May 2019

‘சமஸ்காரம்’ (‘saṃskāra’) என்கிற வார்த்தைக்கு இணையான பொருள் ஆங்கிலத்தில் ஒன்றுமில்லை; அதற்கு ‘மெருகேற்றும்,' ‘வளர்த்தல்,' ‘பூரணத்துவம்,’ ‘அலங்கரித்தல்,’ ‘நியமனம்,’ ‘கல்வி,’ ‘நேர்மறை மாற்றம்,’ ‘பூர்வகர்மவினை’ உள்ளிட்ட பல அர்த்தங்கள் உள்ளன. பொதுவாக இது ‘நன்மை செய்தல்’ அல்லது ‘தேவையற்றதை விலக்கி, இருப்பதை மெருகேற்றுவதை’ குறிக்கும். “இலக்கியரீதியாக பார்த்தால் ‘சமஸ்காரம்’ என்கிற வார்த்தைக்கு ‘நல்லதைச் செய்தல்’ என்று பொருள் கூறலாம். ஒரு கைதேர்ந்த...
Elimination of Corruption Venkatanaranappa actively pursued several endeavors for the well-being of the people and the society. There were co-operative societies which worked with similar vision. A certain co-operative which had seen his sincerity and hardworking nature elected him as a member of its executive committee. It was an association which was started with the aim of providing basic food supplies and daily essentials to the community....
Shivaji and his Empire
Although Shivaji was born in a Shudra family, his love and respect for Sanatanadharma was immense. In his letters to Aurangzeb, he uses his honorific titles that translate into "a protector of cows and brahmanas." He put together a number of youngsters from the Maval region and created a strong army. Not only that, just like Prahlada, he took on his own father in battle. Shivaji's Victory The first major victory of Shivaji was against Afzal Khan...
Draupadī was pained listening to the coward speech of Dharmarāja, to which he had given a dhārmic garb. She was also annoyed looking at Bhīma who seemed to have lost his vigour. Fortunately, however, Sahadeva’s words gave her some solace. With tears in her eyes, she pleaded with Kṛṣṇa, “Janārdana! If the Kauravas refuse giving us our share of the land and try to strike a compromise, please don’t accept it. They are not worthy of our compassion....
ಹಿನ್ನೆಲೆ ಭಾರತೀಯಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯಶಕ ಮುನ್ನೂರರಿಂದ ಸುಮಾರು ಎಂಟುನೂರರವರೆಗೆ ಐನೂರು ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅದೊಂದು ಅತಿಲೋಕಮನೋಹರನಾಗರಕತೆಯು ನಿರ್ಮಿತವಾಯಿತು. ಇದು ದಕ್ಷಿಣದ ಸಂಘಂ ಸಾಹಿತ್ಯಯುಗ ಮತ್ತು ಬಾದಾಮಿ ಚಾಲುಕ್ಯರ ಶಿಲ್ಪವಿಕ್ರಮಯುಗ ಹಾಗೂ ಉತ್ತರದ ಗುಪ್ತ-ಮೌಖರೀ-ಪ್ರತಿಹಾರಯುಗಗಳ ಸಮಗ್ರಾಭ್ಯುದಯವನ್ನು ಒಳಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಬೆಳೆಯಿತು. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಂತೀಯಸಂಸ್ಕೃತಿವೈಷಮ್ಯಗಳಿರಲಿಲ್ಲ; ಸರ್ವತ್ರ ಸನಾತನಧರ್ಮದ ಸರ್ವಾಂಗೀಣಸ್ವಾರಸ್ಯವೇ ತುಂಬಿ ತುಳುಕಿತ್ತು. ಭೌತಿಕ-ಬೌದ್ಧಿಕ-ಭಾವುಕಸಮೃದ್ಧಿಗಳ ಸಾಮರಸ್ಯವನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು....
কৃষ্ণের জীবনের প্রারম্ভে তেমন প্রাচুর্য না থাকার কারণেই সম্ভবত তিনি অনাড়ম্বর জীবনেই স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করতেন। যদিও পরবর্তীকালের পণ্ডিতদের কল্পনায় কৃষ্ণের পরিহিত বহুমূল্য বস্ত্রাদির উল্লেখ পাওয়া যায়, কিন্তু প্রাচীন গ্রন্থগুলি থেকে তেমন কোনও ইঙ্গিত পাওয়া যায়না। তাঁর বস্ত্রের বর্ণ ছিল হলুদ (পীতাম্বর), খুব সম্ভবত তাঁর কৃষ্ণ গাত্রবর্ণের সঙ্গে মানানসই হত বলে। তাঁর ভূষণ ছিল যৎসামান্য। তিনি বনপুষ্পমাল্যে ও মৌরমুকুটে সুশোভিত হতেই পছন্দ করতেন। গীতায় কৃষ্ণ...
Culinary skills Venkatanaranappa was our chief by default in all our endeavours. He led our tours and cooked our meals. In those days, several places lacked electric supply. Everywhere we went, Venkatanaranappa cooked for us, and when he did so in places which were not electrified, Venkannayya was to hold a candle to aid his cooking. When I tried to extend my helping hand, he would snap – “Don’t come here! Amidst your chatter and laughter, the...
Attack of Mahmud of Ghazni
It is because the fundamental root of Hinduism is Adhyatma (spirituality, self knowledge, study and evolution of oneself) that we have been elaborating all this while on the awareness of kshaatra in the tradition of Sanatanadharma. In his work Indian Muslims: Who are they?, K S Lal discusses at length who the Indian Muslims are and what their origins are. On this subject, the earliest evidence we get is from Alberuni, a traveller who came to...
The mirage-like Rama Rajya of Mohandas Gandhi at a very fundamental level of ethics essentially must rest on untruths. This is not to imply that Gandhi deliberately spoke untruths but his claims such as Sarvadharmasamabhava (equal validity of all religions), “Ram and Rahim are the same,” and Ishwar Allah tere naam are demonstrably false and are therefore lethal in practice. How for example, is it possible to have a Rama Rajya in a kingdom...
Bhīmasena said, “I suggest you speak to the Kauravas and try to ensure peace between us. Don’t scare them with the prospect of a war even as you start speaking! Let us try to bring things under control using the path of sāma, i.e. reconciliation through peaceful means. Don’t get agitated with them. Duryodhana is a greedy person and is full of malice. He is adamant and will not give up his stance even if he has to give up his life. It's difficult...