನ್ನು ಕಾಣುವುದು ನಮಗೆ ಸಂತಸದ ಸಂಗತಿ. ಆದರೆ ಇರುವ ಸಮಸ್ಯೆಯೆಲ್ಲ ರಾಮಾಯಣದಂಥ ಅಪ್ಪಟ ಕಾವ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಬಲ್ಲ ಸೂಕ್ತಿಗಳ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕಡಮೆಯೆಂಬ ನಮ್ಮ ಅನುಭವವನ್ನು ರಂಗನಾಥ್ ಅವರಿಗೆ ಮನದಟ್ಟಾಗಿಸುವುದೇ! ನಾವಿಬ್ಬರೂ ಶರ್ಮರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಸದ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಂಡೆವು. ಆ ಮುನ್ನವೇ ರಂಗನಾಥ್ ಅವರು ಶರ್ಮರಿಗೆ ದೂರವಾಣಿಯ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸಿದ್ದ ಕಾರಣ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಕೊಡುವುದು ಅನವಶ್ಯವಾಗಿತ್ತು. ಅವರು ನಮ್ಮ ಸಂಗ್ರಹವನ್ನು ಆದ್ಯಂತ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ನಮ್ಮ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನೇ ಪುನರುಚ್ಚರಿಸಿದರು: “ರಾಮಾಯಣವು ರಸಧ್ವನಿಪ್ರಧಾನವಾದ ಕಾವ್ಯ. ಇಲ್ಲಿಯ ಮೌಲ್ಯಗಳೆಲ್ಲ ಆಯಾ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪಾತ್ರಗಳ ವರ್ತನೆಗಳಿಂದಲೇ ವ್ಯಂಜಿತವಾಗುತ್ತವಲ್ಲದೆ ವಾಚ್ಯವಾದ ಉಪದೇಶವಾಗಿ ಯಾವ ಸಂದೇಶವೂ ಬಂದು ರಸಹಾನಿ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವತಂತ್ರವಾದ ಸೂಕ್ತಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ.” ಅವರ ಈ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ರಂಗನಾಥ್ ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದೆವು. ಪುಣ್ಯಕ್ಕೆ ಅವರೂ ಒಪ್ಪಿ ತೃಪ್ತರಾದರು.

ಭವನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ವೈವಿಧ್ಯಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವಿರುತ್ತಿತ್ತು. ಅವು ಬೋಧ-ಮೋದಗಳ ಉತ್ಕರ್ಷಕ್ಕೂ ನೆರವಾಗುತ್ತಿದ್ದವು. ಇಂಥ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಮ್ಮುತ್ತಿದ್ದ ಹಾಸ್ಯಕ್ಕೆ ಕೊನೆ-ಮೊದಲಿಲ್ಲ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೆರಡು ಸಂದರ್ಭಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೆನೆಯಬಹುದು.

ನನ್ನ ವಿದ್ಯಾಗುರುಗಳಾದ ಎಸ್. ರಾಮಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ರಂಗನಾಥ್ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಕಾಲದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ. ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಾಪನ ಮಾಡುತ್ತ ಜಗತ್ತನ್ನೆಲ್ಲ ಸುತ್ತಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಭವನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆಂದು ರಂಗನಾಥ್ ದೂರವಾಣಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವರು ಕೈಗೆ ಸಿಕ್ಕುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ; ಸೆಮಿನಾರು-ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸುಗಳ ಕೋಲಾಹಲದಲ್ಲಿ ಕಳೆದುಹೋಗಿರುತ್ತಿದ್ದರು. ಹೀಗಾಗಿಯೇ ಅಪ್ಪಿ-ತಪ್ಪಿ ದೂರವಾಣಿಗೆ ದಕ್ಕಿದಾಗ “ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿರಿ?, ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೀರಿ?” ಎಂದೇ ರಂಗನಾಥ್ ಅವರಲ್ಲಿ ಕುಶಲಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಇಂಥ ರಾಮಸ್ವಾಮಿ ಅದೊಮ್ಮೆ ಕಾಮನ್‌ವೆಲ್ತ್ ದೇಶಗಳ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಬೇಕಿತ್ತು. ದುರ್ದೈವದಿಂದ ಅವರು ಕೆಲದಿನಗಳ ಮುನ್ನ ಬಲಗೈಗೆ ಪೆಟ್ಟು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಇದು ತಿರುಪತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಯಾವುದೋ ಗೋಷ್ಠಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬರುವಾಗ ರೈಲು ಹಿಡಿಯುವ ಭರದಲ್ಲಿ ಜಾರಿ ಬಿದ್ದುದರ ವಿಪರಿಣಾಮ.

ಅಂದಿನ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರುತ್ತ ರಂಗನಾಥ್ ಅವರು ಬ್ಯಾಂಡೇಜು ಧರಿಸಿದ ರಾಮಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ತೋಳಿನತ್ತ ಬೆರಳು ತೋರಿ, “I extend a warm welcome to you. I am happy that you are very well armed for this verbal combat!” ನನ್ನ ಗುರುಗಳು ಈ ವಿನೋದವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿಯೇ ಸ್ವೀಕರಿಸಬಲ್ಲವರಾಗಿದ್ದ ಕಾರಣ ಅಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮತ್ತಷ್ಟು ರಂಗೇರಿತು. ವಿಧಿವೈಕಟ್ಯವೆಂದರೆ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ರಾಮಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ಧರ್ಮಪತ್ನಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಕಲಾವತಿ ಅವರು ತುಂಬ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿ ತೀರಿಕೊಂಡರು. ಇದು ನಿಜಕ್ಕೂ ನನ್ನ ಗುರುಗಳ ಪಾಲಿಗೆ ತಮ್ಮ ಬಲಗೈಯೇ ಬಿದ್ದುಹೋದಂಥ ಆಘಾತ – Coming events cast their shadows before. ಕಲಾವತಿ ಅವರು ನನ್ನ ಗುರುಗಳ ಪಾಲಿಗೆ ಸರ್ವಾರ್ಥದಲ್ಲಿಯೂ “ಗೃಹಿಣೀ ಸಚಿವಃ ಸಖೀ ಮಿಥಃ ಪ್ರಿಯಶಿಷ್ಯಾ ಲಲಿತೇ ಕಲಾವಿಧೌ” ಆಗಿದ್ದರು.

ಜಿ. ವೆಂಕಟಾಚಲಂ ಎಂಬ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕಲಾವಿಮರ್ಶಕರ ಬಗೆಗೆ ಸಂಸ್ಮರಣಭಾಷಣ ಏರ್ಪಾಟಾಗಿತ್ತು. ಅಂದಿನ ಭಾಷಣಕಾರರು ಸ್ವನಾಮಧನ್ಯರಾದ ವಿದ್ಯಾಲಂಕಾರ ಎಸ್. ಕೆ. ರಾಮಚಂದ್ರರಾಯರು. ರಾಯರಿಗೆ ವೆಂಕಟಾಚಲಂ ಅವರಲ್ಲಿ ಅಂಥ ಒಳ್ಳೆಯ ಅಭಿಪ್ರಾಯವಿರಲಿಲ್ಲ. ರಂಗನಾಥ್ ಅವರ ಮಾತಿಗೆ ಇಲ್ಲವೆನ್ನಲಾಗದೆ ಬಂದಿದ್ದರು. ಭಾಷಣವೇನೋ ತೃಪ್ತಿಕರವಾಗಿ ಮುಗಿಯಿತು. ಆದರೆ ರಾಯರ ಎಂದಿನ ‘ಟಚ್’ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅವರನ್ನು ಮನೆಯವರೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡಲು ಭವನದ ವಾಹನ ಸಜ್ಜಾಗಿತ್ತು. ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಬೀಳ್ಕೊಡಲು ನಾನು ಮತ್ತು ರಾಜಗೋಪಾಲ್ ಸಿದ್ಧರಿದ್ದೆವು. ಅಂದು ರಂಗನಾಥ್ ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು; ರಾಯರು ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲದ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ತಮ್ಮನ್ನು ತೊಡಗಿಸಿದ ಕಾರಣ ತಿವಿಯುವರೆಂದು! ಹೀಗಾಗಿ ಎಸ್. ಕೆ. ಎಮ್. ಮಾತ್ರ ಬಂದಿದ್ದರು. ಅವರ ಮನೆಯೂ ರಾಯರ ಮನೆಯ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿಯೇ ಇದ್ದ ಕಾರಣ ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಹೊರಟೆವು. ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ರಾಯರನ್ನು ಅಂದಿನ ಭಾಷಣದ ಬಗೆಗೆ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದೆ: “ಸರ್, ಯಾಕೋ ನಿಮ್ಮ ಮಾಂತ್ರಿಕಸ್ಪರ್ಶ ಇಂದು ಕಾಣಲಿಲ್ಲ...”

ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೇ ಕಾದಿದ್ದವರಂತೆ ವೆಂಕಟಾಚಲಂ ಅವರನ್ನು ಕುರಿತು ಮತ್ತೊಂದು ಭಾಷಣವನ್ನೇ ಮಾಡತೊಡಗಿದರು. ಇದು ನಿಜಕ್ಕೂ ರಾಮಚಂದ್ರೀಯವಾಗಿತ್ತು! ರಾಯರ ಮನೆ ತಲಪುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಮುಕ್ಕಾಲು ಗಂಟೆಯಾಗಿತ್ತು. ಒಳ್ಳೆಯ ವಿಚಾರವನ್ನು ಕೇಳಿದ ಹರ್ಷದಿಂದ ಅವರನ್ನು ಬೀಳ್ಗೊಟ್ಟು ಎಸ್. ಕೆ. ಎಮ್. ಅವರ ಮನೆಯತ್ತ ಸಾಗಿದೆವು. ಈಗ ಎಸ್. ಕೆ. ಎಮ್. ರಾಯರ ಮಾತುಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ವಿಡಂಬಿಸತೊಡಗಿದರು. ಅವರನ್ನು ಕುರಿತು ಕೆಲವು ಚಿಟ್ಟೆಕತೆಗಳನ್ನೂ ಹೇಳತೊಡಗಿದರು. ಅವರ ಮನೆ ಸಮೀಪಿಸಿದಾಗ ವಾಹನದಿಂದ ಇಳಿದವರೇ ನಮಗೆ ವಿದಾಯ ಹೇಳುತ್ತ ವಿನೋದದ ಕಿಡಿ ಹಾರಿಸಿದರು: “ಇನ್ನು ನೀವಿಬ್ಬರೂ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗಾಸಿಪ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿ. ಒಳ್ಳೇದಾಗಲಿ!”      

ಯಾರೇ ಇಬ್ಬರು ಸೇರಿದಾಗ ಮತ್ತೊಬ್ಬರನ್ನು ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿಕ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆಂಬ ಲೋಕಸತ್ಯವನ್ನು ಈ ಪ್ರಕರಣ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಧ್ವನಿಸುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಎಸ್. ಕೆ. ಎಮ್. ಬಲ್ಲವರಾಗಿದ್ದರು. ಅಂತೆಯೇ ರಾಯರು ತಾವು ಅಷ್ಟಾಗಿ ಒಪ್ಪದ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿಯೂ ತಮ್ಮ ತತ್ತ್ವಕ್ಕೆ ಭಂಗ ಬರದಂತೆ ಮಾತನಾಡಿ ಅನಂತರ ತಮ್ಮದಾದ ನಿಲವನ್ನು ನಿಃಸಂಕೋಚವಾಗಿ ತಿಳಿಸಬಲ್ಲವರಾಗಿದ್ದರೆಂಬ ತಥ್ಯವನ್ನೂ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಒಂದು ಪ್ರಕರಣ ಯಾರ ಬಗೆಗಿನ ವಿಮರ್ಶೆಯೂ ಅಲ್ಲ; ಬದುಕಿಗೊಂದು ಪಾಠ.

To be continued.

 

Author(s)

About:

Dr. Ganesh is a 'shatavadhani' and one of India’s foremost Sanskrit poets and scholars. He writes and lectures extensively on various subjects pertaining to India and Indian cultural heritage. He is a master of the ancient art of avadhana and is credited with reviving the art in Kannada. He is a recipient of the Badarayana-Vyasa Puraskar from the President of India for his contribution to the Sanskrit language.

Prekshaa Publications

Karnataka’s celebrated polymath, D V Gundappa brings together in the fifth volume, episodes from the lives of traditional savants responsible for upholding the Vedic culture. These memorable characters lived a life of opulence amidst poverty— theirs  was the wealth of the soul, far beyond money and gold. These vidvāns hailed from different corners of the erstwhile Mysore Kingdom and lived in...

Padma Bhushan Dr. Padma Subrahmanyam represents the quintessence of Sage Bharata’s art and Bhārata, the country that gave birth to the peerless seer of the Nāṭya-veda. Padma’s erudition in various streams of Indic knowledge, mastery over many classical arts, deep understanding of the nuances of Indian culture, creative genius, and sublime vision bolstered by the vedāntic and nationalistic...

Bhārata has been a land of plenty in many ways. We have had a timeless tradition of the twofold principle of Brāhma (spirit of wisdom) and Kṣāttra (spirit of valour) nourishing and protecting this sacred land. The Hindu civilisation, rooted in Sanātana-dharma, has constantly been enriched by brāhma and safeguarded by kṣāttra.
The renowned Sanskrit poet and scholar, Śatāvadhānī Dr. R...

ಛಂದೋವಿವೇಕವು ವರ್ಣವೃತ್ತ, ಮಾತ್ರಾಜಾತಿ ಮತ್ತು ಕರ್ಷಣಜಾತಿ ಎಂದು ವಿಭಕ್ತವಾದ ಎಲ್ಲ ಬಗೆಯ ಛಂದಸ್ಸುಗಳನ್ನೂ ವಿವೇಚಿಸುವ ಪ್ರಬಂಧಗಳ ಸಂಕಲನ. ಲೇಖಕರ ದೀರ್ಘಕಾಲಿಕ ಆಲೋಚನೆಯ ಸಾರವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಈ ಹೊತ್ತಗೆ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಛಂದಸ್ಸಿನ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಲಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ತೌಲನಿಕ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮತ್ತು ಅಂತಃಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಯನಗಳ ತೆಕ್ಕೆಗೆ ಬರುವ ಬರೆಹಗಳೂ ಇಲ್ಲಿವೆ. ಶಾಸ್ತ್ರಕಾರನಿಗಲ್ಲದೆ ಸಿದ್ಧಹಸ್ತನಾದ ಕವಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸ್ಫುರಿಸಬಲ್ಲ ಎಷ್ಟೋ ಹೊಳಹುಗಳು ಕೃತಿಯ ಮೌಲಿಕತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿವೆ. ಈ...

Karnataka’s celebrated polymath, D V Gundappa brings together in the fourth volume, some character sketches of the Dewans of Mysore preceded by an account of the political framework of the State before Independence and followed by a review of the political conditions of the State after 1940. These remarkable leaders of Mysore lived in a period that spans from the mid-nineteenth century to the...

Bharatiya Kavya-mimamseya Hinnele is a monograph on Indian Aesthetics by Mahamahopadhyaya N. Ranganatha Sharma. The book discusses the history and significance of concepts pivotal to Indian literary theory. It is equally useful to the learned and the laity.

Sahitya-samhite is a collection of literary essays in Kannada. The book discusses aestheticians such as Ananda-vardhana and Rajashekhara; Sanskrit scholars such as Mena Ramakrishna Bhat, Sridhar Bhaskar Varnekar and K S Arjunwadkar; and Kannada litterateurs such as DVG, S L Bhyrappa and S R Ramaswamy. It has a foreword by Shatavadhani Dr. R Ganesh.

The Mahābhārata is the greatest epic in the world both in magnitude and profundity. A veritable cultural compendium of Bhārata-varṣa, it is a product of the creative genius of Maharṣi Kṛṣṇa-dvaipāyana Vyāsa. The epic captures the experiential wisdom of our civilization and all subsequent literary, artistic, and philosophical creations are indebted to it. To read the Mahābhārata is to...

Shiva Rama Krishna

சிவன். ராமன். கிருஷ்ணன்.
இந்திய பாரம்பரியத்தின் முப்பெரும் கதாநாயகர்கள்.
உயர் இந்தியாவில் தலைமுறைகள் பல கடந்தும் கடவுளர்களாக போற்றப்பட்டு வழிகாட்டிகளாக விளங்குபவர்கள்.
மனித ஒற்றுமை நூற்றாண்டுகால பரிணாம வளர்ச்சியின் பரிமாணம்.
தனிநபர்களாகவும், குடும்ப உறுப்பினர்களாகவும், சமுதாய பிரஜைகளாகவும் நாம் அனைவரும் பரிமளிக்கிறோம்.
சிவன் தனிமனித அடையாளமாக அமைகிறான்....

ऋतुभिः सह कवयः सदैव सम्बद्धाः। विशिष्य संस्कृतकवयः। यथा हि ऋतवः प्रतिसंवत्सरं प्रतिनवतामावहन्ति मानवेषु तथैव ऋतुवर्णनान्यपि काव्यरसिकेषु कामपि विच्छित्तिमातन्वते। ऋतुकल्याणं हि सत्यमिदमेव हृदि कृत्वा प्रवृत्तम्। नगरजीवनस्य यान्त्रिकतां मान्त्रिकतां च ध्वनदिदं चम्पूकाव्यं गद्यपद्यमिश्रितमिति सुव्यक्तमेव। ऐदम्पूर्वतया प्रायः पुरीपरिसरप्रसृतानाम् ऋतूनां विलासोऽत्र प्रपञ्चितः। बेङ्गलूरुनामके...

The Art and Science of Avadhānam in Sanskrit is a definitive work on Sāhityāvadhānam, a form of Indian classical art based on multitasking, lateral thinking, and extempore versification. Dotted throughout with tasteful examples, it expounds in great detail on the theory and practice of this unique performing art. It is as much a handbook of performance as it is an anthology of well-turned...

This anthology is a revised edition of the author's 1978 classic. This series of essays, containing his original research in various fields, throws light on the socio-cultural landscape of Tamil Nadu spanning several centuries. These compelling episodes will appeal to scholars and laymen alike.
“When superstitious mediaevalists mislead the country about its judicial past, we have to...

The cultural history of a nation, unlike the customary mainstream history, has a larger time-frame and encompasses the timeless ethos of a society undergirding the course of events and vicissitudes. A major key to the understanding of a society’s unique character is an appreciation of the far-reaching contributions by outstanding personalities of certain periods – especially in the realms of...

Prekṣaṇīyam is an anthology of essays on Indian classical dance and theatre authored by multifaceted scholar and creative genius, Śatāvadhānī Dr. R Ganesh. As a master of śāstra, a performing artiste (of the ancient art of Avadhānam), and a cultured rasika, he brings a unique, holistic perspective to every discussion. These essays deal with the philosophy, history, aesthetics, and practice of...

Yaugandharam

इदं किञ्चिद्यामलं काव्यं द्वयोः खण्डकाव्ययोः सङ्कलनरूपम्। रामानुरागानलं हि सीतापरित्यागाल्लक्ष्मणवियोगाच्च श्रीरामेणानुभूतं हृदयसङ्क्षोभं वर्णयति । वात्सल्यगोपालकं तु कदाचिद्भानूपरागसमये घटितं यशोदाश्रीकृष्णयोर्मेलनं वर्णयति । इदम्प्रथमतया संस्कृतसाहित्ये सम्पूर्णं काव्यं...

Vanitakavitotsavah

इदं खण्डकाव्यमान्तं मालिनीछन्दसोपनिबद्धं विलसति। मेनकाविश्वामित्रयोः समागमः, तत्फलतया शकुन्तलाया जननम्, मातापितृभ्यां त्यक्तस्य शिशोः कण्वमहर्षिणा परिपालनं चेति काव्यस्यास्येतिवृत्तसङ्क्षेपः।

Vaiphalyaphalam

इदं खण्डकाव्यमान्तं मालिनीछन्दसोपनिबद्धं विलसति। मेनकाविश्वामित्रयोः समागमः, तत्फलतया शकुन्तलाया जननम्, मातापितृभ्यां त्यक्तस्य शिशोः कण्वमहर्षिणा परिपालनं चेति काव्यस्यास्येतिवृत्तसङ्क्षेपः।

Nipunapraghunakam

इयं रचना दशसु रूपकेष्वन्यतमस्य भाणस्य निदर्शनतामुपैति। एकाङ्करूपकेऽस्मिन् शेखरकनामा चित्रोद्यमलेखकः केनापि हेतुना वियोगम् अनुभवतोश्चित्रलेखामिलिन्दकयोः समागमं सिसाधयिषुः कथामाकाशभाषणरूपेण निर्वहति।

Bharavatarastavah

अस्मिन् स्तोत्रकाव्ये भगवन्तं शिवं कविरभिष्टौति। वसन्ततिलकयोपनिबद्धस्य काव्यस्यास्य कविकृतम् उल्लाघनाभिधं व्याख्यानं च वर्तते।

Karnataka’s celebrated polymath, D V Gundappa brings together in the third volume, some character sketches of great literary savants responsible for Kannada renaissance during the first half of the twentieth century. These remarkable...

Karnataka’s celebrated polymath, D V Gundappa brings together in the second volume, episodes from the lives of remarkable exponents of classical music and dance, traditional storytellers, thespians, and connoisseurs; as well as his...

Karnataka’s celebrated polymath, D V Gundappa brings together in the first volume, episodes from the lives of great writers, poets, literary aficionados, exemplars of public life, literary scholars, noble-hearted common folk, advocates...

Evolution of Mahabharata and Other Writings on the Epic is the English translation of S R Ramaswamy's 1972 Kannada classic 'Mahabharatada Belavanige' along with seven of his essays on the great epic. It tells the riveting...

Shiva-Rama-Krishna is an English adaptation of Śatāvadhāni Dr. R Ganesh's popular lecture series on the three great...

Bharatilochana

ಮಹಾಮಾಹೇಶ್ವರ ಅಭಿನವಗುಪ್ತ ಜಗತ್ತಿನ ವಿದ್ಯಾವಲಯದಲ್ಲಿ ಮರೆಯಲಾಗದ ಹೆಸರು. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಶೈವದರ್ಶನ ಮತ್ತು ಸೌಂದರ್ಯಮೀಮಾಂಸೆಗಳ ಪರಮಾಚಾರ್ಯನಾಗಿ  ಸಾವಿರ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇವನು ಜ್ಞಾನಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ಪ್ರಭಾವಿಸುತ್ತಲೇ ಇದ್ದಾನೆ. ಭರತಮುನಿಯ ನಾಟ್ಯಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಇವನೊಬ್ಬನೇ ನಮಗಿರುವ ಆಲಂಬನ. ಇದೇ ರೀತಿ ರಸಧ್ವನಿಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು...

Vagarthavismayasvadah

“वागर्थविस्मयास्वादः” प्रमुखतया साहित्यशास्त्रतत्त्वानि विमृशति । अत्र सौन्दर्यर्यशास्त्रीयमूलतत्त्वानि यथा रस-ध्वनि-वक्रता-औचित्यादीनि सुनिपुणं परामृष्टानि प्रतिनवे चिकित्सकप्रज्ञाप्रकाशे। तदन्तर एव संस्कृतवाङ्मयस्य सामर्थ्यसमाविष्कारोऽपि विहितः। क्वचिदिव च्छन्दोमीमांसा च...

The Best of Hiriyanna

The Best of Hiriyanna is a collection of forty-eight essays by Prof. M. Hiriyanna that sheds new light on Sanskrit Literature, Indian...

Stories Behind Verses

Stories Behind Verses is a remarkable collection of over a hundred anecdotes, each of which captures a story behind the composition of a Sanskrit verse. Collected over several years from...