ಭಾರತೀವಿವೇಕ - 2

This article is part 2 of 2 in the series Bharati-viveka

ಭಾರತದ ಪ್ರಾಚೀನತೆಯನ್ನು ಸಾರುವ ಪದ್ಯ ಹೀಗಿದೆ:  

ಯದಾ ಸರ್ವಂ ಮಾತರ್ಭುವನಮಿದಮಾಸೀಚ್ಛಿಶುನಿಭಂ
ವಚೋಹೀನಂ ದೀನಂ ಪಿಹಿತದೃಗಿವಾಜ್ಞಾನತಮಸಾ |
ತದಾ ಗಂಗಾತೀರೇ ಸ್ಫುರಿತವಿಮಲಪ್ರಾತಿಭದೃಶ-
ಶ್ಚತುರ್ವೇದೋದ್ಗಾನಂ ಜನನಿ ನಿಗಿರಂತಿ ಸ್ಮ ಮುನಯಃ ||
(೨೨)

ತಾಯೇ! ಯಾವಾಗ ಇಡಿಯ ವಿಶ್ವವೇ ಮುಗ್ಧವಾದ ಮಗುವಿನಂತೆ ಮಾತಿಲ್ಲದೆ ಅಜ್ಞಾನದಿಂದ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಿತೋ, ಆಗ ದಿವ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾದ ಋಷಿ-ಮುನಿಗಳು ಗಂಗೆಯ ತೀರದಲ್ಲಿ ವೇದಗಳನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡು ಹಾಡುತ್ತಿದ್ದರು!

ಇಂದು ಇಡಿಯ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಪ್ರಾಚೀನತಮ ವಾಙ್ಮಯ ವೇದಗಳೇ ಎಂಬುದು ಭಾರತೀಯರ ಹೆಮ್ಮೆ. ಈ ಅಂಶವನ್ನು ಇತರ ದೇಶಗಳ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಕ್ಕಣಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಪದ್ಯಕ್ಕೆ ಪರಿಣಾಮಪುಷ್ಟಿ ಒದಗಿದೆ.   

ಮುಂದೆ ನಮ್ಮ ಪವಿತ್ರಚರಿತರ ಸ್ಮರಣೆಯನ್ನು ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ಮಾಡಿರುವ ಪರಿ ಸೊಗಸಾಗಿದೆ. ಈ ಕಲ್ಪನೆ ಎರಡು ಪದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ:

ತವೌದಾರ್ಯಂ ಧುರ್ಯಂ ಶಿಬಿದಧಿಚಿಕರ್ಣಾದಿಚರಿತೇ
ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರೇ ಧರ್ಮೇ ದಶರಥಸುತೇ ಸತ್ಯವಚನಮ್ |
ಧ್ರುವೇ ಪ್ರಹ್ಲಾದೇ ವಾ ಭಗವತಿ ಮನಸ್ವಿತ್ವಮತುಲಮ್
ಅಖಂಡಂ ಭ್ರಾಜಂತೇ ಹ್ಯಗಣಿತಗುಣಾ ಏವಮಿವ ತೇ ||
(೨೮)

ಶಿಬಿ, ದಧೀಚಿ, ಕರ್ಣ ಮುಂತಾದವರ ಚರಿತೆಗಳಲ್ಲಿ ಔದಾರ್ಯ; ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ, ಧರ್ಮರಾಜ, ಶ್ರೀರಾಮನೇ ಮೊದಲಾದವರಲ್ಲಿ ಸತ್ಯವ್ರತ; ಧ್ರುವ-ಪ್ರಹ್ಲಾದಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಮನಃಸ್ಥೈರ್ಯ - ಹೀಗೆ ನಿನ್ನ ಅಖಂಡ ಗುಣಸಂಪತ್ತು ಶೋಭಿಸುತ್ತಿದೆ.   

ಅಗಾಧಪ್ರಜ್ಞಾ ತೇಽಸ್ಫುರದಯಿ ಮುನಿವ್ಯಾಸವಚನೇ
ನಿಗೂಢಾಂತಸ್ತತ್ತ್ವಗ್ರಹಣಪಟುತಾ ಶಂಕರಮತೌ |
ಚತುರ್ಯೋಗಪ್ರಾಪ್ಯಾ ಭುವನಗುರುತಾ ಕೃಷ್ಣಚರಿತೇ
ನೃಪಾಲೋಚ್ಚೈರ್ನೀತಿರ್ಗುಣವತಿ ರಘೂತ್ತಂಸಚರಿತೇ ||
(೨೯)

ಭಗವಾನ್ ವ್ಯಾಸಮುನಿಗಳ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಪ್ರಜ್ಞೆಯ ಪ್ರಕರ್ಷವೂ ಭಗವತ್ಪಾದ ಶಂಕರರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಆತ್ಯಂತಿಕತತ್ತ್ವವನ್ನು ಗ್ರಹಿಸಬಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಬುದ್ಧಿಪಾಟವವೂ ಯೋಗೇಶ್ವರ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಕರ್ಮ-ಜ್ಞಾನ-ಭಕ್ತಿ-ರಾಜ ಎಂಬ ನಾಲ್ಕು ಬಗೆಯ ಯೋಗಗಳಿಂದ ಪಡೆಯಬೇಕಾದ ವಿಶ್ವಗುರುತ್ವವೂ ಶ್ರೀರಾಮನ ಚರಿತೆಯಲ್ಲಿ ಉದಾತ್ತವಾದ ನಿನ್ನ ರಾಜನೀತಿಯೂ ಕಾಣಸಿಗುತ್ತದೆ.

ಗುಣಗಳಿಗೆ ಅರ್ಥವಂತಿಕೆ ಬರುವುದು ಗುಣಿಗಳಿಂದಲೇ ಎಂಬ ಅರಿವಿರುವವರಿಗೆ ಈ ಎರಡು ಪದ್ಯಗಳ ಕಥನಕ್ರಮ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹಿಡಿಸುತ್ತದೆ.

ಭಗವಂತನೇ ಅವತರಿಸಿದ ಭಾರತದ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಇರುವುದೆಲ್ಲವೂ ಪವಿತ್ರ ಎಂಬ ಭಾವದ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಹೀಗಿದೆ:

ನ ಮೂಲಂ ಯತ್ಕಿಂಚಿನ್ನವಮಪಿ ಹಿ ತೇಽನೌಷಧಮಯಿ
ನ ಚಾಮಂತ್ರಂ ಕಿಂಚಿತ್ತವ ಸುರಗಿರೋ ಹ್ಯಕ್ಷರಮಪಿ |
ಅಗಂಗಾ ನೋ ಕಾಚಿಲ್ಲಘುತರಸರಿಚ್ಚಾಪಿ ಗಣಿತಾ
ನ ಜೀವಸ್ತ್ವಯ್ಯಂಬ ಹ್ಯಶಿವ ಇತಿ ಕಶ್ಚಿನ್ನಿಗದಿತಃ ||
(೩೦)

ಹೇ ಮಾತೇ! ನಿನ್ನ ನೆಲದ ಯಾವೊಂದು ಬೇರು-ಕಾಂಡವೂ ಔಷಧೀಯ ಗುಣದಿಂದ ಕೂಡಿಲ್ಲದಿಲ್ಲ; ನಿನ್ನ ಸಂಸ್ಕೃತವಾಣಿಯ ಯಾವೊಂದು ಅಕ್ಷರವೂ ಮಂತ್ರವಾಗುವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲದಿಲ್ಲ; ನಿನ್ನ ಯಾವೊಂದು ಸಣ್ಣ ತೊರೆಯೂ ಗಂಗೆಯಾಗುವ ಸತ್ತ್ವವನ್ನು ಪಡೆದಿಲ್ಲದಿಲ್ಲ; ಹೆಚ್ಚೇನು, ನಿನ್ನಲ್ಲಿಯ ಯಾವೊಂದು ಜೀವವೂ ಅಮಂಗಳವಲ್ಲ!

“ಅಮಂತ್ರಮಕ್ಷರಂ ನಾಸ್ತಿ ನಾಸ್ತಿ ಮೂಲಮನೌಷಧಮ್ ಅಯೋಗ್ಯಃ ಪುರುಷೋ ನಾಸ್ತಿ ಯೋಜಕಸ್ತತ್ರ ದುರ್ಲಭಃ” ಎಂಬ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಸೂಕ್ತಿಯನ್ನು ವರ್ಣೇಕರ್ ಅವರು ಪುನಾರಚಿಸಿಕೊಂಡ ಬಗೆಯೇ ವಿಶಿಷ್ಟ. ಸುಭಾಷಿತವು ಹೇಳುವ ‘ಯೋಜಕಗುಣ’ ನಮ್ಮ ನೆಲದಲ್ಲಿ ವಿಪುಲವಾಗಿರುವುದು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ.

ಭಾರತದ ಪಾವಿತ್ರ್ಯವನ್ನು ವರ್ಣಿಸಲು ಬೇರೆಯ ವಸ್ತು-ವಿಷಯಗಳು ಸಾಲದೆ ಕವಿ ಆಕಾಶಗಂಗೆಯನ್ನೇ ಆಶ್ರಯಿಸುತ್ತಾರೆ:

ಅಪೂತಂಮನ್ಯಾ ಸಾ ಹರಿಚರಣಯೋಗಾದಥ ಯದಾ
ವಿಯದ್ಗಂಗಾ ಖಿನ್ನಾ ಪುರಹರಶಿರೋವಾಸಮಗಮತ್ |
ತತೋ ಯಸ್ಯಾಃ ಸಂಗಂ ಕಥಮಪಿ ಸಮಾಸಾದ್ಯ ಸಮಗಾ-
ದಲಭ್ಯಂ ಪಾವಿತ್ರ್ಯಂ ಜಯತು ಸತತಂ ಸಾ ಭರತಭೂಃ ||
(೪೬)

ಕಮಲನಾಭನ ಪಾದಕಮಲದಿಂದ ಪರಶಿವನ ಶಿರಸ್ಸನ್ನು ಸೇರಿಯೂ ತನ್ನನ್ನು ಅಪವಿತ್ರಳೆಂದೇ ಭಾವಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಸುರಗಂಗೆ ಯಾರ ಸಂಯೋಗದಿಂದ ಅನನ್ಯಲಭ್ಯವಾದ ಪಾವಿತ್ರ್ಯವನ್ನು ಪಡೆದಳೋ, ಆ ಭಾರತಭೂಮಿಗೆ ಸದಾ ಏಳ್ಗೆಯಿರಲಿ.

ಪಾವಿತ್ರ್ಯವನ್ನು ಗಳಿಸಲೆಳಸಿದ ಗಂಗೆಯ ಸತತ ಅವತಾರ ಸಾರ್ಥಕತೆಯ ನೆಲೆಯನ್ನು ಕಂಡದ್ದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಎಂದಮೇಲೆ ಈ ನೆಲದ ಉನ್ನತಿ ಇನ್ನೆಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿನದು! ಇಲ್ಲಿ ಕವಿ ಪೌರಾಣಿಕ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿರುವ ವಿಧಾನ ಬಲು ಚೆಲುವಾಗಿದೆ.  

ಭಾರತಮಾತೆಯಲ್ಲಿ ಪಾವಿತ್ರ್ಯ ಇದ್ದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಪೌರುಷ ಇಲ್ಲವೆಂದಲ್ಲ. ಆಕೆ ಶಿವೆಯೂ ಹೌದು, ರುದ್ರಾಣಿಯೂ ಹೌದು: 

ಪ್ರಚಂಡಃ ಸಹ್ಯಾದ್ರಿಃ ಕಟಿನಿಹಿತಕೋಶಃ ಖಲು ತವ
ಹಿಮಾದ್ರಿಸ್ತೂಣಾರೋ ವಿಧೃತ ಇವ ವಿಂಧ್ಯಃ ಪರಿಕರಃ |
ಸರಿತ್ಸಿಂಧುಃ ಕ್ರುದ್ಧಭ್ರುಕುಟಿರಟವೀ ರೋಮನಿಚಯೋ
ಮಹಾಚಂಡೀ ನೂನಂ ತ್ವಮಸುರಗಣಾನಾಂ ಭಯಕರೀ ||
(೫೬)

ಉನ್ನತವಾದ ಸಹ್ಯಪರ್ವತವನ್ನು ಕಟಿಯಲ್ಲಿಯ ಕರವಾಲದ ಒರೆಯಾಗಿ, ಹಿಮಾಲಯವನ್ನು ಬತ್ತಳಿಕೆಯಾಗಿ, ವಿಂಧ್ಯಾಚಲವನ್ನು ಸೊಂಟಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಿದ ಟೊಂಕವಾಗಿ, ನದಿಗಳನ್ನೇ ಕೋಪದಿಂದ ಗಂಟಿಕ್ಕಿದ ಹುಬ್ಬುಗಳಾಗಿ, ಅಡವಿಗಳನ್ನೇ ಮೈಯ ನವಿರಾಗಿ ಹೊಂದಿದ ನೀನು ಮಹಾಚಂಡಿಯಂತೆ ಕಂಡು ಅಸುರರಿಗೆ ದುಃಸ್ವಪ್ನವಾಗಿರುವೆ! 

ವರ್ಣೇಕರ್ ಅವರು ಅಭ್ಯುನ್ನತ ಪರ್ವತಶ್ರೇಣಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾವಿಸಿ ನಮ್ಮ ನಾಡಿನ ಅಚಂಚಲ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಧ್ವನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ತೋರಿಕೊಳ್ಳುವ ಬಗೆ ಭಾಯನಕವಾಗಿದ್ದು ಶತ್ರುಗಳ ದಮನಕ್ಕೇ ಮೀಸಲಾಗಿದೆ ಎಂಬುದು ಚಂಡಿಯ ಕಲ್ಪನೆಯ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ. ಈ ಬಗೆಯ ವೀರೋಚಿತ ವರ್ಣನೆಗಳು ಜಾಗರಣಗೊಳಿಸುವ ಭಾವೋನ್ನತಿ ಮಾತಿಗೆ ಮೀರಿದ್ದು.

ನೆಲಕ್ಕೆರಗುವಾಗ ಅಲ್ಲಿಯ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮರ ಸ್ಮರಣೆಯಾದರೆ ಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಮೂಡುವ ಗಾಯದ ಕಲೆಯೂ ಸ್ವಾಗತಾರ್ಹ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಕವಿ:    

ಸ್ವಧರ್ಮೈಕಪ್ರಾಣೈರ್ನಿಜರುಧಿರಸಿಕ್ತಾನಿ ನೃವರೈಃ
ಸತೀಭಿರ್ವಾ ದೇಹೋದ್ದಹನಪರಿಶುದ್ಧಾನಿ ಸುಚಿರಮ್ |
ಧೃತೋಚ್ಚೈರ್ವಲ್ಮೀಕಾನ್ಯಯಿ ತವ ಸುತೀರ್ಥಾನಿ ಮುನಿಭಿಃ
ಕಿಣಾಂಕಂ ಮೇ ಭೂಯಾದ್ಭಗವತಿ ಲಲಾಟಂ ಪ್ರಣಮತಾ ||
(೬೮)

ಹೇ ಭಗವತಿ! ಸ್ವಧರ್ಮಪಾಲನೆಗಾಗಿ ತಮ್ಮ ಬಿಸಿನೆತ್ತರನ್ನೇ ಧಾರೆಯೆರೆದ ವೀರರ, ಪಾತಿವ್ರತ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲು ‘ಸತಿ’ಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ದೇಹವನ್ನೇ ಆಹುತಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡ ಸುಶೀಲೆಯರ, ಸುತ್ತಲೂ ಹುತ್ತ ಬೆಳೆದರೂ ತಪಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವ ಋಷಿ-ಮುನಿಗಳ ಪವಿತ್ರ ತೀರ್ಥಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನು ತಲೆಬಾಗಿ ನಮಿಸುವಾಗ ನನ್ನ ಹಣೆಯ ಮೇಲೆ ಗಾಯದ ಕಲೆ ಮೂಡಲಿ!

ರಕ್ಷಣೆಯ ಕುರುಹಾಗಿ ಯೋಧನ ಮೈಯಲ್ಲಿ ಮೂಡುವ ವೀರಲಕ್ಷ್ಮದಂತೆಯೇ ಸಮರ್ಪಣೆಯ ಕುರುಹಾಗಿ ಭಕ್ತನ ಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಮೂಡುವ ಕಲೆಯೂ ಪವಿತ್ರ!

ಹೀಗೆ ನಮಿಸುವಾಗ ನಿನ್ನ ಮೂಲಕ ಪಡೆದ ಅಂತರಿಂದ್ರಿಯ-ಬಹಿರಿಂದ್ರಿಯಗಳೆಲ್ಲವೂ ನಿನ್ನಲ್ಲಿಯೇ ಮಗ್ನತೆ ಹೊಂದಿ ಸಾರ್ಥಕವಾಗಲಿ - ಎಂದು ಕವಿ ಭಾರತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾರೆ:

ತ್ವದಾಯತ್ತಾ ವಾಣೀ ತವ ಮಹಿಮಗೀತೇ ವಿರಮತು
ತ್ವದಾಯತ್ತಾ ದೃಷ್ಟಿಃ ಪರಿರಮತು ರೂಪೇಕ್ಷಣರತೌ |
ತ್ವದಾಯತ್ತಂ ಚಿತ್ತಂ ಹ್ಯುಪರಮತು ಸಂಚಿಂತನವಿಧೌ
ತ್ವದರ್ಥೇ ಸಂಶೀರ್ಣಃ ಸುಚಿರಮಯಿ ಕಾಯಃ ಪತತು ಮೇ ||
(೭೬)

ನಿನ್ನ ದಯೆಯಿಂದ ದೊರೆತ ಮಾತಿನ ಶಕ್ತಿ ನಿನ್ನ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಹಾಡಿ ಹೊಗಳುವುದರಲ್ಲಿಯೇ ವಿರಮಿಸಲಿ; ನಿನ್ನ ಪ್ರಸಾದದಿಂದ ಪಡೆದ ದೃಷ್ಟಿಶಕ್ತಿ ನಿನ್ನ ರಮ್ಯ ರೂಪವನ್ನು ನೋಡುವುದರಲ್ಲಿಯೇ ವಿರಮಿಸಲಿ; ನಿನ್ನ ಕರುಣೆಯ ಫಲವಾದ ಮನಸ್ಸು ನಿನ್ನ ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿಯೇ ವಿರಮಿಸಲಿ. ನಿನಗಾಗಿ ಚಿರಕಾಲ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತ ನನ್ನೀ ದೇಹವೇ ಸಮರ್ಪಿತವಾಗಲಿ! 

ಈ ಪದ್ಯ ಭಗವತ್ಪಾದ ಶಂಕರರ ‘ಸೌಂದರ್ಯಲಹರಿ’ಯ ಚರಮಪದ್ಯದ ಆಶಯವನ್ನು ನೆನಪಿಸುತ್ತದೆ.

ಮುಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿಯೂ ಭಾರತದಲ್ಲಿಯೇ ಹುಟ್ಟುವ ಬಯಕೆ ವರ್ಣೇಕರ್ ಅವರದು:

ಪುನರ್ಜನ್ಮನ್ಯಂಬ ತ್ವದಮಲಜಲಾನಾಂ ಜಲಚರ-
ಸ್ತ್ವದೀಯಾನಾಂ ವೃಕ್ಷವ್ರತತಿಕುಸುಮಾನಾಂ ಮಧುಕರಃ |
ಭವೇಯಂ ತ್ವತ್ಸ್ಪರ್ಶಾತಿಶುಚಿಪವನಾನಾಂ ಚ ಭುಜಗಃ
ಸಮೀಹೇ ನ ಸ್ವರ್ಗೇ ಸುರಗುರುಪದಂ ಚಾಪಿ ಸುಖದಮ್ ||
(೭೭)

ಹೇ ಮಾತೇ! ಮುಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿನ್ನ ಪುಣ್ಯೋದಕದಲ್ಲಿ ಓಡಾಡುವ ಜಲಚರನಾಗಿಯೋ, ನಿನ್ನ ಮರ-ಗಿಡ-ಬಳ್ಳಿಗಳ ಸುಮಗಳಲ್ಲಿ ರಮಿಸುವ ದುಂಬಿಯಾಗಿಯೋ, ಪವಿತ್ರವಾದ ಸ್ಪರ್ಶವುಳ್ಳ ನಿನ್ನ ಗಾಳಿಯನ್ನು ಹೀರಿ ಬದುಕುವ ಹಾವಾಗಿಯೋ ಹುಟ್ಟಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ನನಗೆ ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸುರಗುರುವಾಗಿರುವ ಸೌಖ್ಯವೂ ಬೇಡ!

ಪದ್ಯದ ಪ್ರಾರಂಭವೇ ಪುನರ್ಜನ್ಮದ ಒಕ್ಕಣೆಯಿಂದ! ಅಂದರೆ ಕವಿ ಮುಕ್ತಿಗಾಗಿ ಬೇಡದೆ ಮರುವುಟ್ಟನ್ನೇ ಎದುರುನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಲು ಮೋಕ್ಷದ ಆಶೆಯನ್ನೂ ಮೀರಿರುವ ಕವಿ ನಿಜಕ್ಕೂ ವಂದನೀಯರು.

ಹೀಗೆ ಭಾರತದ ವಿಶಾಲ ಯಶೋರಾಶಿಯನ್ನು ವರ್ಣಿಸಲು ಸಂಸ್ಕೃತಭಾರತಿಗೂ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ವರ್ಣೇಕರ್: 

ರಣದ್ವಾಣೀವೀಣಾಮಧುರತರಝಂಕಾರಸುರಸಾ
ಶತಾರ್ಥಾಲಂಕಾರಧ್ವನಿಜನಿತಸದ್ಭಾವಸುಭಗಾ |
ಕವೀನಾಂ ದಿಕ್ಕಾಲಾದ್ಯನವಧಿಸಮಾಕೀರ್ಣಯಶಸಾಂ
ನ ವಾಣೀ ಗೈರ್ವಾಣೀ ತವ ಭಣಿತುಮೀಷ್ಟೇಽಖಿಲಗುಣಾನ್ ||
(೮೦)

ಸರಸ್ವತಿಯ ವೀಣಾನಾದದ ಮಾಧುರ್ಯವನ್ನು ಪ್ರತಿಧ್ವನಿಸುವ, ಧ್ವನ್ಯಲಂಕಾರಗಳ ಬಲದಿಂದ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುವ ಭಾವಸೌಭಾಗ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದ, ದೇಶ-ಕಾಲಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ವ್ಯಾಪಿಸಿದ ಕೀರ್ತಿಯಿರುವ ಅಗಣಿತ ಕವಿಗಳ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯಾದ ಗೀರ್ವಾಣವಾಣಿಯೂ ಕೂಡ ನಿನ್ನ ಎಲ್ಲ ಗುಣಗಳನ್ನೂ ಕೀರ್ತಿಸಲು ಸಮರ್ಥಳಲ್ಲ!

ಕವಿ ತಾವು ಜೀವನವಿಡೀ ಉಪಾಸಿಸಿದ ಸಂಸ್ಕೃತಸರಸ್ವತಿಯ ಮಿತಿಯನ್ನು ಹೇಳುವ ಮೂಲಕ ಭಾರತದ ಗುಣೋತ್ಕರ್ಷವನ್ನೇ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ಕಥಿಸಿರುವ ಕ್ರಮ ಸೊಗಸಾಗಿದೆ.

* * *

ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರಂಥ ಭಾವಧನರು ತಮ್ಮ ತಾಯ್ನೆಲದ ತುತ್ತತುದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಅದನ್ನು ಅಂತರಂಗದಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಕೊಂಡ ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ಅದರ ಪುಣ್ಯಪರಿವೇಷಕ್ಕೆ ಗಾಸಿಯಾಗದ ಹಾಗೆ ಚಿತ್ರಿಸುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಎಟುಕದ ಸಂಗತಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಮಿಗಿಲಾದ ಔಚಿತ್ಯ, ಸಂಯಮ ಮತ್ತು ಪ್ರಬುದ್ಧತೆಗಳು ಬೇಕು. ಈ ಎಲ್ಲ ಸದ್ಗುಣಗಳೂ ಇದ್ದ ವರ್ಣೇಕರ್ ಅವರು ರೂಪಿಸಿರುವ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸ್ತುತಿ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ವಾಣಿಯಂತೆಯೇ ಗಂಭೀರವಾಗಿದೆ, ಕಾಂತಿಯಿಂದ ಕೂಡಿದೆ.

Concluded.

Author(s)

About:

Shashi Kiran B N holds a bachelor’s degree in Mechanical Engineering and a master's degree in Sanskrit. His interests include Indian aesthetics, Hindu scriptures, Sanskrit and Kannada literature and philosophy.

Prekshaa Publications

The Mahābhārata is the greatest epic in the world both in magnitude and profundity. A veritable cultural compendium of Bhārata-varṣa, it is a product of the creative genius of Maharṣi Kṛṣṇa-dvaipāyana Vyāsa. The epic captures the experiential wisdom of our civilization and all subsequent literary, artistic, and philosophical creations are indebted to it. To read the Mahābhārata is to...

Shiva Rama Krishna

சிவன். ராமன். கிருஷ்ணன்.
இந்திய பாரம்பரியத்தின் முப்பெரும் கதாநாயகர்கள்.
உயர் இந்தியாவில் தலைமுறைகள் பல கடந்தும் கடவுளர்களாக போற்றப்பட்டு வழிகாட்டிகளாக விளங்குபவர்கள்.
மனித ஒற்றுமை நூற்றாண்டுகால பரிணாம வளர்ச்சியின் பரிமாணம்.
தனிநபர்களாகவும், குடும்ப உறுப்பினர்களாகவும், சமுதாய பிரஜைகளாகவும் நாம் அனைவரும் பரிமளிக்கிறோம்.
சிவன் தனிமனித அடையாளமாக அமைகிறான்....

ऋतुभिः सह कवयः सदैव सम्बद्धाः। विशिष्य संस्कृतकवयः। यथा हि ऋतवः प्रतिसंवत्सरं प्रतिनवतामावहन्ति मानवेषु तथैव ऋतुवर्णनान्यपि काव्यरसिकेषु कामपि विच्छित्तिमातन्वते। ऋतुकल्याणं हि सत्यमिदमेव हृदि कृत्वा प्रवृत्तम्। नगरजीवनस्य यान्त्रिकतां मान्त्रिकतां च ध्वनदिदं चम्पूकाव्यं गद्यपद्यमिश्रितमिति सुव्यक्तमेव। ऐदम्पूर्वतया प्रायः पुरीपरिसरप्रसृतानाम् ऋतूनां विलासोऽत्र प्रपञ्चितः। बेङ्गलूरुनामके...

The Art and Science of Avadhānam in Sanskrit is a definitive work on Sāhityāvadhānam, a form of Indian classical art based on multitasking, lateral thinking, and extempore versification. Dotted throughout with tasteful examples, it expounds in great detail on the theory and practice of this unique performing art. It is as much a handbook of performance as it is an anthology of well-turned...

This anthology is a revised edition of the author's 1978 classic. This series of essays, containing his original research in various fields, throws light on the socio-cultural landscape of Tamil Nadu spanning several centuries. These compelling episodes will appeal to scholars and laymen alike.
“When superstitious mediaevalists mislead the country about its judicial past, we have to...

The cultural history of a nation, unlike the customary mainstream history, has a larger time-frame and encompasses the timeless ethos of a society undergirding the course of events and vicissitudes. A major key to the understanding of a society’s unique character is an appreciation of the far-reaching contributions by outstanding personalities of certain periods – especially in the realms of...

Prekṣaṇīyam is an anthology of essays on Indian classical dance and theatre authored by multifaceted scholar and creative genius, Śatāvadhāni Dr. R Ganesh. As a master of śāstra, a performing artiste (of the ancient art of Avadhānam), and a cultured rasika, he brings a unique, holistic perspective...

Yaugandharam

इदं किञ्चिद्यामलं काव्यं द्वयोः खण्डकाव्ययोः सङ्कलनरूपम्। रामानुरागानलं हि सीतापरित्यागाल्लक्ष्मणवियोगाच्च श्रीरामेणानुभूतं हृदयसङ्क्षोभं वर्णयति । वात्सल्यगोपालकं तु कदाचिद्भानूपरागसमये घटितं यशोदाश्रीकृष्णयोर्मेलनं वर्णयति । इदम्प्रथमतया संस्कृतसाहित्ये सम्पूर्णं काव्यं...

Vanitakavitotsavah

इदं खण्डकाव्यमान्तं मालिनीछन्दसोपनिबद्धं विलसति। मेनकाविश्वामित्रयोः समागमः, तत्फलतया शकुन्तलाया जननम्, मातापितृभ्यां त्यक्तस्य शिशोः कण्वमहर्षिणा परिपालनं चेति काव्यस्यास्येतिवृत्तसङ्क्षेपः।

Vaiphalyaphalam

इदं खण्डकाव्यमान्तं मालिनीछन्दसोपनिबद्धं विलसति। मेनकाविश्वामित्रयोः समागमः, तत्फलतया शकुन्तलाया जननम्, मातापितृभ्यां त्यक्तस्य शिशोः कण्वमहर्षिणा परिपालनं चेति काव्यस्यास्येतिवृत्तसङ्क्षेपः।

Nipunapraghunakam

इयं रचना दशसु रूपकेष्वन्यतमस्य भाणस्य निदर्शनतामुपैति। एकाङ्करूपकेऽस्मिन् शेखरकनामा चित्रोद्यमलेखकः केनापि हेतुना वियोगम् अनुभवतोश्चित्रलेखामिलिन्दकयोः समागमं सिसाधयिषुः कथामाकाशभाषणरूपेण निर्वहति।

Bharavatarastavah

अस्मिन् स्तोत्रकाव्ये भगवन्तं शिवं कविरभिष्टौति। वसन्ततिलकयोपनिबद्धस्य काव्यस्यास्य कविकृतम् उल्लाघनाभिधं व्याख्यानं च वर्तते।

Karnataka’s celebrated polymath, D V Gundappa brings together in the third volume, some character sketches of great literary savants responsible for Kannada renaissance during the first half of the twentieth century. These remarkable...

Karnataka’s celebrated polymath, D V Gundappa brings together in the second volume, episodes from the lives of remarkable exponents of classical music and dance, traditional storytellers, thespians, and connoisseurs; as well as his...

Karnataka’s celebrated polymath, D V Gundappa brings together in the first volume, episodes from the lives of great writers, poets, literary aficionados, exemplars of public life, literary scholars, noble-hearted common folk, advocates...

Evolution of Mahabharata and Other Writings on the Epic is the English translation of S R Ramaswamy's 1972 Kannada classic 'Mahabharatada Belavanige' along with seven of his essays on the great epic. It tells the riveting...

Shiva-Rama-Krishna is an English adaptation of Śatāvadhāni Dr. R Ganesh's popular lecture series on the three great...

Bharatilochana

ಮಹಾಮಾಹೇಶ್ವರ ಅಭಿನವಗುಪ್ತ ಜಗತ್ತಿನ ವಿದ್ಯಾವಲಯದಲ್ಲಿ ಮರೆಯಲಾಗದ ಹೆಸರು. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಶೈವದರ್ಶನ ಮತ್ತು ಸೌಂದರ್ಯಮೀಮಾಂಸೆಗಳ ಪರಮಾಚಾರ್ಯನಾಗಿ  ಸಾವಿರ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇವನು ಜ್ಞಾನಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ಪ್ರಭಾವಿಸುತ್ತಲೇ ಇದ್ದಾನೆ. ಭರತಮುನಿಯ ನಾಟ್ಯಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಇವನೊಬ್ಬನೇ ನಮಗಿರುವ ಆಲಂಬನ. ಇದೇ ರೀತಿ ರಸಧ್ವನಿಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು...

Vagarthavismayasvadah

“वागर्थविस्मयास्वादः” प्रमुखतया साहित्यशास्त्रतत्त्वानि विमृशति । अत्र सौन्दर्यर्यशास्त्रीयमूलतत्त्वानि यथा रस-ध्वनि-वक्रता-औचित्यादीनि सुनिपुणं परामृष्टानि प्रतिनवे चिकित्सकप्रज्ञाप्रकाशे। तदन्तर एव संस्कृतवाङ्मयस्य सामर्थ्यसमाविष्कारोऽपि विहितः। क्वचिदिव च्छन्दोमीमांसा च...

The Best of Hiriyanna

The Best of Hiriyanna is a collection of forty-eight essays by Prof. M. Hiriyanna that sheds new light on Sanskrit Literature, Indian...

Stories Behind Verses

Stories Behind Verses is a remarkable collection of over a hundred anecdotes, each of which captures a story behind the composition of a Sanskrit verse. Collected over several years from...