ಸಂಸ್ಕೃತಕವಿಗಳ ಕಾವ್ಯಮೀಮಾಂಸೆ - 20

ಮುರಾರಿ

ಸಂಸ್ಕೃತದ ದೃಶ್ಯಕಾವ್ಯಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಮಿಗಿಲಾದ ವಿದ್ವತ್ಕವಿಯೆಂದು ಹೆಸರಾದವನು ಮುರಾರಿ. ಈತನ ಏಕೈಕರೂಪಕ “ಅನರ್ಘರಾಘವ”ದ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವ ಕೆಲವೊಂದು ಮಾತುಗಳು ನಮ್ಮ ಆಸಕ್ತಿಗೆ ಅರ್ಹರಾಗಿವೆ. ರಸಿಕರು ಅಪೇಕ್ಷಿಸುವುದು ವೀರ-ಅದ್ಭುತರಸಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಉದಾರಗಂಭೀರವಾದ ವಸ್ತುವನ್ನುಳ ಕಾವ್ಯವನ್ನೆಂದು ಮುರಾರಿಯು ಮೊದಲಿಗೇ ಒಕ್ಕಣಿಸಿದ್ದಾನೆ:

ತಸ್ಮೈ ವೀರಾದ್ಭುತಾರಂಭಗಂಭೀರೋದಾತ್ತವಸ್ತವೇ |

ಜಗದಾನಂದಕಂದಾಯ ಸಂದರ್ಭಾಯ ತ್ವರಾಮಹೇ || (೧.೬)

ಇಲ್ಲಿ ಕವಿಯು ಧರ್ಮಾರ್ಥಸಾಧಕವಾದ ವೀರ ಮತ್ತು ಸರ್ವಜನಮನೋಹರವಾದ ಅದ್ಭುತಗಳನ್ನು ಮಿಗಿಲಾಗಿ ಆದರಿಸಿರುವುದು ರಾಮಾಯಣವನ್ನು ಕುರಿತು ಆ ಕಾಲದ ಜನರಿಗಿದ್ದ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನೇ ಧ್ವನಿಸಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ, ಆದರ್ಶನಾಯಕನ ಆರಾಧನೆ ಮತ್ತು ಅವತಾರಪುರುಷನ ಉಪಾಸನೆಗಳು ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಆಪ್ಯಾಯನವೆನಿಸಿದ್ದರೆ ಅಶೇಷಪಾಮರಲೋಕಕ್ಕೆ ರಮ್ಯಾದ್ಭುತ ಘಟನೆಗಳು ಹುಚ್ಚು ಹಿಡಿಸಿದ್ದವು. ಇಂಥ ಮನೋಧರ್ಮ ಇಂದಿಗೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಶಾಂತದಲ್ಲಿ ಪರ್ಯವಸಾನವಾಗುವ ಧರ್ಮವೀರ ಮತ್ತು ವಿಪ್ರಲಂಭಶೃಂಗಾರಗಳೇ ಪ್ರಧಾನವಾದ ರಾಮಕಥಾನಕವನ್ನು ಭವಭೂತಿಯೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ವೀರ-ಅದ್ಭುತಗಳತ್ತ ತಿರುಗಿಸಿದಂತೆ ತೋರುತ್ತದೆ. ಅವನ “ಮಹಾವೀರಚರಿತ”ವೇ ಇಂಥ ಮಾರ್ಪಾಟಿಗೆ ಹರಿಕಾರ. ದಿಟವೇ, ವಾಲ್ಮೀಕಿ-ಕಾಳಿದಾಸರು ತೋರಿದ ಧರ್ಮವೀರ-ವಿಪ್ರಲಂಭಶೃಂಗಾರಗಳ ಮಹಾಮಾರ್ಗವನ್ನನುಸರಿಸಿ ಅವನು ಉತ್ತರರಾಮಚರಿತೆಯನ್ನು ರಚಿಸಿಯೇ ಇದ್ದಾನೆ. ಆದರೆ ಮುಂದಿನ ಸಾಹಿತ್ಯವೆಲ್ಲ ಈ ದಿವ್ಯಪಥವನ್ನು ಉಪೇಕ್ಷಿಸಿ ಮಹಾವೀರಚರಿತದ ಜಾಡಿಗೇ ಬಿದ್ದದ್ದು ವಿಷಾದನೀಯ. ಪುಣ್ಯವಶಾತ್ ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ಉದಾರಗಂಭೀರವಾದ ವಸ್ತುಸತ್ತ್ವವಿದೆಯೆಂಬುದನ್ನು ಮುರಾರಿಯೇ ಮೊದಲಾದವರು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರೆಲ್ಲರ ರಾಮಾಯಣಶ್ರದ್ಧೆ ಶ್ಲಾಘ್ಯ;[1] ಆದರೆ ಅದು ಬಲುಮಟ್ಟಿಗೆ ಅವಿಚಾರಿತ. ಇಂಥ ಅವಿಚಾರಿತರಮಣೀಯವಾದ ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಚಿಕಿತ್ಸಕವಾಗಿ ಕಾಣಬೇಕಾದುದು ಸಾಹಿತ್ಯಮೀಮಾಂಸೆಯ ಕರ್ತವ್ಯ. ಅದೂ ಇದನ್ನು ವಿಸ್ಮರಿಸಿತೆಂಬುದು ನಿಜಕ್ಕೂ ವಿಪರ್ಯಾಸ.

ಆ ಬಳಿಕ ಮುರಾರಿಯು ಸತ್ಕಾವ್ಯದಲ್ಲಿ ಉದಾತ್ತನಾಯಕನಿರಬೇಕೆಂದೂ ರಾಮಾಯಣದಂಥ ಕೃತಿಯನ್ನುಳಿದು ಮತ್ತಾವುದು ತಾನೆ ಇಂಥ ವಿಶೇಷಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವೀಯುವುದೆಂದೂ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತಾನೆ:

ಯದಿ ಕ್ಷುಣ್ಣಂ ಪೂರ್ವೈರಿತಿ ಜಹತಿ ರಾಮಸ್ಯ ಚರಿತಂ

            ಗುಣೈರೇತಾವದ್ಭಿರ್ಜಗತಿ ಪುನರನ್ಯೋ ಜಯತಿ ಕಃ |

ಸ್ವಮಾತ್ಮಾನಂ ತತ್ತದ್ಗುಣಗರಿಮಗಂಭೀರಮಧುರ-

            ಸ್ಫುರದ್ವಾಗ್ಬ್ರಹ್ಮಾಣಃ ಕಥಮುಪಕರಿಷ್ಯಂತಿ ಕವಯಃ || (೧.೯)

ಪೂರ್ವಸೂರಿಗಳೆಲ್ಲ ರಾಮಕಥೆಯನ್ನು ಸೂರೆಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆಂಬ ಕಾರಣದಿಂದ ಸತ್ಕವಿಗಳು ಅದನ್ನು ಉಪೇಕ್ಷಿಸಿದರೆ ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತಾವ ನಾಯಕ ತಾನೆ ಇಂಥ ಸದ್ಗುಣಗಳಿಂದ ಮೈದುಂಬಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಪಾಲಿಗೆ ದಕ್ಕುತ್ತಾನೆ? ಆದುದರಿಂದ ಒಳ್ಳೆಯ ಕವಿಗಳು ಇಂಥ ಗುಣಗಣ್ಯವಾದ ವಸ್ತು-ನಾಯಕರನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದಲ್ಲದೆ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಕವಿತ್ವದ ಸಾರ್ಥಕ್ಯವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾರರು. 

ರಸತತ್ತ್ವ-ರಾಮಾಯಣತತ್ತ್ವಗಳ ನಿಶ್ಚಿತಪರಿಜ್ಞಾನವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಮುರಾರಿಯಂಥ ಅನೇಕಕವಿಗಳು ವಾಲ್ಮೀಕಿಯನ್ನು ಆದರದಿಂದ ಅನುಸರಿಸಿದ ಸಂಗತಿ ಆ ಮಟ್ಟಿಗಾದರೂ ನಮ್ಮ ನಾಡಿನ ಭಾಗ್ಯ. ಮಹಾತತ್ತ್ವಗಳ ಅರಿವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಅವನ್ನು ಅಲ್ಲಗೆಳೆಯದೆ ಆದರಿಸುವುದು ಎಂದಿಗೂ ಅಧಮಕಲ್ಪವಾಗದು. ಹಾಗೆಂದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಇತಿವೃತ್ತ-ನಾಯಕರನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದೊಡನೆಯೇ ಕಾವ್ಯ-ನಾಟಕಗಳು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇಂತಿದ್ದರೂ ಉದಾತ್ತವಸ್ತು ಮತ್ತು ಸದ್ಗುಣಿನಾಯಕರ ಸ್ವೀಕಾರಕ್ಕೆ ತಮ್ಮವೇ ಆದ ಮಹತ್ತ್ವಗಳಿವೆ. ಇದನ್ನೇ ಮುರಾರಿಯ ಮಾತು ಸಮರ್ಥಿಸಿದೆ. ಈ ನಿಲವು ನಮ್ಮ ಆಲಂಕಾರಿಕರಲ್ಲಿಯೂ ಭಾಷಾನಿರಪೇಕ್ಷವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಕವಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಇದ್ದುದಕ್ಕೆ ವಿಪುಲವಾದ ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳುಂಟು.[2]   

ಜಿನಸೇನ

ಕನ್ನಡನಾಡಿನವನಾದ ಜಿನಸೇನಾಚಾರ್ಯ ತನ್ನ “ಪೂರ್ವಪುರಾಣ”ದ ಕಾರಣ ಸಾಹಿತ್ಯಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸುವಿಶ್ರುತ. ಅಲಂಕಾರಶಾಸ್ತ್ರದ ಮೂಲತತ್ತ್ವಗಳ ನಿರ್ಮಾಣಯುಗದೊಳಗೇ ಈತನ ಗ್ರಂಥ ಜನಿಸಿದ ಕಾರಣ ಇಲ್ಲಿಯ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಮಹತ್ತ್ವವಿದೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಗತವಾದುವನ್ನು ಕ್ರಮವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸೋಣ.

ಜಿನಸೇನ ಕಾವ್ಯರಚನೆಯ ಪರಮೋದ್ದೇಶ ಮತಪ್ರಚಾರವೆಂದು ನಂಬಿದ್ದವನಾದ ಕಾರಣ ಅದನ್ನು ಹೀಗೆ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತಾನೆ:

ತ ಏವ ಕವಯೋ ಲೋಕೇ ತ ಏವ ಚ ವಿಚಕ್ಷಣಾಃ |

ಯೇಷಾಂ ಧರ್ಮಕಥಾಂಗತ್ವಂ ಭಾರತೀ ಪ್ರತಿಪದ್ಯತೇ ||

ಧರ್ಮಾನುಬಂಧಿನೀ ಯಾ ಸ್ಯಾತ್ ಕವಿತಾ ಸೈವ ಶಸ್ಯತೇ |

ಶೇಷಾ ಪಾಪಾಸ್ರವಾಯೈವ ಸುಪ್ರಯುಕ್ತಾಪಿ ಜಾಯತೇ ||

ಕೇಚಿನ್ಮಿಥ್ಯಾದೃಶಃ ಕಾವ್ಯಂ ಗ್ರಂಥ್ನಂತಿ ಶ್ರುತಿಪೇಶಲಮ್ |

ತತ್ತ್ವಧರ್ಮಾನುಬಂಧಿತ್ವಾನ್ನ ಸತಾಂ ಪ್ರೀಣನಕ್ಷಮಮ್ || (೧.೧.೬೨–೬೪)

ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಯಾರ ಮಾತುಗಳು ಧರ್ಮಕಥೆಯ ಅಂಗವಾಗಿ ಹೊಮ್ಮುವುದೋ ಅಂಥವರೇ ಕವಿಗಳು, ಅಂಥವರೇ ವಿದ್ವಾಂಸರು. ಯಾವ ಕವಿತೆ ಮತಧರ್ಮಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲಿಸುವುದೋ ಅದೊಂದೇ ಸ್ತುತ್ಯರ್ಹ; ಮಿಕ್ಕವೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಸೊಗಸಾಗಿ ರಚಿತವಾಗಿದ್ದರೂ ಪಾಪವನ್ನೇ ತಂದುಕೊಡುತ್ತವೆ. ಕೆಲವು ಪಾರಮಾರ್ಥಿಕದೃಷ್ಟಿಯಿಲ್ಲದ ಕವಿಗಳು ಕಿವಿಗಿಂಪಾಗುವ ಕವಿತೆಗಳನ್ನು ಬರೆಯುತ್ತಾರೆ; ಮತತತ್ತ್ವಗಳ ಸಹಯೋಗವಿಲ್ಲದ ಅಂಥ ರಚನೆಗಳು ಸಜ್ಜನರಿಗೆ ಸಂತಸವೀಯುವುದಿಲ್ಲ.  

ಈ ಮಾತುಗಳೆಲ್ಲ ಬಲುಮಟ್ಟಿಗೆ ಅಶ್ವಘೋಷನ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಮರುದನಿಸುವಂತೆ ತೋರುತ್ತವೆ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಅವನ ಮಾತುಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಇಲ್ಲಿಯ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ತೀಕ್ಷ್ಣವಾಗಿದೆ. ಇದು ಮತಾಭಿಮಾನದಿಂದಲೇ ಸಾಹಿತ್ಯಕೃಷಿಯನ್ನು ಕೈಗೊಂಡ ಎಲ್ಲ ಲೇಖಕರ ಪಾಡು. ಭಾಮಹನೇ ಮೊದಲಾದ ಆಲಂಕಾರಿಕರು ಕಾವ್ಯವನ್ನು ಧರ್ಮವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ರೂಪಿಸಬೇಕೆಂದು ಎಲ್ಲಿಯೂ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮಿಗಿಲಾಗಿ ಅವರು ಚತುರ್ವರ್ಗಪ್ರಾಪ್ತಿಗೆ ಪೂರಕವಾಗುವಂತೆ ಕವಿಯು ದುಡಿಯಬೇಕೆಂದೇ ವಿಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಳಿದಾಸನೇ ಮೊದಲಾದ ಮಹಾಕವಿಗಳ ಮಾರ್ಗವೂ ಇದೇ. ಆದರೆ ಕೇವಲ ಮತಾಗ್ರಹದಿಂದ ತಮ್ಮ ಸಾಹಿತ್ಯವೈದುಷ್ಯವನ್ನು ದುಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಅಶ್ವಘೋಷ-ಜಿನಸೇನರಂಥವರು ಕಾವ್ಯೋದ್ದೇಶವನ್ನೂ ಧರ್ಮಲಕ್ಷಣವನ್ನೂ ತುಂಬ ಸಂಕುಚಿತವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ವಸ್ತುತಃ ಕಾವ್ಯವು ರಸನಿಷ್ಠ; ಧರ್ಮವು ಸಕಲಾಭ್ಯುದಯಕ್ಕೆ ನಿಷ್ಠ. ಇವೆರಡೂ ಮತವಿರುದ್ಧವಲ್ಲವಾದರೂ ಮತಾತೀತವೆಂಬುದು ಸತ್ಯ. ಪುಣ್ಯವಶಾತ್ ನಮ್ಮ ಆಲಂಕಾರಿಕರ ಪರಂಪರೆ ಈ ನಿಲವನ್ನೇ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಎತ್ತಿಹಿಡಿದಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಮಹಾಕವಿಗಳ ಸೃಷ್ಟಿಯೂ ಹೊರತಲ್ಲ.

ಜಿನಸೇನನಿಗೆ ಅವ್ಯುತ್ಪನ್ನರ ಕಾವ್ಯಕಂಡೂತಿಯನ್ನು ಕುರಿತು ಮಿಗಿಲಾದ ಕೋಪವಿದೆ:

ಅವ್ಯುತ್ಪನ್ನತರಾಃ ಕೇಚಿತ್ ಕವಿತ್ವಾಯ ಕೃತೋದ್ಯಮಾಃ |

ಪ್ರಯಾಂತಿ ಹಾಸ್ಯತಾಂ ಲೋಕೇ ಮೂಕಾ ಇವ ವಿವಕ್ಷವಃ ||

ತಸ್ಮಾದಭ್ಯಸ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರಾಣಿ ಉಪಾಸ್ಯ ಚ ಮಹಾಕವೀನ್ |

ಧರ್ಮ್ಯಂ ಶಸ್ಯಂ ಯಶಸ್ಯಂ ಚ ಕಾವ್ಯಂ ಕುರ್ವಂತು ಧೀಧನಾಃ || (೧.೧.೬೫,೭೪)

ಅವ್ಯುತ್ಪನ್ನರಾದ ಕೆಲವರು ಕಾವ್ಯರಚನೆಗೆ ಕೈಹಾಕಿ ನುಡಿಯಲೆಳಸುವ ಮೂಕರಂತೆ ಉಪಹಾಸಕ್ಕೆ ತುತ್ತಾಗುತ್ತಾರೆ. ಆದುದರಿಂದ ಮೇಧಾವಿಗಳು ವ್ಯುತ್ಪತ್ತಿಗಾಗಿ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನೂ ಮಹಾಕವಿಗಳ ಕೃತಿಗಳನ್ನೂ ಉಪಾಸಿಸಿ ಧರ್ಮಬದ್ಧವಾದ, ಕೀರ್ತಿ-ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳಿಗೂ ಅರ್ಹವಾದ ಕಾವ್ಯಗಳನ್ನು ರಚಿಸಲಿ.

ಇಲ್ಲಿ ಕವಿಯು ವ್ಯುತ್ಪತ್ತಿಗಿರುವ ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯವನ್ನು ಮಾರ್ಮಿಕವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಪಾಂಡಿತ್ಯಯುಗದ ಪ್ರಖರದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಜಿನಸೇನ ಈ ಮಾತುಗಳನ್ನಾಡಿರುವುದರಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚರಿಯಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಕುರಿತು ಪ್ರಕಟವಾಗಿ ಈ ಕೃತಿಯ ಉಪಕ್ರಮದಲ್ಲೆಲ್ಲಿಯೂ ಹೇಳದಿರುವುದು ಅಚ್ಚರಿಯ ಸಂಗತಿ.

ಬಳಿಕ ಜಿನಸೇನ ಅನುಕರಣಕವಿಗಳನ್ನೂ ಕೃತಿಚೋರರನ್ನೂ ಕುರಿತು ಹೀಗೆ ಆಕ್ಷೇಪಿಸಿದ್ದಾನೆ:

ಕೇಚಿದನ್ಯವಚೋಲೇಶಾನಾದಾಯ ಕವಿಮಾನಿನಃ |

ಛಾಯಾಮಾರೋಪಯಂತ್ಯನ್ಯಾಂ ವಸ್ತ್ರೇಷ್ವಿವ ವಣಿಗ್ಬ್ರುವಾಃ ||

ಕೇಚಿದನ್ಯಕೃತೈರರ್ಥೈಃ ಶಬ್ದೈಶ್ಚ ಪರಿವರ್ತಿತೈಃ |

ಪ್ರಸಾರಯಂತಿ ಕಾವ್ಯಾರ್ಥಾನ್ ಪ್ರತಿಶಿಷ್ಟ್ಯೇವ ವಾಣಿಜಾಃ  || (೧.೧.೬೬,೬೮)

ತಮ್ಮನ್ನು ಕವಿಗಳೆಂದು ಭಾವಿಸಿಕೊಂಡ ಕೆಲವರು ವರ್ತಕಾಧಮರು ಬಟ್ಟೆಗಳ ಬಣ್ಣ ಬದಲಿಸುವಂತೆ ಬೇರೆಯವರ ಮಾತುಗಳ ತುಂಡು-ತುಣುಕುಗಳನ್ನು ಹೆಕ್ಕಿ ತಂದು ತಮ್ಮ ನುಡಿಗಳಿಗೆ ಅವುಗಳ ಬಣ್ಣವನ್ನು ಕಟ್ಟುತ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಕೆಲವರು ಬೇರೆಯವರ ಸರಕನ್ನು ಮಾರುವ ವರ್ತಕರಂತೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಶಬ್ದ-ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ಅಷ್ಟಿಷ್ಟು ಮಾರ್ಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಅವು ತಮ್ಮದೆಂಬಂತೆ ಚಲಾವಣೆಗೆ ತರುತ್ತಾರೆ.

ಶಬ್ದಾರ್ಥಗಳ ಹರಣವನ್ನು ಕುರಿತು ಆಲಂಕಾರಿಕರ ಮತವನ್ನು ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಪರಿಶೀಲಿಸಿರುವ ಕಾರಣ ಹೆಚ್ಚಿನ ಚರ್ಚೆ ಅನವಶ್ಯ. ಆದರೆ ಜಿನಸೇನನಂಥ ವಿರಕ್ತರೂ ಇಂಥ ಕೃತ್ಯಗಳಿಂದ ಮುನಿದಿರುವರೆಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದಾಗ ನಮ್ಮ ಕವಿ-ಪಂಡಿತರು ಕಾವ್ಯನಿರ್ಮಾಣದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪಾಲಿಸಬೇಕಾದ “ಅರ್ಥಶೌಚ”ವನ್ನು ಅದೆಷ್ಟು ಮಿಗಿಲಾಗಿ ಗಣಿಸಿದ್ದರೆಂಬ ಅರಿವಾಗುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿಯ ವಿಚಾರ ಪೂರ್ವಪರಿಚಿತವೇ ಆಗಿದ್ದರೂ ಅದನ್ನು ಕವಿಯು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ದೃಷ್ಟಾಂತಗಳ ಮೂಲಕ ಹೊಸತೆಂಬಂತೆ ಹರಳುಗಟ್ಟಿಸಿರುವುದು ಪರಿಭಾವನೀಯ. ಈ ಎರಡು ಶ್ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ವಾಣಿಜ್ಯದ ಪ್ರಸ್ತಾವ ತಂದಿರುವುದು ಗಮನಾರ್ಹ. ಜೈನಮತಕ್ಕೆ ವರ್ತಕರ ಬೆಂಬಲ ಹಿರಿದು. ಇಂದಿಗೂ ಅದು ಸಾಗಿಬಂದಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿಯೇ ಅಲ್ಲಿಯ ಕವಿ-ಪಂಡಿತರು ಅದೆಷ್ಟೋ ಬಾರಿ ವಾಣಿಜ್ಯಲೋಕದ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಅಲಂಕಾರಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಜಿನಸೇನನಂಥ ಮುನಿಯೂ ಇದಕ್ಕೆ ಹೊರತಲ್ಲ. ಆಸಕ್ತರು ಕನ್ನಡಕವಿ ನಯಸೇನನ “ಧರ್ಮಾಮೃತ”ವನ್ನು ಪರಿಕಿಸಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಪರ್ವತೋಪಮವಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದೆ.

ಬಳಿಕ ಜಿನಸೇನನು ಅರ್ಥಪುಷ್ಟಿ ಮತ್ತು ಶಬ್ದಪುಷ್ಟಿಗಳಿಲ್ಲದ ಕಾವ್ಯರಚನೆಯನ್ನು ಕ್ರಮವಾಗಿ ಆಕ್ಷೇಪಿಸುತ್ತಾನೆ:

ಕೇಚಿದ್ವರ್ಣೋಜ್ಜ್ವಲಾಂ ವಾಣೀಂ ರಚಯಂತ್ಯರ್ಥದುರ್ಬಲಾಮ್ |

ಜಾತುಷೀ ಕಂಠಿಕೇವಾಸೌ ಛಾಯಾಮೃಚ್ಛತಿ ನೋಚ್ಛಿಕಾಮ್ ||

ಕೇಚಿದರ್ಥಮಪಿ ಪ್ರಾಪ್ಯ ತದ್ಯೋಗ್ಯಪದಯೋಜನೈಃ |

ನ ಸತಾಂ ಪ್ರೀಣನಾಯಾಲಂ ಲುಬ್ಧಾ ಲಬ್ಧಶ್ರಿಯೋ ಯಥಾ  || (೧.೧.೬೯,೭೦)

ಕೆಲವರು ಉಜ್ಜ್ವಲವಾದ ಪದಗಳನ್ನು ಕೂಡಿಸಿ ಬರೆಯಬಲ್ಲವರಾದರೂ ಅವರ ಕವಿತೆ ಅರ್ಥದೃಷ್ಟ್ಯಾ ದುರ್ಬಲವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ಅರಗಿನಿಂದ ಮಾಡಿದ ಅಡ್ಡಿಕೆಯಂತೆ ಹೊಳೆಯುತ್ತಿದ್ದರೂ ಬೆಂಕಿಯ ಝಳವನ್ನು ತಾಳಲಾರದು. ಮತ್ತೆ ಕೆಲವರು ಒಳ್ಳೆಯ ಅರ್ಥವನ್ನುಳ್ಳ ಇತಿವೃತ್ತವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೂ ಅದನ್ನು ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಸಲು ಯುಕ್ತವಾದ ಪದಸಂಪದವಿಲ್ಲದೆ ಸಹೃದಯರಿಗೆ ಸಂತೋಷ ತರುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ಜಿಪುಣರು ಕೂಡಿಟ್ಟುಕೊಂಡ ಹಣದಂತೆ ವೆಚ್ಚಕ್ಕೆ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ.

ಇಲ್ಲಿಯ ಜಿನಸೇನನ ಪರಿಶೀಲನೆ ತುಂಬ ಪ್ರಗಲ್ಭ. ಈತನು ಶಬ್ದ ಮತ್ತು ಅರ್ಥಗಳೆಂಬ ಪದಗಳನ್ನು ಬಳಸುವಾಗ ಅವು ಕ್ರಮವಾಗಿ ವರ್ಣನೆ ಮತ್ತು ಇತಿವೃತ್ತಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಇನ್ನೂ ಬಿಡಿಸಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಶಬ್ದವು ಉಭಯಾಲಂಕಾರಗಳನ್ನೂ ಅರ್ಥವು ರಸವನ್ನೂ ಸಂಕೇತಿಸುತ್ತದೆ. ಇಂಥ ವ್ಯಾಪಕವಾದ ಕಾವ್ಯದೃಷ್ಟಿ ನಿಜಕ್ಕೂ ಮೆಚ್ಚುವಂತಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಕವಿಯಿಲ್ಲಿ ನೀಡಿರುವ ದೃಷ್ಟಾಂತಗಳೂ ಹೃದಯಂಗಮ. ಅರಗಿನ ಒಡವೆಗಳು ಅದೆಷ್ಟು ಬೆಡಗಿನಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದರೂ ಬೆಂಕಿ ಸೋಂಕಿದಾಗ ಕರಗಿಹೋಗುತ್ತವಷ್ಟೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಅರ್ಥಪುಷ್ಟಿ ಇಲ್ಲದ ವರ್ಣಗಳು ಸುವರ್ಣಗಳಾಗುವುದಿಲ್ಲ! ಅವು ವಿಮರ್ಶನಾಗ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಸುಟ್ಟುಹೋಗುವುದು ನಿಃಸಂಶಯ. ಇದೇ ರೀತಿ ಜಿಪುಣನಿಗೆ ಅದೆಷ್ಟು ಧನವಿದ್ದರೂ ದಾನ ಮತ್ತು ಭೋಗಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹೊರಬರದ ಕಾರಣ ಅದು ಇದ್ದೂ ಇಲ್ಲದಂತೆ. ಧರ್ಮ-ಕಾಮಗಳಿಗೆ ಒದಗಿಬರದ ಅರ್ಥ ಅನರ್ಥವೇ ತಾನೆ![1] ಅನರ್ಘರಾಘವದ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯ ಕೆಲವೊಂದು ಮಾತುಗಳಿಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖನೀಯ: ತತ್ರಭವತಃ ಕವಿತ್ವಾವತಾರಪ್ರಥಮತೀರ್ಥಸ್ಯ ವಲ್ಮೀಕಜನ್ಮನೋ ಮುನೇಃ ಸರಸ್ವತೀನಿರ್ಯಾಸೋ ಯಶಃಶರೀರಮಿಕ್ಷ್ವಾಕೂಣಾಮ್ ... ಅಹೋ ಸಕಲಕವಿಸಾರ್ಥಸಾಧಾರಣೀ ಖಲ್ವಿಯಂ ವಾಲ್ಮೀಕೀಯಾ ಸುಭಾಷಿತನೀವೀ ||

[2] ಭರತನಿಂದ ಮೊದಲ್ಗೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಲಕ್ಷಣಕರ್ತರೂ ಮಹಾಕಾವ್ಯ ಮತ್ತು ನಾಟಕಗಳಿಗೆ ಪ್ರಖ್ಯಾತವಸ್ತು ಮತ್ತು ಉದಾತ್ತನಾಯಕರನ್ನು ವಿಧಿಸಿರುವುದು ಸರ್ವವೇದ್ಯ. ಕವಿಗಳಂತೂ ಇದನ್ನು ಚ-ತು ತಪ್ಪದೆ ಪಾಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ದೇಶಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಈ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಸುಸ್ಥಿರವಾಗಿದೆ. ಸ್ಥಳಾಭಾವದ ಕಾರಣ ಕೇವಲ ಎರಡು ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ನೆನೆಯಬಹುದು. ಒಂದು ಹನ್ನೆರಡನೆಯ ಶತಾಬ್ದದ ಕನ್ನಡಕವಿ ನಾಗಚಂದ್ರನ ಮಾತು; ಮತ್ತೊಂದು ಇಪ್ಪತ್ತನೆಯ ಶತಾಬ್ದದ ತೆಲುಗುಕವಿ ವಿಶ್ವನಾಥ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣರ ನುಡಿ.

ನಾಯಕನನ್ಯನಾಗೆ ಕೃತಿಯಾಗದುದಾತ್ತಮುದಾತ್ತರಾಘವಂ

ನಾಯಕನಾಗೆ ವಿಶ್ರುತಮೆನಿಪ್ಪುದು ವಿಸ್ಮಯಕಾರಿಯಲ್ತು ಕಾ-

ಲಾಯಸದಿಂ ವಿನಿರ್ಮಿಸಿದ ಕಂಠಿಕೆ ಕಾಂಚನಮಾಲೆಯಂತುಪಾ-

ದೇಯಮೆನಿಕ್ಕುಮೇ ವಿಷಯಮೊಪ್ಪದೊಡಾವುದುಮೊಪ್ಪಲಾರ್ಕುಮೇ || (ರಾಮಚಂದ್ರಚರಿತಪುರಾಣ, ೧.೩೭)

ವ್ರಾಸಿನ ರಾಮಚಂದ್ರುಕಥ ವ್ರಾಸಿತಿವಂಚನಿಪಿಂಚುಕೋ ವೃಥಾ-

ಯಾಸಮುಗಾಕ ಕಟ್ಟುಕತಲೈಹಿಕಮಾ ಪರಮಾ ಯಟಂಚು ದಾ-

ಜೇಸಿನ ತಂಡ್ರಿಯಾಜ್ಞಯುನು ಜೀವುನಿ ವೇದನ ರೆಂಡುನೇಕಮೈ

ನಾ ಸಕಲೋಹವೈಭವಸನಾಥಮು ನಾಥಕಥನ್ ರಚಿಂಚೆದನ್ || (ರಾಮಾಯಣಕಲ್ಪವೃಕ್ಷ, ೧.೧.೭)

To be continued.

Author(s)

About:

Dr. Ganesh is a 'shatavadhani' and one of India’s foremost Sanskrit poets and scholars. He writes and lectures extensively on various subjects pertaining to India and Indian cultural heritage. He is a master of the ancient art of avadhana and is credited with reviving the art in Kannada. He is a recipient of the Badarayana-Vyasa Puraskar from the President of India for his contribution to the Sanskrit language.

Prekshaa Publications

Karnataka’s celebrated polymath, D V Gundappa brings together in the fifth volume, episodes from the lives of traditional savants responsible for upholding the Vedic culture. These memorable characters lived a life of opulence amidst poverty— theirs  was the wealth of the soul, far beyond money and gold. These vidvāns hailed from different corners of the erstwhile Mysore Kingdom and lived in...

Padma Bhushan Dr. Padma Subrahmanyam represents the quintessence of Sage Bharata’s art and Bhārata, the country that gave birth to the peerless seer of the Nāṭya-veda. Padma’s erudition in various streams of Indic knowledge, mastery over many classical arts, deep understanding of the nuances of Indian culture, creative genius, and sublime vision bolstered by the vedāntic and nationalistic...

Bhārata has been a land of plenty in many ways. We have had a timeless tradition of the twofold principle of Brāhma (spirit of wisdom) and Kṣāttra (spirit of valour) nourishing and protecting this sacred land. The Hindu civilisation, rooted in Sanātana-dharma, has constantly been enriched by brāhma and safeguarded by kṣāttra.
The renowned Sanskrit poet and scholar, Śatāvadhānī Dr. R...

ಛಂದೋವಿವೇಕವು ವರ್ಣವೃತ್ತ, ಮಾತ್ರಾಜಾತಿ ಮತ್ತು ಕರ್ಷಣಜಾತಿ ಎಂದು ವಿಭಕ್ತವಾದ ಎಲ್ಲ ಬಗೆಯ ಛಂದಸ್ಸುಗಳನ್ನೂ ವಿವೇಚಿಸುವ ಪ್ರಬಂಧಗಳ ಸಂಕಲನ. ಲೇಖಕರ ದೀರ್ಘಕಾಲಿಕ ಆಲೋಚನೆಯ ಸಾರವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಈ ಹೊತ್ತಗೆ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಛಂದಸ್ಸಿನ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಲಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ತೌಲನಿಕ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮತ್ತು ಅಂತಃಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಯನಗಳ ತೆಕ್ಕೆಗೆ ಬರುವ ಬರೆಹಗಳೂ ಇಲ್ಲಿವೆ. ಶಾಸ್ತ್ರಕಾರನಿಗಲ್ಲದೆ ಸಿದ್ಧಹಸ್ತನಾದ ಕವಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸ್ಫುರಿಸಬಲ್ಲ ಎಷ್ಟೋ ಹೊಳಹುಗಳು ಕೃತಿಯ ಮೌಲಿಕತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿವೆ. ಈ...

Karnataka’s celebrated polymath, D V Gundappa brings together in the fourth volume, some character sketches of the Dewans of Mysore preceded by an account of the political framework of the State before Independence and followed by a review of the political conditions of the State after 1940. These remarkable leaders of Mysore lived in a period that spans from the mid-nineteenth century to the...

Bharatiya Kavya-mimamseya Hinnele is a monograph on Indian Aesthetics by Mahamahopadhyaya N. Ranganatha Sharma. The book discusses the history and significance of concepts pivotal to Indian literary theory. It is equally useful to the learned and the laity.

Sahitya-samhite is a collection of literary essays in Kannada. The book discusses aestheticians such as Ananda-vardhana and Rajashekhara; Sanskrit scholars such as Mena Ramakrishna Bhat, Sridhar Bhaskar Varnekar and K S Arjunwadkar; and Kannada litterateurs such as DVG, S L Bhyrappa and S R Ramaswamy. It has a foreword by Shatavadhani Dr. R Ganesh.

The Mahābhārata is the greatest epic in the world both in magnitude and profundity. A veritable cultural compendium of Bhārata-varṣa, it is a product of the creative genius of Maharṣi Kṛṣṇa-dvaipāyana Vyāsa. The epic captures the experiential wisdom of our civilization and all subsequent literary, artistic, and philosophical creations are indebted to it. To read the Mahābhārata is to...

Shiva Rama Krishna

சிவன். ராமன். கிருஷ்ணன்.
இந்திய பாரம்பரியத்தின் முப்பெரும் கதாநாயகர்கள்.
உயர் இந்தியாவில் தலைமுறைகள் பல கடந்தும் கடவுளர்களாக போற்றப்பட்டு வழிகாட்டிகளாக விளங்குபவர்கள்.
மனித ஒற்றுமை நூற்றாண்டுகால பரிணாம வளர்ச்சியின் பரிமாணம்.
தனிநபர்களாகவும், குடும்ப உறுப்பினர்களாகவும், சமுதாய பிரஜைகளாகவும் நாம் அனைவரும் பரிமளிக்கிறோம்.
சிவன் தனிமனித அடையாளமாக அமைகிறான்....

ऋतुभिः सह कवयः सदैव सम्बद्धाः। विशिष्य संस्कृतकवयः। यथा हि ऋतवः प्रतिसंवत्सरं प्रतिनवतामावहन्ति मानवेषु तथैव ऋतुवर्णनान्यपि काव्यरसिकेषु कामपि विच्छित्तिमातन्वते। ऋतुकल्याणं हि सत्यमिदमेव हृदि कृत्वा प्रवृत्तम्। नगरजीवनस्य यान्त्रिकतां मान्त्रिकतां च ध्वनदिदं चम्पूकाव्यं गद्यपद्यमिश्रितमिति सुव्यक्तमेव। ऐदम्पूर्वतया प्रायः पुरीपरिसरप्रसृतानाम् ऋतूनां विलासोऽत्र प्रपञ्चितः। बेङ्गलूरुनामके...

The Art and Science of Avadhānam in Sanskrit is a definitive work on Sāhityāvadhānam, a form of Indian classical art based on multitasking, lateral thinking, and extempore versification. Dotted throughout with tasteful examples, it expounds in great detail on the theory and practice of this unique performing art. It is as much a handbook of performance as it is an anthology of well-turned...

This anthology is a revised edition of the author's 1978 classic. This series of essays, containing his original research in various fields, throws light on the socio-cultural landscape of Tamil Nadu spanning several centuries. These compelling episodes will appeal to scholars and laymen alike.
“When superstitious mediaevalists mislead the country about its judicial past, we have to...

The cultural history of a nation, unlike the customary mainstream history, has a larger time-frame and encompasses the timeless ethos of a society undergirding the course of events and vicissitudes. A major key to the understanding of a society’s unique character is an appreciation of the far-reaching contributions by outstanding personalities of certain periods – especially in the realms of...

Prekṣaṇīyam is an anthology of essays on Indian classical dance and theatre authored by multifaceted scholar and creative genius, Śatāvadhānī Dr. R Ganesh. As a master of śāstra, a performing artiste (of the ancient art of Avadhānam), and a cultured rasika, he brings a unique, holistic perspective to every discussion. These essays deal with the philosophy, history, aesthetics, and practice of...

Yaugandharam

इदं किञ्चिद्यामलं काव्यं द्वयोः खण्डकाव्ययोः सङ्कलनरूपम्। रामानुरागानलं हि सीतापरित्यागाल्लक्ष्मणवियोगाच्च श्रीरामेणानुभूतं हृदयसङ्क्षोभं वर्णयति । वात्सल्यगोपालकं तु कदाचिद्भानूपरागसमये घटितं यशोदाश्रीकृष्णयोर्मेलनं वर्णयति । इदम्प्रथमतया संस्कृतसाहित्ये सम्पूर्णं काव्यं...

Vanitakavitotsavah

इदं खण्डकाव्यमान्तं मालिनीछन्दसोपनिबद्धं विलसति। मेनकाविश्वामित्रयोः समागमः, तत्फलतया शकुन्तलाया जननम्, मातापितृभ्यां त्यक्तस्य शिशोः कण्वमहर्षिणा परिपालनं चेति काव्यस्यास्येतिवृत्तसङ्क्षेपः।

Vaiphalyaphalam

इदं खण्डकाव्यमान्तं मालिनीछन्दसोपनिबद्धं विलसति। मेनकाविश्वामित्रयोः समागमः, तत्फलतया शकुन्तलाया जननम्, मातापितृभ्यां त्यक्तस्य शिशोः कण्वमहर्षिणा परिपालनं चेति काव्यस्यास्येतिवृत्तसङ्क्षेपः।

Nipunapraghunakam

इयं रचना दशसु रूपकेष्वन्यतमस्य भाणस्य निदर्शनतामुपैति। एकाङ्करूपकेऽस्मिन् शेखरकनामा चित्रोद्यमलेखकः केनापि हेतुना वियोगम् अनुभवतोश्चित्रलेखामिलिन्दकयोः समागमं सिसाधयिषुः कथामाकाशभाषणरूपेण निर्वहति।

Bharavatarastavah

अस्मिन् स्तोत्रकाव्ये भगवन्तं शिवं कविरभिष्टौति। वसन्ततिलकयोपनिबद्धस्य काव्यस्यास्य कविकृतम् उल्लाघनाभिधं व्याख्यानं च वर्तते।

Karnataka’s celebrated polymath, D V Gundappa brings together in the third volume, some character sketches of great literary savants responsible for Kannada renaissance during the first half of the twentieth century. These remarkable...

Karnataka’s celebrated polymath, D V Gundappa brings together in the second volume, episodes from the lives of remarkable exponents of classical music and dance, traditional storytellers, thespians, and connoisseurs; as well as his...

Karnataka’s celebrated polymath, D V Gundappa brings together in the first volume, episodes from the lives of great writers, poets, literary aficionados, exemplars of public life, literary scholars, noble-hearted common folk, advocates...

Evolution of Mahabharata and Other Writings on the Epic is the English translation of S R Ramaswamy's 1972 Kannada classic 'Mahabharatada Belavanige' along with seven of his essays on the great epic. It tells the riveting...

Shiva-Rama-Krishna is an English adaptation of Śatāvadhāni Dr. R Ganesh's popular lecture series on the three great...

Bharatilochana

ಮಹಾಮಾಹೇಶ್ವರ ಅಭಿನವಗುಪ್ತ ಜಗತ್ತಿನ ವಿದ್ಯಾವಲಯದಲ್ಲಿ ಮರೆಯಲಾಗದ ಹೆಸರು. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಶೈವದರ್ಶನ ಮತ್ತು ಸೌಂದರ್ಯಮೀಮಾಂಸೆಗಳ ಪರಮಾಚಾರ್ಯನಾಗಿ  ಸಾವಿರ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇವನು ಜ್ಞಾನಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ಪ್ರಭಾವಿಸುತ್ತಲೇ ಇದ್ದಾನೆ. ಭರತಮುನಿಯ ನಾಟ್ಯಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಇವನೊಬ್ಬನೇ ನಮಗಿರುವ ಆಲಂಬನ. ಇದೇ ರೀತಿ ರಸಧ್ವನಿಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು...

Vagarthavismayasvadah

“वागर्थविस्मयास्वादः” प्रमुखतया साहित्यशास्त्रतत्त्वानि विमृशति । अत्र सौन्दर्यर्यशास्त्रीयमूलतत्त्वानि यथा रस-ध्वनि-वक्रता-औचित्यादीनि सुनिपुणं परामृष्टानि प्रतिनवे चिकित्सकप्रज्ञाप्रकाशे। तदन्तर एव संस्कृतवाङ्मयस्य सामर्थ्यसमाविष्कारोऽपि विहितः। क्वचिदिव च्छन्दोमीमांसा च...

The Best of Hiriyanna

The Best of Hiriyanna is a collection of forty-eight essays by Prof. M. Hiriyanna that sheds new light on Sanskrit Literature, Indian...

Stories Behind Verses

Stories Behind Verses is a remarkable collection of over a hundred anecdotes, each of which captures a story behind the composition of a Sanskrit verse. Collected over several years from...