ಸೀಸಪದ್ಯ ಮತ್ತು ಸಾನೆಟ್: ಪದ್ಯಶಿಲ್ಪವಿವೇಚನೆ - 2

This article is part 2 of 7 in the series ಸೀಸಪದ್ಯ ಮತ್ತು ಸಾನೆಟ್

ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ ಸೀಸಪದ್ಯದ ಬೆಳೆವಣಿಗೆ

ಸಾನೆಟ್ಟಿಗೆ ಸಂವಾದಿಯಾಗುವಂತೆ ಕಾಣುವ ಸೀಸಪದ್ಯದ ಈ ಗುಣ ನಮ್ಮವರ ರೂಪಣವೇನಲ್ಲ. ಸಾವಿರ ವರ್ಷಗಳಿಗೂ ಮುನ್ನವೇ ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ ಆ ಬಂಧಕ್ಕೆ ಇಂಥ ಕಟ್ಟಡ ಒದಗಿತ್ತು. ಇದಕ್ಕೆ ನನ್ನಯ, ತಿಕ್ಕನ ಮುಂತಾದ ಮಹಾಕವಿಗಳ ರಚನೆಗಳೇ ಸಾಕ್ಷಿ:

ಧರ್ಮತತ್ತ್ವಜ್ಞುಲು ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರಂಬನಿ

ಯಧ್ಯಾತ್ಮವಿದುಲು ವೇದಾಂತಮನಿಯು

ನೀತಿವಿಚಕ್ಷಣುಲ್ ನೀತಿಶಾಸ್ತ್ರಂಬನಿ

ಕವಿವೃಷಭುಲು ಮಹಾಕಾವ್ಯಮನಿಯು |

ಲಾಕ್ಷಣಿಕುಲು ಸರ್ವಲಕ್ಷ್ಯಸಂಗ್ರಹಮನಿ

ಯೈತಿಹಾಸಿಕುಲಿತಿಹಾಸಮನಿಯು

ಬರಮಪೌರಾಣಿಕುಲ್ ಬಹುಪುರಾಣಸಮುಚ್ಚ-

ಯಂಬನಿ ಮಹಿ ಗೊನಿಯಾಡುಚುಂಡ ||

ವಿವಿಧವೇದತತ್ತ್ವವೇದಿ ವೇದವ್ಯಾಸು

ಡಾದಿಮುನಿ ಪರಾಶರಾತ್ಮಜುಂಡು |

ವಿಷ್ಣುಸನ್ನಿಭುಂಡು ವಿಶ್ವಜನೀನಮೈ

ಪರಗುಚುಂಡ ಜೇಸೆ ಭಾರತಂಬು || (ಶ್ರೀಮದಾಂಧ್ರಮಹಾಭಾರತ, ೧.೧.೩೧)

ಎವ್ವಾನಿ ವಾಕಿಟನಿಭಮದಪಂಕಂಬು

ರಾಜಭೂಷಣರಜೋರಾಜಿನಡಗು

ನೆವ್ವಾನಿ ಚಾರಿತ್ರಮೆಲ್ಲ ಲೋಕಮುಲಕು

ನೊಜ್ಜಯೈ ವಿನಯಂಬುನೊರಪು ಗರಪು |

ನೆವ್ವಾನಿ ಕಡಗಂಟ ನಿವ್ವಟಿಲ್ಲೆಡಿ ಚೂಡ್ಕಿ

ಮಾನಿತಸಂಪದಲೀನುಚುಂಡು

ಎವ್ವಾನಿ ಗುಣಲತಲೇಡು ವಾರಾಸುಲ

ಕಡಪಟಿ ಕೊಂಡಪೈ ಗಲಯ ಬ್ರಾಕು ||

ನತಡು ಭೂರಿಪ್ರತಾಪಮಹಾಪ್ರದೀಪ

ದೂರವಿಘಟಿತಗರ್ವಾಂಧಕಾರವೈರಿ |

ವೀರಕೋಟೀರಮಣಿಘೃಣಿವೇಷ್ಟಿತಾಂಘ್ರಿ

ತಲುಡು ಕೇವಲಮರ್ತ್ಯುಡೇ ಧರ್ಮಸುತುಡು || (ಶ್ರೀಮದಾಂಧ್ರಮಹಾಭಾರತ, ೩.೨.೧೯೧)

ಮೊದಲ ಪದ್ಯದ ಕಡೆಗೆ ಎತ್ತುಗೀತಿಯಾಗಿ ಆಟವೆಲದಿ ಬಂದಿದ್ದರೆ ಎರಡನೆಯ ಸೀಸಪದ್ಯದ ಕಡೆಗೆ ತೇಟಗೀತಿ ಬಂದಿದೆ. ಇವೆರಡೂ ಪದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಎಂಟು ಸಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಹರಳುಗಟ್ಟಿದ ಭಾವಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗುವ - ಆದರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ವಿಭಿನ್ನವಾದ - ಗತಿ-ಗಮಕಗಳನ್ನುಳ್ಳ ನಾಲ್ಕು ಸಾಲುಗಳು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವುದು ಗಮನಾರ್ಹ. ಮೊದಲ ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಾಲಂಕಾರದ ಮೂಲಕ ಮಹಾಭಾರತದ ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯವನ್ನು ಮೊದಲ ಎಂಟು ಸಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ ಅನಂತರ ಇಂಥ ಕೃತಿಯನ್ನು ರಚಿಸಿದಾತ ವೇದವ್ಯಾಸನೆಂದು ಒಕ್ಕಣಿಸುವ ಮೂಲಕ ಕಡೆಯ ನಾಲ್ಕು ಸಾಲುಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಎರಡನೆಯ ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಉಲ್ಲೇಖಾಲಂಕಾರದ ಮೂಲಕ - ಪದ್ಯವು ಯಾರನ್ನು ಕುರಿತಿದೆಯೆಂಬ ಸೂಚನೆಯನ್ನೂ ಕೊಡದೆ - ಮೊದಲ ಎಂಟು ಸಾಲುಗಳು ರಚಿತವಾಗಿ ಕಡೆಗೆ ಸಮಾಸಭರಿತವಾದ ನಾಲ್ಕು ಸಾಲುಗಳ ಮೂಲಕ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಂಸೆಗೆ ಪಾತ್ರನಾದವನು ಧರ್ಮರಾಜನೆಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಹೀಗೆ ಎರಡೂ ಪದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕವಿತೆಯ ಭಾವ-ಬಂಧಗಳು ಎದ್ದುಕಾಣುವಂಥ ತಿರುವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಈ ಮುಖ್ಯಾಕೃತಿಯೊಡನೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ವಿವರಗಳೂ ಭಾಷಿಕ ಸ್ತರದಲ್ಲಿ ತೋರಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ಅಭಿಜ್ಞರು ಗಮನಿಸಬಹುದು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ: ಇವುಗಳ ಮೊದಲ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ವಿನಿಯುಕ್ತವಾಗಿರುವ ಸಮುಚ್ಚಯಗಳಾಗಲಿ, ಎತ್ತುಗಡೆಯ ಪುನರುಕ್ತಿಗಳಾಗಲಿ ತಮ್ಮಂತೆ ತಾವೇ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿವೆ. ಇವುಗಳ ಮೂಲಕ ಪದ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಸ್ಫುಟವಾದ ಶಿಲ್ಪಸೌಂದರ್ಯ ಒದಗಿದೆ.

ತೆಲುಗಿನ ಆದಿಮ ಕವಿಗಳಿಂದಲೇ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಒಪ್ಪ-ಓರಣಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ ಸೀಸಪದ್ಯ ಮುಂದೆ ಶ್ರೀನಾಥ, ಪೋತನ, ಪೆದ್ದನ, ಭಟ್ಟುಮೂರ್ತಿ ಮುಂತಾದ ಹಲವು ಪ್ರೌಢಕವಿಗಳ ಮೂಲಕ ಇನ್ನಷ್ಟು ಪರಿಷ್ಕಾರವನ್ನು ಪಡೆದು ಆಧುನಿಕ ಯುಗದಲ್ಲಿ ತಿರುಪತಿ-ವೇಂಕಟಕವಿಗಳು, ಜಾಷುವಾ, ಕರುಣಶ್ರೀ ಮುಂತಾದವರ ಕಾವ್ಯಗಳಿಗೂ ಮೆರುಗನ್ನು ನೀಡಿತು. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಪ್ರಭಾವ ತೆಲುಗಿಗೆ ತಟ್ಟಿದ ಬಳಿಕ ಅಲ್ಲಿಯ ಎಷ್ಟೋ ಕಾವ್ಯಪ್ರಕಾರಗಳೂ ಕಲ್ಪನಾವಿಶೇಷಗಳೂ ಆಮದಾಗಿ ಬಂದರೂ ಸಾನೆಟ್ ಮಾತ್ರ ಆಂಧ್ರಭೂಮಿಗೆ ಕಾಲಿಡಲಿಲ್ಲ! ಅಪವಾದವೆಂಬಂತೆ ಒಬ್ಬರೋ ಇಬ್ಬರೋ ಒಂದೆರಡು ರಚನೆಗಳಿಗೆ ಕೈಹಾಕಿದರಾದರೂ ಅವರ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ರಸಿಕರ ಆದರಣೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಮಿಕ್ಕೆಷ್ಟೋ ನವಕಾವ್ಯಪ್ರಕಾರಗಳು ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಯನ್ನು ಕಂಡರೂ ಸಾನೆಟ್ ತನ್ನ ರೂಪದಿಂದ ನಿಲ್ಲಲಾಗದುದಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಸಹಸ್ರಮಾನಕ್ಕೆ ಮೊದಲೇ ಅಲ್ಲಿ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ನೆಲೆಯೂರಿದ್ದ ಸೀಸಪದ್ಯವೇ ಕಾರಣವೆಂಬುದರಲ್ಲಿ ಸಂದೇಹವಿಲ್ಲ. ಸಾನೆಟ್‌ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಸಾಕಷ್ಟು ಸೃಜಿಸಿದ ಹಿಂದಿ, ಉರ್ದೂ, ಮರಾಠಿ, ಬಂಗಾಳಿ, ಅಸ್ಸಾಮಿ ಮತ್ತಿತರ ಭಾರತೀಯ ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿದಾಗ ಆ ನುಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಸೀಸದ ಹಾಗಿರುವ ಸ್ವೋಪಜ್ಞಬಂಧವಾವುದೂ ಕಾಣದಿರುವ ಸಂಗತಿ ಕೂಡ ಈ ನಿಗಮನಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿದೆ. 

ಸೀಸಪದ್ಯವು ಗಳಿಸಿಕೊಂಡ ರೂಪ-ಸ್ವರೂಪಗಳ ಸಿದ್ಧಿಗಾಗಿ ಮತ್ತೂ ಕೆಲವೊಂದು ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ನೋಡಬಹುದು:

ನಲಿನಸಂಭವು ಸಾಹಿಣಮು ವಾರುವಂಬುಲು

ಕುಲಮು ಸಾಮುಲು ಮಾಕು ಗುವಲಯಾಕ್ಷಿ

ಚದಲೇಟಿ ಬಂಗಾರು ಜಲರುಹಂಬುಲ ತೂಂಡ್ಲು

ಭೋಜನಂಬುಲು ಮಾಕು ಬುವ್ವು ಬೋಣಿ |

ಸತ್ಯಲೋಕಮುದಾಕ ಸಕಲಲೋಕಂಬುಲು

ನಾಟಪಟ್ಟುಲು ಮಾಕುನಬ್ಜವದನ

ಮಧುರಾಕ್ಷರಮುಲೈನ ಮಾ ಮಾಟಲು ವಿನಂಗ

ನಮೃತಾಂಧಸುಲೆ ಯೋಗ್ಯುಲನುಪಮಾಂಗಿ ||

ಭಾರತೀದೇವಿ ಮುಂಜೇತಿ ಪಲುಕು ಜಿಲುಕ

ಸಮದಗಜಯಾನ ಸಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ ಮಾಕು |

ವೇದಶಾಸ್ತ್ರಪುರಾಣಾದಿವಿದ್ಯಲೆಲ್ಲ

ದರುಣಿ ನೀಯಾನ ಘಂಟಾಪಥಂಬು ಮಾಕು || (ಶೃಂಗಾರನೈಷಧ, ೨.೪೯)

ಇದು ಹಂಸವು ದಮಯಂತಿಗೆ ತನ್ನನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಪದ್ಯ. ಸೀಸದ ಮುಖ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಾದದ ಕೊನೆಗೂ ಪ್ರಯುಕ್ತವಾದ ವಿಶೇಷಣಗಳು ಗಮನಾರ್ಹ. ಇವೆಲ್ಲ ದಮಯಂತೀಸೌಂದರ್ಯವಾಚಕಗಳಾದ ಸಂಬೋಧನೆಗಳು. ಕೊನೆಯ ಎತ್ತುಗೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಸಂಬೋಧನೆಗಳು ಸಮಪಾದಗಳ ಮೊದಲಿನಲ್ಲಿ ಬಂದಿವೆ. ಸೀಸಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಂಸ ತನ್ನ ಕುಲದ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವುದಾದರೂ ಎತ್ತುಗೀತಿಯಲ್ಲಿ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದ ಮೇಲ್ಮೆಯನ್ನು ಸಾರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ತಾನು ಶಾರದೆಯ ಮುಂಗೈಯ ಗಿಣಿಯ ಸಹಾಧ್ಯಾಯಿಯೆಂದು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಸಾಧಿಸಿದ ಹಿರಿಮೆ ಪದ್ಯಕ್ಕೊಂದು ತಿರುವನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಅದು ತನಗೆ ಸಕಲ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಪಾಂಡಿತ್ಯವಿರುವ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ಒತ್ತಿಹೇಳಲು ‘ನಿನ್ನಾಣೆಯಾಗಿಯೂ ಸತ್ಯ’ ಎಂಬ ನುಡಿಗಟ್ಟನ್ನು ಬಳಸಿದ ಬಗೆ ಇಡಿಯ ಪದ್ಯಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಿಲ್ಲದ ಸೊಗಸನ್ನು ನೀಡಿದೆ.     

ಖಂಡೇಂದುಮೌಳಿ ಪೈ ಗಲಹಂಸಪಾಳಿ ಪೈ

ಗರ್ಪೂರಧೂಳಿ ಪೈ ಗಾಲು ದ್ರವ್ವು

ಮಿನ್ನೇಟಿ ತೆರಲ ಪೈ ಮಿಂಚು ತಾಮರಲ ಪೈ

ಮಹಿ ಮಂಚು ನುರುಲಪೈ ಮಲ್ಲರಿಂಚು |

ಜಂಭಾರಿಗಜಮು ಪೈ ಜಂದ್ರಿಕಾರಜಮು ಪೈ

ಜಂದನಧ್ವಜಮು ಪೈ ಜೌಕಳಿಂಚು

ಮುತ್ಯಾಲ ಸರುಲ ಪೈ ಮ್ರೊಲ್ಲ ಕ್ರೊವ್ವಿರುಲ ಪೈ

ಮುದಿ ಕಲ್ಪತರುಲ ಪೈ ಮೋಹರಿಂಚು ||

ವೆಂಡಿಮಲಯೆಕ್ಕಿ ಶೇಷಾಹಿ ವೆನ್ನು ದನ್ನಿ

ತೊಡರಿ ದುಗ್ಧಾಬ್ಧಿ ತರಗಲ ತೋಡನಲರಿ |

ನೆರತನಂಬಾಡಿ ನೀ ಕೀರ್ತಿ ನಿಂಡೆನಹಹ

ವಿಜಯರಘುರಾಮ ಅಲ್ಲಾಡ ವಿಭುನಿ ವೇಮ || (ಶೃಂಗಾರಶ್ರೀನಾಥ, ಪು. ೧೮೮)

ಇದು ಶ್ರೀನಾಥನ ಚಾಟುಪದ್ಯಗಳಲ್ಲೊಂದು. ಇದರದೇ ಮತ್ತೊಂದು ಪಾಠಾಂತರ ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಅದು ಪ್ರೌಢದೇವರಾಯನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕವಿಯು ಬೇರೊಬ್ಬ ಪ್ರಭುವಿನ ಹೆಸರನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾವಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಮಿಕ್ಕಂತೆ ಇಡಿಯ ಪದ್ಯ ಒಂದೇ ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಣಿತವಾಗಿರುವುದು ಆಶ್ರಯದಾತರ ಕೀರ್ತಿ. ಕವಿಸಮಯದ ಪ್ರಕಾರ ಬಿಳುಪಾದ ಯಶಸ್ಸು ಜಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಎಲ್ಲ ಬಿಳಿಯ ವಸ್ತುಗಳ ಮೇಲೆಯೂ ದಾಳಿಗೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆಯೆಂಬುದು ಶ್ರೀನಾಥನ ಕಲ್ಪನೆ. ಹೀಗಾಗಿ ರಾಜನ ಕೀರ್ತಿಯು ಶಂಕರನ ಮೇಲೆ, ರಾಜಹಂಸಗಳ ಮೇಲೆ, ಕರ್ಪೂರದ ಮೇಲೆ ಕಾಲುಕೆರೆದುಕೊಂಡು ಕದನಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದೆ. ದೇವಗಂಗೆಯ ತೆರೆಗಳ ಮೇಲೆ ಹೊಯ್ದಾಡುವ ಬೆಳ್ದಾವರೆಗಳ ಮೇಲೆ, ಇಬ್ಬನಿಗಳ ಮೇಲೆ ಮಲ್ಲಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಐರಾವತದ ಮೇಲೆ, ಬೆಳ್ದಿಂಗಳಿನ ಮೇಲೆ, ಚಂದನದ ಕೀರ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ಕವಿದು ಬಿದ್ದಿದೆ. ಮುತ್ತಿನ ಹಾರಗಳ ಮೇಲೆ, ಮಲ್ಲಿಗೆಹೂಗಳ ಮೇಲೆ, ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷಗಳ ಮೇಲೆ ಕೆರಳಿಬಿದ್ದಿದೆ. ಹಿಮಾಲಯವನ್ನೇರಿ, ಆದಿಶೇಷನ ಹೆಡೆಗಳನ್ನು ಒದೆದು, ಪಾಲ್ಗಡಲ ತೆರೆಗಳ ಮದವನ್ನು ಇಳಿಸಿದ ವಿಜಯ ರಘುರಾಮನ ಕೀರ್ತಿ ಜಗವನ್ನು ತುಂಬಿದೆ.

ಈ ಪದ್ಯದ ಸ್ವಾರಸ್ಯವಿರುವುದು ಪ್ರಾಸಾನುಪ್ರಾಸಗಳಲ್ಲಿ, ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸಲು ಉಪಚಾರವಕ್ರತೆಯನ್ನು ತುಂಬಿಕೊಂಡ ನುಡಿಗಟ್ಟುಗಳಲ್ಲಿ, ಬಿಳುಪಾದ ವಸುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದೆಡೆ ಪೋಣಿಸಿರುವಲ್ಲಿ. ಈ ಸೀಸಪದ್ಯದ ಶಬ್ದಮೈತ್ರಿ ಅದೊಂದು ಬಗೆಯಾಗಿದ್ದರೆ ಎತ್ತುಗೀತಿಯ ಶಬ್ದಮೈತ್ರಿ ಮತ್ತೊಂದು ಬಗೆಯಾಗಿರುವುದು ಗಮನಾರ್ಹ. ಪದ್ಯಕ್ಕೆ ಈ ಮೂಲಕ ಬಂದಿರುವ ತಿರುವು ಸುವೇದ್ಯ. ಸೀಸಪದ್ಯದ ಆದ್ಯಂತ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಕರ್ಷಣದ ಮೂಲಕ ಲಯಸಾಮ್ಯ ಕಲ್ಪಿತವಾಗದೆ ಯಥಾಕ್ಷರವಾದ ಗುರು-ಲಘುಗಳ ವಿನ್ಯಾಸದಿಂದಲೇ ಸಾಧಿತವಾಗಿರುವುದು ಪದ್ಯಕ್ಕೆ ಅದ್ಭುತವಾದ ಸಮತ್ವವನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಶ್ರೀನಾಥನ ಕಾಲದಿಂದ ಈಚೆಗೆ ಸೀಸಪದ್ಯಕ್ಕೆ ಇಂಥ ಚತುರಸ್ರಶೋಭೆ ಒದಗಿತು. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅವನ ಪೂರ್ವಸೂರಿ ನಾಚನ ಚೋಮನನ ಯೋಗದಾನವೂ ಸ್ಮರಣೀಯ.    

ಕಮಲಾಕ್ಷುನರ್ಚಿಂಚು ಕರಮುಲು ಕರಮುಲು

ಶ್ರೀನಾಥು ವರ್ಣಿಂಚು ಜಿಹ್ವ ಜಿಹ್ವ

ಸುರರಕ್ಷಕುನಿ ಜೂಚು ಚೂಡ್ಕುಲು ಚೂಡ್ಕುಲು

ಶೇಷಶಾಯಿಕಿ ಮ್ರೊಕ್ಕು ಶಿರಮು ಶಿರಮು |

ವಿಷ್ಣುನಾಕರ್ಣಿಂಚು ವೀನುಲು ವೀನುಲು

ಮಧುವೈರಿ ದವಿಲಿನ ಮನಮು ಮನಮು

ಭಗವಂತು ವಲಗೊನು ಪದಮುಲು ಪದಮುಲು

ಪುರುಷೋತ್ತಮುನಿ ಮೀದಿ ಬುದ್ಧಿ ಬುದ್ಧಿ ||

ದೇವದೇವುನಿ ಜಿಂತಿಂಚು ದಿನಮು ದಿನಮು

ಚಕ್ರಹಸ್ತುನಿ ಬ್ರಕಟಿಂಚು ಚದುವು ಚದುವು |

ಕುಂಭಿನೀಧವು ಜಪ್ಪೆಡಿ ಗುರುಡು ಗುರುಡು

ತಂಡ್ರಿ ಹರಿ ಜೇರುಮನಿಯೆಡಿ ತಂಡ್ರಿ ತಂಡ್ರಿ || (ಶ್ರೀಮಹಾಭಾಗವತ, ೭.೧೬೯)

ಶ್ರೀನಾಥನ ಕಿರಿಯ ಸಮಕಾಲೀನ ಎನ್ನಬಹುದಾದ ಪೋತನನ ಈ ಪದ್ಯವು ಪ್ರಹ್ಲಾದನ ಭಕ್ತಿಭಾವವನ್ನು ಕುರಿತಿದೆ. ಹರಿಯನ್ನು ಪೂಜಿಸುವ ಕೈಗಳೇ ಕೈಗಳು, ಹರಿಯನ್ನು ಸ್ತುತಿಸುವ ನಾಲಗೆಯೇ ನಾಲಗೆ, ಹರಿಯನ್ನು ನೋಡುವ ಕಂಗಳೇ ಕಂಗಳು, ಹರಿಯನ್ನು ನಮಿಸುವ ಶಿರವೇ ಶಿರ ಎಂಬಿತ್ಯಾದಿಯಾಗಿ ಸಾಗುವ ಈ ಪದ್ಯ ‘ಅರ್ಥಾಂತರಸಂಕ್ರಮಿತವಾಚ್ಯ’ ಎಂಬ ಧ್ವನಿಪ್ರಭೇದಕ್ಕೆ ಸೊಗಸಾದ ಉದಾಹರಣೆ. ಈ ಮಾತನ್ನು ಭಕ್ತನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಂಗಕ್ಕೂ ಅನ್ವಯಿಸುವಂತೆ, ಅದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಾದಾಂತದಲ್ಲಿಯೂ ಬರುವ ಹಾಗೆ ಇಡಿಯ ಪದ್ಯಶಿಲ್ಪವೇ ಹವಣುಗೊಂಡಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ರಚನೆಗೊದಗಿದ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು ಅನ್ಯಾದೃಶ. ಪದ್ಯದ ಕೊನೆಗೆ ಎದ್ದುಕಾಣುವ ತಿರುವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ‘ವಿಷ್ಣುಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಮಕ್ಕಳ ಮನದಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತುವ ತಂದೆಯೇ ತಂದೆ’ ಎಂಬ ಕಟ್ಟಕಡೆಯ ಸಾಲಿನ ಮಾತಿನ ಮೂಲಕ ಸಿದ್ಧಿಸಿದ ಪ್ರಕೃತತ್ವ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ. ಈ ಕವಿತೆಯ ಆದ್ಯಂತ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಾಚಕಗಳು ಪ್ರಯುಕ್ತವಾಗಿರುವುದು ದೊಡ್ಡ ಸಂಗತಿಯಲ್ಲವಾದರೂ ಪದ್ಯಶಿಲ್ಪಕ್ಕೆ ಇಂಥ ಚಿಕ್ಕ-ಪುಟ್ಟ ವಿವರಗಳೂ ಕೂಡ ಯೋಗದಾನವೀಯುವುದು ದಿಟ.    

To be continued.

 

Author(s)

About:

Dr. Ganesh is a 'shatavadhani' and one of India’s foremost Sanskrit poets and scholars. He writes and lectures extensively on various subjects pertaining to India and Indian cultural heritage. He is a master of the ancient art of avadhana and is credited with reviving the art in Kannada. He is a recipient of the Badarayana-Vyasa Puraskar from the President of India for his contribution to the Sanskrit language.

Prekshaa Publications

Karnataka’s celebrated polymath, D V Gundappa brings together in the fifth volume, episodes from the lives of traditional savants responsible for upholding the Vedic culture. These memorable characters lived a life of opulence amidst poverty— theirs  was the wealth of the soul, far beyond money and gold. These vidvāns hailed from different corners of the erstwhile Mysore Kingdom and lived in...

Padma Bhushan Dr. Padma Subrahmanyam represents the quintessence of Sage Bharata’s art and Bhārata, the country that gave birth to the peerless seer of the Nāṭya-veda. Padma’s erudition in various streams of Indic knowledge, mastery over many classical arts, deep understanding of the nuances of Indian culture, creative genius, and sublime vision bolstered by the vedāntic and nationalistic...

Bhārata has been a land of plenty in many ways. We have had a timeless tradition of the twofold principle of Brāhma (spirit of wisdom) and Kṣāttra (spirit of valour) nourishing and protecting this sacred land. The Hindu civilisation, rooted in Sanātana-dharma, has constantly been enriched by brāhma and safeguarded by kṣāttra.
The renowned Sanskrit poet and scholar, Śatāvadhānī Dr. R...

ಛಂದೋವಿವೇಕವು ವರ್ಣವೃತ್ತ, ಮಾತ್ರಾಜಾತಿ ಮತ್ತು ಕರ್ಷಣಜಾತಿ ಎಂದು ವಿಭಕ್ತವಾದ ಎಲ್ಲ ಬಗೆಯ ಛಂದಸ್ಸುಗಳನ್ನೂ ವಿವೇಚಿಸುವ ಪ್ರಬಂಧಗಳ ಸಂಕಲನ. ಲೇಖಕರ ದೀರ್ಘಕಾಲಿಕ ಆಲೋಚನೆಯ ಸಾರವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಈ ಹೊತ್ತಗೆ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಛಂದಸ್ಸಿನ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಲಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ತೌಲನಿಕ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮತ್ತು ಅಂತಃಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಯನಗಳ ತೆಕ್ಕೆಗೆ ಬರುವ ಬರೆಹಗಳೂ ಇಲ್ಲಿವೆ. ಶಾಸ್ತ್ರಕಾರನಿಗಲ್ಲದೆ ಸಿದ್ಧಹಸ್ತನಾದ ಕವಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸ್ಫುರಿಸಬಲ್ಲ ಎಷ್ಟೋ ಹೊಳಹುಗಳು ಕೃತಿಯ ಮೌಲಿಕತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿವೆ. ಈ...

Karnataka’s celebrated polymath, D V Gundappa brings together in the fourth volume, some character sketches of the Dewans of Mysore preceded by an account of the political framework of the State before Independence and followed by a review of the political conditions of the State after 1940. These remarkable leaders of Mysore lived in a period that spans from the mid-nineteenth century to the...

Bharatiya Kavya-mimamseya Hinnele is a monograph on Indian Aesthetics by Mahamahopadhyaya N. Ranganatha Sharma. The book discusses the history and significance of concepts pivotal to Indian literary theory. It is equally useful to the learned and the laity.

Sahitya-samhite is a collection of literary essays in Kannada. The book discusses aestheticians such as Ananda-vardhana and Rajashekhara; Sanskrit scholars such as Mena Ramakrishna Bhat, Sridhar Bhaskar Varnekar and K S Arjunwadkar; and Kannada litterateurs such as DVG, S L Bhyrappa and S R Ramaswamy. It has a foreword by Shatavadhani Dr. R Ganesh.

The Mahābhārata is the greatest epic in the world both in magnitude and profundity. A veritable cultural compendium of Bhārata-varṣa, it is a product of the creative genius of Maharṣi Kṛṣṇa-dvaipāyana Vyāsa. The epic captures the experiential wisdom of our civilization and all subsequent literary, artistic, and philosophical creations are indebted to it. To read the Mahābhārata is to...

Shiva Rama Krishna

சிவன். ராமன். கிருஷ்ணன்.
இந்திய பாரம்பரியத்தின் முப்பெரும் கதாநாயகர்கள்.
உயர் இந்தியாவில் தலைமுறைகள் பல கடந்தும் கடவுளர்களாக போற்றப்பட்டு வழிகாட்டிகளாக விளங்குபவர்கள்.
மனித ஒற்றுமை நூற்றாண்டுகால பரிணாம வளர்ச்சியின் பரிமாணம்.
தனிநபர்களாகவும், குடும்ப உறுப்பினர்களாகவும், சமுதாய பிரஜைகளாகவும் நாம் அனைவரும் பரிமளிக்கிறோம்.
சிவன் தனிமனித அடையாளமாக அமைகிறான்....

ऋतुभिः सह कवयः सदैव सम्बद्धाः। विशिष्य संस्कृतकवयः। यथा हि ऋतवः प्रतिसंवत्सरं प्रतिनवतामावहन्ति मानवेषु तथैव ऋतुवर्णनान्यपि काव्यरसिकेषु कामपि विच्छित्तिमातन्वते। ऋतुकल्याणं हि सत्यमिदमेव हृदि कृत्वा प्रवृत्तम्। नगरजीवनस्य यान्त्रिकतां मान्त्रिकतां च ध्वनदिदं चम्पूकाव्यं गद्यपद्यमिश्रितमिति सुव्यक्तमेव। ऐदम्पूर्वतया प्रायः पुरीपरिसरप्रसृतानाम् ऋतूनां विलासोऽत्र प्रपञ्चितः। बेङ्गलूरुनामके...

The Art and Science of Avadhānam in Sanskrit is a definitive work on Sāhityāvadhānam, a form of Indian classical art based on multitasking, lateral thinking, and extempore versification. Dotted throughout with tasteful examples, it expounds in great detail on the theory and practice of this unique performing art. It is as much a handbook of performance as it is an anthology of well-turned...

This anthology is a revised edition of the author's 1978 classic. This series of essays, containing his original research in various fields, throws light on the socio-cultural landscape of Tamil Nadu spanning several centuries. These compelling episodes will appeal to scholars and laymen alike.
“When superstitious mediaevalists mislead the country about its judicial past, we have to...

The cultural history of a nation, unlike the customary mainstream history, has a larger time-frame and encompasses the timeless ethos of a society undergirding the course of events and vicissitudes. A major key to the understanding of a society’s unique character is an appreciation of the far-reaching contributions by outstanding personalities of certain periods – especially in the realms of...

Prekṣaṇīyam is an anthology of essays on Indian classical dance and theatre authored by multifaceted scholar and creative genius, Śatāvadhānī Dr. R Ganesh. As a master of śāstra, a performing artiste (of the ancient art of Avadhānam), and a cultured rasika, he brings a unique, holistic perspective to every discussion. These essays deal with the philosophy, history, aesthetics, and practice of...

Yaugandharam

इदं किञ्चिद्यामलं काव्यं द्वयोः खण्डकाव्ययोः सङ्कलनरूपम्। रामानुरागानलं हि सीतापरित्यागाल्लक्ष्मणवियोगाच्च श्रीरामेणानुभूतं हृदयसङ्क्षोभं वर्णयति । वात्सल्यगोपालकं तु कदाचिद्भानूपरागसमये घटितं यशोदाश्रीकृष्णयोर्मेलनं वर्णयति । इदम्प्रथमतया संस्कृतसाहित्ये सम्पूर्णं काव्यं...

Vanitakavitotsavah

इदं खण्डकाव्यमान्तं मालिनीछन्दसोपनिबद्धं विलसति। मेनकाविश्वामित्रयोः समागमः, तत्फलतया शकुन्तलाया जननम्, मातापितृभ्यां त्यक्तस्य शिशोः कण्वमहर्षिणा परिपालनं चेति काव्यस्यास्येतिवृत्तसङ्क्षेपः।

Vaiphalyaphalam

इदं खण्डकाव्यमान्तं मालिनीछन्दसोपनिबद्धं विलसति। मेनकाविश्वामित्रयोः समागमः, तत्फलतया शकुन्तलाया जननम्, मातापितृभ्यां त्यक्तस्य शिशोः कण्वमहर्षिणा परिपालनं चेति काव्यस्यास्येतिवृत्तसङ्क्षेपः।

Nipunapraghunakam

इयं रचना दशसु रूपकेष्वन्यतमस्य भाणस्य निदर्शनतामुपैति। एकाङ्करूपकेऽस्मिन् शेखरकनामा चित्रोद्यमलेखकः केनापि हेतुना वियोगम् अनुभवतोश्चित्रलेखामिलिन्दकयोः समागमं सिसाधयिषुः कथामाकाशभाषणरूपेण निर्वहति।

Bharavatarastavah

अस्मिन् स्तोत्रकाव्ये भगवन्तं शिवं कविरभिष्टौति। वसन्ततिलकयोपनिबद्धस्य काव्यस्यास्य कविकृतम् उल्लाघनाभिधं व्याख्यानं च वर्तते।

Karnataka’s celebrated polymath, D V Gundappa brings together in the third volume, some character sketches of great literary savants responsible for Kannada renaissance during the first half of the twentieth century. These remarkable...

Karnataka’s celebrated polymath, D V Gundappa brings together in the second volume, episodes from the lives of remarkable exponents of classical music and dance, traditional storytellers, thespians, and connoisseurs; as well as his...

Karnataka’s celebrated polymath, D V Gundappa brings together in the first volume, episodes from the lives of great writers, poets, literary aficionados, exemplars of public life, literary scholars, noble-hearted common folk, advocates...

Evolution of Mahabharata and Other Writings on the Epic is the English translation of S R Ramaswamy's 1972 Kannada classic 'Mahabharatada Belavanige' along with seven of his essays on the great epic. It tells the riveting...

Shiva-Rama-Krishna is an English adaptation of Śatāvadhāni Dr. R Ganesh's popular lecture series on the three great...

Bharatilochana

ಮಹಾಮಾಹೇಶ್ವರ ಅಭಿನವಗುಪ್ತ ಜಗತ್ತಿನ ವಿದ್ಯಾವಲಯದಲ್ಲಿ ಮರೆಯಲಾಗದ ಹೆಸರು. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಶೈವದರ್ಶನ ಮತ್ತು ಸೌಂದರ್ಯಮೀಮಾಂಸೆಗಳ ಪರಮಾಚಾರ್ಯನಾಗಿ  ಸಾವಿರ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇವನು ಜ್ಞಾನಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ಪ್ರಭಾವಿಸುತ್ತಲೇ ಇದ್ದಾನೆ. ಭರತಮುನಿಯ ನಾಟ್ಯಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಇವನೊಬ್ಬನೇ ನಮಗಿರುವ ಆಲಂಬನ. ಇದೇ ರೀತಿ ರಸಧ್ವನಿಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು...

Vagarthavismayasvadah

“वागर्थविस्मयास्वादः” प्रमुखतया साहित्यशास्त्रतत्त्वानि विमृशति । अत्र सौन्दर्यर्यशास्त्रीयमूलतत्त्वानि यथा रस-ध्वनि-वक्रता-औचित्यादीनि सुनिपुणं परामृष्टानि प्रतिनवे चिकित्सकप्रज्ञाप्रकाशे। तदन्तर एव संस्कृतवाङ्मयस्य सामर्थ्यसमाविष्कारोऽपि विहितः। क्वचिदिव च्छन्दोमीमांसा च...

The Best of Hiriyanna

The Best of Hiriyanna is a collection of forty-eight essays by Prof. M. Hiriyanna that sheds new light on Sanskrit Literature, Indian...

Stories Behind Verses

Stories Behind Verses is a remarkable collection of over a hundred anecdotes, each of which captures a story behind the composition of a Sanskrit verse. Collected over several years from...