ಸ್ಥಿರತೆಯ ಸಮುನ್ನತಿ - ಭೈರಪ್ಪನವರ ಕಾದಂಬರಿಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಟ್ಟ-ಗುಡ್ಡ-ಪರ್ವತಗಳು - 1

ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಬೆಟ್ಟವನ್ನು ಸೂಚಿಸುವ ಹಲವು ಪದಗಳಿವೆ. ಮಹೀಧ್ರ, ಶಿಖರಿ, ಅಹಾರ್ಯ, ಪರ್ವತ, ಗೋತ್ರ, ಅಚಲ, ಶಿಲೋಚ್ಚಯ ಎಂಬುವನ್ನು ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿದರೆ ಭೂಮಿಯನ್ನು ತಳೆದಿರುವುದು, ಉನ್ನತವಾದ ತುದಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದು, ಒಯ್ಯಲಾಗದ್ದು / ಅಪಹರಿಸಲಾಗದ್ದು, ಪೂರ್ಣವಾದುದು, ಭೂಮಿಯನ್ನು ಕಾಪಾಡುವುದು, ಸ್ಥಿರವಾದುದು, ಬಂಡೆಗಳ ಒಟ್ಟುಗೂಡು ಎಂಬ ಅರ್ಥಗಳು ಹೊರಡುತ್ತವೆ. ಬೆಟ್ಟವೆಂದೊಡನೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬರುವುವಾದರೂ ಗಟ್ಟಿತನ ಮತ್ತು ಔನ್ನತ್ಯಗಳೇ ತಾನೆ? ಈ ಎಲ್ಲ ಅರ್ಥಗಳೂ ಎಸ್. ಎಲ್. ಭೈರಪ್ಪನವರಲ್ಲಿ ಸಂಗತವಾಗುತ್ತವೆ. ಅವರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವೇ ಹಾಗೆ.

ಭೈರಪ್ಪನವರು ಭೂಮೋಪಾಸಕರು; ದೊಡ್ಡದಕ್ಕೆ ಮನಸೋತವರು. ಟೊಳ್ಳು-ಪೊಳ್ಳುಗಳ ಬಗೆಗೆ ಅವರಿಗೆ ತೀರದ ಉಪೇಕ್ಷೆ. ಇಂಥವರಿಗೆ ಪರ್ವತಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯಿರುವುದು ಸಹಜವೇ. ಅವರು ಪ್ರಾಯಶಃ ಜಗತ್ತಿನ ಪ್ರಮುಖ ಪರ್ವತಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಸ್ವಯಂ ಏರಿ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಓಡಾಡಿ ಆನಂದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರೇ ‘ಭಿತ್ತಿ’ಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಊರಿನ ಬಳಿಯಿದ್ದ ರಂಗನ ಗುಡ್ಡದ ಬಗೆಗಿನ ಆಕರ್ಷಣೆ ಮುಂದೆ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ, ರಾಷ್ಟ್ರದ, ವಿದೇಶಗಳ ಪರ್ವತಗಳತ್ತ ಅವರನ್ನು ಸೆಳೆಯಿತು. ತಮ್ಮ ಕಲ್ಪನೆಯ ಬೆಟ್ಟ ಯಾವ ತೆರನಾದುದು, ಬೆಟ್ಟಗಳು ಹೇಗೆ ತಮ್ಮ ಪ್ರವಾಸಗಳ ಅನಿವಾರ್ಯ ಅಂಗಗಳು ಎಂಬುದನ್ನು ಹೀಗೆ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ:

“ನನ್ನ ಕಲ್ಪನೆಯ ಗುಡ್ಡ ಬೆಟ್ಟಗಳೆಂದರೆ ಮೈಮೇಲೆ ಅರಣ್ಯವಿರಬೇಕು, ನಿರ್ಜನವಾಗಿರಬೇಕು, ಶಿಖರಗಳು ದೇವತೆಗಳು ಬಂದು ಹೋಗುವಂಥ ನಿಗೂಢವಲಯವಾಗಿರಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗುಡಿಯೋ ದೇವಸ್ಥಾನವೋ ಇದ್ದರೆ ಅಡ್ಡಿ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಊರು, ಜನವಸತಿಗಳು ಇರಬಾರದು ... ಒಂದು ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಅತ್ಯಂತ ಎತ್ತರವಾದ ಗುಡ್ಡವನ್ನೋ ಬೆಟ್ಟವನ್ನೋ ಪರ್ವತವನ್ನೋ ಹತ್ತಿ ಶಿಖರ ಮುಟ್ಟಿ ಆಕಾಶದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಲೂ ನೋಡದಿದ್ದರೆ ಆ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ನೋಡಿದ ಭಾವನೆಯು ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾವ ಬೆಟ್ಟವನ್ನು ನೋಡಿದರೂ ಅದನ್ನು ಹತ್ತುವ ಆಶೆಯನ್ನು ಹತ್ತಿಕ್ಕುವುದು ನನಗೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.”[1] (ಭಿತ್ತಿ, ಪು. ೫೬೪)

ಅವರು ಬೆಟ್ಟಗಳನ್ನು ಹತ್ತುವುದು ಯಾವುದೇ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಲಿ, ಮುರಿಯುವುದಕ್ಕಾಗಲಿ ಅಲ್ಲ; ಎತ್ತರವನ್ನು ಕಾಣಲು. ತಮ್ಮ ಸಮಕಾಲೀನ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕ್ಷುದ್ರತೆಯೇ ಕುಣಿದು ಕುಪ್ಪಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ ದೊಡ್ಡದನ್ನು ಕಾಣಲು ಭೈರಪ್ಪನವರು ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನೇ ಆಶ್ರಯಿಸಬೇಕಾಯಿತು ಎಂದು ತೋರುತ್ತದೆ. ಅವರ ಈ ನಿಟ್ಟಿನ ಅನುಭವವೇ ಅವರ ಕಾದಂಬರಿಗಳ ಎತ್ತರ-ಬಿತ್ತರಗಳಿಗೆ ಮೂಲ.

ಬೆಟ್ಟವು ಶಾಶ್ವತತೆಯ ಪ್ರತೀಕವೂ ಹೌದು. ಶ್ರೀರಾಮನಿಗೆ ತಾನು ಮೊದಲು ಕಂಡ ಜನಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಬದಲಾಗಿಹೋಗಿ ಅದರ ಗುರುತೇ ಸಿಗದಂತಾಯಿತು; ಆಗ ಹಿಂದಿನಂತೆಯೇ ಇದ್ದ ಬೆಟ್ಟಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಆತ ಗುರುತುಹಿಡಿದ ಎಂಬ ಮಾತು ಭವಭೂತಿಯ ‘ಉತ್ತರರಾಮಚರಿತ’ದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ (೨.೨೭). ಇಡಿಯ ಪರ್ವತಗಳನ್ನೇ ಒಡೆದು, ಅಗೆದು ಮಾಯಮಾಡುವ ನಮ್ಮ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಈ ಮಾತು ಅಲಂಕಾರಮಾತ್ರವಾಗಿ ತೋರಲು ಅವಕಾಶವಿದ್ದರೂ ಅದು ಇನ್ನೂ ಸತ್ಯದೂರವಾಗಿಲ್ಲ. ನಿಲುಗಡೆಯೇ ಇಲ್ಲದ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ನಡುವೆ ಅಚಂಚಲತೆಯ ಕುರುಹಾಗಿ ಬೆಟ್ಟಗಳು ಸಲ್ಲುವುದಂತೂ ಸತ್ಯ. ಇದನ್ನು ಭೈರಪ್ಪನವರಿಗೆ ಹೊಂದಿಸಿ ನೋಡುವುದಾದರೆ, ಅವರು ರಸ, ಧ್ವನಿ, ಔಚಿತ್ಯ, ವಕ್ರೋಕ್ತಿಗಳಂಥ ವಿಶುದ್ಧ ಸಾಹಿತ್ಯಮೌಲ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನೆಲೆನಿಂತರೇ ಹೊರತು ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಪಡುವ ಅಸಂಖ್ಯ ‘ಥಿಯೊರಿ’ಗಳನ್ನು ಎಂದೂ ಆಶ್ರಯಿಸಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆಂದು ಅವರು ಹೊಸತಿಗೆ ವಿಮುಖರೂ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹಳೆಯ ಹೆಮ್ಮರಗಳು ಇರುವಂತೆಯೇ ಹೊಸ ಹೂಗಳೂ ಅರಳುವುವಷ್ಟೆ. 

ಬೆಟ್ಟವನ್ನು ಸಾಕ್ಷಿಭಾವದ ಸಂಕೇತವಾಗಿಯೂ ಪರಿಭಾವಿಸಬಹುದು. ಸಾಕ್ಷಿಭಾವ ಎಂದರೆ ಬಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಕೊಡವಿಕೊಳ್ಳುವ ಶುಷ್ಕೋದ್ಯಮವಲ್ಲ. ಪರಿಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಯನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡು ಫಲದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಲಿಪ್ತವಾಗಿರುವುದೇ ನಿಜವಾದ ಸಾಕ್ಷಿಸ್ಥಿತಿ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಕಾಣಿಸಿದ ‘ಮಹೀಧ್ರ’ ಎಂಬ ಪದವನ್ನು ಗಮನಿಸಬಹುದು. ಬೆಟ್ಟವು ಭೂಮಿಯನ್ನು ಹೊತ್ತಿದ್ದರೂ ಅಲ್ಲಿಯ ಆಗುಹೋಗುಗಳಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಭೈರಪ್ಪನವರು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಒಂದು ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ಷಿಭಾವದ ಈ ಆಯಾಮವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾವಿಸಿದ್ದರು. ಅದೆಂದರೆ - ವ್ಯಾಸರು ತಾವು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕಂಡು, ಕೇಳಿ, ಅನುಭವಿಸಿದ ಘಟನೆಗಳನ್ನೇ ಕಾವ್ಯವಾಗಿ ಬರೆಯಲು ಸಂಕಲ್ಪಿಸಿ, ಕಲೆಗೆ ಆವಶ್ಯಕವಾದ ತಟಸ್ಥದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಲು ಒಂದು ಬೆಟ್ಟವನ್ನೇರಿ, ಆ ಎತ್ತರದಿಂದ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಎಲ್ಲ ಸಂದರ್ಭಗಳನ್ನೂ ಸಮೀಕ್ಷಿಸಿ ಬಳಿಕ ಮಹಾಭಾರತವನ್ನು ರಚಿಸಿದರು. ಇದೇ ತೆರನಾದುದು ಭೈರಪ್ಪನವರ ದೃಷ್ಟಿ. 

ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಒಂದು ಸಾಹಿತ್ಯರಚನೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸಲು ‘ಮೇರುಕೃತಿ’ ಎಂಬ ಶಬ್ದವನ್ನು ಬಳಸುತ್ತೇವಷ್ಟೆ. ಹಲವು ದಶಕಗಳಿಂದ ಸಾವಿರಾರು ಲೇಖಕ-ವಿಮರ್ಶಕರು ಬಳಸಿ ಈ ಪದ ತನ್ನ ಮೊನಚನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ‘ಕ್ಲೀಷೆ’ ಆಗಿದೆಯೆಂದರೆ ತಪ್ಪಲ್ಲ. ಅದು ಹಾಗಿರಲಿ; ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಅದರ ಔಚಿತ್ಯವನ್ನು ಗಮನಿಸೋಣ. ಮೇರುವೊಂದು ಪರ್ವತ; ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಬರುವ ಬಂಗಾರದ ಬೆಟ್ಟ. ಅದರ ಸುತ್ತಲು ಸೂರ್ಯ-ಚಂದ್ರರೇ ಸುತ್ತುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಅದರ ಮೇಲಿರುವುದೇ ಸ್ವರ್ಗ. ಹೀಗೆ ಕಂಡಾಗ ಅದರಷ್ಟು ಪೂಜ್ಯವೂ ಪವಿತ್ರವೂ ಆದ, ಕಾಂತಿ-ಔನ್ನತ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ, ಸ್ಥಿರ-ಸುಂದರ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಕಲೆಯಾಗಿ ಹೊಮ್ಮಿಸುವ ಕೃತಿಗೆ ಈ ಪದವು ಮೀಸಲಾಗಿರುವುದು ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ. ಭೈರಪ್ಪನವರ ಕಾದಂಬರಿಗಳ ಪೈಕಿ ಒಂದಲ್ಲ, ಹತ್ತಾರು ಮೇರುಕೃತಿಗಳಿವೆ! ಇನ್ನು ಅವುಗಳ ಬಗೆಗೆ ಹೇಳುವುದೇನಿದೆ? 

ಭೈರಪ್ಪನವರ ಕಾದಂಬರಿಗಳಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ-ಪುಟ್ಟ ಗುಡ್ಡಗಳಿಂದ ಮೊದಲ್ಗೊಂಡು ಅತ್ಯುನ್ನತವೂ ಅತಿವಿಶಾಲವೂ ಆದ ಪರ್ವತಶ್ರೇಣಿಯ ತನಕ ಹಲವು ರೀತಿಯ ಗಿರಿಗಳ ಚಿತ್ರಣವಿದೆ. ಮುಳ್ಳಯನಗಿರಿಯಿಂದ ಖಂಡಾಲಘಾಟ್‌ನವರೆಗೆ, ಅರುಣಾದ್ರಿಯಿಂದ ಗರ್ವಿನ್ ಬಂಡೆಯವರೆಗೆ, ಜೋಗಿಬೆಟ್ಟ-ಚಾಮುಂಡಿಬೆಟ್ಟಗಳಿಂದ ಹಿಮಾಲಯದವರೆಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು. ಇವನ್ನು ಹಲವು ಮನೋಧರ್ಮಗಳ ಪ್ರತೀಕವಾಗಿ, ವಿವಿಧ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಸಂಕೇತವಾಗಿ, ಸಂದರ್ಭಗಳಿಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿ, ಘಟನೆಗಳು ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುವ ರಂಗವಾಗಿ, ಎಲ್ಲೆಡೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಉದ್ದೀಪನವಿಭಾವವಾಗಿ (ಭಾವಪ್ರಚೋದನೆಗೆ ಒದಗಿಬರುವ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಅಂಶಗಳು) ಭೈರಪ್ಪನವರು ರೂಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಅವರ ಆರಂಭಿಕ ರಚನೆಗಳಿಂದ ಮೊದಲ್ಗೊಂಡು ಇತ್ತೀಚಿನ ಕಾದಂಬರಿಗಳವರೆಗೂ ಬೆಟ್ಟಗಳ ದಟ್ಟವಾದ ಪರಿವೇಷ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ‘ದೂರ ಸರಿದರು’, ‘ವಂಶವೃಕ್ಷ’, ‘ಜಲಪಾತ’, ‘ನಾಯಿ-ನೆರಳು’, ‘ತಬ್ಬಲಿಯು ನೀನಾದೆ ಮಗನೆ’, ‘ನಿರಾಕರಣ’, ‘ಪರ್ವ’, ‘ನೆಲೆ’, ‘ಅಂಚು’, ‘ತಂತು’, ‘ಮಂದ್ರ’ ಮತ್ತು ‘ಯಾನ’ ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಟ್ಟ-ಗುಡ್ಡಗಳ ಪ್ರಸ್ತಾವವಿದೆ. ಇನ್ನೂ ಒಂದೆರಡು ಕಾದಂಬರಿಗಳಲ್ಲಿ ಆನುಷಂಗಿಕವಾಗಿ ಗಿರಿಗಳು ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತವೆ.

ಸದ್ಯದ ಲೇಖನದ ಚಿಕ್ಕ ಚೌಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ಎಲ್ಲ ಮಾದರಿಗಳನ್ನೂ ಕೂಲಂಕಷವಾಗಿ ವಿವೇಚಿಸುವುದು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದುದರಿಂದ ಕೆಲವು ವಿಶಿಷ್ಟ ಸಂದರ್ಭಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಅವುಗಳ ಸ್ವಾರಸ್ಯದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಉಳಿದ ವಿವರಗಳನ್ನು ಮನಗಾಣಬಹುದು.  

*          *          *

ಭೈರಪ್ಪನವರು ಹದಿಹರೆಯದ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ರಚಿಸಿದ ಕೃತಿಗಳ ಪೈಕಿ ‘ಬೆಳಕು ಮೂಡಿತು’ ಒಂದು. ೧೯೫೯ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದ ಈ ಕಥೆಯ ಘಟನೆಗಳು ಕಾಲಾನುಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ತೆಂಗಿನ ಸೀಮೆಯ ಸೋಮನಶಿವರ ಎಂಬ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಂಡ ಕಥೆ ಅಲ್ಲಿಯ ಒಂದು ಬೆಟ್ಟವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾವಿಸುತ್ತದೆ. ಭೈರಪ್ಪನವರು ತಮ್ಮ ಲೇಖಕಜೀವನದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿಯೇ ವರ್ಣನೆಗಳಲ್ಲಿ ಔಚಿತ್ಯವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವ ಹದವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದ್ದರೆಂಬುದು ಇಲ್ಲಿ ನಿಚ್ಚಳವಾಗುತ್ತದೆ. ಲೇಖಕರೇ ಮಾಡಿಕೊಡುವ ವರ್ಣನೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಟ್ಟದ ಸುಂದರೋದಾತ್ತ ಆಕೃತಿಯು ತೋರಿದರೆ, ವತ್ಸಲಾ ಎಂಬ ಪಾತ್ರವು ಅದನ್ನು ಕಾಣುವ ಪರಿಯಲ್ಲಿ ಜುಗುಪ್ಸೆ-ಘೋರತೆಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ಅಲ್ಲಿಯ ಒಂದೆರಡು ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಬಹುದು:

“ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಸೂರ್ಯನ ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿಯ ತಗಡಿನಂತೆ ಹೊಳೆಯುವ ಸುತ್ತಲಿನ ಸಣ್ಣಸಣ್ಣ ಕೆರೆಗಳ ಬಿಳಿಯ ನೀರಿನ ತೆರೆಗಳು ... ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೊಂಪಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದ ನಾಲ್ಕಾರು ಆಲದ ಮರಗಳು ಒಂದನ್ನೊಂದು ಅಪ್ಪಿಕೊಂಡು ತಣ್ಣನೆಯ ನೆಳಲಿನ ವರವನ್ನಿತ್ತಿದ್ದವು ... ಅವುಗಳ ಕೆಳಗೆ ಹೂಬಿಟ್ಟು ನಿಂತಿದ್ದ ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ಬೇವಿನ ಮರ, ತನ್ನನ್ನು ಅಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿಯೇ ನಿಂತಿದ್ದ ಅಶ್ವತ್ಥವೃಕ್ಷದ ನಡುವೆ ನಲಿಯುತ್ತಿತ್ತು.”

ಈ ದೃಶ್ಯ ವತ್ಸಲೆಯ ವರ್ಣನೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಬಹುದು: “ದೂರದವರೆಗೂ ಹರಡಿದ್ದ ಕಪ್ಪು ಬಂಡೆಗಳು, ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಸೂರ್ಯನ ಉರಿಬಿಸಿಲಿಗೆ ಕಾಯ್ದು ಕಣ್ಣ ದೃಷ್ಟಿ ಮಬ್ಬಾಗುವಂತೆ ಬಿಸಿಲ ಝಳವನ್ನು ಬೀರುತ್ತಿದ್ದವು. ಅವುಗಳ ನಡುವೆ ವಿಕಾರವಾಗಿ ಬೆಳೆದುನಿಂತಿದ್ದ ಪಾಪಾಸುಕಳ್ಳಿಯ ಗಿಡಗಳು ಆ ನೋಟಕ್ಕೆ ವಿಚಿತ್ರವಾದ ಭಯಂಕರತೆಯನ್ನಿತ್ತಿದ್ದವು.” (‘ಯುಗಸಾಕ್ಷಿ’ಯಿಂದ ಉದ್ಧೃತ, ಪು. ೬೨-೬೩)

ಮೊದಲನೆಯ ವರ್ಣನೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜಾನಪದರು ಅಶ್ವತ್ಥವೃಕ್ಷಕ್ಕೂ ಬೇವಿನ ಮರಕ್ಕೂ ಮದುವೆ ಮಾಡುವ ಸುಂದರ ಕಲ್ಪನೆಯ ಸೂಚನೆಯಿದ್ದರೆ ಎರಡನೆಯದರಲ್ಲಿ ಪಾಪಾಸುಕಳ್ಳಿಯ ವಾಚ್ಯವಾದ ಒಕ್ಕಣೆಯಿದೆ. ಹೀಗೆ ಒಂದೇ ಸಂಗತಿಯ ಪರಸ್ಪರ ಭಿನ್ನವಾದ ಮುಖಗಳನ್ನು ಪಾತ್ರ-ಸನ್ನಿವೇಶಗಳಿಗೆ ಸರಿಹೊಂದುವಂತೆ ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸುವುದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕಲೆಯ ಲಕ್ಷಣ.

*          *          *

‘ದೂರ ಸರಿದರು’ ಕಾದಂಬರಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಬಾಬುಡನ್ ಗಿರಿ ಮತ್ತು ಮುಳ್ಳಯನಗಿರಿ ಬೆಟ್ಟಗಳ ಉಲ್ಲೇಖವಿದೆ. ವಿನತೆಯ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಉತ್ಸುಕನಾಗಿದ್ದ ಆನಂದ ಆಕೆಯ ಹಿಂಜರಿಕೆಯಿಂದ ದುಃಖಿಸುತ್ತಾನೆ. ತಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಜೀವನದ ಬಗೆಗೆ ವಿನತೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾವಿಸಿದಾಗ ಅವಳು ಯಥಾಪ್ರಕಾರ ಅಸಹಾಯಕತೆಯಿಂದ ಕೈಚೆಲ್ಲಿ ನಿಂತಾಗ ಬೇಸರಗೊಂಡ ಅವನು ಮನಸ್ಸನ್ನು ಅಂಕೆಗೆ ತರಲು ವಿವಿಕ್ತವಾದ ಬಾಬಾಬುಡನ್ ಗಿರಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಾನೆ. ಅಲ್ಲಿ ಆತನ ಅಂತರಂಗದ ಏರಿಳಿತಗಳು ಬೆಟ್ಟದ ಏರುತಗ್ಗುಗಳೊಡನೆ ಸಂವಾದ ನಡಸುವಂತೆ ಭಾಸವಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವುದೇ ಲೇಸು, ಅದರಲ್ಲಿ ಹತಾಶೆಗೆ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ; ಹೆಣ್ಣಿನ ಹಿಂದೆ ಹೋಗುವವರೆಲ್ಲ ಹೆಡ್ಡರು; ಆದರೂ ನಿರಾಶೆಗೊಳ್ಳಬಾರದು - ಹೀಗೆ ಹರಿಯುತ್ತದೆ ಅವನ ಮನೋಲಹರಿ: “ಸ್ತ್ರೀ ಮತ್ತು ಪುರುಷರ ಪ್ರೇಮವೆಂಬುದು ಮಿಥ್ಯ, ಅಜ್ಞಾನದಿಂದ ಹುಟ್ಟಿರುವ ಭ್ರಾಂತಿ ಮಾತ್ರ ... ವಿಚಾರದಿಂದ ತಿಳಿಯುವುದು ಸುಲಭ. ಮನಸ್ಸನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವುದು ಕಷ್ಟ.” (ಪು. ೯೭)

ಆ ಬಳಿಕ ಗಿರಿಸ್ವಾಮಿ ಎಂಬ ಪರಿವ್ರಾಜಕರ ಮೂಲಕ ಮನೋದಾರ್ಢ್ಯವನ್ನು ಸಾಧಿಸುವ ಉಪಾಯ ಆನಂದನಿಗೆ ಸಿಕ್ಕು ಅದರಿಂದ ಕ್ರಮಕ್ರಮವಾಗಿ ಸಮಾಹಿತನಾಗುತ್ತಾನೆ. ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಮುಳ್ಳಯನಗಿರಿಯನ್ನು ಹತ್ತುವಾಗ ಅವನಿಗೆ ಉನ್ನತಿಯ ಅನುಭವ ಲಭಿಸುತ್ತದೆ: “ಈ ಗಿರಿಯಮೇಲೆ ಬಂದಾಗಿನಿಂದ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಉಚ್ಚಭಾವನೆಗಳೇ ಬರುತ್ತಿವೆ ... ವ್ಯಕ್ತಿಗತ ನಿರಾಶೆಯನ್ನೂ ಅಳಲು ನೋವುಗಳನ್ನೂ ಮೀರಿದ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಬಗೆಯ ಅವರ್ಣನೀಯ ಆನಂದವು ವ್ಯಾಪಿಸಿದೆ. ಈ ಆನಂದವು ನನ್ನೊಬ್ಬನದೇ ಅಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ, ಪ್ರಪಂಚದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ಕೊಡಬೇಕಾದ ಆನಂದ. ಅದಾವುದೋ ಶಕ್ತಿಯು ನನ್ನನ್ನು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಎಂದು ಒಳಗಿನಿಂದ ಹೇಳುತ್ತಿದೆ.” (ಪು. ೧೦೫)

ಈ ಅನುಭವವು ವಿನತೆಯಿಂದ ದೂರವಾದರೂ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಕುಸಿದುಹೋಗದಂತೆ ಆನಂದನನ್ನು ಕಾಪಾಡುತ್ತದೆ. ಔನ್ನತ್ಯದ ಸಾಹಚರ್ಯವು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಡಗಿರುವ ಸಣ್ಣತನವನ್ನು ಆ ಹೊತ್ತಿನ ಮಟ್ಟಿಗಾದರೂ ತೊಡೆದುಹಾಕುತ್ತದೆ. ಈ ಸಂಸ್ಕಾರವು ನಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬಲವನ್ನೂ ಒಂದು ನಿರ್ವಿಕಾರತೆಯನ್ನೂ ನೀಡುತ್ತದೆ.  

*          *          *

ಚಾಮುಂಡಿಬೆಟ್ಟವು ‘ವಂಶವೃಕ್ಷ’ದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸಶ್ರೋತ್ರಿಯರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಪ್ರತಿಮೆಯಾಗಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಕಾತ್ಯಾಯಿನಿ ತನ್ನ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ರಾಜಾರಾಯರಿಗೆ ತಿಳಿಸಲು ತೆರಳುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಚಾಮುಂಡಿಬೆಟ್ಟವು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡು ಒಮ್ಮೆಲೇ ಮಾವನವರ ನೆನಪಾಗುತ್ತದೆ:

“ಅವರ ದೇಹಾಕೃತಿಯೂ ಬೆಟ್ಟದಷ್ಟೇ ಭವ್ಯವಾಗಿತ್ತು. ಅರವತ್ತನ್ನು ಮೀರಿದ ಈ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೂ ಅವರ ಎತ್ತರ, ಮೈಕಟ್ಟು, ನಡೆಯುವಾಗ ಇಡುತ್ತಿದ್ದ ಸ್ಥಿರವಾದ ಪಾದಗಳು, ದೇವರ ಪೂಜೆ ಮಾಡುವಾಗ ಕಣ್ಮುಚ್ಚಿ ಕುಳಿತಿರುವ ಭಂಗಿ, ಇವುಗಳಿಗೆ ಬೆಟ್ಟವೇ ತಕ್ಕ ಹೋಲಿಕೆ ಎಂದು ಅವಳು ಯೋಚಿಸಿದಳು. ಅವರ ಮನೋನಿಗ್ರಹ ಶಕ್ತಿ, ಸಂಯಮ ಮತ್ತು ಜೀವನದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಸ್ಥೈರ್ಯಗಳೂ ಬೆಟ್ಟದ ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಹೋಲುತ್ತಿದ್ದವು ... ತಲೆ ಎತ್ತಿ ನೋಡಬೇಕಾದ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ, ಮನಸ್ಸು ಮುಗಿಲೆತ್ತರದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿ ಅವರದು.” (ಪು. ೧೬೬)

ಗಾಳಿ-ಮಳೆ, ಬಿಸಿಲು-ನೆರಳು, ಎತ್ತರ-ತಗ್ಗು ಎಂಬ ಎಲ್ಲ ‘ವಿಕಾರ’ಗಳಿಗೆ ಪಾತ್ರವಾದರೂ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಸಹಿಸಿಕೊಂಡು ತನ್ನದೇ ಆದ ಅಭಿನ್ನಾಕೃತಿಯನ್ನು ತಳೆಯುವ ಬೆಟ್ಟದಂತೆ ಶ್ರೋತ್ರಿಯರು ತಮ್ಮ ಶ್ರದ್ಧೆ-ವಿಶ್ವಾಸಗಳಿಗೆ ಪೆಟ್ಟು ಬೀಳುವ ಪ್ರಸಂಗಗಳನ್ನೂ ಜೀವನದ ಇನ್ನಿತರ ದುರ್ಭರ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳನ್ನೂ ದಾಟಿಕೊಂಡು ಸಮುನ್ನತರಾಗಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತಾರೆ. ಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಸಂಯೋಗದ ಸಂಘರ್ಷವನ್ನು ಮೀರುವುದು, ಹೆಸರಿಗೆ ನಂಜುಂಡನಾದರೂ ಅಕಾಲಿಕ ಮರಣಕ್ಕೆ ತುತ್ತಾದ ಮಗನ ಅಗಲಿಕೆಯನ್ನು ಹೆಸರಿಗೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸರಾದರೂ ಶಿವಸ್ಥೈರ್ಯದಿಂದ ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಶ್ರೋತ್ರಿಯರ ಗಟ್ಟಿತನದ ಹೆಗ್ಗುರುತುಗಳು. ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತಾವು ಜೀವನವಿಡೀ ನಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಬಂದ ಕುಲಾಭಿಮಾನ ಮತ್ತು ವಂಶವನ್ನು ವಿಚ್ಛೇದವಿಲ್ಲದೆ ಮುಂದುವರಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಒಮ್ಮೆ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಹುಸಿಯಾಗಿ ತೋರಿ ತಮ್ಮ ವಂಶಮೂಲವೇ ಕತ್ತರಿಸಿಹೋದಾಗ ವಿಚಲಿತರಾದರೂ ಆ ವಿವಶತೆಯನ್ನು ಮೀರಿ ಗೆಲ್ಲುತ್ತಾರೆ. ಇದೇ ಸ್ಥಿರತೆ, ಔನ್ನತ್ಯ. ಆದುದರಿಂದಲೇ ಅವರಿಗೆ ಸಂದ ಬೆಟ್ಟದ ಹೋಲಿಕೆ ಸಾರ್ಥಕವಾಗುವುದು. 

ಇದೇ ಚಾಮುಂಡಿಬೆಟ್ಟವು ‘ಅಂಚು’ ಕಾದಂಬರಿಯಲ್ಲಿ ಅಮೃತೆಯ ಜೀವನದ ಕಡಿದಾದ ಹಾದಿಯನ್ನು ಧ್ವನಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಕೃತಿಯ ಆದ್ಯಂತ ಹರಡಿರುವುದು ಹಲವು ಬಗೆಗಳಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಆಲೋಚಿಸಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವ ಅಮೃತೆಯ ಚಿತ್ರಣವೇ. ಜೀವನದ ಅಂತ್ಯ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲಿನಿಂದ ಹಾರಿ ಆದರೆ ಸಾವಿಗೊಂದು ಉನ್ನತಿ ದಕ್ಕುತ್ತದೆಂದು ಅವಳೊಮ್ಮೆ ಚಿಂತಿಸುತ್ತಾಳೆ. ಹೀಗೆ ಜೀವನಮೌಲ್ಯಗಳ ಉಚ್ಛ್ರಾಯವಾಗಿ ಸಲ್ಲುವ ಬೆಟ್ಟದ ತುದಿ ಅಮೃತೆಯ ಪಾಲಿಗೆ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಯೆಂಬ ವಿಮೌಲ್ಯದ ಕಾರ್ಯಸ್ಥಾನವಾಗಿ ಕಾಣುವುದು ದೊಡ್ಡ ವಿಪರ್ಯಾಸ. ಚಾಮುಂಡಿಬೆಟ್ಟ ಶ್ರೋತ್ರಿಯರಲ್ಲಿ ಘನತೆಯನ್ನು ಬಿಂಬಿಸುವಂತೆಯೇ ಅಮೃತೆಯಲ್ಲಿ ಆತ್ಯಂತಿಕ ಅನಿಶ್ಚಯದ ದ್ರವತೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಒಂದೇ ಸಂಕೇತವನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ, ಸಮುಚಿತವಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಭೈರಪ್ಪನವರ ಬಲ್ಮೆ.   [1] ಇಲ್ಲಿಯ ಉದ್ಧರಣೆಗಳನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸಾಹಿತ್ಯಭಂಡಾರವು ಪ್ರಕಟಿಸಿರುವ ಪುಸ್ತಕಗಳಿಂದ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಪುಸ್ತಕಗಳು ಪ್ರಕಟವಾದ ವರ್ಷಗಳು ಹೀಗಿವೆ: ದೂರ ಸರಿದರು (೨೦೦೩), ವಂಶವೃಕ್ಷ (೨೦೧೨), ಜಲಪಾತ (೨೦೧೫), ತಬ್ಬಲಿಯು ನೀನಾದೆ ಮಗನೆ (೨೦೦೬), ನಿರಾಕರಣ (೨೦೧೫), ಪರ್ವ (೨೦೧೬), ನೆಲೆ (೨೦೧೬), ತಂತು (೨೦೧೬), ಭಿತ್ತಿ (೨೦೧೪), ಯುಗಸಾಕ್ಷಿ (೨೦೦೯), ನಿರ್ಲಿಪ್ತಿ (೨೦೧೯).

To be continued.

 

Author(s)

About:

Shashi Kiran B N holds a bachelor’s degree in Mechanical Engineering and a master's degree in Sanskrit. His interests include Indian aesthetics, Hindu scriptures, Sanskrit and Kannada literature and philosophy.

Prekshaa Publications

Indian Perspective of Truth and Beauty in Homer’s Epics is a unique work on the comparative study of the Greek Epics Iliad and Odyssey with the Indian Epics – Rāmāyaṇa and Mahābhārata. Homer, who laid the foundations for the classical tradition of the West, occupies a stature similar to that occupied by the seer-poets Vālmīki and Vyāsa, who are synonymous with the Indian culture. The author...

Karnataka’s celebrated polymath, D V Gundappa brings together in the sixth volume of reminiscences character sketches of prominent public figures, liberals, and social workers. These remarkable personages hailing from different corners of South India are from a period that spans from the late nineteenth century to the mid-twentieth century. Written in Kannada in the 1970s, these memoirs go...

An Introduction to Hinduism based on Primary Sources

Authors: Śatāvadhānī Dr. R Ganesh, Hari Ravikumar

What is the philosophical basis for Sanātana-dharma, the ancient Indian way of life? What makes it the most inclusive and natural of all religio-philosophical systems in the world?

The Essential Sanātana-dharma serves as a handbook for anyone who wishes to grasp the...

Karnataka’s celebrated polymath, D V Gundappa brings together in the fifth volume, episodes from the lives of traditional savants responsible for upholding the Vedic culture. These memorable characters lived a life of opulence amidst poverty— theirs  was the wealth of the soul, far beyond money and gold. These vidvāns hailed from different corners of the erstwhile Mysore Kingdom and lived in...

Padma Bhushan Dr. Padma Subrahmanyam represents the quintessence of Sage Bharata’s art and Bhārata, the country that gave birth to the peerless seer of the Nāṭya-veda. Padma’s erudition in various streams of Indic knowledge, mastery over many classical arts, deep understanding of the nuances of Indian culture, creative genius, and sublime vision bolstered by the vedāntic and nationalistic...

Bhārata has been a land of plenty in many ways. We have had a timeless tradition of the twofold principle of Brāhma (spirit of wisdom) and Kṣāttra (spirit of valour) nourishing and protecting this sacred land. The Hindu civilisation, rooted in Sanātana-dharma, has constantly been enriched by brāhma and safeguarded by kṣāttra.
The renowned Sanskrit poet and scholar, Śatāvadhānī Dr. R...

ಛಂದೋವಿವೇಕವು ವರ್ಣವೃತ್ತ, ಮಾತ್ರಾಜಾತಿ ಮತ್ತು ಕರ್ಷಣಜಾತಿ ಎಂದು ವಿಭಕ್ತವಾದ ಎಲ್ಲ ಬಗೆಯ ಛಂದಸ್ಸುಗಳನ್ನೂ ವಿವೇಚಿಸುವ ಪ್ರಬಂಧಗಳ ಸಂಕಲನ. ಲೇಖಕರ ದೀರ್ಘಕಾಲಿಕ ಆಲೋಚನೆಯ ಸಾರವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಈ ಹೊತ್ತಗೆ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಛಂದಸ್ಸಿನ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಲಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ತೌಲನಿಕ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮತ್ತು ಅಂತಃಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಯನಗಳ ತೆಕ್ಕೆಗೆ ಬರುವ ಬರೆಹಗಳೂ ಇಲ್ಲಿವೆ. ಶಾಸ್ತ್ರಕಾರನಿಗಲ್ಲದೆ ಸಿದ್ಧಹಸ್ತನಾದ ಕವಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸ್ಫುರಿಸಬಲ್ಲ ಎಷ್ಟೋ ಹೊಳಹುಗಳು ಕೃತಿಯ ಮೌಲಿಕತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿವೆ. ಈ...

Karnataka’s celebrated polymath, D V Gundappa brings together in the fourth volume, some character sketches of the Dewans of Mysore preceded by an account of the political framework of the State before Independence and followed by a review of the political conditions of the State after 1940. These remarkable leaders of Mysore lived in a period that spans from the mid-nineteenth century to the...

Bharatiya Kavya-mimamseya Hinnele is a monograph on Indian Aesthetics by Mahamahopadhyaya N. Ranganatha Sharma. The book discusses the history and significance of concepts pivotal to Indian literary theory. It is equally useful to the learned and the laity.

Sahitya-samhite is a collection of literary essays in Kannada. The book discusses aestheticians such as Ananda-vardhana and Rajashekhara; Sanskrit scholars such as Mena Ramakrishna Bhat, Sridhar Bhaskar Varnekar and K S Arjunwadkar; and Kannada litterateurs such as DVG, S L Bhyrappa and S R Ramaswamy. It has a foreword by Shatavadhani Dr. R Ganesh.

The Mahābhārata is the greatest epic in the world both in magnitude and profundity. A veritable cultural compendium of Bhārata-varṣa, it is a product of the creative genius of Maharṣi Kṛṣṇa-dvaipāyana Vyāsa. The epic captures the experiential wisdom of our civilization and all subsequent literary, artistic, and philosophical creations are indebted to it. To read the Mahābhārata is to...

Shiva Rama Krishna

சிவன். ராமன். கிருஷ்ணன்.
இந்திய பாரம்பரியத்தின் முப்பெரும் கதாநாயகர்கள்.
உயர் இந்தியாவில் தலைமுறைகள் பல கடந்தும் கடவுளர்களாக போற்றப்பட்டு வழிகாட்டிகளாக விளங்குபவர்கள்.
மனித ஒற்றுமை நூற்றாண்டுகால பரிணாம வளர்ச்சியின் பரிமாணம்.
தனிநபர்களாகவும், குடும்ப உறுப்பினர்களாகவும், சமுதாய பிரஜைகளாகவும் நாம் அனைவரும் பரிமளிக்கிறோம்.
சிவன் தனிமனித அடையாளமாக அமைகிறான்....

ऋतुभिः सह कवयः सदैव सम्बद्धाः। विशिष्य संस्कृतकवयः। यथा हि ऋतवः प्रतिसंवत्सरं प्रतिनवतामावहन्ति मानवेषु तथैव ऋतुवर्णनान्यपि काव्यरसिकेषु कामपि विच्छित्तिमातन्वते। ऋतुकल्याणं हि सत्यमिदमेव हृदि कृत्वा प्रवृत्तम्। नगरजीवनस्य यान्त्रिकतां मान्त्रिकतां च ध्वनदिदं चम्पूकाव्यं गद्यपद्यमिश्रितमिति सुव्यक्तमेव। ऐदम्पूर्वतया प्रायः पुरीपरिसरप्रसृतानाम् ऋतूनां विलासोऽत्र प्रपञ्चितः। बेङ्गलूरुनामके...

The Art and Science of Avadhānam in Sanskrit is a definitive work on Sāhityāvadhānam, a form of Indian classical art based on multitasking, lateral thinking, and extempore versification. Dotted throughout with tasteful examples, it expounds in great detail on the theory and practice of this unique performing art. It is as much a handbook of performance as it is an anthology of well-turned...

This anthology is a revised edition of the author's 1978 classic. This series of essays, containing his original research in various fields, throws light on the socio-cultural landscape of Tamil Nadu spanning several centuries. These compelling episodes will appeal to scholars and laymen alike.
“When superstitious mediaevalists mislead the country about its judicial past, we have to...

The cultural history of a nation, unlike the customary mainstream history, has a larger time-frame and encompasses the timeless ethos of a society undergirding the course of events and vicissitudes. A major key to the understanding of a society’s unique character is an appreciation of the far-reaching contributions by outstanding personalities of certain periods – especially in the realms of...

Prekṣaṇīyam is an anthology of essays on Indian classical dance and theatre authored by multifaceted scholar and creative genius, Śatāvadhānī Dr. R Ganesh. As a master of śāstra, a performing artiste (of the ancient art of Avadhānam), and a cultured rasika, he brings a unique, holistic perspective to every discussion. These essays deal with the philosophy, history, aesthetics, and practice of...

Yaugandharam

इदं किञ्चिद्यामलं काव्यं द्वयोः खण्डकाव्ययोः सङ्कलनरूपम्। रामानुरागानलं हि सीतापरित्यागाल्लक्ष्मणवियोगाच्च श्रीरामेणानुभूतं हृदयसङ्क्षोभं वर्णयति । वात्सल्यगोपालकं तु कदाचिद्भानूपरागसमये घटितं यशोदाश्रीकृष्णयोर्मेलनं वर्णयति । इदम्प्रथमतया संस्कृतसाहित्ये सम्पूर्णं काव्यं...

Vanitakavitotsavah

इदं खण्डकाव्यमान्तं मालिनीछन्दसोपनिबद्धं विलसति। मेनकाविश्वामित्रयोः समागमः, तत्फलतया शकुन्तलाया जननम्, मातापितृभ्यां त्यक्तस्य शिशोः कण्वमहर्षिणा परिपालनं चेति काव्यस्यास्येतिवृत्तसङ्क्षेपः।

Vaiphalyaphalam

इदं खण्डकाव्यमान्तं मालिनीछन्दसोपनिबद्धं विलसति। मेनकाविश्वामित्रयोः समागमः, तत्फलतया शकुन्तलाया जननम्, मातापितृभ्यां त्यक्तस्य शिशोः कण्वमहर्षिणा परिपालनं चेति काव्यस्यास्येतिवृत्तसङ्क्षेपः।

Nipunapraghunakam

इयं रचना दशसु रूपकेष्वन्यतमस्य भाणस्य निदर्शनतामुपैति। एकाङ्करूपकेऽस्मिन् शेखरकनामा चित्रोद्यमलेखकः केनापि हेतुना वियोगम् अनुभवतोश्चित्रलेखामिलिन्दकयोः समागमं सिसाधयिषुः कथामाकाशभाषणरूपेण निर्वहति।

Bharavatarastavah

अस्मिन् स्तोत्रकाव्ये भगवन्तं शिवं कविरभिष्टौति। वसन्ततिलकयोपनिबद्धस्य काव्यस्यास्य कविकृतम् उल्लाघनाभिधं व्याख्यानं च वर्तते।

Karnataka’s celebrated polymath, D V Gundappa brings together in the third volume, some character sketches of great literary savants responsible for Kannada renaissance during the first half of the twentieth century. These remarkable...

Karnataka’s celebrated polymath, D V Gundappa brings together in the second volume, episodes from the lives of remarkable exponents of classical music and dance, traditional storytellers, thespians, and connoisseurs; as well as his...

Karnataka’s celebrated polymath, D V Gundappa brings together in the first volume, episodes from the lives of great writers, poets, literary aficionados, exemplars of public life, literary scholars, noble-hearted common folk, advocates...

Evolution of Mahabharata and Other Writings on the Epic is the English translation of S R Ramaswamy's 1972 Kannada classic 'Mahabharatada Belavanige' along with seven of his essays on the great epic. It tells the riveting...

Shiva-Rama-Krishna is an English adaptation of Śatāvadhāni Dr. R Ganesh's popular lecture series on the three great...

Bharatilochana

ಮಹಾಮಾಹೇಶ್ವರ ಅಭಿನವಗುಪ್ತ ಜಗತ್ತಿನ ವಿದ್ಯಾವಲಯದಲ್ಲಿ ಮರೆಯಲಾಗದ ಹೆಸರು. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಶೈವದರ್ಶನ ಮತ್ತು ಸೌಂದರ್ಯಮೀಮಾಂಸೆಗಳ ಪರಮಾಚಾರ್ಯನಾಗಿ  ಸಾವಿರ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇವನು ಜ್ಞಾನಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ಪ್ರಭಾವಿಸುತ್ತಲೇ ಇದ್ದಾನೆ. ಭರತಮುನಿಯ ನಾಟ್ಯಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಇವನೊಬ್ಬನೇ ನಮಗಿರುವ ಆಲಂಬನ. ಇದೇ ರೀತಿ ರಸಧ್ವನಿಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು...

Vagarthavismayasvadah

“वागर्थविस्मयास्वादः” प्रमुखतया साहित्यशास्त्रतत्त्वानि विमृशति । अत्र सौन्दर्यर्यशास्त्रीयमूलतत्त्वानि यथा रस-ध्वनि-वक्रता-औचित्यादीनि सुनिपुणं परामृष्टानि प्रतिनवे चिकित्सकप्रज्ञाप्रकाशे। तदन्तर एव संस्कृतवाङ्मयस्य सामर्थ्यसमाविष्कारोऽपि विहितः। क्वचिदिव च्छन्दोमीमांसा च...

The Best of Hiriyanna

The Best of Hiriyanna is a collection of forty-eight essays by Prof. M. Hiriyanna that sheds new light on Sanskrit Literature, Indian...

Stories Behind Verses

Stories Behind Verses is a remarkable collection of over a hundred anecdotes, each of which captures a story behind the composition of a Sanskrit verse. Collected over several years from...