ಸೀಸಪದ್ಯ ಮತ್ತು ಸಾನೆಟ್: ಪದ್ಯಶಿಲ್ಪವಿವೇಚನೆ - 7

This article is part 7 of 7 in the series ಸೀಸಪದ್ಯ ಮತ್ತು ಸಾನೆಟ್

ಈ ಮೊದಲೇ ಕಂಡಂತೆ ನವೋದಯದಿಂದೀಚೆಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಾನೆಟ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ-ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದೆ. ನವ್ಯ-ನವ್ಯೋತ್ತರಯುಗಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಈ ಬಂಧವು ಉಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಆದರೂ ಲಕ್ಷಣಶುದ್ಧವಾದ ಸಾನೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ನವೋದಯದಲ್ಲಿಯೇ ಕಾಣಬಹುದು. ಈಚಿನ ದಶಕಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರಾಸಮತೆ, ಪಾದಬದ್ಧತೆ, ಪ್ರಾಸಪೂರ್ಣತೆ ಮುಂತಾದ ಶಿಸ್ತಿಲ್ಲದೆ ಸಾನೆಟ್ ತನ್ನ ಲಕ್ಷಣಶುದ್ಧಿಯನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಲಕ್ಷಣಬದ್ಧವಾದ ಬಂಧಗಳನ್ನೇ ವಿವೇಚಿಸುವ ಈ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಚ್ಯುತಲಕ್ಷಣಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲದಿರುವುದು ಯುಕ್ತವೇ ಆಗಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನವೋದಯದ ಕೆಲವು ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಪರಿಶೀಲಿಸಬಹುದು:

ನನ್ನವೀ ನುಡಿಗಳಿರ! ಕಾಲದಲೆಗಳಲಿ

ನಿಮ್ಮನುರಿಹಣತೆಯಂತಿದೊ ತೇಲಿಬಿಡುವೆ:

ಅನುಗೊಳಲಿ ಜಗದುಸಿರು ನಿಮಗೆದುರುಗೊಳಲಿ,

ಆಳ್ವಿನಂ ಬಾಳ್ವುದೆಂಬುದೆ ನಿಮ್ಮ ಗೊಡವೆ.

ತನ್ನ ಮರಿಗಳನೊಮ್ಮೆ ಕಟ್ಟೆರಕೆ ಮೂಡಿ-

ದನಿತುಮಂ ಪೊರಮಡಿಸಿದುಲಿವಕ್ಕಿಯಮ್ಮ

ಸಂಜೆಯೊಳವಂ ಗೂಡುಗೊಳಿಪಂತೆ ಕೂಡಿ-

ಸಿಡುವೆನಾನೀ ಹೊತ್ತಗೆಯೊಳೆನ್ನ ನಿಮ್ಮ

ನನ್ನವೆಂದೆನೆ ನಿಮ್ಮನೆಲ್ಲಿಂದಲೆಲ್ಲಿ-

ಗಯ್ದಲಂದಂದು ಹೊರಟಾ ನಡುವೆ ನಿಂತು

ನನ್ನೆದೆಯೊಳರೆಗಳಿಗೆ ಉಲಿದುಲಿಸಿದಲ್ಲಿ

ನನ್ನವಾದಿರೆ? ನಿಮ್ಮನೆನ್ನವೆನಲೆಂತು?

ತೋಟವಾವುದನೊ ತಮ್ಮನುಪಥದಿ ಕಂಡು

ಕ್ಷಣಮೆರಗಲಾ ತೋಟದಹುದೆ ಗಿಳಿವಿಂಡು? (ಗಿಳಿವಿಂಡು (ಸಮಗ್ರಕವಿತೆಗಳು), ಪು. ೩)

ಇದು ರಾಷ್ಟ್ರಕವಿ ಗೋವಿಂದ ಪೈಗಳ ರಚನೆ. ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಮೊತ್ತಮೊದಲ ಸಾನೆಟ್ಟನ್ನು ಕೊಟ್ಟ ಶ್ರೇಯಸ್ಸು ಅವರದೇ. ಈ ಬಂಧವನ್ನವರು ‘ಚತುರ್ದಶಪದಿ’ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ನಿರಪವಾದವೆಂಬಂತೆ ಅವರ ಸಾನೆಟ್ಟುಗಳೆಲ್ಲ ಪ್ರತಿಪಾದದ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಊನಗಣವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಆದರೆ ಅವರು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಖಂಡಪ್ರಾಸವನ್ನು ಮಾಡುವ ಕಾರಣ ಪದಗಳು ಶ್ರುತಿಕಟುತ್ವ ಮತ್ತು ಅಪ್ರತೀತತ್ವಗಳ ದೋಷಗಳಿಗೆ ತುತ್ತಾಗಿವೆ. ಉಳಿದಂತೆ ಪೈಗಳ ಸಾನೆಟ್ಟುಗಳಲ್ಲಿ ವಾಗರ್ಥಸೌಂದರ್ಯದ ಸಮೃದ್ಧಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಸದ್ಯದ ಸಾನೆಟ್ ಅವರ ‘ಗಿಳಿವಿಂಡು’ ಕವನಸಂಕಲನದ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯಂತಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರಾರ್ಕನ್ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿದ್ದರೂ ಕಡೆಯ ಎರಡು ಸಾಲುಗಳು ಸಮಾನಪ್ರಾಸದ ಮೂಲಕ ಒಂದು ದ್ವಿಪದಿಯಂತಾಗಿ ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರಿಯನ್ ಮಾದರಿಗೆ ಹತ್ತಿರವಾಗಿವೆ. ಇಲ್ಲಿಯ ಪದಶುದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಭಾವಸಂಪತ್ತಿಗಳು ಅನ್ಯಾದೃಶ. ಸ-ರಿ-ಸ-ರಿ; ಗ-ಮ-ಗ-ಮ; ಪ-ದ-ಪ-ದ; ನಿ-ನಿ ಎಂಬ ಪ್ರಾಸವಿನ್ಯಾಸವುಳ್ಳ ಈ ಸಾನೆಟ್ ಎಂಟು ಸಾಲುಗಳ ಬಳಿಕ ಬರುವ ತಿರುವಿನ ಕಾರಣದಿಂದಲೇ ಪೆಟ್ರಾರ್ಕನ್ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿದೆ.

ಹೊಗೆ ಮೋಡ ಹಿಂಜಿ, ಕಣ್ಮರೆಯಾಗುವಂತೆ, ನೆನೆ-

ಸಿದ ರೂಪ ಹುಡಿಯಾಗುತಿದೆ; ಮಬ್ಬುಕವಿದು ಬರು-

ತಿದೆ; ಸ್ವಪ್ನಲೋಕದೊಳು ಆಕಾರ ಪ್ರಳಯವಿರು-

ವಂತೆ, ತುಂಬಿರೆ ನಿರಾಕಾರ ತಮ. ಚಿತ್ತಘನ

ನಿಬಿಡ ವನ; ಹೊತ್ತುಗೊತ್ತಿಲ್ಲ; ಮಿಸುಗುಡದೆ ಮನ

ತನ್ನ ನುಂಗಿದೆ ತಾನು ಯಾವ ಲೋಕವೊ ಇದಿರು?

ಸೃಷ್ಟಿಯಿಲ್ಲದ ದೃಷ್ಟಿ. ಚಿತ್ರ! ನಿಶ್ಚಿತ್ರ. ಇರು-

ವೆನೊ ನಾನು? ಇಹುದೇನು? ಬರಿಬಯಲ ನಿರ್ವಚನ!

ಮರಣ ಮೂರ್ಛಿತ ದೇಹಕುಸಿರು ಹುಟ್ಟಿದ ಹಾಗೆ

ಸ್ಪಂದಿಸುವದಿದೊ ತಮವು; ದಿವ್ಯ ಶಾಲಗ್ರಾಮ-

ಶಿಲೆಯೊಳುದಿಸಿದ ಕೊಳಲ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿಯ ಮಧುರ-

ಮುರಲಿನಾದವು ತಮದ ಕಣ ಕುಣಿಸುತಿದೆ; ಸೋಗೆ

ನವಿಲಂತೆ, ಸುತ್ತು ಕಣ್ಣೋ ಕಣ್ಣು! ಚಿರವಿಧುರ

ಪೂರ್ವವಧು ಪಡೆದಂತೆ, ಮನವೆ ಮಂಗಲಧಾಮ. (ಪ್ರಳಯ ಸೃಷ್ಟಿ (ಉಯ್ಯಾಲೆ), ಪು. ೪)

ಬೇಂದ್ರೆ ಅವರ ಈ ರಚನೆ ಸಾಲಿಗೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ಮಾತ್ರೆಗಳಂತೆ ಸಾಗುತ್ತದೆ. ಎಂಟು ಸಾಲುಗಳ ಬಳಿಕ ಬರುವ ತಿರುವು ಸ್ಫುಟವೆನಿಸಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಭಾವದ ವರ್ಣಚ್ಛಾಯೆ ಮಾರ್ಪಡುವ ಸೂಚನೆಯಿದೆ. ತುಂಬ ಅಮೂರ್ತವಾದ ತತ್ತ್ವವನ್ನು ಸಂಕೇತಗಳ ಮೂಲಕ ಘನೀಕರಿಸುವ ಹವಣನ್ನಿಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು. ಪ್ರಾಸನಿರ್ವಾಹವಿಲ್ಲಿ ಶಿಸ್ತಾಗಿ ಸಾಗಿದ್ದರೂ ಒಂದೆರಡು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಮೂರು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವ ಖಂಡಪ್ರಾಸಗಳು ತೊರೆಯೋಟದಿಂದ ಪದ್ಯವನ್ನು ಓದಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಉನ್ಮೀಲಿತವಾಗದೆ ಹೋಗಬಹುದು. ಸ-ರಿ-ರಿ-ಸ; ಸ-ರಿ-ರಿ-ಸ; ಗ-ಮ-ಪ; ಗ-ಪ-ಮ ಎಂಬುದು ಇಲ್ಲಿಯ ಪ್ರಾಸವಿನ್ಯಾಸ.

ಕಾಳಿದಾಸನ ಮಧುರ ಕಾವ್ಯಪ್ರಪಂಚದಲಿ

ರಾಮಗಿರಿ ನೆತ್ತಿಯಲಿ ವಿಧುರ ವಿರಹದಿ ನೊಂದು

ಜಡವ ಚೇತನಗೆತ್ತು ಯಕ್ಷನೊರ್ವನು ಅಂದು

ಮೇಘದೂತನ ಪ್ರಿಯೆಯ ಬಳಿಯಟ್ಟಿದಂದದಲಿ,

ಕೊಳಲಿನಿನಿದನಿ ಕುಣಿದು ಬರೆ ಕರ್ಣಲೋಕದಲಿ,

ವಿಹರಿಸುವೆ ಕಲ್ಪನಾದೃಷ್ಟಿದೂತನನಟ್ಟಿ

ರಾಸಲೀಲಾಮೋಹನಾಂಗನನು ಮೈಮುಟ್ಟಿ,

ರಾಧೆ-ಗೋಪಿಯರೊಡನೆ ನೃತ್ಯದಾ ನಾಕದಲಿ.

ವಾಸ್ತವಜಗತ್ತು ಭಾವದ ಗಂಗೆಯಲಿ ತೇಲಿ,

ತಲ್ಲೀನವಾಗಿ ವಿಸ್ಮೃತಿಯ ಕಾಳಿಂದಿಯಲಿ,

ಮಗ್ನವಹುದಾನಂದವಾರಿಧಿಗೆ. ನೂರಾರು

ಕಾಮಧನುಗಳ್ ಸ್ವಪ್ನಸುಂದರಿಯರನು ಹೋಲಿ

ನರ್ತನಂಗೈದು ಬರೆ ಮೋಹಶೃಂಗಾರದಲಿ,

ಸಂಗೀತಸ್ರೋತದಲಿ ನಾನು ಬಣ್ಣದ ನೀರು! (ಕುವೆಂಪು ಸಮಗ್ರಕಾವ್ಯ, ಸಂ. ೧. ಪು. ೪೪೮)

ಕುವೆಂಪು ಅವರ ಈ ಸಾನೆಟ್ ಕೃಷ್ಣನ ಕೊಳಲನ್ನು ಕುರಿತಾದುದು. ಕೊಳಲಿನ ಮೂಲಕ ಶೃಂಗಾರದ ವಿಪ್ರಲಂಭಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಧ್ವನಿಸಲಾಗಿದೆ. ಶಿಲ್ಪದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಪೆಟ್ರಾರ್ಕನ್ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿದ್ದರೂ ಎಂಟು ಸಾಲುಗಳ ಬಳಿಕ ಯಾವ ತಿರುವೂ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರಿಯನ್ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಹೋಲುವಂತಿದೆ. ಸ-ರಿ-ರಿ-ಸ; ಸ-ಗ-ಗ-ಸ; ಮ-ಸ-ಪ; ಮ-ಸ-ಪ ಎಂಬ ಪ್ರಾಸವಿನ್ಯಾಸವನ್ನಿಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು. ಖಂಡಪ್ರಾಸಗಳು ಇಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ ಪಾದಾಂತಗಳಲ್ಲಿ ಪದಗಳ ಸ್ಫುಟತೆಯೂ ಅರ್ಥಪ್ರತೀತಿಯೂ ತೊಡಕಿಗೆ ತುತ್ತಾಗಿಲ್ಲ.

ಅದಿಗೊ ದೆಸೆ ಕೂಡುವೆಡೆ ತಿರೆಗೂರುತಿದೆ ಮುಗಿಲು

ಹೆಬ್ಬಿದಿರ ಮೆಳೆಯ ಚೆಲುವನು ತೋರಿ, ಬಿಳಲೂರಿ

ಹಬ್ಬಿರುವ ಮಹಾವಟವೃಕ್ಷದೊಲು ಹಸರಿಸುತ

ಇದೆಕೊ ಎನುತಿದೆ ನನಗೆ ಮೈ ಬಿಡದ ಮಿಂಚಿನೊಳು

ಕಾರೊಡಲ ಬಣ್ಣದೊಳು ತನ್ನ ಪನ್ನತಿಕೆಯನು

ಮೆರೆವ ಗುಡುಗಿನೊಳು ಗಿರಿಮೈತ್ರಿಯೊಳು ಸರ್ವಾರ್ತಿ-

ಹರಕ್ಷೀರಧಾರೆಯೊಳು ಹಿಂದೆ ತಾ ಹಿಡಿದಿಟ್ಟ

ನೂರಾರು ಕವಿಮುದಗಳೈಸಿರಿಯ ತರುವಂತೆ!

ಸನಿಯಕೈದಿತು ಮಳೆ, ನೆನೆನೆನೆದುದೆನ್ನ ಮೈ.

ಕುಳಿತೆಡೆಯೆ ಕುಳಿತಿಹೆನು ಚಿರಕಾಲದಭಿಲಷಿತ

ಸಲುವ ತೆರ. ಅರಿತರಾರೀ ಮೇಘವಾವ ಪಾ-

ವನ ನದೀತೀರ್ಥವನು ತಂದಿಹುದೊ ವೇಂಗಡದ

ಮಲೆಮುಟ್ಟಿ ಬಂದಿಹುದೊ ಸೇಚನದೊಳೆನ್ನ ಹರಸೆ

ಕರುಣೆಯೊಳು ನಿಂತೆಡೆಯೆ ಅವಭೃಥಸ್ನಾನನೆನಿಸೆ? (ಮಳೆ (ರಸಸರಸ್ವತಿ), ಪು. ೩೬)

ಇದು ಪುತಿನ ಅವರ ಕವಿತೆ. ಸಾನೆಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪರಂಪರೆಗೆ ಅನುಸಾರವಾದ ಆದಿಪ್ರಾಸವನ್ನು ಬಳಸಿದವರು ಬಹುಶಃ ಇವರೊಬ್ಬರೇ. ಈ ಮೂಲಕ ಇವರು ಪ್ರಾಸಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹಲವಾರು ತೊಡಕುಗಳನ್ನು ದಾಟಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆಂಬುದು ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶೇಷ. ಸದ್ಯದ ಸಾನೆಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತಿರುವಿಲ್ಲ. ಪ್ರಾಸವಿನ್ಯಾಸದ ಪರಿ ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರಿಯನ್ ಮಾದರಿಗೆ ಸಂವಾದಿಯಾಗಿದೆ. ಪುತಿನ ಅವರ ಸಾನೆಟ್ಟುಗಳ ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ ಕಡೆಯ ಎರಡು ಸಾಲುಗಳನ್ನು ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಮಾತ್ರೆಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಹಿಗ್ಗಿಸಿ ಅಂತ್ಯಪ್ರಾಸದಿAದ ಮುಗಿಸುವುದು. ಇಲ್ಲಿಯೂ ಇದೇ ಲಕ್ಷಣ ಪಾಲಿತವಾಗಿದೆ. ಒಂದೆರಡು ಕಡೆ ಛಂದೋಗತಿ ಎಡವಿದಂತಿದೆ (ಉದಾ: ‘ಹಬ್ಬಿರುವ ಮಹಾವಟವೃಕ್ಷ’, ‘ಹರಕ್ಷೀರ-’). ಪದಪದ್ಧತಿ ಅಷ್ಟಾಗಿ ಹೃದ್ಯವೆನಿಸದಿರುವುದು ಇಲ್ಲಿಯ ಮತ್ತೊಂದು ಕೊರತೆ.

ಉಪಸಂಹಾರ

ಈವರೆಗೆ ಸೀಸಪದ್ಯ ಮತ್ತು ಸಾನೆಟ್ಟುಗಳು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮೈದಳೆದ ಬಗೆಯನ್ನು ಸೋದಾಹರಣವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ್ದಾಯಿತು. ವಸ್ತುನಿಷ್ಠವಾಗಿ ನೋಡಬಲ್ಲವರಿಗೆ ಈ ಎರಡು ಬಂಧಗಳ ಪೈಕಿ ಶಿಲ್ಪಸೌಷ್ಠವ ಮತ್ತು ರಾಚನಿಕ ವೈವಿಧ್ಯಗಳಿಗೆ ಸೀಸಪದ್ಯವೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಿರುವುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗದಿರದು. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳನ್ನೂ ನಾವು ಕಂಡಿದ್ದಾಗಿದೆ.

ತಾತ್ತ್ವಿಕವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಅಭಿಜಾತ ಭಾರತೀಯಸಾಹಿತ್ಯದ ರಾಚನಿಕ ಸ್ವರೂಪಗಳಾದ ಛಂದಸ್ಸು, ಪದ್ಯಶಿಲ್ಪ, ಪದಪದ್ಧತಿ, ಅಲಂಕಾರವಿನ್ಯಾಸ, ಪ್ರಾಸವೈವಿಧ್ಯ ಮುಂತಾದುವು ಪಾಶ್ಚಾತ್ತ್ಯ ಭಾಷೆಗಳೂ ಸೇರಿದಂತೆ ಮಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಜಗತ್ತಿನ ನುಡಿಗಳಿಗಿಂತ ಸಮೃದ್ಧಿ-ವೈವಿಧ್ಯಗಳನ್ನು ಮೊದಲಿನಿಂದ ಹೊಂದಿವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ನಮ್ಮ ನುಡಿಗಳ ಜಾಡು. ಈ ತಥ್ಯವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮನಗಾಣದೆ ಹೊಸತನದ ಹೊಯ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಹೊರಗಿನ ರಚನಾಶಿಲ್ಪವನ್ನು ಅನುಕರಿಸಲು ತೊಡಗಿದರೆ ಆಕೃತಿಸ್ವಾರಸ್ಯ ಅಷ್ಟಾಗಿ ಉಳಿಯದು. ಯಾವುದೇ ಆಶಯದ ರೀತಿ ವೈಶ್ವಿಕವೇ ಆದ ಕಾರಣ ಅಲ್ಲಿ ಆಕೃತಿಗಳ ನಿರ್ಬಂಧ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಶಯನಿಷ್ಠವಾದ ಸಾಹಿತ್ಯಪ್ರಕಾರಗಳನ್ನು ನಾವು ಮಿಕ್ಕ ಭಾಷೆಗಳಿಂದ ಗ್ರಹಿಸುವುದು ಅನುಕೂಲಕಾರಿ. ಉದಾ: ಪಾಶ್ಚಾತ್ತ್ಯರಿಂದ ನಾವು ಪಡೆದ ಕಾದಂಬರಿ, ಲಲಿತಪ್ರಬಂಧ, ಪ್ರವಾಸಕಥನ, ಆತ್ಮಕಥೆ ಮುಂತಾದ ಪ್ರಕಾರಗಳು ತಮ್ಮ ಸ್ವರೂಪದಿಂದ ನಮ್ಮ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಉಪಕಾರಿಗಳಾಗಿವೆ. ಇವುಗಳ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸಾನೆಟ್, ಪ್ರಗಾಥ, ಪ್ರತಿಮೆ, ಕನ್‌ಸೀಟ್ ಮುಂತಾದ ಬಂಧಗಳೂ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳೂ ಒದಗುವುದು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.

ದಿಟವೇ, ಭಾಷೆಯೊಂದು ಹೊಸಹೊಸ ರೀತಿಯ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗಾಗಿ ಬೇರೆಬೇರೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳ ಉಕ್ತಿಸ್ವಾರಸ್ಯಗಳನ್ನು ತನ್ನೊಳಗೆ ತಂದುಕೊಳ್ಳಲು ಉತ್ಸುಕವಾಗಿರಬೇಕು. ಇದನ್ನೇ ಬಿ.ಎಂ.ಶ್ರೀ. ಅವರ ‘ಅವಳ ತೊಡಿಗೆ ಇವಳಿಗಿಟ್ಟು ಹಾಡಬಯಸಿದೆ’ ಎಂಬ ನುಡಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು. ಇಂಥ ಕೆಲಸಗಳು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ಸಾಗುತ್ತವೆ; ಸಾಗಬೇಕು ಕೂಡ. ಈ ಬಗೆಯ ಉದ್ಯಮಗಳ ಸಾರಾಸಾರವಿವೇಚನೆ ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ನಡೆಯಬೇಕು; ಮತ್ತಿದು ತಲಸ್ಪರ್ಶಿಯಾದ ಮೀಮಾಂಸೆಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಾಗಬೇಕು. ತನ್ಮೂಲಕ ಬರುವ ಮಥಿತಾರ್ಥವನ್ನು ಕವಿ-ವಿಮರ್ಶಕರು ಅರಿತು, ಆದರಿಸಿ ತಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಕಲ್ಪಗಳಲ್ಲಿ ಅನ್ವಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಇಲ್ಲವಾದರೆ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ-ಸಾಹಿತ್ಯಗಳ ಸ್ವಂತಿಕೆ-ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳು ಸೊರಗುವುದರಲ್ಲಿ ಸಂದೇಹವಿಲ್ಲ.  

Concluded.

 

Author(s)

About:

Dr. Ganesh is a 'shatavadhani' and one of India’s foremost Sanskrit poets and scholars. He writes and lectures extensively on various subjects pertaining to India and Indian cultural heritage. He is a master of the ancient art of avadhana and is credited with reviving the art in Kannada. He is a recipient of the Badarayana-Vyasa Puraskar from the President of India for his contribution to the Sanskrit language.

Prekshaa Publications

Karnataka’s celebrated polymath, D V Gundappa brings together in the fourth volume, some character sketches of the Dewans of Mysore preceded by an account of the political framework of the State before Independence and followed by a review of the political conditions of the State after 1940. These remarkable leaders of Mysore lived in a period that spans from the mid-nineteenth century to the...

Bharatiya Kavya-mimamseya Hinnele is a monograph on Indian Aesthetics by Mahamahopadhyaya N. Ranganatha Sharma. The book discusses the history and significance of concepts pivotal to Indian literary theory. It is equally useful to the learned and the laity.

Sahitya-samhite is a collection of literary essays in Kannada. The book discusses aestheticians such as Ananda-vardhana and Rajashekhara; Sanskrit scholars such as Mena Ramakrishna Bhat, Sridhar Bhaskar Varnekar and K S Arjunwadkar; and Kannada litterateurs such as DVG, S L Bhyrappa and S R Ramaswamy. It has a foreword by Shatavadhani Dr. R Ganesh.

The Mahābhārata is the greatest epic in the world both in magnitude and profundity. A veritable cultural compendium of Bhārata-varṣa, it is a product of the creative genius of Maharṣi Kṛṣṇa-dvaipāyana Vyāsa. The epic captures the experiential wisdom of our civilization and all subsequent literary, artistic, and philosophical creations are indebted to it. To read the Mahābhārata is to...

Shiva Rama Krishna

சிவன். ராமன். கிருஷ்ணன்.
இந்திய பாரம்பரியத்தின் முப்பெரும் கதாநாயகர்கள்.
உயர் இந்தியாவில் தலைமுறைகள் பல கடந்தும் கடவுளர்களாக போற்றப்பட்டு வழிகாட்டிகளாக விளங்குபவர்கள்.
மனித ஒற்றுமை நூற்றாண்டுகால பரிணாம வளர்ச்சியின் பரிமாணம்.
தனிநபர்களாகவும், குடும்ப உறுப்பினர்களாகவும், சமுதாய பிரஜைகளாகவும் நாம் அனைவரும் பரிமளிக்கிறோம்.
சிவன் தனிமனித அடையாளமாக அமைகிறான்....

ऋतुभिः सह कवयः सदैव सम्बद्धाः। विशिष्य संस्कृतकवयः। यथा हि ऋतवः प्रतिसंवत्सरं प्रतिनवतामावहन्ति मानवेषु तथैव ऋतुवर्णनान्यपि काव्यरसिकेषु कामपि विच्छित्तिमातन्वते। ऋतुकल्याणं हि सत्यमिदमेव हृदि कृत्वा प्रवृत्तम्। नगरजीवनस्य यान्त्रिकतां मान्त्रिकतां च ध्वनदिदं चम्पूकाव्यं गद्यपद्यमिश्रितमिति सुव्यक्तमेव। ऐदम्पूर्वतया प्रायः पुरीपरिसरप्रसृतानाम् ऋतूनां विलासोऽत्र प्रपञ्चितः। बेङ्गलूरुनामके...

The Art and Science of Avadhānam in Sanskrit is a definitive work on Sāhityāvadhānam, a form of Indian classical art based on multitasking, lateral thinking, and extempore versification. Dotted throughout with tasteful examples, it expounds in great detail on the theory and practice of this unique performing art. It is as much a handbook of performance as it is an anthology of well-turned...

This anthology is a revised edition of the author's 1978 classic. This series of essays, containing his original research in various fields, throws light on the socio-cultural landscape of Tamil Nadu spanning several centuries. These compelling episodes will appeal to scholars and laymen alike.
“When superstitious mediaevalists mislead the country about its judicial past, we have to...

The cultural history of a nation, unlike the customary mainstream history, has a larger time-frame and encompasses the timeless ethos of a society undergirding the course of events and vicissitudes. A major key to the understanding of a society’s unique character is an appreciation of the far-reaching contributions by outstanding personalities of certain periods – especially in the realms of...

Prekṣaṇīyam is an anthology of essays on Indian classical dance and theatre authored by multifaceted scholar and creative genius, Śatāvadhānī Dr. R Ganesh. As a master of śāstra, a performing artiste (of the ancient art of Avadhānam), and a cultured rasika, he brings a unique, holistic perspective to every discussion. These essays deal with the philosophy, history, aesthetics, and practice of...

Yaugandharam

इदं किञ्चिद्यामलं काव्यं द्वयोः खण्डकाव्ययोः सङ्कलनरूपम्। रामानुरागानलं हि सीतापरित्यागाल्लक्ष्मणवियोगाच्च श्रीरामेणानुभूतं हृदयसङ्क्षोभं वर्णयति । वात्सल्यगोपालकं तु कदाचिद्भानूपरागसमये घटितं यशोदाश्रीकृष्णयोर्मेलनं वर्णयति । इदम्प्रथमतया संस्कृतसाहित्ये सम्पूर्णं काव्यं...

Vanitakavitotsavah

इदं खण्डकाव्यमान्तं मालिनीछन्दसोपनिबद्धं विलसति। मेनकाविश्वामित्रयोः समागमः, तत्फलतया शकुन्तलाया जननम्, मातापितृभ्यां त्यक्तस्य शिशोः कण्वमहर्षिणा परिपालनं चेति काव्यस्यास्येतिवृत्तसङ्क्षेपः।

Vaiphalyaphalam

इदं खण्डकाव्यमान्तं मालिनीछन्दसोपनिबद्धं विलसति। मेनकाविश्वामित्रयोः समागमः, तत्फलतया शकुन्तलाया जननम्, मातापितृभ्यां त्यक्तस्य शिशोः कण्वमहर्षिणा परिपालनं चेति काव्यस्यास्येतिवृत्तसङ्क्षेपः।

Nipunapraghunakam

इयं रचना दशसु रूपकेष्वन्यतमस्य भाणस्य निदर्शनतामुपैति। एकाङ्करूपकेऽस्मिन् शेखरकनामा चित्रोद्यमलेखकः केनापि हेतुना वियोगम् अनुभवतोश्चित्रलेखामिलिन्दकयोः समागमं सिसाधयिषुः कथामाकाशभाषणरूपेण निर्वहति।

Bharavatarastavah

अस्मिन् स्तोत्रकाव्ये भगवन्तं शिवं कविरभिष्टौति। वसन्ततिलकयोपनिबद्धस्य काव्यस्यास्य कविकृतम् उल्लाघनाभिधं व्याख्यानं च वर्तते।

Karnataka’s celebrated polymath, D V Gundappa brings together in the third volume, some character sketches of great literary savants responsible for Kannada renaissance during the first half of the twentieth century. These remarkable...

Karnataka’s celebrated polymath, D V Gundappa brings together in the second volume, episodes from the lives of remarkable exponents of classical music and dance, traditional storytellers, thespians, and connoisseurs; as well as his...

Karnataka’s celebrated polymath, D V Gundappa brings together in the first volume, episodes from the lives of great writers, poets, literary aficionados, exemplars of public life, literary scholars, noble-hearted common folk, advocates...

Evolution of Mahabharata and Other Writings on the Epic is the English translation of S R Ramaswamy's 1972 Kannada classic 'Mahabharatada Belavanige' along with seven of his essays on the great epic. It tells the riveting...

Shiva-Rama-Krishna is an English adaptation of Śatāvadhāni Dr. R Ganesh's popular lecture series on the three great...

Bharatilochana

ಮಹಾಮಾಹೇಶ್ವರ ಅಭಿನವಗುಪ್ತ ಜಗತ್ತಿನ ವಿದ್ಯಾವಲಯದಲ್ಲಿ ಮರೆಯಲಾಗದ ಹೆಸರು. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಶೈವದರ್ಶನ ಮತ್ತು ಸೌಂದರ್ಯಮೀಮಾಂಸೆಗಳ ಪರಮಾಚಾರ್ಯನಾಗಿ  ಸಾವಿರ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇವನು ಜ್ಞಾನಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ಪ್ರಭಾವಿಸುತ್ತಲೇ ಇದ್ದಾನೆ. ಭರತಮುನಿಯ ನಾಟ್ಯಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಇವನೊಬ್ಬನೇ ನಮಗಿರುವ ಆಲಂಬನ. ಇದೇ ರೀತಿ ರಸಧ್ವನಿಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು...

Vagarthavismayasvadah

“वागर्थविस्मयास्वादः” प्रमुखतया साहित्यशास्त्रतत्त्वानि विमृशति । अत्र सौन्दर्यर्यशास्त्रीयमूलतत्त्वानि यथा रस-ध्वनि-वक्रता-औचित्यादीनि सुनिपुणं परामृष्टानि प्रतिनवे चिकित्सकप्रज्ञाप्रकाशे। तदन्तर एव संस्कृतवाङ्मयस्य सामर्थ्यसमाविष्कारोऽपि विहितः। क्वचिदिव च्छन्दोमीमांसा च...

The Best of Hiriyanna

The Best of Hiriyanna is a collection of forty-eight essays by Prof. M. Hiriyanna that sheds new light on Sanskrit Literature, Indian...

Stories Behind Verses

Stories Behind Verses is a remarkable collection of over a hundred anecdotes, each of which captures a story behind the composition of a Sanskrit verse. Collected over several years from...