‘ಮಣ್ಣಿನ ಕನಸು’: ಒಂದು ಸಮೀಕ್ಷೆ - 1

This article is part 1 of 8 in the series ಮಣ್ಣಿನ ಕನಸು ವಿಮರ್ಶೆ

ಮಣ್ಣು ಕನಸು ಕಾಣುತ್ತದೆಯೇ? ‘ಮೃತ್’, ಮಣ್ಣು ಮೂರ್ತವಾದರೂ ಅಚೇತನ. ‘ಸ್ವಪ್ನ’, ಕನಸು ಅಮೂರ್ತವಾದರೂ ಚೇತನದ ಅಂಶ ಹೊಂದಿದ್ದು ಅರೆಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಲೋಕಾಲೋಕಗಳನ್ನು ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. ಮಣ್ಣು ನೆಲವನ್ನು, ಭೂಮಿಯನ್ನು, ರಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ಪದ. ಕನಸು ಜೀವಿಗಳ ಮನಃಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ವ್ಯಾಪಾರ. ಮಣ್ಣು ಇರದಿದ್ದರೆ ನೆಲೆ ಇಲ್ಲ, ಬೆಳೆ ಇಲ್ಲ; ಜೀವನವೂ ಇಲ್ಲ. ಜಡದಂತೆ ಮೂರ್ತರೂಪದಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಕನಸು ಕಾಣಲು, ತನ್ನ ಕನಸನ್ನು ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು, ತನ್ನಿಂದ ಮೂಡಿಬಂದ ಜೀವಚೈತನ್ಯಗಳ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ. ಮಣ್ಣಿನ ಕನಸನ್ನು ಸಾಕಾರಗೊಳಿಸಲು ಜೀವಜಗತ್ತಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು, ಮನಸ್ಸುಗಳು, ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿ-ಆತ್ಮಶಕ್ತಿಗಳು, ಚೇತನಾಚೇತನ ವಸ್ತುಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಹೇಗೆ ಸಮರಸದಿಂದಿರಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಹಲವು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ‘ಮಣ್ಣಿನ ಕನಸು’ ಎಂಬ ಪದಜೋಡಣೆ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. ಅಚೇತನದಲ್ಲಿ ಚೇತನಶಕ್ತಿಯನ್ನು, ಅಜೀವದಲ್ಲಿ ಜೀವಸಂಚಲನವನ್ನು ಮೂಡಿಸಿ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಕನಸು ಕಾಣುವ ಧೀಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಿರುವ ಈ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ‘ಮಣ್ಣಿನ ಕನಸು’ ಪ್ರತಿಭೆಯ ಉಡ್ಡಯನಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ.

ಅಸಂಖ್ಯ ಕನಸುಗಳು ಈ ಮಣ್ಣಿಗೆ. ಉದಯನ ಮಹಾರಾಜನಿಗೆ ನಡಾಗಿರಿಯಂಥ ಆನೆಯನ್ನು ಪಳಗಿಸುವ ಕನಸು, ವಾಸವದತ್ತೆಗೆ ಉದಯನನ ವೀಣಾವಾದನ ಕೇಳುವ ಕನಸು, ಪದ್ಮಾವತಿಗೂ ಅದೇ ಉದಯನನ ಕನಸು, ಮಹಾಮಾತ್ಯ ಯೌಗಂಧರಾಯಣನಿಗೆ ಧರ್ಮ-ಬ್ರಹ್ಮ-ರಸಗಳ ಬಲ-ಭಾಗ್ಯಗಳನ್ನು ಮೈಗೂಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಒಬ್ಬ ಸಾರ್ವಭೌಮನ ಕನಸು, ಮಗು ರೋಹಸೇನನಿಗೆ ಚಿನ್ನದ ಬಂಡಿಯ ಕನಸು, ಧೂತಾದೇವಿಗೆ ತನ್ನ ಸಂಸಾರವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಕನಸು, ಹಣವನ್ನೆಲ್ಲ ಕಳೆದುಕೊಂಡ - ದರಿದ್ರನಾದರೂ ಜಾಜಿ-ಮಲ್ಲಿಗೆಗಳ ಪರಿಮಳವನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವ - ಸಾರ್ಥವಾಹ ಚಾರುದತ್ತನಿಗೆ ವಸಂತಸೇನೆಯ ಕನಸು, ವಸಂತಸೇನೆಗೆ ಗಣಿಕಾವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಗೃಹಿಣಿಯಾಗುವ ಕನಸು, ಶರ್ವಿಲಕನಿಗೆ ಮದನಿಕೆಯ ಕನಸು, ಆಮ್ರಪಾಲಿಯ ಛಿದ್ರಗೊಂಡ ಕನಸು, ರಾಜರಿಗೆ ರಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಕನಸು, ಮೈತ್ರೇಯನಂಥವರಿಗೆ ರಸಭೋಜನದ ಕನಸು, ರೇಭಿಲನಿಗೆ ಕಲೆ-ಆದರ್ಶಗಳ ಕನಸು. ಅಚೇತನವಾದ ಮಣ್ಣು ಸಚೇತನವಾದ ಜೀವಗಳ ಕನಸುಗಳಿಗೆ ನೆಲೆಯಾಗಿ, ಅವು ಮಣ್ಣಿನ ಕನಸುಗಳಗಿ ಮಾರ್ಪಡುತ್ತವೆ. ಇಂಥ ಕನಸುಗಳೆಲ್ಲ ಸಾಕಾರಗೊಂಡು ನನಸಾಗಬೇಕಾದರೆ ಈ ಮಣ್ಣಿನ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ, ಪ್ರೇಮ, ಸ್ನೇಹ, ತ್ಯಾಗ, ಪರಸ್ಪರ ಅರಿವು ಆವಶ್ಯಕ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಕಾರಣ ಅಥವಾ ಅಕಾರಣ ದ್ವೇಷ, ಅಸೂಯೆ, ವೈರ, ಕೋಪ, ಅಧಿಕಾರಲಾಲಸೆ, ಮಹಾಸ್ವಾರ್ಥಗಳು ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಕನಸುಗಳ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಕಷ್ಟತರವಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಡುಕನ್ನು ಒತ್ತಿ ತುಳಿದು ಒಳಿತನ್ನು ಹಿಡಿದು ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತಿ ಮಣ್ಣು ತನ್ನ ಕನಸನ್ನು ಸಾರ್ಥಕ ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕೆಟ್ಟ ಬೀಜಗಳನ್ನು ತನ್ನೊಳಗಿರಿಸಿಕೊಂಡು ಮೊಳಯಿಸದೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿ ಫಲಿಯಿಸಿ ಹೆಮ್ಮರವಾಗಿಸಲು ಮಣ್ಣು ಕನಸು ಕಾಣಬೇಕು. ಆದರೆ ಈ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದ ಮುಳ್ಳಿನ ಬೀಜಗಳು, ವಿಷವೃಕ್ಷದ ಬೀಜಗಳು ಎಷ್ಟೋ ಬಾರಿ ಮೊಳೆತು ಹೆಮ್ಮರವಾಗುವುದು ಅದರ ದುರ್ದೈವ.

ಮಣ್ಣಿನ ಕನಸು ಎಂದರೆ ವಿಶಾಲಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಈ ಭೂಮಿಯ ಕನಸು; ಇಡಿಯ ಜಗತ್ತಿನ ಕನಸು. ಇದು ಸಾಕಾರವಾಗಬೇಕಾದರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಊರಿನ, ಒಂದು ರಾಜ್ಯದ ಒಂದು ಸ್ತರದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಸಂಕೇತಿಸುವಂತೆ ಈ ಕಾದಂಬರಿಯ ಭಿತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ವತ್ಸದೇಶದ ರಾಜ ಉದಯನ, ಅವಂತಿದೇಶದ ಪ್ರಭು ಪ್ರದ್ಯೋತ ಮಹಾಸೇನ, ಮಗಧಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಮಹಾರಾಜ ಅಜಾತಶತ್ರು-ದರ್ಶಕ, ಕೋಸಲದೇಶದ ಒಡೆಯ ಪ್ರಸೇನಜಿತ್ (ಕಾದಂಬರಿಯಲ್ಲಿ ಇವನಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪಾತ್ರವಿಲ್ಲ), ಪಾಂಚಾಲದೇಶದ ದೊರೆ ಆರುಣಿ - ಈ ಎಲ್ಲ ರಾಜ-ಮಹಾರಾಜರ ಮಂತ್ರಿಗಳು, ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ರಾಣಿಯರು, ಸೇನಾಪತಿಗಳು, ಕಲಾವಿದರು, ಸಾರ್ಥವಾಹರು, ವಿದೂಷಕರು, ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಉತ್ಸವಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಸಾಗಿಸುವ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಹರ್ಷಿಸುವ ಪ್ರಜಾವರ್ಗ, ರಾಜರಿಗೆ ನಿಷ್ಠವಾಗಿರುವ ಸೇವಕವರ್ಗ, ಬೇಹುಗಾರರು, ಆರಣ್ಯಕರು - ಎಲ್ಲರ ಪರಸ್ಪರ ಸಹಕಾರ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.   

‘ಸ್ವಪ್ನವಾಸವದತ್ತ’ ಮತ್ತು ‘ಮೃಚ್ಛಕಟಿಕ’ ಎಂಬ ಎರಡು ಭವ್ಯಕೃತಿಗಳ ಸಾಮಾಜಿಕ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳನ್ನು ಈ ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಹದವರಿತು ಬೆಸೆಯಲಾಗಿದೆ. ‘ಸ್ವಪ್ನವಾಸವದತ್ತ’ ರಾಜ-ಮಹಾರಾಜರನ್ನು, ಅರಮನೆ-ಅಂತಃಪುರಗಳನ್ನು ಕೇಂದ್ರವಾಗಿರಿಸಿಕೊಂಡು ಸಾಗುವ ನಾಟಕ. ‘ಮೃಚ್ಛಕಟಿಕ’ ವೇಶ್ಯೆ-ವರ್ತಕರನ್ನು, ಬೀದಿ-ಜೂಜುಕಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡು ಬೆಳೆಯುವ ಪ್ರಕರಣ. ಒಂದು ಆಢ್ಯರ ಬದುಕು; ಮತ್ತೊಂದು ಸಾಮಾನ್ಯರ ಜೀವನ. ಸದ್ಯದ ಕಾದಂಬರಿ ಇವೆರಡನ್ನೂ ಸಮರಸವಾಗಿ ಹೆಣೆದಿದೆ. ಲೇಖಕರು ಇಂಥ ಕೃತಿಯ ಕನಸನ್ನು ನನಸಾಗಿಸಲು ಕಾಲಯಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ವರ್ತಮಾನದಿಂದ ಸುಮಾರು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಐನೂರು ವರ್ಷಗಳಷ್ಟು ಹಿಮ್ಮೊಗವಾಗಿ ಚಲಿಸಿ ಅಲ್ಲಿ ತಾವು ಕಂಡ ಕಾಣ್ಕೆಗಳನ್ನು ವರ್ತಮಾನದ ಕಣ್ಣುಗಳಿಂದ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ನಮ್ಮ ಜಗತ್ತಿನ ಆಗು-ಹೋಗುಗಳೊಡನೆ ತಾಳೆ ನೋಡಿ, ಕಲ್ಪನೆಯ ಮೂಸೆಯಲ್ಲಿ ಭೂತ-ವರ್ತಮಾನಗಳ ಸಂದರ್ಭಗಳನ್ನು ಕುದಿಸಿ ಹೊಸ ರೂಪವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಇದೇ ಅಧಿಕೃತವೆನ್ನುವಂತೆ ದುಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಐತಿಹಾಸಿಕವೆ? ಸಾಮಾಜಿಕವೆ? ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕೃತಿಗಳಿಂದ ಎರವಲು ಪಡೆದ ನವಸೃಷ್ಟಿಯೆ? ಎಲ್ಲವೂ ಹೌದು; ಆದರೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಮೀರಿ ತನ್ನತನವನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿಯೂ ಮೆರೆದಿರುವುದು ಕೂಡ ಹೌದು.

*          *          *

ವತ್ಸರಾಜ ಉದಯನ ಪ್ರಜಾಪ್ರೇಮಿ. ಆಟವಿಕರಲ್ಲಿಯೂ ಅವನಿಗೆ ಸ್ನೇಹ ಉಂಟು. ಉತ್ಸವಪ್ರಿಯ, ಸಾಹಸಪ್ರಿಯ, ಅದ್ಭುತ ವೀಣಾವಾದಕ. ತನ್ನ ವೀಣಾವಾದನದಿಂದ ಆನೆಗಳನ್ನೂ ಪಳಗಿಸಬಲ್ಲನೆಂಬ ಪ್ರತೀತಿ. ಇಂಥ ತರುಣಪ್ರಭುವಿನ ಅತ್ಯುತ್ಸಾಹಕ್ಕೆ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕಲು ಸಮರ್ಥ ನೀತಿವಿಶಾರದ, ವಿದ್ವಾಂಸ, ರಾಜನಿಗೂ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೂ ಪರಮನಿಷ್ಠನಾಗಿರುವ ಯೌಗಂಧರಾಯಣನಂಥ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕ ಮಂತ್ರಾಲೋಚಕನ ಆವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಕೌಶಾಂಬಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸುವ ವಸಂತೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ದೇಶ-ವಿದೇಶಗಳ ಕಲಾವಿದರು ಮತ್ತು ಪ್ರಜಾಪ್ರಮುಖರನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ರಾಜ್ಯಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಲು, ವಿಚಾರವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಇಂಥ ಉತ್ಸವಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲವಾದರೆ ರಾಜ್ಯಗಳು ತಮ್ಮ ಪಾಡಿಗೆ ತಾವು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ದ್ವೀಪಗಳಂತೆ ಆಗುತ್ತವೆ. ಈ ಬಾರಿಯ ವಸಂತೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಉಜ್ಜಯಿನಿಯ ಸಾರ್ಥವಾಹಮುಖ್ಯಸ್ಥ ರಾಜಾಹ್ವಾನದ ಮೇರೆಗೆ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಎರಡೂ ರಾಜ್ಯಗಳ ವಿದ್ಯಮಾನವು ನಮಗೆ ಅರಿವಾಗುತ್ತದೆ. ಉದಯನನಂಥ ಕಲಾವಿದ ತನ್ನ ಪ್ರಜೆಗಳೆದುರು ತನ್ನ ಅಮೋಘ ಕಲೆಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತಿರುತ್ತಾನೆ. ಇದರಿಂದ ಕಲಾಪ್ರೇಮಿಗಳಿಗೆ, ಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ, ಆಟವಿಕರಿಗೆ ಅವನು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಿಯನಾಗುತ್ತಾನೆ. ಅರಸ ಮತ್ತು ಪ್ರಜೆಗಳ ಇಂಥ ಸಾಮರಸ್ಯವೂ ಮಣ್ಣಿನ ಕನಸಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ರಾಜ ಮತು ಪ್ರಜೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕವಾಗಿ, ನೈತಿಕವಾಗಿ ಪರಸ್ಪರ ಪೂರಕವಾಗಿರುವ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮರಸ್ಯದ ವಾತಾವರಣ ಇರುತ್ತದೆ. ಉದಯನಪ್ರಭುವಿನ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಂಥ ವಾತಾವರಣವಿದ್ದಿತಾದರೂ ರಾಜನು ನಡಾಗಿರಿಯಂಥ ಆನೆಯನ್ನು ಪಳಗಿಸಿ ಅದನ್ನೇರುವ ಕನಸನ್ನು ಬೆಂಬತ್ತಿದಾಗ ರಾಜ್ಯದ ಶಾಂತಿ-ಭದ್ರತೆಗಳು ಹಾಳಾಗಿ ದೇಶವೇ ಶತ್ರುವಿನ ವಶವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಯೌಗಂಧರಾಯಣನ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ತರುಣರಾಜನ ಸಾಹಸದ ಪರಿಣಾಮ.

ಕೌಶಾಂಬಿಯ ವಸಂತೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಸಂವಾದಿ ಎಂಬಂತೆ ಉಜ್ಜಯಿನಿಯಲ್ಲಿ ಇಂದ್ರಧ್ವಜೋತ್ಸವ ಅತ್ಯಂತ ವೈಭವದಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿಯ ಮಹಾರಾಜ ಪ್ರದ್ಯೋತ ಮಹಾಪರಾಕ್ರಮಿ. ರಾಣಿ ಅಂಗಾರವತಿ. ಇವರಿಗೆ ಇಬ್ಬರು ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು. ಒಬ್ಬಳೇ ಮಗಳು ವಾಸವದತ್ತೆ. ಈ ರಾಜಕುಟುಂಬದ ಮತ್ತು ಪ್ರಜೆಗಳ ನಡುವೆ ಉತ್ತಮವಾದ ಬಾಂಧವ್ಯವಿದ್ದರೂ ಕಿರಿಯ ಮಗ ಪಾಲಕನಂಥ ದುಷ್ಟಬುದ್ಧಿಯ ಸ್ವಾರ್ಥಿಯ ಮೂಲಕ ಅವಂತಿರಾಜ್ಯ ಅಶಾಂತಿ-ಅನ್ಯಾಯಗಳ ಮಡುವಾಗುತ್ತದೆ. ತನ್ನ ತಂದೆ, ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಅಣ್ಣನ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಸಲೂ ಪಾಲಕ ಹೇಸುವುದಿಲ್ಲ.

ಪ್ರದ್ಯೋತನಿಗೆ ಉದಯನನ ಬಗೆಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯ ಜೊತೆಗೇ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಮತ್ಸರವೂ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಕಿರಿಯ ಮಗ ಪಾಲಕನ ದುಷ್ಟ ಯೋಜನೆಗೆ ಸಮ್ಮತಿಸಿ ವತ್ಸರಾಜನನ್ನು ಸೆರೆಹಿಡಿಸುತ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಪ್ರದ್ಯೋತನ ಮಗಳು ವಾಸವದತ್ತೆ ಉದಯನನಿಗೂ ಅವನ ವೀಣಾವಾದನಕ್ಕೂ ಮಾರುಹೋದವಳು. ತಂದೆಯನ್ನು ಅನುನಯಿಸಿ ಸೆರೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಉದಯನನಿಂದಲೇ ವೀಣಾವಾದನವನ್ನು ಕಲಿತು, ಯೌಗಂಧರಾಯಣನ ತಂತ್ರಗಳಿಗೆ ತಾನೂ ಕೈಜೋಡಿಸಿ, ತಾನು ಒಲಿದ ವತ್ಸೇಶ್ವರನನ್ನು ಸೆರೆಯಿಂದ ಬಿಡಿಸಿಕೊಂಡು ಹೊರಟುಬಿಡುತ್ತಾಳೆ. ಪ್ರೇಮಿಗಳು ಹೀಗೆ ಒಂದಾಗುವುದರಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣಿನ ಕನಸು ಸಾಕಾರವಾಗುವುದಾದರೂ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಘೋರಕೃತ್ಯ ನಿಜವಾಗಿ ಮಣ್ಣಿನ ಕನಸಲ್ಲ; ಮಣ್ಣಿನ ಮಕ್ಕಳ ಸ್ವಾರ್ಥ, ದ್ವೇಷ, ಅಧಿಕಾರಲಾಲಸೆ, ಧರ್ಮವಿರುದ್ಧ ಕಾಮ.

*          *          *

ಪ್ರಾಚೀನ ಗ್ರೀಸಿನ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಚಿಂತಕ ಪ್ಲೇಟೊ ಧಾರ್ಮಿಕ ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯಭಾರವನ್ನು ಕುರಿತು ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ:

Until philosophers are kings, or the kings and princes of this world have the spirit and power of philosophy, and political greatness and wisdom meet in one, and those commoner natures who pursue either to the exclusion of the other are compelled to stand aside, cities will never have rest from their evils. (The Republic)   

ಈ ಕಾಣ್ಕೆಯ ಸಂವಾದಿಯನ್ನು ಕೆಲಮಟ್ಟಿಗೆ ಯೌಗಂಧರಾಯಣನ ಅನಿಸಿಕೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಗಮನಿಸಬಹುದು.

“ಯಥಾ ರಾಜಾ ತಥಾ ಪ್ರಜಾಃ” ಎನ್ನುವ ಮಾತು ಇಂದಿಗೂ ಎಂದಿಗೂ ಸತ್ಯ. ಹೀಗಾಗಿ ‘ಸ್ವಪ್ನವಾಸವದತ್ತ’ ಮತ್ತು ‘ಮೃಚ್ಛಕಟಿಕ’ಗಳ ಕಾಲಕ್ಕೂ ಇದು ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ. ಆ ಕಾಲದ ಅರಸುಮನೆತನಗಳ ಸುಮನಸ್ಕರು, ಅಲ್ಲಿಯ ಸುಸಂಸ್ಕೃತ ಪ್ರಜೆಗಳು ಮತ್ತು ಮನುಕುಲದ ಹಿತಕ್ಕಾಗಿ ಚಿಂತಿಸುವ ಎಲ್ಲ ಧೀಮಂತರ ಕನಸುಗಳು ಯೌಗಂಧರಾಯಣನ ಮಾತುಗಳ ಮೂಲಕ ಕಾದಂಬರಿಯ ಕಡೆಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯೊಡೆಯುತ್ತವೆ. ಆ ವೇಳೆಗೇ ಕೌಶಾಂಬಿ ಮತ್ತು ಉಜ್ಜಯಿನಿಗಳ ವಿಪ್ಲವಗಳೆಲ್ಲ ಮುಗಿದು ಎಲ್ಲರ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ-ಸೌಖ್ಯಗಳು ನೆಲೆಸಿರುತ್ತವೆ. ರೇಭಿಲನಿಗೆ ಯೌಗಂಧರಾಯಣ ತನ್ನ ಅಮೋಘ ಕನಸನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತಾನೆ. ದೂರದೃಷ್ಟಿಯುಳ್ಳ ಈ ಮಹಾಮೇಧಾವಿಯ ಮೂಲಕ ಲೇಖಕರು ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ರಾಜಕೀಯ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ಪ್ರಸ್ತುತತೆಯುಳ್ಳ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಉದಾಹರಿಸುತ್ತೇನೆ. ಓದುಗರು ಕಾದಂಬರಿಯ ಕಡೆಯ ಪುಟಗಳನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಓದಿ ಮನನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. 

ರೇಭಿಲ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ:

“ಬ್ರಾಹ್ಮ-ಕ್ಷಾತ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿರಲಿ, ವೈಶ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡೋ ಮಟ್ಟದ ಸತ್ತ್ವ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸಿದಾಗ ನಾವಿನ್ನ ಶೌದ್ರದಲ್ಲಿಯೇ ಹುಡುಕಬೇಕೇನೋ!” ತುಂಬ ಆಳವಾದ ದನಿಯಲ್ಲಿ ಮಂದ್ರಷಡ್ಜವನ್ನು ಹುಡುಕುವ ಗಾಯಕನಂತೆ ರೇಭಿಲ ನುಡಿದ.

ಒಂದು ಸಪ್ತಕದ ನಿರ್ದಿಷ್ಟಸ್ವರದಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಸಪ್ತಕದ ಅದೇ ಸ್ವರಕ್ಕೆ ಅಖಂಡವಾಗಿ ಧ್ವನಿಯು ಸಾಗುವಂತೆ ಅವನ ಮಾತಿನ ಜಾಡನ್ನೇ ಹಿಡಿದು ಮಹಾಮಾತ್ಯ ಹೇಳಿದ: “ರೇಭಿಲ, ಹೌದು, ಶೌದ್ರದಲ್ಲಿಯೂ ಹುಡುಕಬೇಕು; ಅದರಾಚೆ ಕೂಡ ನೋಡಬೇಕು. ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಈ ಎಲ್ಲ ವಿಭಾಗಗಳೂ ಔಪಾಧಿಕ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮರೆಯಬಾರದು ... ರಕ್ತಸಂಬಂಧ, ಸ್ಥಾನಸಂಬಂಧ, ಸಂಕೇತಸಂಬಂಧಗಳಿಂAತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಭಾವಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಇದಾದರೂ ಭಾವಭ್ರಮೆಯಾಗದೆ ಭಾವಪ್ರಮೆಯಾಗಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಭಾವಸಂಬಂಧದ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಮೆರೆಯುವ - ಆದರೆ ವೈಶ್ವಿಕವಾದ ನಿರ್ವಿಶೇಷಾನುಭವಕ್ಕೆ ಬೆಲೆಕೊಡದ - ಭಾವಾಭಾಸಗಳಿಗೆ ಮಣೆಹಾಕಬಾರದು. ಅಂದರೆ ಒಂದು ವರ್ಣ, ಒಂದು ವಂಶ, ಒಂದು ಪರಂಪರೆ ಅನ್ನೋ ಮೋಹಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ವಿವೇಕವನ್ನ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಧಾರೆ ಎರೆಯಬಾರದು. (ಪು. ೬೩೬)

ಯೌಗಂಧರಾಯಣ ಮುಂದುವರಿದು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ:

ಆರುಣಿ ... ಮಗಧೇಶ್ವರ ದರ್ಶಕ ... ಇವರಿಗೆಲ್ಲ ಕ್ರಾಂತಿಯಲ್ಲಿರೋ ಆಸ್ಥೆಯ ಒಂದಂಶವೂ ಶಾಂತಿಯಲ್ಲಿಲ್ಲ ... ಕ್ಷಾತ್ತ್ರ ಚೆನ್ನಾಗೇ ಇದ್ದರೂ ಬ್ರಾಹ್ಮವೇ ಇಲ್ಲವಾಗಿದೆ; ಹೀಗಾಗಿಯೇ ಪ್ರಜಾಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ವಿಶ ಅಂತ ಯಾವುದನ್ನ ವೇದ ಹೇಳಿದೆಯೋ ಶೌದ್ರ ಅಂತ ಯಾವುದನ್ನ ಉಪನಿಷತ್ತು ತಿಳಿಸಿದೆಯೋ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಇವರು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕಾಣಲಿಲ್ಲ, ಸಹಾನುಭೂತಿಯಿಂದ ಆದರಿಸಲಿಲ್ಲ. ಈ ಅಂಶಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಉದಯನ, ಚಾರುದತ್ತ ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಮಿಗಿಲು. ಆದರೆ ಇವರಿಗೆ ಕ್ಷಾತ್ತ್ರದ ಒಂದು ಮುಖ್ಯಾಂಶವಾದ ಶತ್ರುಭೇದನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮೈಗೂಡಲೇ ಇಲ್ಲ. (ಪು. ೬೩೬)

ನಾಲ್ಕೂ ವರ್ಣಗಳಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾದ ಪರಸ್ಪರ ಸಹಕಾರ, ಅರಿತುಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ ಹಾಗೂ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪರಿಜ್ಞಾನಗಳ ಬಗೆಗೆ ಇದು ಪ್ರಬುದ್ಧ ಹಾಗೂ ನಿಶಿತ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯಾಗಿದೆ.

To be continued.

 

   Next>>

Author(s)

About:

Prof. Shantakumari is a teacher, writer, translator and literary critic. Her seminal work ‘Yugasaakshi’ is a critical and definitive study of S. L. Bhyrappa’s Kannada novels. ‘Chaitanyada Chilume’ and ‘Nenapu gari bicchidaaga’ are her autobiographical works. ‘Satyapathika-Socrates’ and ‘Kaggada-Kaanike’ are some of her major works. She has co-translated many of Bhyrappa's novels into English and parts of Will Durant's 'Story of Civilization' into Kannada.

Prekshaa Publications

Indian Perspective of Truth and Beauty in Homer’s Epics is a unique work on the comparative study of the Greek Epics Iliad and Odyssey with the Indian Epics – Rāmāyaṇa and Mahābhārata. Homer, who laid the foundations for the classical tradition of the West, occupies a stature similar to that occupied by the seer-poets Vālmīki and Vyāsa, who are synonymous with the Indian culture. The author...

Karnataka’s celebrated polymath, D V Gundappa brings together in the sixth volume of reminiscences character sketches of prominent public figures, liberals, and social workers. These remarkable personages hailing from different corners of South India are from a period that spans from the late nineteenth century to the mid-twentieth century. Written in Kannada in the 1970s, these memoirs go...

An Introduction to Hinduism based on Primary Sources

Authors: Śatāvadhānī Dr. R Ganesh, Hari Ravikumar

What is the philosophical basis for Sanātana-dharma, the ancient Indian way of life? What makes it the most inclusive and natural of all religio-philosophical systems in the world?

The Essential Sanātana-dharma serves as a handbook for anyone who wishes to grasp the...

Karnataka’s celebrated polymath, D V Gundappa brings together in the fifth volume, episodes from the lives of traditional savants responsible for upholding the Vedic culture. These memorable characters lived a life of opulence amidst poverty— theirs  was the wealth of the soul, far beyond money and gold. These vidvāns hailed from different corners of the erstwhile Mysore Kingdom and lived in...

Padma Bhushan Dr. Padma Subrahmanyam represents the quintessence of Sage Bharata’s art and Bhārata, the country that gave birth to the peerless seer of the Nāṭya-veda. Padma’s erudition in various streams of Indic knowledge, mastery over many classical arts, deep understanding of the nuances of Indian culture, creative genius, and sublime vision bolstered by the vedāntic and nationalistic...

Bhārata has been a land of plenty in many ways. We have had a timeless tradition of the twofold principle of Brāhma (spirit of wisdom) and Kṣāttra (spirit of valour) nourishing and protecting this sacred land. The Hindu civilisation, rooted in Sanātana-dharma, has constantly been enriched by brāhma and safeguarded by kṣāttra.
The renowned Sanskrit poet and scholar, Śatāvadhānī Dr. R...

ಛಂದೋವಿವೇಕವು ವರ್ಣವೃತ್ತ, ಮಾತ್ರಾಜಾತಿ ಮತ್ತು ಕರ್ಷಣಜಾತಿ ಎಂದು ವಿಭಕ್ತವಾದ ಎಲ್ಲ ಬಗೆಯ ಛಂದಸ್ಸುಗಳನ್ನೂ ವಿವೇಚಿಸುವ ಪ್ರಬಂಧಗಳ ಸಂಕಲನ. ಲೇಖಕರ ದೀರ್ಘಕಾಲಿಕ ಆಲೋಚನೆಯ ಸಾರವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಈ ಹೊತ್ತಗೆ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಛಂದಸ್ಸಿನ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಲಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ತೌಲನಿಕ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮತ್ತು ಅಂತಃಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಯನಗಳ ತೆಕ್ಕೆಗೆ ಬರುವ ಬರೆಹಗಳೂ ಇಲ್ಲಿವೆ. ಶಾಸ್ತ್ರಕಾರನಿಗಲ್ಲದೆ ಸಿದ್ಧಹಸ್ತನಾದ ಕವಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸ್ಫುರಿಸಬಲ್ಲ ಎಷ್ಟೋ ಹೊಳಹುಗಳು ಕೃತಿಯ ಮೌಲಿಕತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿವೆ. ಈ...

Karnataka’s celebrated polymath, D V Gundappa brings together in the fourth volume, some character sketches of the Dewans of Mysore preceded by an account of the political framework of the State before Independence and followed by a review of the political conditions of the State after 1940. These remarkable leaders of Mysore lived in a period that spans from the mid-nineteenth century to the...

Bharatiya Kavya-mimamseya Hinnele is a monograph on Indian Aesthetics by Mahamahopadhyaya N. Ranganatha Sharma. The book discusses the history and significance of concepts pivotal to Indian literary theory. It is equally useful to the learned and the laity.

Sahitya-samhite is a collection of literary essays in Kannada. The book discusses aestheticians such as Ananda-vardhana and Rajashekhara; Sanskrit scholars such as Mena Ramakrishna Bhat, Sridhar Bhaskar Varnekar and K S Arjunwadkar; and Kannada litterateurs such as DVG, S L Bhyrappa and S R Ramaswamy. It has a foreword by Shatavadhani Dr. R Ganesh.

The Mahābhārata is the greatest epic in the world both in magnitude and profundity. A veritable cultural compendium of Bhārata-varṣa, it is a product of the creative genius of Maharṣi Kṛṣṇa-dvaipāyana Vyāsa. The epic captures the experiential wisdom of our civilization and all subsequent literary, artistic, and philosophical creations are indebted to it. To read the Mahābhārata is to...

Shiva Rama Krishna

சிவன். ராமன். கிருஷ்ணன்.
இந்திய பாரம்பரியத்தின் முப்பெரும் கதாநாயகர்கள்.
உயர் இந்தியாவில் தலைமுறைகள் பல கடந்தும் கடவுளர்களாக போற்றப்பட்டு வழிகாட்டிகளாக விளங்குபவர்கள்.
மனித ஒற்றுமை நூற்றாண்டுகால பரிணாம வளர்ச்சியின் பரிமாணம்.
தனிநபர்களாகவும், குடும்ப உறுப்பினர்களாகவும், சமுதாய பிரஜைகளாகவும் நாம் அனைவரும் பரிமளிக்கிறோம்.
சிவன் தனிமனித அடையாளமாக அமைகிறான்....

ऋतुभिः सह कवयः सदैव सम्बद्धाः। विशिष्य संस्कृतकवयः। यथा हि ऋतवः प्रतिसंवत्सरं प्रतिनवतामावहन्ति मानवेषु तथैव ऋतुवर्णनान्यपि काव्यरसिकेषु कामपि विच्छित्तिमातन्वते। ऋतुकल्याणं हि सत्यमिदमेव हृदि कृत्वा प्रवृत्तम्। नगरजीवनस्य यान्त्रिकतां मान्त्रिकतां च ध्वनदिदं चम्पूकाव्यं गद्यपद्यमिश्रितमिति सुव्यक्तमेव। ऐदम्पूर्वतया प्रायः पुरीपरिसरप्रसृतानाम् ऋतूनां विलासोऽत्र प्रपञ्चितः। बेङ्गलूरुनामके...

The Art and Science of Avadhānam in Sanskrit is a definitive work on Sāhityāvadhānam, a form of Indian classical art based on multitasking, lateral thinking, and extempore versification. Dotted throughout with tasteful examples, it expounds in great detail on the theory and practice of this unique performing art. It is as much a handbook of performance as it is an anthology of well-turned...

This anthology is a revised edition of the author's 1978 classic. This series of essays, containing his original research in various fields, throws light on the socio-cultural landscape of Tamil Nadu spanning several centuries. These compelling episodes will appeal to scholars and laymen alike.
“When superstitious mediaevalists mislead the country about its judicial past, we have to...

The cultural history of a nation, unlike the customary mainstream history, has a larger time-frame and encompasses the timeless ethos of a society undergirding the course of events and vicissitudes. A major key to the understanding of a society’s unique character is an appreciation of the far-reaching contributions by outstanding personalities of certain periods – especially in the realms of...

Prekṣaṇīyam is an anthology of essays on Indian classical dance and theatre authored by multifaceted scholar and creative genius, Śatāvadhānī Dr. R Ganesh. As a master of śāstra, a performing artiste (of the ancient art of Avadhānam), and a cultured rasika, he brings a unique, holistic perspective to every discussion. These essays deal with the philosophy, history, aesthetics, and practice of...

Yaugandharam

इदं किञ्चिद्यामलं काव्यं द्वयोः खण्डकाव्ययोः सङ्कलनरूपम्। रामानुरागानलं हि सीतापरित्यागाल्लक्ष्मणवियोगाच्च श्रीरामेणानुभूतं हृदयसङ्क्षोभं वर्णयति । वात्सल्यगोपालकं तु कदाचिद्भानूपरागसमये घटितं यशोदाश्रीकृष्णयोर्मेलनं वर्णयति । इदम्प्रथमतया संस्कृतसाहित्ये सम्पूर्णं काव्यं...

Vanitakavitotsavah

इदं खण्डकाव्यमान्तं मालिनीछन्दसोपनिबद्धं विलसति। मेनकाविश्वामित्रयोः समागमः, तत्फलतया शकुन्तलाया जननम्, मातापितृभ्यां त्यक्तस्य शिशोः कण्वमहर्षिणा परिपालनं चेति काव्यस्यास्येतिवृत्तसङ्क्षेपः।

Vaiphalyaphalam

इदं खण्डकाव्यमान्तं मालिनीछन्दसोपनिबद्धं विलसति। मेनकाविश्वामित्रयोः समागमः, तत्फलतया शकुन्तलाया जननम्, मातापितृभ्यां त्यक्तस्य शिशोः कण्वमहर्षिणा परिपालनं चेति काव्यस्यास्येतिवृत्तसङ्क्षेपः।

Nipunapraghunakam

इयं रचना दशसु रूपकेष्वन्यतमस्य भाणस्य निदर्शनतामुपैति। एकाङ्करूपकेऽस्मिन् शेखरकनामा चित्रोद्यमलेखकः केनापि हेतुना वियोगम् अनुभवतोश्चित्रलेखामिलिन्दकयोः समागमं सिसाधयिषुः कथामाकाशभाषणरूपेण निर्वहति।

Bharavatarastavah

अस्मिन् स्तोत्रकाव्ये भगवन्तं शिवं कविरभिष्टौति। वसन्ततिलकयोपनिबद्धस्य काव्यस्यास्य कविकृतम् उल्लाघनाभिधं व्याख्यानं च वर्तते।

Karnataka’s celebrated polymath, D V Gundappa brings together in the third volume, some character sketches of great literary savants responsible for Kannada renaissance during the first half of the twentieth century. These remarkable...

Karnataka’s celebrated polymath, D V Gundappa brings together in the second volume, episodes from the lives of remarkable exponents of classical music and dance, traditional storytellers, thespians, and connoisseurs; as well as his...

Karnataka’s celebrated polymath, D V Gundappa brings together in the first volume, episodes from the lives of great writers, poets, literary aficionados, exemplars of public life, literary scholars, noble-hearted common folk, advocates...

Evolution of Mahabharata and Other Writings on the Epic is the English translation of S R Ramaswamy's 1972 Kannada classic 'Mahabharatada Belavanige' along with seven of his essays on the great epic. It tells the riveting...

Shiva-Rama-Krishna is an English adaptation of Śatāvadhāni Dr. R Ganesh's popular lecture series on the three great...

Bharatilochana

ಮಹಾಮಾಹೇಶ್ವರ ಅಭಿನವಗುಪ್ತ ಜಗತ್ತಿನ ವಿದ್ಯಾವಲಯದಲ್ಲಿ ಮರೆಯಲಾಗದ ಹೆಸರು. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಶೈವದರ್ಶನ ಮತ್ತು ಸೌಂದರ್ಯಮೀಮಾಂಸೆಗಳ ಪರಮಾಚಾರ್ಯನಾಗಿ  ಸಾವಿರ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇವನು ಜ್ಞಾನಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ಪ್ರಭಾವಿಸುತ್ತಲೇ ಇದ್ದಾನೆ. ಭರತಮುನಿಯ ನಾಟ್ಯಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಇವನೊಬ್ಬನೇ ನಮಗಿರುವ ಆಲಂಬನ. ಇದೇ ರೀತಿ ರಸಧ್ವನಿಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು...

Vagarthavismayasvadah

“वागर्थविस्मयास्वादः” प्रमुखतया साहित्यशास्त्रतत्त्वानि विमृशति । अत्र सौन्दर्यर्यशास्त्रीयमूलतत्त्वानि यथा रस-ध्वनि-वक्रता-औचित्यादीनि सुनिपुणं परामृष्टानि प्रतिनवे चिकित्सकप्रज्ञाप्रकाशे। तदन्तर एव संस्कृतवाङ्मयस्य सामर्थ्यसमाविष्कारोऽपि विहितः। क्वचिदिव च्छन्दोमीमांसा च...

The Best of Hiriyanna

The Best of Hiriyanna is a collection of forty-eight essays by Prof. M. Hiriyanna that sheds new light on Sanskrit Literature, Indian...

Stories Behind Verses

Stories Behind Verses is a remarkable collection of over a hundred anecdotes, each of which captures a story behind the composition of a Sanskrit verse. Collected over several years from...